Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ


ТУХАЙ ГЭРЭЭ
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3 1.3. 6.1.3-т заасны


дагуу нэг талаас Дорнод аймгийн Баяндун сумын Засаг дарга Х.Хүрэлчулуун


(цаашид “Засаг дарга гэх). нөгөө талаас “ Улз Баяндун андууд" нөхөрлөл, (цаашид


“Бичил уурхай эрхлэгч этгээд гэх)-ийг төлоөлж захирал Ө.Одхүү нар (цаашид


хамтад нь “Талууд" гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2018 оны 09


дугаар сарын 13-ны өдөр энэхүү гэрээг щаашид Тэрээ" гэх) Баяндун сум-д


байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Баяндун сумын Түргэн багийн Нүхт нэртэй


газарт орших 5 гектар талбайд журмын 6.1,3-т заасны дагуу жилийн


хугацаагаар хайлуур жонш олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох галаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр


зохицуулна


Хо?р. Сумын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Сумын Засаг дарга нь 'Бичил уурхаигаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын


6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг гогтоож, байршлын


зургийг гэрээнд хавсаргах.


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тоггоох,


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан


ялгах, баяжуулах талбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн


зардлыг тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдгэй гохиролцсоны үндсэн дээр зохих


хөрөнгийг төвлөрүүлэх


2.1.5 бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид ‘ажилтан’ гэх) зориулсан хөдөлмөр


хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын


тусламжтайгаар зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч


этгээдээс шаардах;


2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд


хяналт тавих,


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг


зогсоох.

Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх. үүргийг хэрэгжүүлнэ


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгзэдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох


үйл ажиллагаагаа явуулах,


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах,


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын


цэгийг байгуулах:


3.1.4. гэрээгзэр олгосон талбайд нөхөрлөл хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн


гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх:


3.1 5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи булаг шанд, уст цэгийгбохирдуулахгүй


байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмииг дагаж мөрдөх. болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах,


3.1.7. хууль тогтоомж, хөделмөр хамгаалал. аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн


сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг


идэвхтэй оролцуулах:


3.1.8 ашигт малтмалыг ангилан ялгах баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон


талбайд гүйцэтгэх,


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхп/й байх,


тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхэзс бусад гохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх


бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй баих


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т


заасан хоршооны зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт


малтмал олборлох үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэлх багтаамжтай дотоод


шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах:


3.1.11. бичил уурхаин нөхөн сэргээлтииь аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн


тогтоосон байгаль орчны нөхөн сэргээлгийн зардалд шаардагдах /


/ төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлэх;


3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт


явуулсан талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах


3.1.13. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст


хүлээлгэж өгөх;


3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх


бүхий хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн


дагуу орлогын албан татвар төлөх;


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний


дараа ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль


орчин, бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд


уг хохирлыг барагдуулах үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд


учруулсан хохирлыг арилгуүлахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


4.3. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж, аймаг (нийслэл)-


ийн Засаг даргад дараа оны ' дүгээр сард баггаан тайлагнана.


Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.1. Талууд гэрээтэй холбоогой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан


тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн


дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ


Зургаа. Гэрээний хүчин төгөлдөр болох


6.1. Энэхүү гэрээ нь 2018 оны ... сарын . өдрөөс 20 оны . . сарын . өдөр


хүртэл хугацаанд хүчин гөгөлдөр үйлчилнэ


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж


орон нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээнии үүрэг дуусгавар болно


6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.


Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны


үндсэн дээр шийдвэрлэнэ


7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлг нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх


бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно.
Гэрээ байгуулсан:

Дорнод аймаг | щун сум


(дүүрэг)

(х хүрЗлчулуун/


/

. __ -ИЙМ.1НОЙ.гН^^арын үсэг,

тамга. тэмдэҮ/ Й?пз Баяндун андууд ” нөхөрлөл төлөөлж


ид>п


/Ө.ОДХҮҮ/
/эцэт/§;


Л1эр гарын үсэг.


ТВМТ&лгёМДЭ! /