Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 A


lil
■ ■


МОНГОЛ УЛСЫН


байгаль орчин,


АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг,


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,


Утас: 26 19 66. Факс: (976-51) 26 61 71,


E-mail: contact@mne.gov.mn, http://www mne.mn


танай-ны №___________-т


АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Хүнгүйч-Зүр хүзүүний” алтны шороон ордын MV-


020907 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Капитал авто


сервис” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт


орших “Бүдүүний гол” алтны шороон ордын MV-014548


тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Бэйсикметал майнинг"


ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Сонгино гол”-ын алтны шороон ордын MV-003613


тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Баяжмал алт” ХХК, Дархан-


Уул аймгийн Хонгор, Шарын гол сумын нутагт орших


“Бурхантын хөндий”-ийн алтны шороон ордын MV-


004403 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “ЖМЭ” ХХК зэрэг аж


ахуйн нэгжүүдийн “Усны сан бүхий газрын энгийн


хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн,


тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга


хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ”-г


байгуулан хүргүүлж байнаг


Гэрээг хавсралтаар хүргүү^. |/17 хувь, 85


хуудастай/ *1 L zj


J i

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ЧИН БАИГАЛИИН


нөөцийн ,1Н


ДАРГА ‘.НЯМДА^АА-

18oni bichig/04.02-06-31/


БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. AMГТГ, МХЕГ. “Капитал авто сервис" ХХК-ийн MV-020907 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээг авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ


УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД


ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

БҮХИЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ APГА ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ГЭРЭЭ


2018 оны  06 сарын 18 өдөр                    Дугаар УС-31/2018                                    Улаанбаатар хот
Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин. аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ"


гэх), Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Мэргэжлийн хяпалтын ерөнхий газар, Сэлэнгэ


аймгийн Засаг дарга (цаашид "Засаг дарга" гэх), нөгөө талаас Сэлэнгэ аймгийн Ерөө

сумын нутагт орших Хүнгүйч-Зүр хүзүүний алтны шороон ордын ашигт малтмалын

MV-020907 тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Капитал авто сервис” ХХК (цаашид


“тусгай зөвгөөрөл эзэмшигч” гэх) нар Гол. мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны caн бүхий


газрын xaмгаалалтын бүс. ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх. ашиглахыг хориглох


тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2.2 дахь хэсэг, 3 дугаар зүйл.


Засгийн газрын  2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан "Гол мөрний урсац бүрэлдэх


эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны caн бүхий газрын  энгийн

хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд


холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам" (цаашид "журам" гэх)-ыг тус


тус үндэслэн усны caн бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай


холбогдон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахаар харилцан тохиролцож


байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь MV-020907 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон


талбайн усны caн бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан

талбай” гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгөөд эвдэрсэн газрыг зохих журмын  дагуу нөхөн сэргээж, тухайн

талбайг хүлээлгэн өгнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь  давхацсан

талбайд холбогдох уулын ажлын төлөвлөгөөг Ашигт малтмал. газрын тосны газарт


ирүүлнэ.


1.3. Засгийн газрын  2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан  журмын  2.4-т заасан

давхацсан талбайн хилийн заагийг тогтоож, шав тэмдэг тавьсап акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1.4. БОНХАЖЯ-наас ирүүлсэн усны caн бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн

хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж. журамд заасан эрх эдэлж. үүрэг


хүлээнэ.
№ УС-_______ гэрээ 1


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. АМГТГ. МХЕГ. "Капитал авто сервис" ХХК-ийн MV-020907 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ

2.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны caн

бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт

малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан өгөх бөгөөд тухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах, усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхцөлд


хязгаарласан нөөцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээ

байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт  малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд


бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох. эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник. эдийн засгийн үндэслэл (цаашид ’*ТЭЗҮ” гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарын дотор Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ.


Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 9 сарын дотор уурхайг улсын


комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ гаргана.


2.5. Тусгай зөвшөөрөл  эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал. газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээхэд


шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг


батлуулахаас өмнө БОНХАЖЯ-ны Төрийн caн банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.


2.7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын

төлөвлөгөөний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний дотор Ашигт малтмал, газрын 

тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлан болон нөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард


багтаан БОНХАЖЯ-НД хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


давхацсан талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.

2.10. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгнө.
2.11. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 1.4-т заасан усны caн бүхий


газрын онцгой хамгаалалтын  бүсийн хилийн  заагтай давхцалтай хэсэгт олборлолтып үйл


ажиллагаа явуулахыг хагуу хориглопо. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.


Гурав. Ашигт  малтмал, газрын тосны газрын эрх, үүрэг

3.1. Ашигт  малтмал, газрын тосны  газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан 

мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан  гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч. гэрээг


№ УС- _ гэрээ


БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. AMГТГ,  MXEГ  "Капитал авю сервис" ХХК-ийн MV-020907 тоот тусгай зөвшөерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах. нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ


сунгах бөгөөд гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын


санал, дүгнэлтийг үндэслэн зорчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж.


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн


талаар энэхүү гэрээний 3.1-д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт


ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээг сунгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын


дагуу сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх


мэдээллийг дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тоггоомж. журамд заасан эрх


эдэлж. үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны төв байгууллагын эрх , үүрэг 

4.1. БОНХАЖЯ нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү гэрээ


болон холбогдох бусад хууль тогтоомж. журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОНХАЖЯ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж. дүгнэлтээ холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


4.3. Байгаль орчны улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын

өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.

Тав. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг

5.1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж. журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


5.2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалг хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын

өдөрт багтаан Ашигг малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаар.х санал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Aшигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


№ УС-____гэрээ з


БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. АМГТГ. МХЕГ, “Капитал авто сервис" ХХК-ийн MV-020907 тоот


псгай ювшоор.шйн la.ioaii.i хо.юог.юх арга х эмжээ авах. нохон орг пх үй.1 ажиллагааны гэрп


Зургаа. Орон иуп ийн 3axp ааны байгууллагыи эрх, үүрэг


6.1. Ороп нутгийн захиргааны байгууллага нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх. усны


can бүхий газрын хамгаалалтын бүс. ойн can бүхий газарт ашигг малтмал хайх. ашиглахьп


хориглох хууль тоггоомж болоп энэхүү гэрээпий хэрэгжилтийп талаар тухайп орон


путгийп иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад мэдээлэл 01 no.


6.2. 'Гусгай зовшоорол эзэмшигч эпэхүү гэрээ болон орон путагтай хамтрап


ажиллах гэрээгээр хүлээсэп үүргээ хапгалтгүй биелүүлсэп гэж үзвэл орон путгийп


захиргаапы байгууллага нь эпэтухай Апппт малтмалып газарт албап бичгээр мэдэгдэю.


6.3. Орон пуп ийп захиргааны байгууллага пь эпэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


бислүүлэхэд нь тусгай зөвшоорол эзэмшигчид зо.хих журмып дагуу дэмжлэг үзүүлж.


хамтрап ажиллапа.


6.4. Орон нутгийн захиргаапы байгууллага пь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийп


талаарх мэдээллийг гэрээпий оролцо! ч бусад галуудаас зохих журмып дагуу ава.х эрхпй.


Долоо. Гэрээний хугацаа


7.1. Гэрээ нь талууд гарып үсэг зурж, баталгаажуулспаар төгөлдор болох


богоөд давхацсап талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажпллагааг дуусгавар болгоп


уур.хайг хааж, похоп сэргээсэн талбайг ороп путасг хүлээлгэн огох хүртэл хугацаанд


хүчиптэй байпа. 'Галууд гэрээпий бислэлтийг дараа жилийп I дүгээр сард багтаап дүгп лп.


7.2. Тусгай зовшоорол эзэмшигч пь давагдашгүй хүчип зүйлсийп улмаас эпэхүү


гэрээгээр хүлээсэп үүргээ бислүүлэх боломжгүй тохиолдолд үүссэп похцөл байдлып


талаар Ашигг малтмалып газарт албап бичгээр мэдэгдэх богоод эпэ тохиолдолд


шаардлагатай хугацаагаар түүпийг гүйцэтгэх хугапааг супгапа.


7.3. Тусгай зовшөорол эзэмшигч энэхүү гэрээг дүтэж. дуусгавар болгох хүсэлтий!


ирүүлсэп тохиолдолд Ашигт малтмалып газар холбогдо.х байгууллагуудып оролцоо бүхий


Ажлып хэсгийг байгуулап ажиллуулж, гэрээг дүгпэпэ.


Найм. Талуудын хүлээх хариуцлага


8.1. 'Гусгай зовшоөрол эзэмшигчийп буруутай үйл ажиллагаапы улмаас түүпий


ашигг малтмал ашигла.х гусгай зовшоорлийг хүчипгүй болгосоп тохиолдолд тэрээр эпэхүү


гэрээгээр хүлээсэп үүргээ бүрэн бислүүлнэ.


8.2. Тусгай зовшоорол эзэмшигч эпэхүү гэрээгээр хүлээсэп үүргээ зохих журмып


дагуу бислүүлээгүй бол Ашпгт малтмалып газар гэрээг дуусгавар болгох богоөд эпэ тухай


гэрээпий бусад оролцогчдод албап бичгээр мэдл дэпэ.


8.3. Тусгай зовшоорол эзэмшигч Мопюл Улсып хууль тоггоомж, стапдарг,


холбогдох бусад эрх зүйп актыг зорчсоп бол тухайп зорчлийг илрүүлсэп этгээд эпэхүү


гэрээг цуцлах поцтой үр дагавартайгаас бусад юхиолдолд түүпд зорчлийг арилгуулах


хугацаатай үүрэг, даалгавар огч. биелэлтийг хаш уулпа.

X» УС- гэрээ I


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засагдарга. АМГТГ. МХЕГ, “Канитал авто ссрвис" ХХК-ийн MV-020907 tooi


тусгай зөвшоерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нохон сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ__


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зорчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигг малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.


Ес. Маргаан хянан шийдвэрлүүл >х тухай


9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан


зовшилцох замаар шийдвэрлэх богоод тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


Арав. Бусад зүйл

10.1. Гэрээг мопгол хэл дээр ижил хүчинюй 6 (зургаан) эх хувь үйлдэх богоод


й хадгална.


1