Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БАТЛАВ.
УС, ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ ДАРГА Л.ЧУЛУУН
2016 оны 07 сарын 01 өдөр

Зөвшөөрсөн: 
Дацан трейд ХХК-ны Захирал Б.Цэнгүүн
2016 оны ... сар .... өдөр
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
2017 оны 7 сарын 01 өдөр                              №                              Чингис хот
Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358дугаар зүйлийг удирдлага болгон энэхүү гэрээг нэг талаас захиалагч ................................... ХХК-г төлөөлж


..................................... /цаашид захиалагч гэнэ/, нөгөө талаас Хэнтий аймгийн УЦУОШАлбаны БОШЛабораторийн эрхлэгч инженер Б.Ганганбайгал /цаашид гүйцэтгэгч гэнэ/ нар харилцан тохиролцож байгуулав.

1. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Гүйцэтгэгч байгууллага нь захиалагч байгууллагын хүсэлтээр дараахи орчноос сорьц авч шинжилгээг хийнэ. Үүнд:  
- Агаар

- Хөрс

- Ус

- Цацраг

- Ургамлын нөмрег

1.2. Гүйцэтгэгч байгууллага нь дараахи үзүүлэлтээр шинжилгээг хийж дурьдсан хугацаанд үр дүнг хүргүүлнэ.

Үзүүлэлтүуд: 
А. Агаар


№ Тодорхойлох үзүулэлт | Үнэ /төгрөг/

1. Хүхэрлэг хий (S02) | 13000


2. Азотындавхар исэл (N02) | 12000


Нийт | 25000

Б. Хөрс


№ | Тодорхойлох үзүүлэлт | Үнэ /төгрөг/

1. Анхан шатны боловсруулалт | 5000


2. Эрдэс фосфор (Р04) | 2000


3. Сульфатын ион (S04) | 2000


4. Аммоний азот (NH4) | 4000


5. Нитратын азот (N03) | 5000

6. Урвалын орчин /рН/ | 2500 
7. Чийг | 2500

8. Ялзмаг | 5000

Нийт | 28000

Б. Ус

№. Тодорхойлох үзүүлэлт | Үнэ /төгрөг/
1. Усан орчин /рН/ | 780

2. Цахилгаан дамжуулах чанар /Ес/ | 760

3. Жинлэгдсэн бодис | 3800

4. Ууссан хүчилтөрөгч | 2800

5. Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч | 14000

6. Переманганатын исэлдэх чанар | 4000

7. Хатуулаг | 1100

8. Кальцийн ион | 960

9. Магнийн ион | 620

10. Натри+Калийн ион | 610


11. Гидрокарбонатын ион | 1740


12. Хлорын ион | 1440


13. Сульфатын ион | 1570


14. Эрдэсжилт | 820


15. Аммонийн азот | 2100


16. Нитритийн азот | 2300


17. Нитратын азот | 3600

18. Эрдэс фосфор | 1600


19. Төмөр | 1500


20. 1800


Нийт | 47900

Г. Цацраг


№ Тодорхойлох үзүүлэлт | Үнэ /төгрөг/
1. Агаар | 10000

2. Хөрс | 10000

Д. Ургамалын нөмрөг


№ Тодорхойлох үзүүлэлт | Үнэ /төгрөг/
1. Бэлчээрийн ургамлын голлох зүйлийн бүрэлдэхүүн | 25000
2. Бэлчээрийн ургамлын бүрхэцийн хэмжээ | 10000

3. Бэлчээрийн ургамалын өндөр, ургац | 25000
4. Бэлчээрийн талхлагдалтын үнэлгээ | 15000


Нийт | 90000

1.3. Шинжилгээ хийх газар
№ . Шинжилгээний сорьц авах /Хаяг/ | Шинжилгээний сорьцийн тоо 

Ус | Хөрс | Агаар | Ургамал | Цацраг (Хөрс | Агаар)  
1. “Дацан трейд” 6 | 6 | 6 | - | - | -

ХХК

Нийт тоо | 6  | 6 | 6 | - | - | -


Үнэ /төгрөг/ | Нэгж 47900 | 28000 | 25000 | 90000 | - | -

Бүгд | 287400 | 168000 | 150000 | - | - | -

Дүн- 605400 төгрөг


1.4. Гэрээний хугацаа 2016.12.31

- Ажил гүйцэтгэх ерөнхий хугацаа 2 cap

- Ажил эхлэх хугацаа 9 сарын 01

- Ажил дуусах хугацаа 11 сарын 01 
 

2. Захиалагчийн эрх үүрэг


2.1. Захиалагч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө. Үүнд:


- Шинжилгээний дээж авах объект нь УЦУОША-ны БОШЛ-аас 5 км-с хол зайд байрладаг бол унаагаар хангах.

- Хөдөө орон нутагт ажиллах бол ажиллах хугацааны томилолт, унаа, буудлын зардлыг бүрэнхариуцна.


2.2. Гүйцэтгэгч хүссэн тохиолдолд шинжилгээ хийлгэх объектийн талаархи мэдээлэл өгөх


2.3. Гүйцэтгэгчийн ажил үйлчилгээний явцад хяналт тавих


2.4. Ажил гүйцэтгэсний төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд саадгүй төлнө.

3. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг


3.1. Гэрээнд заасан ажпыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ.


3.2. Сорьц авч, шинжилгээ хийх ажпыг мэргэжлийн ажилтнаар биечлэн гүйцэтгүүлнэ.


3.3. Сорьц авах объектэд ажлын нөхцөлийггбүрдүүлэх талаар шаардлага тавих хэрэгтэй.


3.4. Захиалагч ажлын үр дүнг хугацаанд нь авах үүргээ биелүүлээгүй бол ажлын үр дүнг хүлээн авсанд тооцож хөлс төлөхийг захиалагчаас шаардах эрхтэй.


3.4. Захиалагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс шалтгаалж захиалагчид учирсан хохирлыг гүйцэтгэгч хариуцахгүй.

4. Ажлын хөлс, төлбөр тооцоо


4.1 Гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын нэгж объетоос дээж авч шинжилгээ хийсний нийт төлбөр болох 605400 төгрөг /үсгээр/ зургаан зуун таван мянга дөрвөн зуун төгрөг байна.


Захиалагч байгууллага гэрээ байгуулсаны дараа ажил эхлэхийн өмнө нийт үнийн дүнгийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний урьдчилгаа төлбөрийг бэлэн / бэлэн бус хэлбэрээр төлсөн байна.


4.2 Захиалагч үлдэгдэл төлбөрөө нэхэмжлэлийн дагуу 30 хоног буюу ажлын 22 хоногт багтаан бүрэн хийсэн тохиолдолд гүйцэтгэгч шинжилгээний хариуг хүлээлгэн өгнө.


4.3 Гүйцэтгэгч ажилтанд нэг өдрийн томилолтын зардал болох 25000 төгрөгийг захиалагч тал олгоно.Жич: Байр, унааны зардал ороогүй болно. / Хэрэв ажлыг тодорхой хэсгээр үе шаттай гүйцэтгэхээр тохиролцсон бол тухайн хэсгийн ажлын үр дүнгээр хөлсийг хэсэгчлэн төлнө.


5. Талуудын хүлээх хариуцлага


5.1 Гүйцэтгэгч ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй бол хугацааг хэтрүүлсэн хоног тутамд 0.05 хувийн алданги төлнө.


5.2 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс учруулсан хохирлыг гэм буруутай тал нь хохирогч талдаа нөхөн төлөх үүрэгтэй.


5.3 3ахиалагч төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаанаас хэтрүүлсэн хоног тутамд 0.05 хувийн алданги төлнө.


5.4 Гэрээг 2 хувь үйлдэх ба талууд 1 хувийг хадгална. 
 

6. Бусад заалт


6.1 Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.


6.2 Гэрээний хугацаа, нөхцөл байдлын талаар өөрчлөлт оруулахаар бол хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.


6.3 Талуудын хооронд маргаан гарвал талууд үл маргах журмаар шийдвэрлэх ба маргаанаа шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл /шүүх арбитр/-аар шийдвэрлүүлнэ. 
 

7.Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журам


7.1 Ажил гүйцэтгэх явцад гэрээнд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.


7.2 Учруулсан хохирлыг арилгахтай холбогдсон хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр 2 тал харилцан тохиролцож гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно. 
 

7. Нэмэлт нөхцөл
Гэрээ байгуулсан

Гэрээ байгуулсан


Захиалагч: .................... ХХК-ийг төлөөлж 
Хаяг: 
Утас: 

Гүйцэтгэгч: Хэнтий аймаг УЦУОША -ыг төлөөлж Б. Ганганбайгал 

БОШЛ-ийн эрхлэгч


/................/


Хаяг: Хаяг: Хэрлэн сум 2 баг


Тэмүүжингийн гудамж Н-13


Утас: Утас: 98892200 гар


93028611 УЦУОША