Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын


2 дугаар хавсралт
БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ


ТУХАЙ ГЭРЭЭ/М10/
"Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.4, 3


дугаар зуйлийн 3.1.3,6 ду гаар зуйлийн 6.1.3-т заасны дагуу нэг талаас Сэлэнгэ


аймаг (хот)-ийн Баянго.1 су.м, (дүүр и )-ын Засаг дарга С, Аритйат (цаашмд "Засаг дарга”


гэх), нөгев талаас "Чонон данчш)" нохор.и>1. хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлел (цаашид


"Бичил уурхай эрхлэгч этгээд" гэх>мйг гелвелж захирал (албан тушаал) Э. Баасанхн


нар (цаашид хамтад иь "Талууд" гэх) дараах нехцелоер харилцан тохиролцож 2018 оны ffg


дугаар сарын 2^-ны едер энэхүү гэрээг (цаашид Тэрээ” гэх) Баяигол сум (дүүрэг)»д


байгуулав.


НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ


1.1. Бичнл уурхай эрхлэгч зтгээд нь Баяныл сум (дуүрэг)-ийн Каян багийи кутаг


дэвсгэрт орших Наран-1 нэртэй газоын 4.55 гектар талбай буюу дараах солбицолд

Уртиг --------- Oni ППАТ ............................---


д/л


....................... Град Мии Сем град Мнн Сек


1 106 33 21.25 49 5 17.92


1.2^. 106 33 1139 49 5 17.13


3 106 33 14.75 49 5 17.14


4 106 33 14.75 49 5 28.54


5 106 33 21.25 49 5 28.54


Талбайн «a 4.55


энэхүү журмын 6.1.3-т заасны дагуу гнлт a.im (ашигт малтмалын төрел) олборлохтоЙ


холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга,


бичил уурхай эрхлэгч этгаэднйн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


ХОЁР. СУМ (ДҮҮРЭП-ЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЭРХ. ҮҮРЭГ


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь "Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох


журам"-ын 6 ду< аар зүйлд зааснаас гадна дараах »рх. үургий» хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэл ногдох талбайн хэмжээг доггоож. байршлын


зургийг гэрээид хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг топоох;


2.1.3. бичкл уурхай эрхлэгч этгээдийм алборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжу улах талбайг топоох;


2.1.4. бичил уурхайн нөхөи сэргээлтийн аргачлалын дагуу нехөн сэргээлтийн


зардлыг тооцож. бичнл уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсзи дээр зохих


хөрвнгийгтовлорүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажшггнуудад (цаашид "ажилтан" гэх) зориулсан хаделмер


хамгаалал. аюулгүй ажиллзгааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын


тусламжтай! аар зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхнйг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах;


2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах. нохон сэргээлтнйн телевлогеений гүйцэттэлд


хяналт тавих;


2.1.8. хүрээл »н байгаа орчиид серог нвлеөлел үзуулж байгаз үйл ажиллагааг зогсоох.


ГУРАВ. БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧ ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, УҮРЭГ


3.1. Бичил уурхай эрхлэп! этгээддараах эрх. үүргнйг хэрэгасүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигг малтмал олборлох үйл


ажиллатгаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тоггоосон талбайд суурьшуулах;


3.13. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягллын цэгийг


байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нохорлел. хоршоо, бүртгэгдээп й нөхерлөлийн


гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд, уст цэгмйг бохирдуулахгүй


байх;


3.1.6. бнчнл уурхай» аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мврдох, болзошгүй ослоос


урьдчилаи сэр| ийлэх арга хэмжээ авах;


3.1.7. хууль тогтоомж. ходолмор хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхен


сэргээлтийн чнглэлэзр ажилтнуудад сургалт. сурталчилгаанд бнчил


уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажнллагааг тогтоосон талбайд


гүйцтэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа хи.мийн хорг болон аюултай бодис хэрэглэх1үй байх. тусгай


зевшеоролтэй этгээдээр гүйцзтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх


бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх;


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхерлел. мөн хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион баЙ1уулалгад орсон бичил уурхай эрхлэгч упээд нь ашип


малтмал олборлох үйл ажидлагаанд 3500 с.мЗ хүргзлх баггаамжтай дотоод


шаталтат хаделгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах;


3.1.11.бичил уурхайн нөхен сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн


тоггоосон байгаль орчны нохөн сэргзэлтийн зардалд шаардагдах


/ / төгрегийг НОХ0И езргээлтийн дундын санд төвлөрүүлэх;


3.1.12. нвхон сэргэхчтийн дундын санд товлерүүлсэн хөренгийг олборлолт явуулсан


талбайн шэхөн сэргээлтэдзарцуулах;


3.1.13. бичи! уурхайн нохон сэргплзийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нехон opma t хийж сум, ayypt ийн Засаг даргын томилсон комисст


хүлээлгэж егөх;


3.1.14. олборлосон ашигг малтмалыг хууль тоггоомжийн дагуу худалдан авах эрх


бүхий хуулийн этгзэдэд худалдах;


3.1.15. ажилтнуудтай хедөлмерийн г>рээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн


дагуу орлогын албан татвар төлнх;


3.1.16. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нехеи сэргэхтг хийж. талбайг хүлээлгэн егсний


дараа ашигт малтмал олборлох ергедөл дахин гарг ах,


ДӨРӨВ. ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ


4.1 Гэрээнд талууд харилцан хүндэтох зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана


4.2 Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явиад байгаль орчин,


бусад этгээдзд хохирол y'lpyyaca» тохиолдалд бичил уурхай зрхлэ1'ч этгээд уг хохирлыг


барагдуулах үурэгпй. Сум. дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


43 Галууд энэхуү гзрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгаэж, аймаг (нийслэл)-ийн


Засаг даргад дараа оны 01 дүгээр сард баггаан тайлагнана.


TAB. MAPI A All ШИЙДВЭРЛЭХ


5.1 Талууд гэрээтэй халбоотой үуссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилнан


тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.


5.2 Талууд тохиролиоонд хурээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн


дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ.


1УРГАА. ГЭРЭЭНИЙ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БО.1ОХ


6.1. Энэхүү 1эртэ нь 2О1Х оны 08 дугаар сапын 20-ны o4pwc >х.г>н 2019 оны 05 дугаап


сарын 01-ний одер хургэл хугацаанд хучин тегелдер уйлчилнэ.


6.2. Бнчил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нохөн сэргээлт хийж орон


нутагт хулээлгэж өгснойр энэхүү гэрээний уүрэг дуусгавар болно.


63. Эиэхуү гэрзэг 2 хувь үйлдэж талууд т\с бур нэг хувийг хадгална.


ДОЛОО. ГЭРЗ ЭНД Н )М )ДТ, ӨӨРЧЛӨЛ Г ОРУУЛАХ


7.1 I >Р) Н1Д н JM ),п. (Юрчла.п оруулах асууддыг Галууд харилцав тохиролцсоны үндон


дээр шийдвэрлэнэ.


7.2 Энэхуү прззнд оруулсан нэмэлт, еерчлалт нь түүний нэгэн адил хучинтэй байх


бвгоед гэр.оний салииү й хэсэг болно.


нехорлвл,


ar, тамга.
i