Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БАТЛАВ. СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Ж.ЖАРГАЛБАЯР

БАТЛАВ. МОНГОЛЧЁХ МЕТАЛЛ ХХК-НЫ ЗАХИРАЛ Б.ДАЛАЙ

УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ
 
2016 оны 11 сарын 15-ны өдөр                   Дугаар 17/02                   Зогсоол

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4,28.6 , 28.7,29 дүгээр зүйлийн 29.1 -д заасны дагуу


Нэг талаас Усны нөөц ашиглуулагчийг төлөөлж Баянцагаан сумын Засаг даргын тамгын газрын БОХУБАЙЦААГЧ ЦЭНД овогтой ГАНХУНДАГА, Ус


ашиглагчийг төлөөлж Улаанбаатар аймаг/ хот/ Сонгинохайрхан сум /дүүрэг/, 19-р хороо баг /хороо/, 5051134 регистерийн дугаар, 9011320147 тоот улсын


бүртгэлийн гэрчилгээ бүхий /ААН, иргэнийн нэр/ МОНГОЛ ЧЕХ МЕТАЛЛ ХХК-ийн Уулын инженер О.Туул нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэ гэрээг байгуулав. 


ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ


1. Усны зориулалт: Төв аймгийн Баянцагаан сумын Чулуун цагаан ........... уурхай ашиглалтын үеийн усны хэрэгцээг хангах 
 

2. Ашиглах усны хэмжээ:


а. Унд ахуйд: .... м3 /хоног 230.4м3 cap


б. Үйлдвэрлэлд: .... м3 / хоног, 478.8 м3/сар


в. Нийт хэрэглээ: 295м3/ хоног, 709.2м3/сар 
 

3. Ус ашиглах гэрээний хугацаа:


а. Эхлэх 2016 оны 11 сарын 15 өдөр


б. Дуусах 2016 оны 12 сарын 31 өдөр

4. Усны эх үүсвэрийн байршил, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн хүч чадал, төсөвт өртөг, ус хэмжих хэрэгслийн нэр, төрөл, тоо: Чулуун цагаан .............. уурхайн ............... худаг

5. Усны эх үүсвэрийн төлөв байдал, наирлага чанар: хэвийн чанар сайн


6. Хаягдап бохирусны хэмжээ:


а. Ундахуйд: ...........м3


в. Үйлдвэрлэл: ...........м3

г. Нийт : ..........м3 
 

7. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж, тоног төхөөрөмжийн нэр, төрөл, хүч чадал, төсөвт өртөг, цэвэрлэх арга, технологи, цэвэрлэгээний түвшин:
8. Бохир ус зайлуулах цэг:
9. Усны нөөцийн хомсдох,бохирдохоос хамгаалах арга хэмжээ, түүнд жилд зарцуулах хөрөнгө: Усны шинжилгээг улирал бүр явуулах зарцуулах хөрөнгө уурхайн зардлаар


10. Ус ашигласны сар,жилийн төлбөрийн хэмжээ:


а. Унд ахуйд: 306892

б. Үйлдвэрлэлд: 637761.6


11. Төлбөр хийх хугацаа: Ногдуулсан төлбөрийг 2016 оны IV улиралд багтаан Баянцагаан сумын төсөвт төвлөрүүлнэ. 


12. Ус ашиглах эрх дуусгавар болоход тэндэх барилга байгууламж тоног төхөөрөмж бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай тохиролцоо:


Гүний худгийн усны нөөц хэвийн ашиглах боломжтой бол дүгнэлт гаргуулан сумандаа хүлээлгэн өгнө. 
 

14. Эрх үүрэг: Гэрээ байгуулагч талууд Усны тухай хуулийн 11,22 Байгаль орчныг хамгаалах тухай Монгол улсын хуулийн 17-р зүйлийн 2, 31-р зүйлүүдэд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


Гэрээ нь ус ашигалагч гарын үсэг зурж, Засаг дарга баталсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болно. Гэрээний биелэлтийг талууд жил бүрийн 12 дугаар сарын 30-ны дотор дүгнэж, протокол үйлдэнэ. Протоколд гэрээ биелүүлэх талаар тодорхой тусгана. Гэрээг дор дурьдсан үндэслэлээр хугацаанаас өмнө цуцалж болно.
- Усаар хангах боломжгүй болсонд


- Аль нэг тал үүргээ биелүүээгүй бол нөгөө талын санаачлагаар

- Гэрээ байгуулагч аль нэг тал татан буугдсан

- Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн


Гэрээ биелүүлэх явцад үүссэн маргааныг зохих шатны Засаг дарга, хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. Гэрээний нөхцлийг биелүүлээгүй, дутуу биелүүлсэн бол буруутай тал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
Ус ашиглуулагчийг төлөөлүүлж: 
Баянцагаан сумын Байгаль хамгаалагч БОХУ Байцаагч 

Ус ашиглагчийг төлөөлж:"Монгол чех металл" ХХК-ны Уулын инженер О.Туул