Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 4

“БАЯНГОЛ ЭКО ЗААМАР" ХХК-Д

МОНГОЛ УЛСЫН


БАЙГАЛЬ ОРЧИН,


АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,


Утас: 26 19 66, Факс: (976-51) 26 61 71,


E-mail: contact@mne.gov.mn, http://www.mne.mn


0/ 03 № М/М


танай-ны №-т
Гэрээ хүргуүлэх тухай


Танай 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18/107 тоот албан бичигтэй
танилцлаа.


Төв аймгийн Заамар, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших


MV-000290 дугаар ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн


“Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн,


тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл


ажиллагааны гэрээ"-г байгуулан хүргүүлж байна.


Гэрээг хавсралтаар хүргүүлэв. /4 хувь, 20 хуудастай/

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН,


НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН


АЛБАН ҮҮРГИЙГТҮР


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ


ХЭЛТСИЙН ДАРГА

D/2019 oni bichig/01.02-03.31/> Г 0 г


БОАЖЯ. Төв. Булган аймгийн Засаг дарга. АМГТГ, МХЕГ, “Баянгол эко заамар" ХХК-ийн MV-000290 тоот


тусгай зевшеерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх уйл ажиллагааны гэрээ____________
 

УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ЭНГИИН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД


ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


БҮХИЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


2018 оны 12  сарын 25 өдөр          Дугаар УС-38/2018                    Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ”


гэх), Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Төв,


Булган аймгийн Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас Төв аймгийн Заамар,


Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших Баянголын гольдирол алтны шороон


ордын ашигт малтмалын MV-000290 тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Баянгол эко


заамар” ХХК (цаашид “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх


эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх,


ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2.2 дахь хэсэг, 3


дугаар зүйл, Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан “Гол мөрний урсац


бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн


хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох


арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам” (цаашид “журам” гэх)-ыг тус тус


үндэслэн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай холбогдон


талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахаар харилцан тохиролцож байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь MV-000290 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон


талбайн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан


талбай гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгөөд эвдэрсэн газрыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж, тухайн


талбайг хүлээлгэн өгнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан


талбайд холбогдох уулын ажлын төлөвлөгөөг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт


ирүүлнэ.


1.3. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тоггоолоор баталсан журмын 2.4-т заасан


давхацсан талбайн хилийн заагийг тогтоож, шав тэмдэг тавьсан акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1 4.БОНХАЖЯ-наас ирүүлсэн усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн


хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигг малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.


2.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны сан


бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт


№ УС-гэрээ 1


БОАЖЯ, Төв, Булган аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Баянгол эко заамар” ХХК-ийн MV-000290 тоот


тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ____________


малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан өгөх бөгөөд тухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах, усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхцөлд


хязгаарласан нөөцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг


байгуулснаас хойш 5 сарын дотор Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд


бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “ТЭЗҮ” гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ. Тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 5 сарын дотор уурхайг улсын комисст


хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ гаргана.


2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд


шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг


батлуулахаас өмнө БОНХАЖЯ-ны Төрийн сан банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.


2.7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын


төлөвлөгөөний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 1 -ний дотор Ашигт малтмал, газрын


тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлан болон нөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард багтаан


БОНХАЖЯ-нд хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


давхацсан талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


2.10. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгнө.


2.11. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 1.4-т заасан усны сан бүхий


газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсэгт олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.


Гурав. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх, үүрэг


3.1. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан,


мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч, гэрээг


сунгах бөгөөд гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын


санал, дүгнэлтийг үндэслэн зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу тусгай


№ УС-гэрээ 2


f
БОАЖЯ, Төв, Булган аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Баянгол эко заамар” ХХК-ийн MV-000290 тоот


тусгай зевшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ____________
зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж,


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаар


энэхүү гэрээний 3.1 -д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт ирүүлээгүй


тохиолдолд гэрээг сунгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын дагуу


сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх мэдээллийг


дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас


гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.


Дөрөв. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг


4.1. БОАЖЯ нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон


холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОАЖЯ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, дүгнэлтээ холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


4.3. Байгаль орчны улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


Тав. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


5.1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


5.2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаарх санал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


Зургаа. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


№ УС-гэрээ 3


БОАЖЯ, Төв, Булган аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Баянгол эко заамар” ХХК-ийн MV-000290 тоот


тусгай зевшвөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ____________


6.1. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны


сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг


хориглох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар тухайн орон нутгийн


иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад мэдээлэл өгнө.


6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран ажиллах


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзвэл орон нутгийн захиргааны


байгууллага нь энэ тухай Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэнэ.


6.3. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхэд нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж,


хамтран ажиллана.


6.4. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн


талаарх мэдээллийг гэрээний оролцогч бусад талуудаас зохих журмын дагуу авах эрхтэй.


Долоо. Гэрээний хугацаа


7.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох


бөгөөд давхацсан талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг дуусгавар болгон


уурхайг хааж, нөхөн сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн өгөх хүртэл хугацаанд


хүчинтэй байна. Талууд гэрээний биелэлтийг дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан дүгнэнэ.


7.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдлын талаар


Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэх бөгөөд энэ тохиолдолд шаардлагатай


хугацаагаар түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.


7.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээг дүгнэж, дуусгавар болгох хүсэлтийг


ирүүлсэн тохиолдолд Ашигт малтмалын газар холбогдох байгууллагуудын оролцоо бүхий


Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж, гэрээг дүгнэнэ.


Найм. Талуудын хүлээх хариуцлага


8.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас түүний


ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тэрээр энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлнэ.


8.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих журмын


дагуу биелүүлээгүй бол Ашигт малтмалын газар гэрээг дуусгавар болгох бөгөөд энэ тухай


гэрээний бусад оролцогчдод албан бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт,


холбогдох бусад эрх зүйн актыг зөрчсөн бол тухайн зөрчлийг илрүүлсэн этгээд энэхүү


гэрээг цуцлах ноцтой үр дагавартайгаас бусад тохиолдолд түүнд зөрчлийг арилгуулах


хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.№ УС-гэрээ 4


БОАЖЯ, Төв, Булган аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Баянгол эко заамар” ХХК-ийн MV-000290 тоот


тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ____________


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.

Ес. Маргаан хянан шийдвэрлүүлэх тухай


9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан


зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Арав. Бусад зүйл

10.1. Гэрээг монгол хэл дээр ижил хүчинтэй 6 (зургаан) эх хувь үйлдэх бөгөөд


гэрээний оролцогч тус бүр 1 (нэг) хувийг хадгална.


 БАЯНГОЛ ЭКО ЗААМАР ХХК-Д
МОНГОЛ УЛСЫН


БАЙГАЛЬ ОРЧИН,

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг.


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,


Утас 26 19 66. Факс (976-51) 26 61 71,


E-mail contact@mne gov.mn, http:l/www.mne.mn


танай___________-ны №___________-т
Шав тэмдэг хүлээн авсан тухай
Танай компани эзэмшил Төв аймгийн Заамар, Булган аймгийн Бүрэгхангай


сумын нутаг дэвсгэрт орших MV-000290 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн
талбай нь:


Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн


сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4.3, тус


хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2.1-д заасан Засгийн газрын 2012


оны 194 дүгээр тогтоолоор баталсан /Засгийн газрын 2015 оны 289 дүгээр


тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй


хэсэгчилсэн давхцалтай


Шав тэмдэгжүүлсэн тухай акт, тайланд тусгагдсан 107 цэг нь Усны тухай


хуулийн 22.2 -т заасан 50 метрийн онцгой хамгаалалтын бүстэй давхцалгүй байна.


Туул голын голдрилд нь гадаргын усны мэдээллийн санд газар дээрх бодит


нөхцөл байдалтай зөрүүтэй байгаа тул актаар хүлээлгэн өгсөн зургаар 50 метрийн


онцгой хамгаалалтын бүсийг тогтоож CD -нд бичиж хүргүүлэв


Жич: Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тоггоолоор баталсан Тол мөрний


урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий


газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн тусгай зөвшөөрөл


бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам" -ийн


2.5, 2 8, 2,9, 3.1 -д заасны дагуу ажиллана уу.


Хувийг: Ашигт малтмал, газрын тосны газарт


 ЛАВЛАГАА


БАЙГАЛЬ ОРЧИН,


АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ Тусгай зөвшөөрлийн дугаар MV-000290С элэнгэ


Булган
Тө в
ЗаамарЗаамар

i____

Таних тэмдэг Засаг захиргааны хил ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР


Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтэс


Лиценэ
Гадаргын ус


Аймгийн хил


• Бупхг/гОИонатооплога»


гоп Улсын ТХГН -ийн сүлжээ


' - “ Т,р жхужй ia<


МП₽ Засгийн газрын 2015 оны 289 -р тогтоолоор


£3 Ьхйн.ын батлагдсан усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын


umoransr бүстэй хэсэгчилсэн давхцалтай, 50 мертийн онцгой


хамгаалалтын бүстэй давхцалгүй байна.

ЗГ 194, 289 дүгээр тогтоолын хамгаалалтын


бүсүүд


Гол мвс»>ий урсац бүрэлдэж эх


Ойнсаи


Уоы сан бүхий гвзрын энгийи хамгавпалтыи бүс /2015 А-2Э0/127/

МАСШТАБ1 50 000 Боловсруулсан: мэргэжилтэн М.Отгонтөгс /


1 0.5 0 1 Огноо 11/29/2017 '

I--------------------------»--------1--------.--------1--------1--------1


 MV-000290 ТАЛБАЙН УСАН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ ГОЛЫН


ГОЛЬДРОЛЫН ЭРГЭЛТИЙН цэгийгхэмжиж


ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН АКТ
Төв аймаг Заамар сум ,Булган аймаг Бүрэгхангай сум 2017.09.15


1. Байгууллагын нэр: "Баянгол Эко Заамар"ХХК
2. Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011408108

3. Байгууллагын хаяг: УБ хот ,Хан-Уул дүүрэг


4. Газрын байршил: Төв аймаг Заамар сум, Булган


аймаг Бүрэгхангай сум,5. Эргэлтийн цэгийн тоо: А. Тусгай зөвшөөрлийн эргэлтийн цэг


Б. Голын эргэлтийн цэг


В.Шавтэмдгийн эргэлтийн цэг
6. Эргэлтийн цэгийг газарт бэхлэхэд хэрэглэсэн багаж: South S-82V маркийн 2 долгионы


6Р5,нарийвчлал+3,0тт+0.5ррт RMS
7. Гольдролын солбицол: Хавсралтаар үзүүлэв.ШалгасанЗаамар сумын газрын даамал:... / Б.Уянга /


I '

Хянасан: Заамар сүмын засаг дарга: ........ /Б.Самбуу /
: Бүрэгхангай сумын засаг дарга:...

Баталгаажуүлсан:Туул голын сав газар,


уул уурхай хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: / С.Сүхбат /

Баянгол Эко Заамар"ХХК-ийн уурхайн дарг; |¥П<т*н...../Ж.Ганболд /
....../г.Мөнхбат/


Хэмжилт хийсэн: "Сайтсүрвэй"ХХК -ний захирал:


rMV-000290 toot ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий


талбайд орших ТУУЛ голын онцгой хамгаалалтын


бүсийн схем зураг


 Дөров. ХЭМЖИЛТИИН АЖИЛ


Усан сан бүхий онцгой хамгаалалтгай бүсийн цэгүүдийг шав тэмдэггжүүлэхдээ 1 Ом-

ийн урттай трубан төмөр дээр пайз бэхлэн тусгай зөвшөөрлийн дугаар, цэгийн дугаарыг


тэмдэглэн 0.5м-ийн гүнд суулган бетонон зуурмагаар бэхлэсэн.

Шав тэмдэгийн байрлал (WGS-84) UTM систем:

№ Иэгпйи Тэгш өнцгийн солбииол Газарзүйн солбицол


н эр Өндөр (т)


X (м) Ү (м) L© во


2 3 4 5


0 1


1 Ц-1 5357370.641 462345.426 48°22'06.178" 104°29'29.708''


2 Ц-2 5357416.506 462380.469 48°22'07.671" 104°29'31.397"


3 ц-з 5357499.063 462481.914 48°22'10.366" 104°29'36.301”


4 Ц-4 5357573.294 462580.271 48°22'12.791" 104°29'41.058"


5 Ц-5 5357626.117 462651.578 48°22'14.5178" 104°29'44.5076"


6 Ц-6 5357660.225 462722.775 48°22'15.6376" 104°29'47.9574"


7 Ц-7 5357739.309 462912.402 48°22'18.239" 104°29'57.149"


8 Ц-8 5357818.144 463001.810 48°22'20.8И" 104°30'01.470"


9 Ц-9 5357943.383 463052.138 48°22'24.877" 104°30'03.877"


10 Ц-10 5358029.625 463083.769 48°22'27.677" 104°30'05.387"


11 Ц-11 5358071.889 463099.449 48°22'29.0497" 104°30'06.1367"


12 Ц-12 5358113.639 463116.995 48°22'30.4055" 104°30'06.9765"


13 Ц-13 5358163.069 463139.843 48°22'32.0112" 104°30'08.0715"


14 Ц-14 5358205.173 463147.099 48°22'33.3763" 104°30'08.4110"


15 Ц-15 5358267.095 463148.801 48°22'35.382" 104°30'08.474"


16 Ц-16 5358372.284 463213.704 48°22'38.8025" 104°30'11.5962"


17 Ц-17 5358421.049 463256.016 48°22'40.390" 104°30'13.637"


18 Ц-18 5358463.027 463272.299 48°22'41.7536" 104°30'14.4162"


19 Ц-19 5358498.193 463283.086 48°22'42.8948" 104°30' 14.9295"


20 Ц-20 5358565.064 463309.504 48°22'45.0660" 104°30'16.1928"


21 Ц-21 5358580.889 463303.068 48°22'45.5772" 104°30' 15.8750"


22 Ц-22 5358613.180 463309.898 48°22'46.6244" 104°30'16.1969"


23 Ц-23 5358690.878 463319.767 48°22'49.1429" 104°30'16.6522"


24 Ц-24 5358762.706 463339.687 48°22'51.473" 104°30'17.5981"


25 Ц-25 5358817.862 463348.488 48°22'53.2614" 104°30'18.0087"


26 Ц-26 5359259.830 463446.537 48°23'07.5957" 104°30'22.6372"


 1 Ьгийн Тэгш онцгппн солбицол Газарзүйн солбииол


№ нэр Өндөр (т)


1 \ (м) Ү (м) L Г) В(°)


Q 2 3 4 5 6


27 Ц-27 5359386.947 463477.427 48°23'11.719" 104°30'24.099”


28 Ц-28 5359445.084 463490.705 48°23'13.604" 104°30'24.726"


29 Ц-29 5359510.237 463506.338 48°23'15.7180" 104°30'25.4665"


30 Ц-30 5359582.907 463550.055 48°23'18.080" 104°30'27.569"


31 Ц-31 5359642.268 463587.542 48°23'20.0109" 104°30'29.3738”


32 Ц-32 5359722.244 463668.666 48°23'22.6179" 104°30'33.2935"


33 ц-зз 5359780.505 463726.563 48°23'24.5168" 104°30'36.0907"


34 Ц-34 5359807.353 463802.944 48°23'25.4021" 104°30'39.7965"


35 Ц-35 5359800.791 463865.706 48°23'25.2025" 104°30'42.8504"


36 Ц-36 5359804.180 463910.949 48°23'25.321" 104°30'45.049"


37 Ц-37 5359820.006 463922.542 48°23'25.836" 104°30'45.608"


38 Ц-38 5359833.590 463910.934 48°23'26.274" 104°30'45.039"


39 Ц-39 5359811.931 463779.715 48°23'25.5455" 104°30'38.6655"


40 Ц-40 5359834.068 463705.321 48°23'26.2471" 104°30'35.0411"


41 Ц-41 5359891.410 463641.751 48°23'28.0910" 104°30’31.9320"


42 Ц-42 5359974.339 463598.999 48°23'30.7679" 104°30'29.8273"


43 Ц-43 5360046.870 463581.209 48°23'33.113" 104°30'28.939"


44 Ц-44 5360119.344 463575.930 48°23'35.459" 104°30'28.660"


45 Ц-45 5360200.410 463575.976 48°23'38.0847" 104°30'28.6373"


46 Ц-46 5360267.522 463612.870 48°23'40.265" 104°30'30.410"


47 Ц-47 5360300.013 463643.672 48°23'41.324" 104°30'31.898"


48 Ц-48 5360390.231 463738.486 48°23'44.266" 104°30'36.481"


49 Ц-49 5360481.825 463814.465 48°23'47.248" 104°30'40.147"


50 Ц-50 5360557.963 463850.186 48°23'49.721" 104°30'41.861"


51 Ц-51 5360617.207 463854.849 48°23'51.641" 104°30'42.069"


52 Ц-52 5361854.404 465264.138 48°24'31.994” 104°31'50.239"


53 Ц-53 5361825.791 465469.350 48°24'31.108" 104°32'00.230"


54 Ц-54 5361893.715 465627.005 48°24'33.339" 104°32'7.879"


55 Ц-55 5361946.441 465684.754 48°24'35.058" 104°32'10.673"


56 Ц-56 5360617.093 464228.242 48°23'51.714" 104°31'0.228"


57 Ц-57 5360584.058 464122.022 48°23'50.622" 104°30'55.073"


58 Ц-58 5360528.785 464088.209 48°23'48.825" 104°30'53.445"


59 Ц-59 5360474.274 464048.890 48°23'47.051" 104°30'51.550"


№ 1 Ь< ийн T)i ш онш niiii солбииол Газарзүйн сблбииол Өндор (т)


iup


0 1 X (м) Ү (м) 1 (") B() ’


3 4 5


60 Ц-60 5360413.716 464017.402 48°23'45.084" 104°30'50.037"
61 Ц-61 5360358.487 463978.773 48°23'43.287" 104°30'48.176"
62 Ц-62 5360289.228 463920.005 48°23'41.032" 104°30'45.339"


63 Ц-63 5360237.776 463822.425 48°23'39.345" 104°30'40.610"


64 Ц-64 5360194.449 463751.116 48°23'37.928" 104°30'37.155"


65 Ц-65 5360122.099 463755.721 48°23'35.585" 104°30'37.402"


66 Ц-66 5360045.556 463809.589 48°23'33.118" 104°30'40.045"


67 Ц-67 5359992.076 463937.957 48°23'31.412" 104°30'46.304"


68 Ц-68 5359889.908 464069.702 48°23'28.130" 104°30'52.742"


69 Ц-69 5359745.863 464057.605 48°23'23.463" 104°30'52.198"


70 Ц-70 5359664.535 463974.206 48°23'20.812" 104°30'48.168"


71 Ц-71 5359653.311 463885.116 48°23'20.4301" 104°30'43.8399"


72 Ц-72 5359627.533 463773.836 48°23'19.572" 104°30'38.436"


73 Ц-73 5359483.303 463659.663 48°23'14.877" 104°30'32.930"


74 Ц-74 5359352.600 463618.666 48°23'10.636" 104°30'30.977"


75 Ц-75 5359217.311 463627.134 48°23'6.256" 104°30'31.431"


76 Ц-76 5359095.214 463632.741 48°23'2.303" 104°30'31.742"


77 Ц-77 5359001.702 463601.080 48°22'59.268" 104°30'30.231"


78 Ц-78 5358891.377 463620.119 48°22'55.698" 104°30'31.191"


79 Ц-79 5358822.257 463597.040 48°22'53.455" 104°30'30.091"


80 Ц-80 5358797.381 463526.628 48°22'52.635" 104°30'26.675"


81 Ц-81 5358713.984 463503.697 48°22'49.929" 104°30'25.587"


82 Ц-82 5358636.703 463488.293 48°22'47.423" 104°30'24.862"


83 Ц-83 5358553.718 463477.416 48°22'44.733" 104°30'24.359"


84 Ц-84 5358447.544 463449.185 48°22'41.289" 104°30'23.020"


85 Ц-85 5358379.211 463421.103 48°22'39.070" 104°30'21.676"


86 Ц-86 5358311.558 463380.753 48°22'36.870" 104°30'19.736"


87 Ц-87 5358260.579 463305.760 48°22'35.204" 104°30'16.106"


88 Ц-88 5358227.370 463286.636 48°22'34.124" 104°30'15.187"


89 Ц-89 5358124.422 463298.447 48°22'30.792" 104°30'15.793"


90 Ц-90 5358040.838 463253.620 48°22'28.076" 104°30'13.641"


91 Ц-91 5357956.070 463215.728 48°22'25.323" 104°30'11.825"


92 Ц-92 5357874.542 463189.074 48°22'22.677" 104°30,10.555”


№ Цэгийн Тэгш өнцгийн солбинол Гпзарцйн солбииол


нэр X (м) Ү (м) Өндер (т)


0 1 L(") В( )


•) 3 4 5 6


93 Ц-93 5357791.050 463161.400 48°22'19.967" 104°30'9.236"

94 Ц-94 5357683.269 463094.875 48°22'16.462" 104°30'6.037"


95 Ц-95 5357633.625 463049.249 48°22'14.845" 104°30'3.835"


96 Ц-96 5357575.239 462985.390 48°22'12.940" 104°30'0.749'‘


97 Ц-97 5357533.316 462875.688 48°22,11.559" 104°29'55.430"


98 Ц-98 5357516.687 462778.059 48°22'11.000" 104°29'50.690"


99 Ц-99 5357504.346 462733.584 48°22'10.591" 104°29'48.532"


100 Ц-100 5357394.248 462697.331 48°22'07.0181" 104°29'46.8056"


101 Ц-101 5357334.230 462599.837 48°22'5.053" 104°29'42.086"


102 Ц-102 5357316.160 462516.689 48°22'4.450" 104°29'38.050"


103 Ц-103 5357298.789 462451.742 48°22'03.874" 104°29'34.899"


104 Ц-104 5357248.897 462445.706 48°22'02.257" 104°29'34.621"


105 Ц-105 5357146.661 462416.350 48°2Г58.939" 104°29'33.228"


106 Ц-106 5357106.315 462380.876 48°2Г57.625" 104°29'31.516"


107 Ц-107 5357053.251 462345.478 48°21'55.899" 104°29'29.813"

Хэмжилт хийсэн : Инженер......../ М.Цогт-Эрдэнэ /


Хянасан : Захирал................. / Г.Мөнхбат /

 MV-000290 ТАЛБАЙН УСАН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ ГОЛЫН ГОЛЬДРОЛЫН ЭРГЭЛТИЙН


ЦЭГИЙН ХЭМЖИЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН АКТ

2


№ Тэли онигийн солбшюл № ТЭГШ ӨНЫЛШН солбипол 1 эгш өнигийн солбииол


Х(м) Ү(м) Х(м) Ү(м) X (м) Ү(^


П 0 н 2


1 5357286.101 462345.440 34 5359924.644 463679.334 67 5359357.799 463567.921


2 5357388.039 462421.574 35 5359986.439 463647.361 68 5359227.967 463578.262


3 5357462.290 462515.792 36 5360049.789 463631.338 69 5359102.674 463583.329


4 5357585.158 462679.109 37 5360121.188 463626.289 70 5359032.075 463547.355


5 5357616.342 462746.595 38 5360182.741 463622.809 71 5358871.559 463562.813


6 5357700.505 462949.328 39 5360239.012 463656.047 72 5358827.873 463478.470


7 5357745.556 463007.936 40 5360285.669 463701.230 73 5358723.207 463454.543


8 5357783.326 463041.693 41 5360362.208 463780.113 74 5358651.344 463440.731


9 5357935.023 463103.460 42 5360453.756 463862.976 75 5358566.239 463429.071


10 5358048.370 463143.671 43 5360553.413 463899.720 76 5358473.538 463406.481


11 5358147.341 463187.271 44 5360617.095 463905.323 77 5358401.130 463375.187


12 5358191.660 463194.924 45 5361889.646 465383.720 78 5358342.420 463335.235


13 5358257.131 463198.144 46 5361878.019 465466.021 79 5358297.587 463263.732


14 5358340.459 463252.196 47 5361918.455 465567.816 80 5358232.388 463230.101


15 5358409.190 463311.223 48 5361934.499 465598.011 81 5358136.777 463250.030


16 5358479.110 463328.813 49 5361946.328 465616.531 82 5358060.630 463206.130


17 5358541.227 463353.369 50 5360617.095 464081.532 83 5357980.070 463171.860


18 5358805.486 463397.475 51 5360553.822 464044.866 84 5357893.872 463148.377


19 5358817.897 463398.487 52 5360497.152 464008.079 85 5357817.927 463119.216


20 5359037.291 463446.549 53 5360448.489 463980.741 86 5357706.841 463050.777


21 5359377.340 463526.190 54 5360390.726 463940.600 87 5357659.981 463006.723


22 5359505.938 463556.306 55 5360328.560 463889.242 88 5357614.562 462954.573


23 5359573.027 463602.229 56 5360280.973 463797.165 89 5357582.829 >462868.817


24 5359620.676 463632.673 57 5360221.616 463699.786 90 5357567.295 462763.108


25 5359685.614 463702.854 58 5360105.591 463708.488 91 5357540.212 462689.291


26 5359743.688 463760.627 59 5360008.131 463776.361 92 5357424.559 462654.126


27 5359752.660 463877.410 60 5359944.150 463923.643 93 5357380.515 462580.806


28 5359754.157 463938.106 61 5359869.665 464017.491 94 5357359.983 462492.653


29 5359825.888 463984.706 62 5359764.836 464011.366 95 5357348.150 462425.957


30 5359889.687 463934.422 63 5359711.521 463956.193 96 5357296.955 462387.671


31 5359866.581 463807.601 64 5359700.3^ ^3856.105 97 5357255.342 462394.883


32 5359861.969 463778.257 65 535966/881 .4682^3.217 98 5357179.463 462378.409


33 5359881.460 463721.317 66 535950610825 99 5357141.642 462345.463

ШалгасанЗаамар сумын газрын даамалХянасан: Заамар сумын засаг дарга: ...... /Б.Самбуү /


: Бүрэгхангай сумын засаг дарга

/ Н.Э^хэмбаярТ-


Баталгаажуулсан:Туул голын сав газар,


уул уүрхай хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: / С.Сүхбат /
"Баянгол Эко Заамар"ХХК-ийн уурхайн дарга: Ж.Ганболд /


Хэмжилт хийсэн: "Сайтсүрвэй"ХХК -ний захирал: .... / Г.Мөнхбат/