Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 A


lil
■ ■


МОНГОЛ УЛСЫН


байгаль орчин,


АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг,


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,


Утас: 26 19 66. Факс: (976-51) 26 61 71,


E-mail: contact@mne.gov.mn, http://www mne.mn


танай-ны №___________-т


АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Хүнгүйч-Зүр хүзүүний” алтны шороон ордын MV-


020907 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Капитал авто


сервис” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт


орших “Бүдүүний гол” алтны шороон ордын MV-014548


тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бэйсикметал майнинг"


ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Сонгино гол”-ын алтны шороон ордын MV-003613


тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Баяжмал алт” ХХК, Дархан-


Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумын нутагт орших


“Бурхантын хөндий”-ийн алтны шороон ордын MV-


004403 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “ЖМЭ” ХХК зэрэг аж


ахуйн нэгжүүдийн “Усны сан бүхий газрын энгийн


хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн,


тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга


хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ”-г


байгуулан хүргүүлж байнаг


Гэрээг хавсралтаар хүргүү^. |/17 хувь, 85


хуудастай/ *1 L zj


J i

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ЧИН БАИГАЛИИН


нөөцийн ,1Н


ДАРГА ‘.НЯМДА^АА-

18oni bichig/04.02-06-31/


БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. АМГТГ  . МХЕГ. ”Баяжмал -Алт” ХХК-ийн MV-003613 тоот тусгай


зевшөерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах. нөхөн cэргээх  үйл ажиллагааны гэрээ

ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН  ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


БҮХИЙ ГАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ APГA ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


2018 оны 6  сарын 18 өдөр             Дугаар УС-  33/2018                            Улаанбаатар хот


Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ”


гэх). Ашигт малтмал. газрын тосны газар. Мэргэжлийп хяналтын срөнхий газар, Сэлэнгэ


аймгийн Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга” гэх). нөгөө талаас Сэлэнгэ аймгийн Ерөө

сумын Бугат бригадын нутагг орших Сонгины голын алтны шороон ордын ашигт


малтмалын MV-003613 тоот тусгай зевшөөрөл эзэмшигч “Баяжмал-Алт” ХХК (цаашид


“тусгай зөвшоорол эзэмшигч" гэх) нар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх. усны caн бүхий


газрын хамгаалалтын бүс. ойн can бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох


тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2.2 да.хь хэсэг. 3 дугаар зүйл,


Засгийн газрып 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан  “Гол мөрний урсац бүрэлдэх


эхийп бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны caн бүхий газрын энгийн

хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд


холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам” (цаашид "жхрам" гэх)-ыг тус


тус үндэслэн усны caн бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай


холбогдон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахаар харилцан тохиролцож


байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Тусгай зөвшөөрөл  эзэмшигч пь MV-003613 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон

талбайн усны caн бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан

талбай” гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж. журмын  дагуу ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгөөд эвдэрсэн газрыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж, тухайн

талбайг хүлээлгэн өгнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсапы дараа тусгай зөвпюөрөл эзэмшигч нь давхацсап


галбайд холбогдох уулып ажлып толовлогоог Aшигт малтмал, газрын тосны газарт


ирүүлнэ.


1.3. Засгийн газрып 2015 оны 120 дугаар тогтоол  баталсап журмын 2.4-т заасан

давхацсан талбайн хилийн заагийг тогтоож. шав тэмдэг тавьсап акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болпо.


1.4. БОАЖЯ-наас ирүүлсэн  усны caн бүхий газрын  энгийн  хамгаалалтын бүсийн

хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл  эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалып тухай хуульд зааснаас гадна

энэхүү гэрээ болон холбогдо.х бусад хууль тогтоомж, журамд заасап эрх эдэлж. үүрэг


хүлээнэ.

2.2. Тусгай зовшоорол эзэмшигч пь Усны тухай хуулийп 22.2-т заасап успы can


бүхий газрып опцгой хамгаалалтып бүсийп хилпйп заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт


№ УС-гэрээ I


-БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. АМПТ. МХЕГ, "Баяжмал -Алт” ХХК-ийн MV-003613 тооттусгай


зевшөерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхен сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___


малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан огох бөгоод гухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах. усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай зовшоорөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхиолд


хязгаарласан нооцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг


байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт малтмалын нөоцийн улсын нэгдсэн тоо бүрп элд


бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зовпюорол эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах тсхник, эдийн засгийн үндэслэл (цаашид ”ТЭЗҮ” гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарыи дотор Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ.


Тусгай зовпюорол эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 9 сарын дотор уурхайг улсын


комисст хүлээлгэн огох хүсэлтээ гаргана.


2.5. Тусгай зовшоорол эзэмшигч нь компанийн удирдлага өорчлогдох бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал. газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зовпюорол эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд


шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчны мсиежментийн төлөвлогоог


батлуулахаас омно БОАЖЯ-ны Торийн can банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.


2.7. Тусгай зовпюорол эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын


төлөвлөгөөний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарып 1-ний дотор Ашип малтмал, газрын


тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зовшоорол эзэмшигч нь байгаль орчиы менсжментийн төлөвлөгөоний


хэрэгжилтийн тайлан болон нохон сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард


багтаан БОАЖЯ-пд хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зовшоорол эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


дав.хацсан талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


2.10. Тусгай зовшөорол эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж огнө.


2.11. Тусгай зовпюорол эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 1.4-т заасан усны сан бүхий


газрын онцгой хамгаалалтып бүсийн хилийн заапай давхцалтай хэсэгт олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэи хүлээнэ.


Гурав. Лшигт малтмал, газрын тосны газрын эрх, үүрэг


3.1. Ашигт малтмал, газрып тосны газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлап,


мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард бапаан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч. гэрээг


сунгах богоод гэрээний үүргийн бислэлт хаш алтгүй тохиолдолд холбогдо.х байгууллагын


санал, дүгнэлтийг үндэслэн зорчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу


№ УС- гэрээ


-БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. АМГТГ, МХЕГ. "Баяжмал -Алт" ХХК-ийн MV-003613 тоот тусгай


зовшоөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжп авах, нөхон сэрг лх үйл ажиллагааны гэрээ


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж,


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зовиюорол эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн


талаар энэхүү гэрээний 3.1-д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт


ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээг супгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын


дагуу сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх


мэдээллийг дараа жилийн 1 дүгээр сард баггаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтмал. газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоо.мж. журамд заасан эрх


эдэлж. үүрэг хүлээнэ.

Доров. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн торийн


захиргааиы тов байгуулла! ын эрх, үүрэг

4.1. БОАЖЯ нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон


холбогдох бусад хууль TOI тоомж. журамд заасан эрх эдэлж. үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОАЖЯ нь тусгай зовшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж. дүгнэлтээ холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дуI аар сард баггаан Апвпт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


4.3. Байгаль орчны улсыи байцаагч нь тусгай зовпюорол эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зорчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын


өдорт багтаан Ашип малтмалын газарт хүргүүлнэ.

Тав. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлои торийн


захиргааны байгууллагыи эрх, үүрэг

5.1. Мэргэжлийн хяналтын сронхий газар нь Ашигт малт.малын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж. үүрэг хүлээнэ.


5.2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь иргэдийн орюдол, гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын сапалыг үндэслэн тусгай зовпюорол эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж. дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь тусгай зовшоөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын


одөрт багтаан Ашигг малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлийн хяналтын срөнхий газар нь тусгай зовшоорол эзэмшигч эиэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаарх санал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигг малтмалын газарт хүргүүлнэ.
№ УС-гэрээ 3


-БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. АМГТГ. МХЕГ. “Баяжмал -Алт” ХХК-ийн MV-003613 тоот тусгай


зөвшеерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн оргпх үйл ажиллагааныгэрээ


Зургаа. Орон нуп uin захир! ааны байгууллагын эрх, үүрэг


6.1. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх. усны


сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх. ашиглахыг


хориглох хууль топоомж болоп энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар тухайн орон


нутгийн иргэд, иргэний нийгмийп байгууллагуудад мэдээлэл ei нө.


6.2. Тусгай зөвпюорол эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран


ажиллах гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй бислүүлсэн гэж үзвэл орон нутгийн


захиргааны байгууллага нь энэтухай Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэнэ.


6.3. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


бислүүлэхэд нь тусгай зовпюорол эзэмшигчид зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж,


хамтран ажиллана.


6.4. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн


талаарх мэдээллийг гэрээний оролцогч бусад талуудаас зохих журмын дагуу авах эрхтэй.


Долоо. Гэрээний хугацаа


7.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар \х чин төгөлдөр болох


богөөд давхацсан талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг дуусгавар болгон


уурхайг хааж. нохон сэргээсэн талбайг орон путагг хүлээлгэн огох хүртэл хугацаанд


хүчинтэй байна. Талууд гэрээний бислэлтийг дараа жилийн I дүгээр сард баггаан дүгнэиэ.


7.2. Тусгай зовшоорол эзэмшигч нь давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бислүүлэх боломжгүй тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдлын


талаар Ашигг малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэх бөгоөд энэ тохиолдолд


шаардлагатай хугацаагаар түүнийг гүйцэтгэх xyi ацааг сунгана.


7.3. Тусгай зовпюорол эзэмшигч энэхүү гэрээг дүгнэж. дуусгавар болгох хүсэлтийг


ирүүлсэн тохиолдолд Ашигт малтмалын газар холбогдох байгууллагуудын оролцоо бүхий


Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж, гэрээг дүгпэнэ.


Пайм. Талуудын хүлээх хариуцлага


8.1. Тусгай зовиюорол эзэмшигчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас түүний


ашигт малтмал ашиглах тусгай зовшөорлийг хүчиш үй болгосон тохиолдолд тэрээр эиэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн бислүүлнэ.


8.2. Тусгай зовшоорол эзэмшигч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих журмын


дагуу биелүүлээгүй бол Ашигт малтмалын газар гэрээг дуусгавар болгох богоод энэ тухай


гэрээний бусад оролцогчдод албан бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3. 'Гусгай зовпюорол эзэмшигч Моигол Улсын хууль тогтоомж, стандарт,


холбогдох бусад эрх зүйн актыг зорчсон бол тухайн зорчлийг илрүүлсэн этгээд энэхүү


гэрээг цуцлах ноцтой үр дагавартайгаас бусад тохиолдолд түүнд зорчлийг арилгуулах


хугацаатай үүрэг, даалгавар огч. биелэлтийг хангуулна.

№ УС-гэрээ I


-БОЛЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ. МХЕГ, “Баяжмал -Алт” ХХК-ийн MV-003613 тооттусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ^ава^^нөхенсэргээхуйл^^____________


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэп тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.
Ес. Маргаан хянан шийдвэрлүүлэх тухай


9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргааитай асуудлыг харилцан


зовшилцөх замаар шийдвэрлэх богоод тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Арав. Бусад зүйл

ХҮЧИНТЭЙ 6 (зургаан) эх хувь үйлдэх богөод№УС- гэрээ