Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 HI


■ 'Wr- ■
МОНГОЛ УЛСЫН


БАЙГАЛЬ ОРЧИН,


АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүурэг.


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,


Утас: 26 19 66. Факс (976-51) 26 61 71


E-mail: contact@mne.gov.mn, http://wwv.mne mn


танай-ны №-т

ГАНБАТТУЛГА ХХК-Д

Танай 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны


өдрийн 01/09 тоот албан бичигтэй танилцлаа.

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших


“Хүнгүйч зүр хүзүү”-ний алтны шороон ордын MV-


07969 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй Танбаттулга ’ ХХК-


ийн “Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын


бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл


бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн


сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ”-г байгуулан


хүргүүлж байна.


Гэрээг хавсралтаар хүргүүлэв. /4 хувь, 20


хуудастай/


d/2018 oni biehig/01.02-0$ 31//” '


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Ганбаттулга” ХХК-ийн MV-07969 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________

                        УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД

                            ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

                                  БҮХИЙ ТАЛБАЙД ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ,

                                         НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ
 

2018 оны 04 сарын 19 өдөр         Дугаар УС- 25/2018                               Улаанбаатар хот


Энэхүү гэрээг нэг талаас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (цаашид “БОАЖЯ”


гэх), Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Сэлэнгэ


аймгийн Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас Сэлэнгэ аймгийн Ерөө


сумын нутагт орших Хүнгүйч зүр хүзүүний алтны шороон ордын ашигт малтмалын


MV-07969 тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ‘Танбаттулга” ХХК (цаашид “тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын


хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай


хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2.2 дахь хэсэг, 3 дугаар зүйл, Засгийн


газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан ‘Тол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн


бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын


бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ


авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам” (цаашид “журам” гэх)-ыг тус тус үндэслэн усны сан


бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал ашиглахтай холбогдон талуудын


хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахаар харилцан тохиролцож байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь MV-07969 тоот тусгай зөвшөөрлөөр олгосон


талбайн усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд давхацсан хэсэг (цаашид “давхацсан


талбай” гэх)-т холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаа явуулах бөгөөд эвдэрсэн газрыг зохих журмын дагуу нөхөн сэргээж, тухайн


талбайг хүлээлгэн өгнө.


1.2. Энэхүү гэрээ байгуулагдсаны дараа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан


талбайд холбогдох уулын ажлын төлөвлөгөөг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт


ирүүлнэ.


1.3. Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.4-т заасан


давхацсан талбайн хилийн заагийг тогтоож, шав тэмдэг тавьсан акт нь энэхүү гэрээний


салшгүй хэсэг болно.


1.4. БОНХАЖЯ-наас ирүүлсэн усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн


хилийн заагтай давхцалтай хэсгийн солбицлуудыг хэвлэж энэхүү гэрээнд хавсаргана.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг


2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна


энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг


хүлээнэ.


2.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Усны тухай хуулийн 22.2-т заасан усны сан


бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсгийг Ашигт


№ УС-гэрээ 1


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Ганбаттулга” ХХК-ийн MV-07969 тооттусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан өгөх бөгөөд тухайн бүсэд


нөхөн сэргээлтээс бусад үйл ажиллагаа явуулах, усны санг бохирдуулахыг хориглоно.


2.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, тодорхой нөхцөлд


хязгаарласан нөөцийн эдийн засгийн үр ашгийг тооцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг


байгуулснаас хойш 9 сарын дотор Ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд


бүртгүүлнэ.


2.4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давхацсан талбайд ногдох, эдийн засгийн үр


ашигтай нөөцийг ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “ТЭЗҮ" гэх)-ийг гэрээ


байгуулснаас хойш 12 сарын дотор Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ.


Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ТЭЗҮ батлагдсанаас хойш 9 сарын дотор уурхайг улсын


комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ гаргана.


2.5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь компанийн удирдлага өөрчлөгдөх бүрт


холбогдох баримтын хуулбарыг Ашигт малтмал, газрын тосны газарт албан бичгээр


хүргүүлнэ.


2.6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд


шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг


батлуулахаас өмнө БОНХАЖЯ-ны Төрийн сан банк дахь 900013406 тоот дансанд


байршуулна.


2.7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайланг тухайн


жилийн уулын ажлын тайлан хэлбэрээр боловсруулж, дараа оны уулын ажлын


төлөвлөгөөний хамтаар жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний дотор Ашигт малтмал, газрын


тосны газарт хүргүүлнэ.


2.8. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний


хэрэгжилтийн тайлан болон нөхөн сэргээлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сард


багтаан БОНХАЖЯ-нд хүргүүлнэ.


2.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний бусад оролцогчдын төлөөллийг


давхацсан талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


2.10. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар


холбогдох байгууллагуудаас шаардсан мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж өгнө.


2.1 ЕТусгай зөвшөөрөл эзэхмшигч нь энэхүү гэрээний 1.4-т заасан усны сан бүхий


газрын онцгой хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхцалтай хэсэгт олборлолтын үйл


ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. Энэхүү талбайг хамгаалах асуудлыг хариуцах ба


олборлолтод өртсөн тохиолдолд хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.


Гурав. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх, үүрэг


3.1. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн тайлан,


мэдээг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан гэрээний бусад оролцогчдоос хүлээн авч, гэрээг


сунгах бөгөөд гэрээний үүргийн биелэлт хангалтгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагын


санал, дүгнэлтийг үндэслэн зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаанд зохих журмын дагуу


№ УС-гэрээ 2


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Ганбаттулга’' ХХК-ийн MV-07969 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нехөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж,


шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.


3.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн


талаар энэхүү гэрээний 3.1-д заасан хугацаанд холбогдох байгууллагаас санал, дүгнэлт


ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээг сунгахыг зарчмын хувьд дэмжсэн гэж үзэж, зохих журмын


дагуу сунгана.


3.3. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь гэрээг сунгасан эсэх талаарх


мэдээллийг дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.


3.4. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


Дөрөв. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг


4.1. БОНХАЖЯ нь Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаас гадна энэхүү гэрээ


болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


4.2. БОНХАЖЯ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, дүгнэлтээ холбогдох саналын хамт жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


4.3. Байгаль орчны улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


Тав. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн


захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


5.1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд


зааснаас гадна энэхүү гэрээ болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан эрх


эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


5.2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол болон


холбогдох бусад байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргана.


5.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл


ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх дүгнэлтээ 15 ажлын


өдөрт багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


5.4. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэн талаарх санал, дүгнэлтийг жил бүрийн 12


дугаар сард багтаан Ашигт малтмалын газарт хүргүүлнэ.


Зургаа. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын эрх, үүрэг


№ УС-гэрээ 3


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Ганбаттулга” ХХК-ийн MV-07969 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


6.1. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны


сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг


хориглох хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн талаар тухайн орон


нутгийн иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудад мэдээлэл өгнө.


6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээ болон орон нутагтай хамтран


ажиллах гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзвэл орон нутгийн


захиргааны байгууллага нь энэ тухай Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэнэ.


6.3. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхэд нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж,


хамтран ажиллана.


6.4. Орон нутгийн захиргааны байгууллага нь энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн


талаарх мэдээллийг гэрээний оролцогч бусад талуудаас зохих журмын дагуу авах эрхтэй.


Долоо. Гэрээний хугацаа


7.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох


бөгөөд давхацсан талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг дуусгавар болгон


уурхайг хааж, нөхөн сэргээсэн талбайг орон нутагт хүлээлгэн өгөх хүртэл хугацаанд


хүчинтэй байна. Талууд гэрээний биелэлтийг дараа жилийн 1 дүгээр сард багтаан дүгнэнэ.


7.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдлын


талаар Ашигт малтмалын газарт албан бичгээр мэдэгдэх бөгөөд энэ тохиолдолд


шаардлагатай хугацаагаар түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.


7.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээг дүгнэж, дуусгавар болгох хүсэлтийг


ирүүлсэн тохиолдолд Ашигт малтмалын газар холбогдох байгууллагуудын оролцоо бүхий


Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж, гэрээг дүгнэнэ.


Найм. Талуудын хүлээх хариуцлага


8.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас түүний


ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тэрээр энэхүү


гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлнэ.


8.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих журмын


дагуу биелүүлээгүй бол Ашигт малтмалын газар гэрээг дуусгавар болгох бөгөөд энэ тухай


гэрээний бусад оролцогчдод албан бичгээр мэдэгдэнэ.


8.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт,


холбогдох бусад эрх зүйн актыг зөрчсөн бол тухайн зөрчлийг илрүүлсэн этгээд энэхүү


гэрээг цуцлах ноцтой үр дагавартайгаас бусад тохиолдолд түүнд зөрчлийг арилгуулах


хугацаатай үүрэг, даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна.№ УС-гэрээ


БОАЖЯ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга, АМГТГ, МХЕГ, “Ганбаттулга” ХХК-ийн MV-07969 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ___________________


Ашигт малтмалын газар шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгах хүртэлх


хугацаанд зохих журмын дагуу ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг түдгэлзүүлж


болно.


Ес. Маргаан хянан шийдвэрлүүлэх тухай


9.1. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан


зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд харьяаллын


дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


Арав. Бусад зүйл


10.1. Гэрээг монгол хэл дээр ижил хүчинтэй 6 (зургаан) эх хувь үйлдэх бөгөөд


гэрээний оролцогч тус бүр 1 (нэг) хувийг хадгална.

№ УС-гэрээ


 МОРЬТХАНГАЙ ХХК - Д . ?
МОНГОЛ УЛСЫН


БАЙГАЛЬ ОРЧИН,НОГООН ХӨГЖИЛ.


АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ


15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг.


Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр


Утас:261966, Факс: (976-51)26 61 71.


E-mail: contact@mne.gov.mn. http://www.mne.mn


£016. 07. И о


танай-ны № /-т
Лавлагаа хүргүүлэх тухай


Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших MV-007969 тоот ашиглалтын тусгай


зөвшөөрлийн хувьд


Засгийн газрын 2012 оны 194 дүгээр тогтоолоор баталсан Ойн сан бүхий


газрын хилийн заагтай давхцалтай талбай нь уул уурхайн улмаас эвдэрсэн байгаа


тул Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан


журмын 2.9-д заасны дагуу Ойн тухай хуулийн 30.2-д заасныг мөрдөж ажиллах


шаардлагатай.


Мөн Ерөө болон Хэрээн голуудын хамгаалалтын бүс (Усны тухай хуулийн 22.3-


т заасан 200 метрийн энгийн хамгаалалтын бүс)-ийн хилтэй хэсэгчилсэн давхцалтай


байна.


Харин Ерөө болон Хэрээн голуудын хамгаалалтын бүс (Усны тухай хуулийн


22.2-т заасан 50 метрийн энгийн хамгаалалтын бүс)-ийн хилтэй давхцалгүй байна.


Жич: Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан Тол мөрний


урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий


газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн тусгай зөвшөөрөл


бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам” болон


БОНХАЖСайдын 2016 оны 03-р сарын 04-ний өдрийн А/67 дугаар тушаалыг


хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай.


Зурган мэдээллийг хавсаргав.


 ЛАВЛАГАА


Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-007969-
Дврхан
Жич: Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор


баталсан Тол мөрний урсац бүрэлдзх эхийн бүсэд олгосон


тусгай зөвшөерлийг цуилах. усны сан бүхий газрын энгмйн


хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсзн тусгай


зөвшеерөл бүхий талбайд халбогдох арга хэмжээ авах. нөхөн


сэргээлт хийпгэх журам’ болон БОНХАЖСайдын 2016 оны


03-р сарын 04-ний өдрийн А/67 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж


ажиллах шаардлагатай.

Таних тэмдэг Засаг захиргааны хил ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР


лицен j ■ Аймшйи тм Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтэс


• эролтийн цэг • Сумыь твв


Гадаргын ус z Сумынхмп талбайн солбицол


^»4 ЖИЛ Засгийн газрын 2012 оны 194 дүгээр тогтоолоор баталсан


• &vrw ОЭ12 о- 'оолпог»


Гог Улсын ТХГН -ийн сүлжэ: Ойн сан бүхий газрын хилийн заагтай давхцалтай талбай нь уул уурхайн


Тур урсацтэа -ал r---i улмаас эвдэрсэн байгаа тул Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолын


нуур 1 дүгээр хавсралтаар баталсам журмын 2.9-д заасны дагуу Ойн тухай


Байигын хуулийн 30 2-д заасныг мөрдөж ажиллах шаардлагатай


Ширпдх Мөн Ерөө болон Хэрээн голын хамгаалалтын бүс (Усны тухай хуулийн


Хамгаалалтын бүсүүд


Засгийн газрын 194 болон 289-р тогтоол 22 3-т заасан 200 метрийн энгийн хамгаалалтын


Хамгаалагто»- бүс (ЗасгиЛ- -аэрв- 194-р тоггооп) бүс)-ийн хилтэй давхцалтай байна


Голын пыгмлагтыи бүсий< шп (Уоы түхай «ү, пе 22 3-т 200 werpl Харин Ерөө болон Хэрээн голын хамгаалалтын бүс (Усны тухай хуулийн


Гог мерн^ урсяц 6үМПДЭ> »ИЙ- хил


Нуурыи камгзалагг-ь»- бүсийн «иг (Ихы гүхай жүүль 22 3 т 200 22.2-т заасан 50 метрийн энгийн хамгаалалтын


голы" жамгаапаггы” бүс (Yche тухай хуупъ 22.1-т 5С мегр) бүс)-ийн хилтэй давхцалгүй байна.


Буггий» «амгмлалтын бус ( лиь. тухай хуүлъ 22 Э-т 200 метр) Боловсруулсан: мэргэжилтэн Э.Эрдэнзхүү / \\ V ч / \


Тойрои 6*ж-б»и1**и амгаалаяты»- бүс Oche тухай хуупь 22


Огноо: 16.07 04

 УСАН САН БҮХИЙ ГАЗАР ОНЦГОЙ ХАМГААЛАЛТЫИ БҮС


ТОГТООН ГАЗАРТ БЭХЭЛСЭН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГИЙГ


ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН АКТ
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 2016. 05.25
1. Байгууллагын нэр: Морьтхангай ХХК


2. Улсын бүртгэлийн дугаар: 1411001020

3. Байнгын хаяг: Төв аймаг, Зуунмод сум, 1-р баг, Өөрнйн байранд


4. Газрын байршлын нэр: Сэлэнгэ аймгийн Ероө сумын Бугант тосгон


5. Эргэлтийн цэгийн тоо: Тусгай зовшеорлийн эргэлтнйн цэг - 4


Ереө голын эргэлтнйн цэг - 45


Хэрээн голын эргэлтийн иэг- 10


6. Эргэлтийн цэгийг газарт бэхэлхэд хэрэглэсэн багаж: Trimble R10 маркийн 2


долгионы GPS, нарийвчлал +3.5мм +0.4ppm RMS


7. Эргэлтийн цэгүүдийн солбицол: Хавсралтаар рүүлэв. Хавсралт 1,2,3


Ерое сумын Засаг


ХЕГСГЗ-ны

Ерөө сумын Байгаль

Морьтхангай ХХК-ийн


/Ц.Эрдэнэ/


Морьтхаш ай ХХК-ийн уурхайн /Ч.Эрдэнэболд/Газрын албаны

Хэмжилт үйлдэж, газарт бэхэлсэн:


■Ъи эс энд би" ХХК-ийн инженер ^...^К^^.^//Ц.Өлзийжаргал/