Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БОАЖЯ.................Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Шарын гол” ХХК-ийн MV-001498 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ


ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


БҮХИЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


2018 оны 08 сарын 29                    Дугаар УС-36/2018                        Улаанбаатар хот


Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ”


гэх), Ашигг малтмал, газрын тосны газар. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Дархан-


Уул аймгийн Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас Дархан уул аймгийн


Шарып гол сумын нутагт орших Шарын голын ордын ашигт малтмалын MV-001498 тоот


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Шарын гол” ХК (цаашид “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч" гэх)


нар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан


бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх


журмын тухай хуулийн 2.2 дахь хэсэг, 3 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар


тогтоолоор баталсан ‘Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зовшөөрлийг


цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн,


тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нохон сэргээлт хийлгэх


журам” (цаашид “журам” гэх)-ыг тус тус үндэслэн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын


бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай холбогдон талуудын хооронд үүсэх харилцааг


зохицуулахаар харилцан тохиролцож байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь MV-001498 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон


талбайн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан


талбай” гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгоөд эвдэрсэн газрыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж, тухайн


талбайг хүлээлгэн өгнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан


талбайд холбогдох уулын ажлын төловлогөог Ашигт малтмал, газрын тосны газарт


ирүүлнэ.


№ УС- гэрээ 1


БОАЖЯ, Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга. ЛМГТГ, МХЕГ, “Шарын гол” ХК-ийн MV-001498 тооттусгай


зевшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ ава.х, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ

 

1.3. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.4-т заасан


давхацсан талбайн хилийн заагийг тогтоож, шав тэмдэг тавьсан акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1.4. БОАЖЯ-наас ирүүлсэн усны can бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн


хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.


2.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны сан


бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт


малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан огох богоод тухайн бүсэд


нохон сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах, усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай зовшоөрөл эзэмшигч нь Шаазгайтын ордын давхацсан талбайд погдох.


тодорхой нохцөлд хязгаарласан ноөцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр


энэхүү гэрээг байгуулснаас хойш 4 сарын дотор Ашигт малтмалын ноөцийн улсын нэгдсэн


тоо бүртгэлд бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зөвшөорөл эзэмшигч пь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “ТЭЗҮ” гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарын дотор Ашигт малтмал, газрын тосны газартхүргүүлнэ. Тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 6 сарын дотор уурхайг улсын комисст


хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ гаргана.

№ УС- гэрээ 2


 БОАЖЯ, Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Шарын гол" ХК-ийн MV-001498 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах. нөхон сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ
2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зөвшоөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, нохон сэргээхэд


шаардлагатай хоронгийг тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлогоөг


батлуулахаас өмно БОАЖЯ-ны Торийн can банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.


2.7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын


төловлогооний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний дотор Ашигт малтмал, газрын


тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлан болон нөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард багтаан


БОАЖЯ-нд хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


давхацсан талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


2.10. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж огнө.


2.11. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 1.4-т заасан усны сан бүхий


газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсэгг олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоио. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.

№ УС-______гэрээ 3


БОАЖЯ. Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга. АМГТГ. МХЕГ, “Шарын гол” ХК-ийн MV-00I498 тооттусгай


зөвшеөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ
 

Гурав. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх, үүрэг


3.1. Ашигт малтмал. газрын тосны газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан,


мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард баггаан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч, гэрээг


сунгах богоод гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын


санал, дүгнэлтийг үндэслэн зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборло.х үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж,


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зөвшөорөл эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаар


энэхүү гэрээний 3.1 -д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт ирүүлээгүй


тохиолдолд гэрээг сунгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын дагуу


сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосиы газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх мэдээллийг


дараа жилийн 1 дүгээр сард баггаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас


гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж. үүрэг


хүлээнэ.


Дөрөв. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны тов байгууллагын эрх, үүрэг

4.1. БОАЖЯ нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон


холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОАЖЯ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, дүгнэлтээ холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


4.3. Байгаль орчны улсын байцаагч нь тусгай зөвпюорол эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


№ УС- гэрээ 4


БОАЖЯ, Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Шарын гол” ХК-ийн MV-001498 тооттусгай


зөвшөерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхон сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ
 

Тав. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


5.1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


5.2. Мэргэжлийн хяналтын еронхий газар нь иргэдийн оргодол. гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зовшоорол эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь тусгай зөвшоорол эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын


одорт баггаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар пь тусгай зовшоорол эзэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаарх санал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


Зургаа. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


6.1. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны


сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигг малтмал хайх, ашиглахыг


хориглох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар тухайн орон нутгийн


иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад мэдээлэл өгнө.


6.2. Тусгай зөвшоорол эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран ажиллах


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзвэл орон нутгийн захиргааны


байгууллага нь энэ тухай Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэнэ.


6.3. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхэд нь тусгай зовшоорол эзэмшигчид зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж,


хамтран ажиллана.


№ УС-гэрээ 5


 БОАЖЯ, Дархан-Уул аймгийн Засагдарга, АМГТГ. МХЕГ, “Шарын гол" ХК-ийн MV-00I498 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайл холбогдох арга хэмжээ авах, нохон сэргюх уйл ажиллагааны гэрээ


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.
Ес. Маргаан хянан шийдвэрлүүлэх тухай

9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан зөвшилцөх


замаар шийдвэрлэх богоод тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын дагуу Монгол


Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Арав. Бусад зүйл

10.1. Гэрээг монгол хэл дээр ижил хүчинтэй 6 (зургаан) эх хувь үйлдэх богоод


гэрээний оролцогч тус бүр 1 (нэг) хувийг хадгална.


ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД:
БОАЖЯ-ны ХБОБНУЕ-ып дарга

“Шарын

захирал РЫН гол
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ


/Б. Насанбат/