Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 A


lil
■ ■


МОНГОЛ УЛСЫН


байгаль орчин,


АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг,


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,


Утас: 26 19 66. Факс: (976-51) 26 61 71,


E-mail: contact@mne.gov.mn, http://www mne.mn


танай-ны №___________-т


АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Хүнгүйч-Зүр хүзүүний” алтны шороон ордын MV-


020907 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Капитал авто


сервис” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт


орших “Бүдүүний гол” алтны шороон ордын MV-014548


тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бэйсикметал майнинг"


ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Сонгино гол”-ын алтны шороон ордын MV-003613


тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Баяжмал алт” ХХК, Дархан-


Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумын нутагт орших


“Бурхантын хөндий”-ийн алтны шороон ордын MV-


004403 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “ЖМЭ” ХХК зэрэг аж


ахуйн нэгжүүдийн “Усны сан бүхий газрын энгийн


хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн,


тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга


хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ”-г


байгуулан хүргүүлж байнаг


Гэрээг хавсралтаар хүргүү^. |/17 хувь, 85


хуудастай/ *1 L zj


J i

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ЧИН БАИГАЛИИН


нөөцийн ,1Н


ДАРГА ‘.НЯМДА^АА-

18oni bichig/04.02-06-31/


БОНХАЖЯ, Дархан-Уул ай.мгийн Засаг дарга, АМГ, МХЕГ, ‘"ЖМЭ” ХХК-ийн MV-004403 тоот тусгай


зевшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ


УСПЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД


ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


БҮХИЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


20^ оны сарын эдөр Дугаар УС- Улаанбаатар хот


Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ”


гэх), Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Сэлэнгэ


аймгийн Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөо талаас Дархан-Уул аймгийн


Хонгор, Шарын гол сумын нутагт орших Бурхантын хондийн алтны шороон ордын


ашигт малтмалын MV-004403 тоот тусгай зовшөөрол эзэмшигч “ЖМЭ” ХХК (цаашид


“тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч" гэх) нар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий


газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох


тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2.2 дахь хэсэг, 3 дугаар зүйл,


Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан “Гол мөрний урсац бүрэлдэх


эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн


хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд


холбогдох арга хэмжээ авах. нөхөн сэргээлт хийлгэх журам” (цаашид “журам” гэх)-ыг тус


тус үндэслэн усны can бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай


холбогдон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахаар харилцан тохиролцож


байгуулав.


Нэг. Еронхнй зүйл


1.1. Тусгай зөвшоорол эзэмшигч нь MV-004403 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон


талбайн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсаи хэсэг (цаашид *‘давхацсан


талбай” гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу ашигт малт.мал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгөөл эвдэрсэн газрыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж, тухайн


талбайг хүлээлгэн өгнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зөвшоорөл эзэмшигч нь давхацсан


талбайд холбогдох уулын ажлын төлөвлөгөөг Ашигт малтмалын газарт ирүүлнэ.


1.3. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.4-т заасан


давхацсан талбайн хилийн заагийг тоггоож, шав тэмдэг тавьсан акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1,4. БОНХАЖЯ-наас ирүүлсэн усны сан бүхий газрын эш ийн хамгаалалтын бүсийн


хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.


Хоёр. Тусгай зовшоорол эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшоорол эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холбигюх бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.

№ УС-гарээ 1


4


БОНХАЖЯ. Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, АМГ, МХЕГ, “ЖМЭ” ХХК-ийн MV-004403 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ_________________


2.2. Тусгай зөвшөөрол эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны сан


бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт


малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан өгөх бөгөөд тухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах, усны санг бохирдуулахыг хориглоно.2.3. Тусгай зөвшоорол эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхцөлд


хязгаарласан нөөцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг


байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд


бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зөвшөорол эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “ТЭЗҮ” гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарын дотор Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ. Тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 9 сарын дотор уурхайг улсын комисст


хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ гаргана.


2.5. Тусгай зөвпюпрол эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зөвшөорол эзэ.мшигч нь байгаль орчиыг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд


шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг


батлуулахаас өмнө БОНХАЖЯ-ны Төрийн сан банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулиа.


2.7. Тусгай зөвшоо| >л эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын i йлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын


төлөвлөгөөний хамтаар ж i бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний дотор Ашигт малтмалын


газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зөвпюо| 'л эзэмшигч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлан болон нөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард


багтаан БОНХАЖЯ-нд хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зовпюорол эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


давхацсан талбайд саадгүй !эвтрүүлнэ.


2.10. Тусгай зөвш >рол эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгнө.


2.11. Тусгай зовпюо' >л эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 1.4-т заасан усны сан бүхий


газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсэгт олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсон тохиолчолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.


Гура*. Аиипт малтмалын газрын эрх, үүрэг

№ УС-гэрээ 2


1


БОНХАЖЯ, Дархан-Уул айм1 иi. । Засаг дарга. АМГ, МХЕГ, “ЖМЭ” ХХК-ийн MV-004403 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох -.рга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ


3.1. Ашигт малтмал m газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан, мэдээг жил


бүрийн 12 дугаар сард oai «аан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч, гэрээг сунгах


бөгөөд гэрээний үүргийн бислэлт хангалтгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын санал,


дүгнэлтийг үндэслэн зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж,


шаардлагатай тохиолдолд i )рээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зовпкн »ол эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн


талаар энэхүү гэрээний 3. -д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт


ирүүлээгүй тохиолдолд г); >г сунгахыг зарчмын хувьд длмжсэн гэж үзэж, зохих журмын


дагуу сунгана.


3.3. Ашигт малтма. ш газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх мэдээллийг дараа


жилийн 1 дүгээр сард 6ai н. и холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтма ын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холГч юк бусад хууль тогтоомж. журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.


Доров. >айгаль орчны асуудал эрхэ.юн төрийн


замipraaHbI төв байгууллагын эрх, үүрэг


4.1. БОНХАЖЯ ш> п игт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү гэрээ


болон холбогдох бусад х\\ ль гогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

4.2. БОНХАЖЯ in. ' сгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


телөвлөгөөний биелэлгши цгнэж, дүгнэлтээ холбосюх саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашш । алтмалын газарт хүргүүлн ).

4.3. Байгаль орчи улсын байцаагч нь Tyciai зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шал. хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малз лын газарт хүргүүлнэ.

Тав. Мэр: жлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн торийн


'иргааны байгууллагын эрх. үүрэг

5.1. Мэргэжлийн алтын ерөнхий газар нь . игт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхү^ ; болон холбогдох бусад хуу • тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

5.2. Мэргэжлийн ' 1алтын ерөнхий газар нь ир!эдийн өргөдөл, гомдол болон


холбогдох бусад бай1\\. гын саналыг үндэслэн туа i зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт ша:п: хийж, дүгнэлт гаргаиа.
5.3. Мэргэжлийн 1лтын улсын байцаагч нь . a i зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт i1 . г хийх явцад илэрсэн зорч: йч талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын


өдөрт багтаан Ашип м лын газарт хүргүүлнэ.№ УС-гэрээ 3


БОНХАЖЯ, Дархан-Уул а> Засаг дарга, АМГ, МХЕГ, “ЖМ ХК-ийн MV-004403 тоот тусгай


зевшеерлийн талбайд холС рга хэмжээ авах, нөхен сэрг> >х \ !жиллагааны гэрээ___________________


5.4. Мэргэжлш' । 1алтын ерөнхий газар нь т\ i зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүрг орхэн биелүүлсэн талаарх < лал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Апш 1алтмалын газарт хүргүүлнэ.

Зургаа. О| нутгийи захиргааны баГн иагын эрх, үүрэг


6.1. Орон нутгш н хиргааны байгууллага нь ь юрний урсац бүрэлдэх эх, усны


сан бүхий газрын хам! л гын бүс, ойн сан бүхий га' нпигт малтмал хайх, ашиглахыг


хориглох хууль тогт< - болон энэхүү гэрээний х жилтийн талаар тухайн орон


нутгийн иргэд, иргэни । мийн байгууллагуудад мл < i өгнө.


6.2. Тусгай зо°н чөл эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран


ажиллах гэрээгээр хүлэ^ н үүргээ хангалтгүй биелүу1сэн гэж үзвэл орон нутгийн


захиргааны байгуулла!a ' 'нэ тухай Ашигт малтмаш ш ^рт албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.3. Орон нутг: ахиргааны байгууллага ш. >хүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхэд нь Tycrai шөөрөл эзэмшигчид зохих рмын дагуу дэмжлэг үзүүлж,

хамтран ажиллана. 1ЭХүү гэрээний хэрэгжилтийн


6.4. Орон Hymn । захиргааны байгууллага н


талаарх мэдээллийг гэр • 1 оролцогч бусад талуудаас IX журмын дагуу авах эрхтэй.


Долоо. Гэрээний XV! "

7.1. Гэрээ нь та 1' ! гарын үсэг зурж. баталгаа. 1снаар хүчин төгөлдөр болох


бөгөөд давхацсан тал ■ ашигт малтмал олборлох - ажиллагааг дуусгавар болгон

уурхайг хааж, нохөн )сэн талбайг орон нутап ■элгэн өгөх хүртэл хугацаанд


хүчинтэй байна. Талуу i )эний биелэлтийг дараа жн 1 дүгээр сард багтаан дүгнэнэ.


7.2. Тусгай зөвпн ол эзэмшигч нь давагдашп үчин зүйлсийн улмаас энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн ү\р. биелүүлэх боломжгүй тох юлд үүссэн нөхцөл байдлын


талаар Ашигт малтма и । газарт албан бичгээр ' I дэх бөгөөд энэ тохиолдолд


шаардлагатай xyrauaai a үүнийг гүйцэтгэх хугацаш ina.


7.3. Тусгай зөв! л эзэмшигч энэхүү гэрээг к, дуусгавар болгох хүсэлтийг


ирүүлсэн тохиолдолд . г малтмалын газар холбсч и ууллагуудын оролцоо бүхий


Ажлын хэсгийг байгу\ < киллуулж, гэрээг дүгнэп)


!айм. Талуудыи хүлээх х?


iara

8.1. Тусгай зөш i .( ол эзэмшигчийн буруута. ажиллагааны улмаас түүний


ашигт малтмал ашигл; гай зөвшөөрлийг хүчшн . сои тохиолдолд тэрээр энэхүү

гэрээгээр хүлээсэн үүр! үрэн биелүүлнэ.


8.2. Тусгай зор. >л эзэмшигч энэхүү гэр: >


лээсэн үүргээ зохих журмын


дагуу биелүүлээ! үй б( । !гг малтмалын газар гэр и гавар болгох бөгөөд энэ тухай


гэрээний бусад оролщ i албан бичгээр мэдэгдэн >.
№ УС-гэрээ


БОНХАЖЯ, Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, АМГ, МХЕГ, “ЖМЭ” ХХК-ийн MV-004403 тоот тусгай


зевшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


8.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт.


холбогдох бусад эрх зүйн актыг зөрчсөн бол тухайн зөрчлийг илрүүлсэн этгээд энэхүү


гэрээг цуцлах ноцтой үр дагавартайгаас бусад тохиолдолд түүнд зөрчлийг арилгуулах


хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.


Ес. Маргаан хянан шийдвэрлүүлэх тухай


9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан


зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


Арав. Бусад зүйл


10.1. Гэрээг монгол хэл дээр ижил хүчинтэй 6 (зургаан) эх хувь үйлдэх бөгөөд


гэрээний оролцогч тус бүр 1 (нэг) хувийг хадгална.