Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын


хоердугаар хавсралт

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

“Бич^л уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2.4, 3.1.3, 6.1 3-т заасны дагуу нэг


талаас Аймаг(хот)-ын Сум (дүүрэг)-ийн Засаг дарга ^^^/^..«^цаашид
“Засаг дарга’’ гэх), нөгөөталаас "нөхөрлөл ,хоршоо,бүртгэгдээгүй нөхөрлөл


(цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд” гэх-ийгтөлөөлж ....^Z^?Z7?£... (албан тушаал)


нар(цаашид хамтад нь “Талууд гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож


20^онь£^угаар сары ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид Тэрээ" гэх)... сум


(дүүрэг)-д байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь сум (дүүрэг)-ийн ..^^/^^^..^^’''.^нэртэй


газарт орших ...££ гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу Z. жилийн


хугацаагаар (ашигт малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл


ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2.Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ийн Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

Хоер. Сум (дүүрэг)-ийн Засагдаргын эрх, үүрэг


2.1 Сум (дүүрэ")-ийн Засаг дарга нь"Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 6


дугаар зүй д заасна зс -адна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.


2.1 1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг гэрээнд


хавсаргах.


2.1.2. Хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох:


2.1.3. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах талбайг


тогтоох.


2.1.4. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож,


Бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх.


2.1.5. Бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,


аюулгүй ажкллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах.


2.1 .б.энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардах.


2.1.7.байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих.


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.


Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.


3.1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа


явуулах.


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах.


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж; ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг байгуулах.


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо.бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх.


3.1 .б.Байгаль орчныг хамгаалж, гол.горхи.булаг шанд уст цэгийг бохирдуулахгүй байх.


3.1.6. Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх аэга хэмжээ авах.


3.1.7. хууль тсгтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад сургалт. сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах.


3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд гүйцэтгэх.


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх.


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан хоршооны


зохион байгуулалтанд орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд


3500 смЗ хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах.


3.1.11. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах :/.(..7..<’........ !


’егрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлэх.


3.1.12. Нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн


нөхөн сэргээлтэд зарцуулах.


3.1.13. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа нөхөн


сэргээлт хийж, сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх.


3.1,4.Олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий хуулийн


этгээдэд худалдах.


3.1.15.Ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хуультогтоомжийн дагуу орлогын


албан татвар төлөх.


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа ашигт


малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.

Дөрөв Харилцан хүлээх үүрэг

4.1 .Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.


4.2.Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашит малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг барагдуулах үүрэгтэй.


Сум дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч


этгээдээс шаардана.

Тав. Маргаан шийдвэрлэх.


5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.


Зургаа . Гэрээний хүчин төгөлдөр болох


6.1.Энэхүү гэрээ нь 20^? оныА^ сарын/^ өдрөөс 20%Лзны С.^сарын ^./^өдөр хүртэл


хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


б.З.Энэхүү гэрээг 2% үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.


Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр


шийдвэрлэнэ.


7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсэг болно.
Гэрээ байгуулсан:

аймаг (хот)-ийн z (. сум .. .........


(дүүрэг)-ийн Засагдарга (нөхөрлөл.хоршоо) төлөөлж

(
(эцэгэхййн нэр.нэр.гарын үсэг.тамга тэмдэг) (эцэг.эхийн нэр.нэр.гарын үсэг.тамга тэмдэг)