Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, MXEГ, “Инфинити спэйс ХХК-ийн  MV-016947 тоот

тусгай зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ______


УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД


ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ


БҮХИЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ,


НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ
 

2019 оны 04 сарын  19 өдөр            Дугаар УС- 26/2018                               Улаанбаатар хот


Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин. аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ”


гэх), Ашигт малтмал, газрын тосны газар. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Сэлэнгэ


аймгийн Засаг дарга (цаашид "Засаг дарга” гэх), нөгеө талаас Сэлэнгэ аймгийн Ерөө


сумын нутагт орших Хандгайт төмрийн хүдрийн ордын ашигт малтмалын MV-016947


тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Инфиннти Спэйс” ХХК (цаашид “тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигч” гэх) нар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын


бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 2.2 дахь хэсэг. 3 дугаар зүйл. Засгийн газрын 2015 оны 120


дугаар тогтоолоор баталсан “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай


зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт


явуулж эхэлсэн. тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нехөн


сэргээлт хийлгэх журам” (цаашид “журам” гэх)-ыг тус тус үндэслэн усны сан бүхий


газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай холбогдон талуудын хооронд


үүсэх харилцааг зохицуулахаар харилцан тохиролцож байгуулав.


Нэг. Еронхий зүйл


1.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь MV-016947 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон


талбайн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан


талбай” гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж. журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгөөд эвдэрсэн газрыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж, тухайн


талбайг хүлээлгэн өгнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан


талбайд холбогдох уулын ажлын төлөвлегөег Ашигт малтмал, газрын тосны газарт

ирүүлнэ.


1.3. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.4-т заасан


давхацсан талбайн хилийн заагийг тогтоож, шав тэмдэг тавьсан акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1.4. БОНХАЖЯ-наас ирүүлсэн усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн


хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.


2.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны сан


бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт


№ УС-гэрээ                                                                                                               1


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. АМГТГ, МХЕГ, “Инфинити Спэйс" ХХК-ийн MV-016947 тоот


тусгай зөвшеөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ______
 

малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан өгөх бөгөөд тухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах, усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхцөлд


хязгаарласан нөөцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү прээг


байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт малтмалын нөөцийн улсын югдсэн тоо бүртгэлд


бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зөвшөөрел эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник. эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “ТЭЗҮ” гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарын дотор Ашигт малтмал. газрын тосны газарт хүргүүлнэ.


Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 9 сарын дотор уурхайг улсын


комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ гаргана.


2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал. газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд


шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг


батлуулахаас өмне БОНХАЖЯ-ны Төрийн сан банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.

 2.7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж. дараа оны уулын ажлын


төлөвлөгөөний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын I -ний дотор Ашигт малтмал, газрын


тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлан болон нөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард


багтаан БОНХАЖЯ-нд хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


давхацсан талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


2.10. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгнө.


2.11 .Тусгай зөвшөөрөл эзэмшнгч нь эюхүү гэрээний 1,4-т заасан усны сан бүхий


газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн зааггай давхцалтай хэсэгг олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.


Гурав. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх, үүрэг


3.1. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан.


мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч, гэрээг


сунгах бөгөөд гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын


санал. дүгнэлтийг үндэслэн зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу


№ УС- гэрээ                                                                                                                 2


БОАЖЯ. Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга. AMГТГ, МХЕГ, “Инфинити Спэйс” ХХК-ийн MV-016947 тоот


тусгай зөвшеерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ______
 

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж,


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зөвшөөрел эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн


талаар энэхүү гэрээний 3.1-д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт


ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээг сунгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын


дагуу сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх


мэдээллийг дараа жилийн I дүгээр сард багтаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт  малтмал. газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


Дөрөв. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг


4.1. БОНХАЖЯ нь Ашигг малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү гэрээ


болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОНХАЖЯ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөений биелэлтийг дүгнэж. дүгнэлтээ холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


4.3. Байгаль орчны улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын


өдөрт баггаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


Тав. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


5.1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тоггоомж, журамд заасан эрх


• эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


5.2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөерел эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж. дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь тусгай зөвшөерөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь тусгай зевшөерел ззэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаарх санал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.
№УС-гэрээ                                                                                                                            3


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Инфиннти Спэйс" ХХК-ийн MV-016947 тоот


тусгай зевшеерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нехен сэргээх  үйл ажиллагааны гэрээ______
 

Зургаа. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


6.1. Орон нутгийи захиргааны байгууллага нь гол, мөрннй урсац бүрэлдэх эх, усны


сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг


хориглох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээннй хэрэгжилтийн талаар тухайн орон


нутгийн иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад .мэдээлэл өгнө.


6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран


ажиллах гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзвэл орон нутгийн


захиргааны байгууллага нь энэ түхай Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэнэ.


6.3. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхэд нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж.


хамтран ажиллана.


6.4. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн


талаарх мэдээллийг гэрээний оролцогч бусад талуудаас зохих журмын дагуу авах эрхтэй.


Долоо. Гэрээний хугацаа


7.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар хучин төгөлдөр болох


бөгөөд давхаисан талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг дуусгавар болгон


уурхайг хааж, нөхөн сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн өгөх хүртэл хугаиаанд


хүчинтэй байна. Талууд гэрээний биелэлтийг дараа жилийн I дүгээр сард багтаан дүгнэнэ.


7.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдлын


талаар Ашигт .малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэх бөгөөд энэ тохиолдолд


шаардлагатай хугацаагаар түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.


7.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээг дүгнэж, дуусгавар болгох хүсэлтийг


ирүүлсэн тохиолдолд Ашигт малтмалын газар холбогдох байгууллагуудын оролцоо бүхий


Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж. гэрээг дүгнэнэ.


Найм. Талуудын хүлээх хариуцлага


8.1. Тусгай зөвшөерөл эзэмшигчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас түүний


ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тэрээр энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлнэ.


8.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих журмын


дагуу биелүүлээгүй бол Ашигт малтмалын газар гэрээг дуусгавар болгох бөгөөд энэ тухай


гэрээний бусад оролцогчдод албан бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт,


холбогдох бусад эрх зүйн актыг зөрчсөн бол тухайн зөрчлийг илрүүлсэн этгээд энэхүү


гэрээг цуцлах ноцтой үр дагавартайгаас бусад тохиолдолд түүнд зөрчлийг арилгуулах


хугацаатай үүрэг. даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.

№УС-гэрээ 4


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Иифинити Спэйс” ХХК-ийн MV-016947 тоот


тусгай зевшеерлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ______
 

Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.


Ес. Маргаан хянан шийдвэрлүүлэх тухай


9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан


зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх бөгөед тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


Арав. Бусад зүйл


10.1. Гэрээг монгол хэл дээр ижил хүчинтэй 6 (зургаан) эх хувь үйлдэх бөгөөд


гэрээний оролцогч тус бүр I (нэг) хувийг хадгална.

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД:№ УС-гэрээ


 -ИНФИНИТИ СПЕЙС ХХК-Д
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ


АШШ Г МАЛТМАЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР


15170 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Барилгачдын тапбай 3. Утас: 26 36 28. Факс (976-11) 31 03 70


И-мэйл: info@mram.gov.mn


ft faff.


танай -ны №_____-т
Мэдэгдэл хүргүүлэх тухайСэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших MV-017607 дугаартай ашиглалтын тусгай


зөвшөөрөлтэй Хандгайтын төмрийн хүдрийн ордын талбайд “Усны сан бүхий газрын онцгой


хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж. нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ -г /№УС-


26/2018/ 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр байгуулсан байна


Аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 2018 оны гэрээний хэрэгжилтийн тайлан. гэрээнд оролцогч


талуудын санал. дүгнэлтийг судлан үзлээ

Ашигт малтмал газрын тосны газрын Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс


‘Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн. тусгай


зөвшөөрөл бүхии талбайд холбогдох арга хэмжээ авах нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ"-


ний 2 дугаар зүйлд заасан үүргийн биелэлтийг хангалттай гэж үзсэн тул гэрээний хугацааг


1 жилээр сунгаж нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийж дуусгах боломжоор хангах нь зүйтэй гэж узэв

Цаашид ‘Усны can бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж


эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах нөхөн сэргээх үйл

ажиллагааны гэрээ"-ний үүргийг бүрэн биелүүлж ажиллах. нөхөн сэргээлтийн ажилд анхаарч


ажиллахыг “Инфинити спейс" ХХК-д үүргээр мэдэгдэж байна.


10 21*6