Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БОАЖЯ, Төв аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, MXEГ, Монполимет” ХХК-ийн MV-000184 тоот тусгай


зөвшөерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ
ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


БҮХИЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ
 

2019 оны 10 сарын 28 өдөр         Дугаар УС-21/2019                         Улаанбаатар хот
 

Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ”


гэх), Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Мэргэжлийн хяналтьш еронхий газар. Төв


аймгийн Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга” гэх), ногоо талаас Тов аймгийн Заамар сумын

нyтагт орших Тосонгийн дэнжийн ордын ашигт малтмалын MV-000184 тоот тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч “Монполимет” ХХК (цаашид “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх)


иар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, услы сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан


бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх


журмын тухай хуулийн 2.2 дахь хэсэг, 3 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар


тогтоолоор баталсан ‘Тол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай


зөвшоорлийг цуцлах. усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт


явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрол бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн


сэргээлт хийлгэх журам” (цаашид “журам” гэх)-ыг тус тус үндэслэн усны сан бүхий


газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай холбогдон талуудын хооронд


үүсэх харилцааг зохицуулахаар харилцан тохиролцож байгуулав.


Нэг. Еронхий зүйл


1.1. Тусгай зовшөөрөл эзэмшигч нь MV-000184 тоот тусгай зөвшөөрлоөр олгосон


талбайн усиы сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан


талбай" гэх)-т холбогдох хууль тоггоомж, журмын дагуу ашигг малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгоод эвдэрсэп газрыг зохих журмын дагуу нохон сэргээж, тухайн


талбайг хүлээлгэн огнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зовшоорел эзэмшигч нь давхацсан


талбайд холбогдох уулын ажлын төлөвлогоог Ашигт малтмал, газрын тосны газарт


ирүүлнэ.


1.3. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.4-т заасан


давхацсап талбайн хилийн заагийг тогтоож, шав тэмдэг тавьсан акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1,4. БОАЖЯ-наас ирүүлсэн усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн


хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.


Хоёр. Тусгай зовшоорол эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч пь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тоггоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.

№ УС-гэрээ 1


БОАЖЯ, Төв аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Монполимет” ХХК-ийн MV-000184 тоот тусгай

зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нехен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ_________
 

2.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны сан


бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт


малтмалыи тухай хуулийи 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан өгөх бөгөөд тухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах, усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхцөлд


хязгаарласан нөоцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг


байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд


бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зөвшоорол эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “ТЭЗҮ” гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарын дотор Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ.


Тусгай зөвшоорол эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 9 сарын дотор уурхайг улсын


комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлгээ гаргана.


2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зөвшөорөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд


шаардлагатай хөронгийг тухайн жилийн байгаль орчны мснежментийн төлөвлөгөөг


батлуулахаас омно БОАЖЯ-ны Торийн can банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.


2.7. Тусгай зөвшөөрол эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын


төлөвлөгооний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний дотор Ашигт малтмал. газрын


тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зовшоөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны мснсжментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлаи болон иөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард


багтаан БОАЖЯ-ид хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зөвшөөрол эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлоөлдийг


давхацсан талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


2.10. Тусгай зовшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж огнө.


2.11. Тусгай зовшоөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 1.4-т заасан усны сан бүхий


газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсэгт олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод ортсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.


Гурав. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх, үүрэг


3.1. Ашигт малтмал. газрыи тосны газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан,


мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч, гэрээг


№ УС- ГЭРЭЭ 2


БОАЖЯ, Тов аймгийн Засаг дарга, АМПТ, МХЕГ, “Монполимет” ХХК-ийн MV-000184 тооттусгай

зөвшөерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхан сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ_________


сунгах богоод гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын


санал, дүгнэлтийг үндэслэн зорчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж.


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зөвшоорөл эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн


талаар энэхүү гэрээний 3.1-д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт


ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээг сунгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын


дагуу сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосны газар иь гэрээг сунгасан эсэх талаарх


мэдээллийг дараа жилийн 1 дүгээр сард баггаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Байгаль орчиы асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

4.1. БОАЖЯ нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна эиэхүү гэрээ болон


холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОАЖЯ нь тусгай зовшоорөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


толөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, дүгнэлтээ холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


4.3. Байгаль орчны улсын байцаагч нь тусгай зовшоорөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зорчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлып


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.

Тав. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг

5.1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


5.2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь тусгай зовшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зорчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлып


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлийн хяналтын еронхий газар нь тусгай зөвшөорол эзэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаарх санал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


№ УС-гэрээ 3


БОАЖЯ, Тов аймгийн Засаг дарга, ЛМГТГ, МХЕГ, “Монполимет” ХХК-ийн MV-000184 тоот тусгай

зөвшеорлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ_________


Зургаа. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


6.1. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны


сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг


хориглох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар тухайн орон


нутгийн иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад мэдээлэл өгнө.


6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран


ажиллах гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзвэл орон нутгийн


захиргааны байгууллага нь энэ тухай Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэнэ.


6.3. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхэд нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж,


хамтран ажиллана.


6.4. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн


талаарх мэдээллийг гэрээний оролцогч бусад талуудаас зохих журмын дагуу авах эрхтэй.


Долоо. Гэрээний хугацаа


7.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох


бөгөөд давхацсан талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг дуусгавар болгон


уурхайг хааж, нохон сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн огох хүртэл хугацаанд


хүчинтэй байна. Талууд гэрээний бислэлтийг дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан дүгнэнэ.


7.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдлын


талаар Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэх бөгөөд энэ тохиолдолд


шаардлагатай хугацаагаар түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.


7.3. Тусгай зовшоорол эзэмшигч энэхүү гэрээг дүгнэж, дуусгавар болгох хүсэлтийг


ирүүлсэн тохиолдолд Ашигт малтмалын газар холбогдох байгууллагуудын оролцоо бүхий


Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж, гэрээг дүгнэиэ.


Найм. Талуудын хүлээх хариуцлага


8.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас түүний


ашигт малтмал ашиглах тусгай зовшоорлийг хүчиигүй болгосон тохиолдолд тэрээр энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлнэ.


8.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих журмын


дагуу биелүүлээгүй бол Ашигт малтмалын газар гэрээг дуусгавар болгох богөод энэ тухай


гэрээний бусад оролцогчдод албан бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт,


холбогдох бусад эрх зүйн актыг зөрчсөн бол тухайн зөрчлийг илрүүлсэн этгээд энэхүү


гэрээг цуцлах ноцтой үр дагавартайгаас бусад тохиолдолд түүнд зөрчлийг арилгуулах


хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.

№ УС-гэрээ 4


БОАЖЯ, Тов аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Монполимет” ХХК-ийн MV-0001 84 тоот тусгай


________зевшоорлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нохен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ_________


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.


Ес. Маргаап хянан шийдвэрлүүлэх тухай


9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан


зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


Арав. Бусад зүйл


10.1. Гэрээг монгол хэл дээр ижил хүчинтэй 5 (таван) эх хувь үйлдэх бөгөөд


гэрээний оролцогч тус бүр 1 (нэг) хувийг хадгална.


№ УС-гэрээ