Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

ГХГЗЗГ-ын 2003 оны 157 тоот тушаалын 1-р хавсралт

ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2016 оны 10 сарын 04 өдөр          31             Дорноговь аймаг, хот, сум

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Дорноговь аймаг /нийслэл/-ын Улаанбадрах сум /дүүрэг/-ын Засаг дарга 2016 оны 03 сарын 24-ны өдрийн A/22 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж, Улаанбадрах сумын ГХБХГазрын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Олзвой овогтой Оюунцэцэг, газар эзэмшигчийг төлөөлж Тээлийн шонхор ХХК /иргэн хуулийн этгээдийн нэр/ ажилтай, А овогтой Бямбахүү нар энэхүү гэрээг байгуулав. 

Хоёр. Гэрээний нөхцөл
2.1 Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 26.75 га
Үүнээс: 
Нэгж талбарын тодорхой хэсгийг эзэмших зориулалт; Тухайн зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ
1. гөлтгөнө олборлох /ашигалт явуулж буй газрын хэмжээгээр/ 2.5 га
S=2.5 ga*80000₮=200000₮
2. гөлтгөнө олборлох /ашиглалтын өртөггүй талбай/ 24.25 га
S=24.5 ga*92₮=2231₮       S=200000₮+2231=202231₮

Газар эзэмших гэрчилгээний хураамж 15000, хувийн хэргийн хураамж 8430₮ төлөр шаардлагатай байна. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг сунгасан тухай захирамж болон дээрх төлбөрийн нэхэмжлэхийг хавсаргав. 
2.4 Газрын талбөрийн хэмжээ: 
Нэгжийн үнэ 3гр, төгрөг /үсгээр 80000/ Наян мянган төгрөг/
Бүгд үнэ 202231 төгрөг/үсгээр Хоёр зуун мянга хоёр зуун гучин нэгэн төгрөг
Үүнээс: 
1 -р улиралд __төг           3-р улиралд__төг 
2-рулиралд __төг             4-рулиралд _202231_төг 

2.5 Газрын төлбөрийг улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор газар эзэмшүүлэгчийн Дорноговь аймаг, Төрийн сан банкин дах 281500372356 тоот дансанд шилжүүлж байна. 
2.6 Газар эзэмшүүлэх тухай эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан өдрөөс газрын төлбөр хийх хугацааг тогтооно.
2.7 Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулна. Ийнхүү газрын төлбөрийг шинэчлэн тогтоогоогүй бол түүнтэй холбогдон гарах зохих зардчлбг газар эзэмшигч өөрөө хүлээнэ. 

Гурав. Газар эзэмшигчийн эрх
3.1. Гэрээнд заасан зориулалтын дагуу газрыг эзэмших, ашиглах 
3.2 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс гаргуулж авах 
3.3 Газарт учруулсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу нөхөн төлүүлэх 
3.4 газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмшигч гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэжлүүлэн эзэмшихээр эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах /Эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаа 30-аас доошгүй хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтээ тухайн шатны Засаг даргад гаргах/
3.5 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болсон тохиолдолд эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгосон Засаг даргын шийдвэрийн эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч нь хууль бус гэж үзвэл тухайн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.
Дөрөв. Газар эзэмшигчийн үүрэг
4.1 Газар эзэмших гэрээнд заасан нөхцөл болзлыг биелүүлэх
4.2 газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон төрийн эрх бүхий байгууллагаар газар ашиглахтай холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх
4.3 газрын төлөв байдал, чанарын улсын  хянан баталгааг тогтоосон журмын дагуу хийлгэж байх / 5  жилд нэг удаа хийлгэнэ/
4.4 бусдын газар эзэмшихтэй холбогдсон эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй байх
4.5 газрын төлбөрийг зарын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх
4.6 төлбөр төлөх үүргээ хугацаанд нь гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх
4.7 эзэмшлийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг бусдад ашиглуулах бол эрх бүхий Засаг даргаас зөвшөөрөл авч, энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
4.8 газар эзэмшүүлэгчээс газрын эзэмшил, ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлнэ
4.9 Кадастрын зураглал гйүцэтгэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг өөрийн гэсэн эдлэн газартаа саадгүй нэвтрүүлэх, ажиллах, мэдээлэл авах боломжоор хангах
4.10 Өөрийн эдлэн газрын хилийн эргэлтийн цэгүүдийг газар дээр нь тэмдэглэсэн тэмдэгтийг хамгаалалтандаа авч бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
4.11 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавьсан шаардлагыг биелүүлэх
4.12 Эдлэн газрын эргэлтийн цэгүүдийг хадалгасан, нүүлгэн шилжүүлсэн, усгтахгүй байх
4.13 Геодезийн банйгын цэг, тэмдэгт байрлаж байгаа газарт барилга байгууламж барих, газар шорооны ажил хийхдээ сум, дүүргийн Засаг дарга буюу хил хамгаалах ерөнхий газраар уламжлан, зураг зүйн асуудал эрхэосэн төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авна.
4.14 холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх

Тав. Газар эзэмшүүлэгчийн үүрэг
5.1 Газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу эзэмшиж байга эсэхийг хянах
5.2 уг газрыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар эзэмшигд тавих эрхтэй. Үүнд: 
 - Эзэмшүүлэхээр олгосон газарт зориулалтын бус барилга байгууламж барих, хүн амын амьдрах орчны чанарт сөрөг нөлөө бүхий үйл ажиллагаа явуулахгүй байх
- Газрыг зориулалтын дагуу эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах
- Хот тосгоны өнгө үзэмж, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх шаардлагын дагуу эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй хувийг ногоон байгууламжтай байлгана.
- Барилгын зургийг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх ба барилгыг мэргэжлийн байцаагчаар хянуулах
- Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд газар эзэмших гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах
5.3 Газрыг гэрээний нөхцөлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй буюу Газрын тухай хуулийн 40.1.1- 40.1.6 дугаар зүйлд заасан нөхцөл бий болсон тухайлбал
- эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн
- газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашигласан нь эрх бүхий байгууллагын 
- шилжүүлж авсан эрхийн гэрчилгээ улсын бүртгэлд бүртгүүлж, шинээр гэрээ байгуулаагүй
- байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг биелүүлээгүй
- эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй
- хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй зэрэг тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгож, ман хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах
5.4 газар эзэмшүүлэх гэрээг жил бүр дүгнэх
5.5 холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх
Дөрөв. Газар эзэмшигчийн үүрэг
4.1 Газар эзэмших гэрээнд заасан нөхцөл болзлыг биелүүлэх
4.2 газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон төрийн эрх бүхий байгууллагаар газар ашиглахтай холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх
4.3 газрын төлөв байдал, чанарын улсын  хянан баталгааг тогтоосон журмын дагуу хийлгэж байх / 5  жилд нэг удаа хийлгэнэ/
4.4 бусдын газар эзэмшихтэй холбогдсон эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй байх
4.5 газрын төлбөрийг зарын ашигт шинж чанарыг ашигласан эсэхээс үл хамааран хугацаанд нь төлөх
4.6 төлбөр төлөх үүргээ хугацаанд нь гүйцэтгээгүй тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар хэтэрсэн хоног тутамд алданги төлөх
4.7 эзэмшлийн газрыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг бусдад ашиглуулах бол эрх бүхий Засаг даргаас зөвшөөрөл авч, энэ тухай улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
4.8 газар эзэмшүүлэгчээс газрын эзэмшил, ашиглалттай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлнэ
4.9 Кадастрын зураглал гйүцэтгэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг өөрийн гэсэн эдлэн газартаа саадгүй нэвтрүүлэх, ажиллах, мэдээлэл авах боломжоор хангах
4.10 Өөрийн эдлэн газрын хилийн эргэлтийн цэгүүдийг газар дээр нь тэмдэглэсэн тэмдэгтийг хамгаалалтандаа авч бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
4.11 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавьсан шаардлагыг биелүүлэх
4.12 Эдлэн газрын эргэлтийн цэгүүдийг хадалгасан, нүүлгэн шилжүүлсэн, усгтахгүй байх
4.13 Геодезийн банйгын цэг, тэмдэгт байрлаж байгаа газарт барилга байгууламж барих, газар шорооны ажил хийхдээ сум, дүүргийн Засаг дарга буюу хил хамгаалах ерөнхий газраар уламжлан, зураг зүйн асуудал эрхэосэн төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авна.
4.14 холбогдох хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх

Тав. Газар эзэмшүүлэгчийн үүрэг
5.1 Газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу эзэмшиж байга эсэхийг хянах
5.2 уг газрыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ дараахь шаардлагыг газар эзэмшигд тавих эрхтэй. Үүнд: 
 - Эзэмшүүлэхээр олгосон газарт зориулалтын бус барилга байгууламж барих, хүн амын амьдрах орчны чанарт сөрөг нөлөө бүхий үйл ажиллагаа явуулахгүй байх
- Газрыг зориулалтын дагуу эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах
- Хот тосгоны өнгө үзэмж, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх шаардлагын дагуу эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй хувийг ногоон байгууламжтай байлгана.
- Барилгын зургийг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх ба барилгыг мэргэжлийн байцаагчаар хянуулах
- Хот байгуулалтын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд газар эзэмших гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах
5.3 Газрыг гэрээний нөхцөлийн дагуу эзэмшээгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй буюу Газрын тухай хуулийн 40.1.1- 40.1.6 дугаар зүйлд заасан нөхцөл бий болсон тухайлбал
- эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн
- газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашигласан нь эрх бүхий байгууллагын 
- шилжүүлж авсан эрхийн гэрчилгээ улсын бүртгэлд бүртгүүлж, шинээр гэрээ байгуулаагүй
- байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг биелүүлээгүй
- эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй
- хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй зэрэг тохиолдолд гэрээг хүчингүй болгож, ман хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах
5.4 газар эзэмшүүлэх гэрээг жил бүр дүгнэх
5.5 холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх
Гэрээний талуудын албан ёсны хаяг, харилцах утас: 

Газар эзэмшүүлэгч: Дорноговь аймгийн ГХБХГазар,
Дорноговь аймаг, Улаанбадрах сум, 4-р баг
Утас: 98388909, 90892021 99616102

Газар эзэмшигч: Л.Бямбахүү
Регистр /улсын бүртгэлийн дугаар/ 2848376
Харилцах утас: 99014838

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 
Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж:
Дорноговь аймаг /нийслэл/-ын ГХБХГазрын газрын эрхэхлсэн албан тушаалтан Олзвой овогтой Оюунцэцэг

Газар эзэмшигчийг төлөөлж: 
Л.Бямбахүү

Энэхүү гэрээний нэг хувийг 4405002035 дугаар бүхий нэгж талбарын хувийн хэрэгт хадгалав. 

Гэрээний сунгалт: 
............ оны ......... сарын .......-ны өдөр газар ашиглуулах гэрээг дүгнэн ......... дугаар бүхий гэрээг хугацаагаар оны ........ сарын ...... -ны өдөр хүртэл ........................ сарын хугацаагаар сунгав. 

ГЭРЭЭ СУНГАСАН: 
Газар эзэмшүүлэгчийг төлөөлж:
Дорноговь аймаг /нийслэл/-ын ГХБХБГазрын газрын эрхэлсэн албан тушаалтан ............ овогтой 

Газар эзэмшигч, ашиглагчийг төлөөлж: 
............................. овогтой