Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

F АШИГЛЛЛТЫН ТУСТАЙ ЗӨВШВӨРОЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙГААС


ЕИЧИЛ УУРХАЙГААР АШНТТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ

ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ
“Бнчил уурхайгоар ашигт малтмал олборлох журам’ 4.3 дахь заалтын дагуу нэг талаас


Дмрхап-Уул аимаг (хоту-ийн Хонгор сум (дүүрэг) 4>i Засаг даргв (цышмд "Засаг дарга”
гэх) Т. Атархмшнг . негео талаас тус сум (дүүрэ! ьэ Хошор сумын 2-р багнйн iiynr


Хуурай нэртэй гамрт ашигт малтмал ai тглах 2257А дупшртай тусгай


здвшөерөл эзэмшигч (иаашид "Тусгай зөвшоорол * глшшгч" гэх) “ РИЧ МОГОЛ ХХК "


компанийн захирал Д. Мзцдбанр гуршдш-ч тжлмг ' Хан Бурзн Тулга ЗГБХ " нөхөрлөл,


хоршоо, бүртгзгдээгүй нохорлол (цаашид “Бичнл у; рхай эрхлэгч этгпд" гах)-ийг толмлж


Захирал (албан тушаал) Ж. Бүртпбат нар (цаашкд хамтад нь ”Талууд” гэх) харшсцан


тохиролцож 2018 оны 04 лупшр сарын 09<ны өдер мэхүү орвалсан гэрээ (“Гэрээ" гэх)-г


ДпрхаиУул аймаг Хонгор сум -нд баЯгуулав.


Нзг. Еренхнй з Jt.i


1.1. Тусгай зевшоөрол пэмшигч нь «юриЯн талбай!«« бичнл уурхай эрхлэгч этгээдэд Алт


(адшгг малтмалын торол) олборлох зориулалтаар r«j;6afi ашмглуулахтай холбогдон Засаг


дарга, тусгай юошөерол эзэмшигч, бцчил уурх эрхлэгч зтгэздийн хооронд үүсэх


харидцааг энэхг-ү гэрээпзр зохицуулна.


1.2 Энэхүү гэрш 2018 оны 04сарьш 09 одрөос зх эи 4 жи.чийн хугшаагаар байгуулы.


Xoip. Тусгав зовшоормл ззз.мшн! чийн хүлзэх эрх, үүрэг


21 Тусгай зовшоорол эзэмшигч дораах эрх^, yypt и b орэгжүүлнэ:


2.11. Тусгай зовшоөрлоер олгогдздн талбайн »р глрдсан солбниол бүхмй цэгүүднйг


хоябосон шупшаар хүрэзлэгдсэн 5 remap та € ifli Бичил уурхай эрхлэгч этгзэддд


ашиглуулах;


Цэгийи дугаар Урграг Өрпфог


I 49.13.05,71 106.34.32,04


2 49 13.04,06 106.34.32,04


3 49.13.00.30 106 34.14,22


4 49.13.06,58 106.34.07,76


5 49 13.06.58 106.34.11,21


6 49.13.02,58 .106.34.15,29


7 49.13.21,42 106.34.59,63


8 49.13.21,42 106.34.54,66


9 49.13.27,73 106.34.54,66


10 49.13.27,73 106.34.59,63


2 I 2 Бнчнл уурхай эрхлэгч эггзэдийн олбор юсон ашигт м&ятмалыг ангил&н ялгах.


баяжуулах талб;(йн байршлыг тогтоох;


2 I 3 Бнчкл урхай эрхлэгч эггээдийн гэрээкд заасан солбнцлыи хүрээнд үйл


ажиллагаа яиуулж байгаа эохэд хяя&дт тавих,


2.1.4 Би<шл /урхай эрхлэгч зтпэднйн иоушуй байдлын дүрмийг мөрделтед хяиалт


зашдк. илэрсэн юрчлийг арилгуулах арга хэм;. i?: авах;


2.1.5 Би»ш I уурхай эрхлэгч ттэдзд нөхоп ■ргэзлтнйя ажил гүйцэтгэхэд нь .мэргэжнл,


apt а зүйн зевлочю огох;


2.1 6 Бичил уурхай эрхлэгч зтгзэд болон 3 :лг даргаас прээгээр хүлээсэн үүргээ


биелүүлэхий! ыаардах,


2.1 7. Бнчнл уурхай эрхлэгч этгэадэх Tyi: зовшоерел ззэмшипшйн уурхайн хэаийн


үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байхыг ш ардах,


2,. I Бнчил уурхай эрхлэгч этгзэд пъ гэр > г »зр хүлзэсэи үүргээ бислүүлээгүй, уурхайн


хмжйн үйл аж! ллагаалд саад учруулсаи тохгэлдоад гэрээг хуганааиаас ш. емно цуцлах


тухай саналыг “алуудад гаргах;


2.1 9. Бичнл уурхой эрхлэгчднйн татвар. длгтталтай холбоотой асуудлыг хариуцахгүй


байх,


2 I 10 Гзрэ >т талбайгаас олборлосон auisin малтмалыг худаддахдм тухайн тусгай


зөвиюорол ззэмшигчийн нэр дмр бүртгүү." •: |йг бичил уурхай зрхлэгч этгээдаэс шаардах;


2 I I 1 Бнчил уурхай эрхлэсч этгээдийм у.1л ажиллагммы талаарх мэдээллийг гэрээ


байгуулса» ед]хюс хойш 1 сарын дотор ге- .. и, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн


захир1*ааны байгууллагад хүргүүлэх.


Гуо»п. Сум (дүүрэг}-ыи 3 ■ чг ларгиш хүлээх »рх, үүрэг


'I С ум (дүүр >г)*ын Засаг дарга нь Бичи;: у рхайгаар ащигт малтмал олборлох журмыи 6


дугаар зүй.щ з-шснаас гадна лараах зрх. үү : .itli хзрэгжүүлнэ:


3.1.1 Бичнл vypxafiii ажилтнуудад (цааиид 'ажи.тгал” гэх) ‘*Бичхл уурхайн аюулгүй


байд.чын дүрэм’'-ийг тшиулах, ослоос урi ллан сзргийлэх, осол гарсан тохиолдолд анхаи


шатны гусла.мж үзүүлэх. осол, гэмтл » урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжлийн


байгууллдгаар сургалт хийлгэх ажлыг эохисн байгуулах;


3.1.2. Хог хая длыи цэгийи байршлыг топ ох


3 1.3. Байг.ип орчиыг хамгмяах, нохон i эргээдтцйн толоалегоеннй гүйцэтгэлд хяналт


тавих.


F


r 3.1.4 ТусгаЛ задшеорел эпмшигч болон бичил уурлай зрхлзгч эттээдийн уйл


ажилдагааид х>мжлэг үзүүлэх;


3.1,5. Бнчил уурхай эрхлэгч этгээднйн олборлосон ашигг малтмалыг хууль тогтоомжмйн


дагуу эрх 6үхи4 хуулнйн этгээдэд борлуулж бай! t>a кэхзд xeiurr тавих,


3-1-6. Бичил уудхай эрхлэгч этгээд болон тусгай зөошоорея эзэмшигчээс гэрээгээр


хүлээсзн үүргтэ бислүүлэххйг шаардах.


3.1.7. Талууд •~эрээний үүргээ биелүүлээгүй, бичн-: уурхайн аюул!үй байдльш дүрмийг


дагаж мордоегүй тохио.тдодд бичялуурхай эрхчхч эгпэдийн ашигт малтмдл олборлох


үйд ажиллагаш зогсоож, талуудад гэрээг цуцлах пхдй санал гаргах,


3 1.8. Хууль тсггоомжоор олгогдсон бусад эрх, үүргп хэрэгжүүлэх.


Диров. Бичил уурхай эрхлэгч л оздийн эрх, үурэг


4.1. Бичял уурхай эрхлэгч этгээд нь дараах эрх •, үтгийг хэрэгжүүянэ:


4.1.1. Гэрээт талбайд ашнгг малтмал олборлох үйл слсиллагаа явуулах;


4.1.2. Гэрээгээр олгосон талбайд зөвхон бүртгэпт-ч! гишүүннйг ажиллуулах;


4 1.3. Тусгай зоашоорол эззмшигшйн хэвийц уйл '■жкллагаанд садл учруулахгүй бвйх;


4.1.4. Сум (дүүрэг)-ьи< Засагдаргавс тогтоосон суур|.ш;1ын талбайд амьдрах. тогтоосон


газарг хог хшгдлын цэг байгуулах.


4 I 5 Олборлосок шиигг малтмалыг акгялш! ялгих. бояжуулах ажлыг тусгай човшоерел


эгзмшигчнйн тоггоосои талбайд болон темөрсен бсяжуулах цехэд гүйнэтгэх;


4.1.6. Гэрээт талб&йн ашигг малтмалым нвөцийг бүрэн гүйиэд ашкглах;


4.1.7. Бичлл уурхайн аюулгүй байддын дүрмийг ;;ai аж мөрдех, ослоос урьдчилаи


сзргийлэх,


4 1.8 гЧшшт малтмалын олборлох үйл ажиллагза i.i химийн хорт болон аюултай бодис


хзрэг.пхгуй байх, гусгай зовшеөролтэй этг».т»р [үйпзтгүүлэхээс бусад тохиолдодд


тхзрч дэлбзрэх боллс. гкэлгээний хэрзгслкПг ашиглахгүй байх;


4.1.9. Байгаль орчныг хампдлж, голын горхи, Cynai шамд, yci иэгийг бохирдуулахгүй


байх, иохон ор.ээлг хийх.

4 1.10 Ажшггруудын ду»т холбопюх хууль нитоомж, ходолмвр хамгаалал. аюулгүй


азсйллагааны болон нохэн сэргээлтийн чигиэлзх пргалт, сурталчидгаа зохион байгуулах;


- 1 I. Олбор.юсс.и ашигг м&лтмалыг >рх бүхий этгэздзд ёсрлуулахдва тусгай маслверел


эзэмшнгчийн нэрлээр бүртгүүлэх,

4 112 Холбогцох хууль тоггоомжнйн дагуу татвар толвх, бичмл уурхайчдыг нийгмийн


лаатгалд хамруулах;


4 1.13 Гэрээглр хүлээсэп үүргп биелүүлэхиЯг тусгай зввшөерол тпмшигч болон Засаг


даргаас шаардах


4 1.14 Хууль гогтоомжийг мврдёх. нийгмнйн хэв журмыг сахмн биелүүлзх.


Тав. Харн.чцан хүлээх үүрзг


5 I Г >рээг цунлах үидэслэл бий болсон тохиолдодд талуудад гэрээг цуцлах тухай саяалаа


бичгээр хүргүүлиэ


5 2. Гзрээнд талууд харилцан хундэтгэх зарчим дээр тулгуурлам хамтарч ажиллана.


5.3. Тусгай зевшөервл эюмшигч. эсхүл бичил уурхай зрхлэгч этгээдийн буруутай үйл


а. Kiui игаанаос шалггаалан байгаль орчин. бусад этгээлэд хохмрол учирвал уг хохирлыг


буруутай гал барагдуулпа


Зургаа. Маргаан шнПлвзрлэх


б. 1 Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа иаргаантзй асуудлыг харнлцан тохиролцох


замаар шийдвэрлло.


6.2. Талууд тохиролиоонд хүрээгүй тохиолдо.тд үүссэм маргааныг Монгол Улсыи хууль


тогтоимжкйн . агуу шмйдаэрлэнэ.


Долоо. Гэрээипй хүчнн теголдор болох


7 1. Эюхүү n.m нь 2018 оиы 04 сарын 09 одроос , 2022 оны 04 сарын 09 едор хүргэл


хугаиаанл х үчин то: о.тдөр үйлчилнз


7.2. Гфэзпнй хүчиютй хутаиааид ашип малтмалын шпиглялтын тусгай зевшеерел


хүчиш үй болс in тохиолдолд гэрээ хүчингүй болно


7.3. Бичил ууүхайгоар ашигг малтмал олборлосон талбайд нөхок сэргээлт хийж. Бичил


уурхайгаар шичгт малтмал олборлох жур.мын 3.2.10-т заасяы дагуу орон нугагт хүлээлгэж


«гсноер энэхүү гэрэ:>ний үүрэг дуусгавар болпо


7.4 Гфг.т ху ацаанаас нь өмно цуцлах талаарх саналаа аль нэг тал ногөе талууддаа


бнчгээр чздэ дсэн боловч пөгее талууд нь ажлын 20 хоногт багтаан асууддыг


шнйди^р.т?>гүн, эсхүл хариу егвегүй гэхиолдодд гэрээ хүчннгүй болио.


7.5. Энэхүү гэрээг 3 хувь үйлдэж талууд iyc вүр i « хувмйг хадгалиа.


НяЯм. Гэрпкд Н1.МЭ.1Т, ичрчлвлг оруулах8.1. Пфзэмл юмэлт, оорчлалт оруулах асуудлыг ' а.1уул харидцаи тихиролисоны үидсэн


дээр шийдвэрл )Ю.

8.2. Энэхүү гэрээид оруулсан нэмэлт, оорчлолт и lyyjiirt нэгэн адил хүчинтэй байх


богөөд гэрээний сдлшгүй хэсэг бо.чно

Гзрзз байгуулс-ыг.

Д*р»и-Уул жкмаг (хот)-ийн хоютр сум зм вг д рга

/ Түммдмгэр оюгтой Атархжвшг /

/эцэг/эх/-ийн н>р, юр, гарш үсэг, тамгк


Рмч Мвгол XXKoMiiaii-r т®ле*лж

/Дүгэрээ оаогтой Мэцдбаяр /

• 5< *.5 !*


/жмУэх/-нйк мэр, мэр, гарыя үсэг, тямга, тэмдэп ?5?.51V?5iSal $


^ч.‘л:ай •;


Хан Cypjii Туггм ЗГ17Х He
/Журяй oucrrol i-урэибят

/эих/эх/*иАн нзр. нэр. гзрыу