Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИ.П УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ


ОЛБОРЛОХТУХАЙ ГЭРЭЭ


"Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3,


6.1.3-т заасны дагуу нэг талаас аймаг (хот)-


ийн [аЛШ.АР..... сум, (дүүрэг)-ын Засаг дарга.Б/ЭгУхТАЙВА^аашид


"Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас “ ” нөхөрлөл,


хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд" гэх)-


ийг төлөолж .. А,~ч (албан тушаал) нар (


цаашид хамтад нь "Талууд” гэх)дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2W.6


оны дугаар 12 -ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид -Тэрээ”


гэх).. ....}АчЛЩАР ... сум (дүүрэг)-д байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь .[а-П.ШАР сум


(дүүрэг)-ийн ....ЩАГ... ДЭфрэГ" нэртэй газарт орших


...........Р.гд гектар галбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу


жилийн хугацаагаар (ашигт малтмалын төрөл)


олборлохтои холбогдсон үил ажиллагаа эрхэлнэ


1.2 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум


(дүүрэг)-ын Засаг дарга, бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх


харилцааг гзрээгээр зохицуулна.


Хоер. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Суч • ,г'үүрэг)-ын Засаг дарга нь "Бичил уурхэйглар ашигг малтмал


олборг,<'х журам"-ын 6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх үүргийг


хэрэгжчүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ноогдох талбаин хэмжээг


Тогтоо.' , оайршлын зургийг гэрээнд хавсаргах,


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;


2.1.3 бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг


ангила < ялгах, баяжуулах талбайг тоггоох:


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэр"ээлтийн арга жалын дагуу нохон


сэргээлтиин зардлыг тооцож. бичил уурхаи эрхлэгч этгээдтэи


тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хоронгийгтөвлөрүүлэх,


2.1.5. бичил уурхаин ажилтнуудад (цаашид "ажилтан’’ гэх) зориулсан


хөдөлмөр хамгаалал. аюулгүи аж/.ллагааны сургалтыг мэргэжл/йн


оайгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах:


216 энзхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ onenvv. .хлиг бичил уурхаи


эрхлэгч этгээдээс шаардах'


2.1 7 Баигаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээлтийн толовлөгоөнии


г,■ и лэтгэ f 1 д хя на лт та ви х:


2.1.8. Хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл лчүлж баигаа үил


а ж и j 1 л a г a а г зо гсоо х


Гурав. Бичил уурхаи эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3 1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргии/ хзрэгжүүлнзг.


3 1 1 бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон та: . ашшт малтмал


олборлох үил ажиллагаагаа явуулах,


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбаид суурыиуулах,


3.1.3 суурьшлын талбаиг тохижуулах. ахуин бс-зн үилдвэриин хог.


хаягдлын ЦЭ1ИЙГ баигуулах.


3 1.4 гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, х^;.шоо, бүрл эгдэзсүи


нохорлөлиин гишүүн бус этгээдиг.г ажиллүулахгүи б ;.ix


3.1 5. иайгаль орчныг хаглгаалж. гол горхи бул.аг шанд уст цэгийг


бохирдуулахгүй баих:


3 1.6. бичил уурхайн аюулгүи баидлын дүрмийг да^ ч өрдөх. болзошгүи


ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;


3 1.7 хууль тоггоомж. хөдөлмөр хамгаалал. аюулгү/ ажиллагааны болон


нөхөн сзргээлтиин чиглэлээр ажилтнуудад сурпжт сурталчилгаанд


бичлл уурхайчдыг идэвхитэи оролцуулах;


3.1 8. эшигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжу. '. үил ажиллагааг


тоггэосон талбайд гүицэтгэх;


3 1.9. үил ажиллагаандаа химийн хорт болон аюул1 2 бодис хэрэглэхгүй


Ж1и.х. тусгаи зөншөөрөлтэй этгээлээр гүйцэ'"гүүлэх:; с чусад тохиолдолд


тзсэрч дэлбэрэх бодис. тэсэлгээнии хэрэгсэл ашил баих


• 1 10 Ир.'энмй хуулийн 35 дугаар зүилд заасан нөхорлөл мөн хуулийн


ЗС.4-Т заасан хоршооны зохион байгуулалтад дрсон сг^гл у>/:


эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох үйл ажиляагаалд 3500 сглЗ


хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүү; бүхии 2-оос илүүгүи

м ө х а н' з м :-.1 г а ш и гл а х:

1 II. бичил уурхаин нөхөн сэргээлтийн аргачл.-ьт.лн дагу\ эрх оүхий


укээлиин тогтоосон байгаль орчлы нохөл ү.[’3 л,п Г’>''-1 ?3)


Д (“'if' ] I 11 Hi


чаардзгдэх . ..... ал^ппагт ..

сэргээ; iThhh дундын санд төвлөруүгэх


3 1 '2 НӨХӨН СЭрГЭЭЛТИЙН дундын санд ТОЕ:г<ЭрҮУ;'СЭ|'' ХОрОНГИИГ


«юорголт явуулсан талиайн нөхон сэргээлтэд зарцу." 11'


2 1 13. үлчил уурхайн нохөн сэргзэлтийн аргачлал: •'* -1а;У2 ого:..?'1-, "г


гвууг.сэп талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум. •: /үбг 1,0,1 ---’car дэрг:..1 •,


т-;;лилсон г;омисст хүлээлгэж өгөх:


3 I 14. олоорлосон эшил малтмалыг хууль тоггоо'.'*''-1,1Ь ^а>УУ худагадн


..ijax э|/< Ьүхли хуулиин этгээдэд худалдах:


2 ’ ажилтнуудтаи хөдөлмөринн гэрэз баигуу-ах

то1 rcof.i киин дагуу орлогын албан татвар төлох:


2 ',.1’чил уурхаи эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хи.--=< тз' ОиИГ хҮлээл,эн


огснии дараа aiuiirr малтмал олборлох өргөд,аР‘ах.
Дөров. Харилцан хүлээх үүр л


■' 1 I зрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дз )!’'у 7 ’


а. ал, <а


. - г- с- .,л огборлох явлал


4 z I эрзэнии дагуу оимил уурхаигаар ашшт малт ;.-'р


'долд


с-алгаг:-. одчлн. бусад этгээдзд хохирол учрүул».л-:


гO.'V, ду, D.


уурхаи эрхлэгч этгээд уг хохирлыг оарагдуугах үүр-д ■


- 1П1ъ';гуүлахыг иичл.п


засаг дарга баигаль орчинд учруулсан хохирль '3--


. урха/ архлэ^ч этгээдээс иаардана


, .-.a ДҮ'Н;ж аимаг


4.3 ! ал.ууд энэхүү гэрээнии оиелэлтииг жил бүр xar.ii'- ■■


, V car.л


(ниисг;;-.-г,)-иин ааса- даргад дараа оны 1 . ’


' ai'ij iaгна нa.
Тан. Маргаан шийдвэрлэх


 5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг


харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ

5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль


тогтоомжийн дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ.
Зургаа. Гэрээний хүчин төгөлдөр болох


6.1 Энэхүү гэрээ нь 2048оны4^ сарын^ өдрөөс... 20^.3 оньИ'!. сарын^


өдөр хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
6.2 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн


сэргээлт хийж орон нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг


дуусгавар болно


6.3 Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.
Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1 Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан


тохиролцсоны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

7.2 Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил


хүчинтэй байх бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно.


Гэрээ байгуулсан:


,<•!'* 4v.il , ,i

/б.ЭНХТАЙбАНу . /бУтаои