Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 4


Засгийн га|рын 2017 оны 151 дүгээртогюолын бичил уурхайгаар


ашигг малтмал олборлох журмын 2 лугаар хавсралп


БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ


ТУХАЙ ГЭРТ)2 ()//. он ы CJ. сарын


“Ьичил уурхайгаар агиигг малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуү нэг


z, л л G j


(хот)-ийн . сум, (дүүр >i )-ын Засагдарга


(цаашид “Засаг дарга” г>х). нөгөө талаас “ нөхөрлөл, хоршоо.

оүртгэгдзэгүй нөхөрлол (иаашид “Бичил уурхай эрхллч нгг»д” гэх)-ийг төлөөлж


.. (албан тушааи) imp (ц.кпццд хамтад нь "Талууд" пх)


дараах нөхиөлөөр харилцап гохиролцож 20Z$. опм ду| аар сарын ^.’Г.-.ны өдөр энэхүү


| »рээг (цаашид ‘Тэрээ” гэх) сум (дүүр н )-д байгуулав.

Ыэг. Еронхий зүйл


Z/Z fa t
ifартэй газарт орших remap талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу .


жилийн хугацаагаар .... (ашип малтмалып гөрол) олборлохгой


холбогдсон үйл ажиллазаа эрхэлнэ.

1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга.


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүох харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулла.

Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг

2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-


ын б дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч эггээдэд ногдох талбайн хэмж пг тоггоож, байршлын

зургийг гэрэээнд хавсаргах


11


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг toitoox


2.1.3. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийи аргачлалыи дагуу нөхөн сэргээлгийн


зардлыг тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохироддсоны үндсэн дээр зохих


х о ро j I ги й г төвл ор үүл эх;


2.1.4. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан ходөлмор


хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар


зохион байгуулах;


2.1.5. ?нэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлшпп бичил уурхай эрхлтн ч


этгхэдээс шаардах;


2.1.6. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сзргээлтийн толовлогөоний гүйцэтгэлд


хян.члт тавих;


2.1.7. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нолоолөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг


зогсоох.


Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3 I Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигг малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах;


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын


цэгийг байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлолийн


гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд. уст щгийг бохирдуулахгүй


байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзоил үй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;


3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал. аюулгүй ажиллагааны болон нохөн


сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идзвхтэй


оролнуулах;

3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, Оаяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон


талбайд гүйцэтгэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх.


тусгай зовшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис.


тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх;

3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нихорлол, мөн хуулийн 36.4-т


заасан хоршДрны зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай зрхлэгч этгээд нь аииил


малтмал олбврлох үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат


ходолгүүр бүхий 2-оос илүугүй механизмыг аииилах;

3.1.11. бичил уурхайн нөхен сэргээлтийп api ачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн


Torioocou байгаль орчны нөхен сэргээлчийя зардалд шаардагдах


^^99 $$$# .‘^9^999..... / тегрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд товлорүүлэх;

3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт


явуулсан талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах;

3.1.13. ХХОАТ нөхөрлел сард. төгрөг төлнө.

3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн лагуу худалдан авах эрх


бүхий хуулийн этгээдэд худалдах;

Дорөв. Харуул хамгаалалтын ажилтаиы эрх үүрэг


4.1.1. Засаг даргатай гэрээ байгуулаагүй, нөхөрлөлийн бус этгээдий! бичил уурхайн


сайтруу нэвтрүүлэхгүй байх,


4.1.2. Нөхорлөлийн гишүүдийн амгалан тайван байдлыг хаигаж ажиллана.


4.1.3. Нөхөрлөлийн гишүүдээс гэрээгээр хүлээсэн үүргээ оиелүүлж ажиллахыг


шаардах,


4.1.4. Гэрээгээр орсон нөхөрлөлийн гишүүд, гишүүн бус хүи авч орох„үнэмлэх


дамжуулж ашиглах тал дээр хатуу анхаарч ажиллах,


Тав. Харилцан хүлээх үүрэг


5.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим д-у>р тулгуурлан хамтарч ажиллана


5.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашип' малчмал олборлох явцад байгаль ирчип.


бусад этгээдад хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлмг


барагдуулах үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана


5.3. Нөхөн сэргээлтийн дундын санд байршуулсан барьцааиы мөнгийг нохөрлөлд буиаан


олгохгүЙ бөгөод нөхөн сэргээлтийг Алтай сумын "АЖ АРВИН УИДРАЛ" ТББ-ын тэргүүн


Ш.Баяржаргал бүрэн хариуиахаар тохиролцов.


5.4. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнаж, аймаг (нийслэл)-ийи


Засаг даргад дараа оны 1 дүгээр сард бапаан тайлагнана.


Зургаа. Маргаан шиЙдвэрлэх


6.1. Талууд гэрээтэй холбоогой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар шийдвэрлэдэ.


6.2. 1алууд тохиролцоонд хүрээгүй тохцолдолд Монгол Улсыл хуулъ тоггоомжийн дагуу


м а р гаан ы г ш и йдв эрлэнэ.


Долоо. Г эрээний хүчин төг олдөр болох


7.1. Энэхүү гэрээ нь 20//. оны/9/сарын^?едрөөс . . . 20//{оны^/сарь1н ^-7өдөр хүртэл


хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


7.2. Энэхүү гэрээг Зхувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.


 ' ■ f


Найм. Г'ф )энд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
8.1. Гэрзэнд н-лмэлт, оөрчлөлг оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролисолы


үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.


8.2. Энэхүү гэр )энд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчингэй


байх бөгөөд rap )эиий салпиүй хэсэг болно.


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
АЛТАЙ СУМЫН ЗА( ДГ АЛТАЙН БИЧИЛ УУРХАЙЧДЬШ

ДАРГА Д.ЦЭРЭВСАМБУУ ЭВ НЭГДЛИЙН ХОЛБООНЫ

УТАС: 99065252 ТЭРГҮҮН Ч. МЯДАГБАДАМ

У1 AC: 89976063

91


НӨХӨРЛӨЛИЙН АХЛАГЧ

УТАСНЫ ДУГААР: /О J 'It