Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ©

МОНГОЛ УЛСЫН


БАЙГАЛЬ ОРЧИН,

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2. Засгийн газрын II байр,


Утас: 26-61-71. Факс: (976-51) 26-62-86.


E-mail: monenv@mail.mn, http://www.mne.mn


Of 30 № оо/щу


Til Haff ,-ны №. ___-T

ПУРААМ ХХК-Д

Танай 2018 оны 07 дугаар сарын 18-ны


өдрийн 18/049 тоот албан бичигтэй танилцлаа.

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Булгын ам” алтны ордын MV-000801 тоот тусгай


зөвшөөрөлтэй "Пураам” ХХК-ийн “Усны сан бүхий


газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт


явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд


холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл


ажиллагааны гэрээ"-г байгуулан хүргүүлж байна.


Хавсралт хуудастай /Гэрээг хүргүүлэв 4


хувь, 20 хуудастай/

ХҮРЭЭ й И ИЙН


НӨӨЦИ ИР АГ


ДАРГЫ И ЛОН


ГҮЙЦЭТ A ^лгээ,


АУДИТ лтс


ДАРГА А.ЭпХБАТ


I *

1117 17 i


5084


^07’


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Пураам” ХХК-ийн MV-000801 тооттусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


УСНЫ САН БҮХИИ ГАЗРЫН ЭНГИИН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД


ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЮВШӨӨРӨЛ


БҮХНЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ API A ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖНЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


20 оны Cf сарынLөдөр Дугаар УС- bS/jC/J Улаанбаатар хот


Энэхүү гэрээг юг талаас Байгаль орчин. аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ"


гэх), Ашнгт малпдел, газрын тосны гамр, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Сэлэнгэ


аймгийн Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга" гэх), нөгөө талаас Сэлэнгэ аймгийн Ерөө


сумын нутагт орших Булгын амны ордын ашигт малтмалын MV-000801 тоот тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч “Пураам” ХХК (цаашид “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч' гэх) нар Гол,


мөрний урсан бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт


ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мердөх журмын тухай


хуулийн 2.2 дахь хэсэг, 3 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор


баталсан ‘Тол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах,


усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд холбсидох арга хэмжзэ авах. нөхөн сэргээлт хийлгэх журам”


(цаашнд ~жура\Г nxHir тус пс үндктэн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд


ашигт малтмал ашиглахтай холбогдон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахаар


харилцан тохиролцож байгуулав.


Нэг. Ерөнхнй зүнл


1.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь MV-000801 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон


талбайн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан


талбай" гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгөөд эвдэрсэн газрыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж, тухайн


талбаш хүлэхтгэн өгнө


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан


талбайд холбогдох уулын ажлын төлөвлөгөөг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт


ирүүлнэ.


13. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.4-т заасан


давхацсан талбайн хилийн заагийг тогтоож, шав тэмдэг тавьсан акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1.4.БОНХАЖЯ-наас ирүүлсэн усны сан бүхий газрын эншйн хамгаалалтын бүсийн


хюийн заагтай лавхналтай хэсгийн солбнцлуудыг хжгак энэхүү гэрзэнд хавсаргана


Хоёр. Тусгай зөвшөөрел эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын т\ хай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон халбогдох бусал хууль тогтоомж. жхрамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.


2.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны сан


бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт
№ УС-гэрээ 1


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Пураам" ХХК-ийн MV-000801 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нехөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан өгөх бөгөөд тухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуу лах. усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай эөвнюөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхцөлд


хязгаарласан нөөцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг


байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд


бүртгүүлю.


2.4. Тусгай зөвшөөрөл эззмшнгч нь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “ТЭЗҮ” гэх>ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарын дотор Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ.


Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсаиаас хойш 9 сарын дотор уурхайг улсын


комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ гаргана


2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зевшеөрөл эзэмшнгч нь байгаль орчныг хамгаалах. нехөн сэргээхэд


шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг


батлуулахаас өмнө БОНХАЖЯ-ны Төрнйн сан банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.


2.7. Тусгай ?өвшеерел эзэмшнгч нь энэхүү гэрзэний хэрэгжютийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын


төлөвлөгөөний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний дотор Ашигт малтмал, газрын


тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зөвшөөрөл элэшпигч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлан болон нөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард


багтаан БОНХАЖЯ-нд хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


давхацсан тзлбайд саадгүт! нэвтр^ лнэ.


2.10. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгнө.


2. Н.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшнгч нь эюхүү гэрээний 1.4-т заасан усны сан бүхий


газрын онигой хамгаалалтын бүснйн хнлнйн шлай давхцалтай хэсэгт олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.


Гурав. Ашнгт малтмал. газрын тосны газрын эрх, үүрэг


3.1. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан,


мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард баггаан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч, гэрээг


сунгах бөгөөд гэрээний үүргийн биелэлт хангалттүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын


санал, дүгнэлтийг үндэслэн зөрчлийг apwrax хүртэл хугаиаанд зохих журмын дагуу

№ УС-гэрээ 2


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Пураам" ХХК-ийн MV-000801 тооттусгай


зөвшөерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нехен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


тусгай зөвшөөрөл эзэ.мшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж,


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг иуилах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зөвнюөрөл эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн


талаар энэхүү гэрээний 3.1-д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт


ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээг сунгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын


дагуу сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх


мэдээллийг дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гална энэхүү гэрзэ болон холбоглох бусал хууль тогтоомж. журамд заасан эрх


ЭДХЕК, ҮҮРЭГ хүлээнэ


Дөрөв. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг


4 1 БОНХАЖЯ нь Ашигт иалтмалын тухаи хуульл ?ааснаас гадна энэхүү гэрээ


болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОНХАЖЯ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний биелхтгийг дүгнэж, лүгнхтгп холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сарл багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнх


4.3. Байгаль орчны улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнх


Тав. Мэргзжлнйн хяналтын асуулал эрххюн төрнйн


захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


5.1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гална энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдхтж, yypr хү лээнэ


5.2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлимн хяналтын улсын байиаагч нь тусгай ювшөорөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлнйн хяналтын ерөнхий газар нь тхсгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн хэрхэн бнелүулсэн талаарх санал. лүгнэлтмйг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигг малтмалын газарт хүргүүлнэ.


Зургаа. Орон нуттнйн шхнргааны байгууллагын эрх, үүрэг

№УС-орзэ 3


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Пураам” ХХК-ийн MV-000801 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


6.1. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны


сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг


хорнглох хууль тоггоомж болон энэхүү гэрээнмй хэрэгжилтмйн талаар тухайн орон


нутгнйн иргэд, иргэннй ниигмнйн бангуу ллагуудад мэдээлэл өгне


6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран


ажиллах гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзвэл орон нутгийн


захиргааны байгууллага нь энэ тухай Ашигт малтмалын газарт албан бичгзэр мэдэгдэнэ.


6.3. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхэд нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж,


хамтран ажиллана.


6 4 Орон нутгийн захир< ааны башууллага нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн


талаарх мэдээллийг гэрээний оролцогч бусад талуудаас зохих журмын дагуу авах эрхтэй.


Долоо. Гэрээний хугацаа


7.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг з\рж. баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох


бөгөөд давхацсан талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг дуусгавар болгон


уурхайг хааж, нөхөн сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн өгөх хүртэл хугацаанд


хүчинтэй байна. Талууд гэрээний биелэлтииг дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан дүгнэнэ.


7.2. Тусгай зөвшөөрел эзэмшнгч нь давагдашц й хүчин зүйлсийн улмаас энэхүү


гэрээтр хүлээсэн үүргээ бислүүлэх боломжгүй тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдлын


талаар Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэх бөгөөд энэ тохиолдолд


шаардлагатай хугацаагаар түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.


7.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшнгч энэхүү гэрээг дүгнэж, дуусгавар болгох хүсэлтийг


ирүүлсэн тохнолдолд Ашигт малтмалын газар холбогдох байгу \ ллагхудын оролцоо бүхий


Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж, гэрээг дүгнэнэ.


Найм. Талуудын хүлээх харнуцлага


8 1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн буруулай үйл ажиллагааны улмаас түүний


ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тэрээр энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлнэ.


8.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшнгч эюх>ү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих журмын


дагуу биелү> лээгүй бол Ашигт иалтъвалын газар г эрээг дуусгавар болгох бөгөөд энэ тухай


гэрээний бусад оролцогчдод албан бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшнгч Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт,


холбогдох бусал эрх зүйн актыг зөрчсөн бол тухайн зөрчлнйг илрүүлсэн этгээд энэхүү


гэрээг цуцлах ноцтой үр дагавартайгаас бусад тохиолдолд т^үнд зөрчлийг арнлгуулах


хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гзж үзсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.


№ УС-гэрээ 4


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Пураам” ХХК-ийн MV-000801 тооттусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нехен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________


Ес. Маргаан хянан шнйдвэрлүүлэх тухай

9.1. Талууд энэхүү гэруэтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан


зөвшнлцөх тамаар шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрээгү-и тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүулнэ.

Арав. Бусал зүйл

10.1. Гэрээг монгол хэл дээр 1гжил хүчинтэй 6 (з)ргаан> эх хувь үилдэх богөөд

№УС- ---