Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

Байгаль орчны сайдын 1995 оны 152 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт


Батлав: Өвөрхангай аймаг /нийслэл/-ийн Төгрөг сум/дүүрэг-ын Засаг дарга

/Б Батбаяр /

УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2017 оны 10 сарын 15 өдөр 
Дугаар01
Усны тухай Монгол Улсын хуулийн 19, 20 дугаар зүйл, Өвөрхангай аймаг 
/нийслэл/-ын Төгрөг сум /дүүрэг/-ын ИТХурлын 2015 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн 27 тоот шийдвэрийг үндэслэн: 

Усны нөөц ашиглуулагчийг төлөөлжТөгрөг сум/дүүрэг/-ын БОХУБайцаат Тулгат овогтой Цогзолмаа


Ус ашиглагчийг төлөөлж Улаанбаатар /нийслэл/-ийн Сухбаатар /дүүрэг/-ын 8 дугаар /хороо/-ийн Таванбогд плаза оффис,108 тоот Тэборет эйч сиХХК /аж ахуй нэгж, байгууллагын нэр, хаяг/ 904-1353030 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээ,___ тоот паспорт, ______________ тоот регистрийн дугаартай Цэдэнноров овогтой Тамир нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэ гэрээг байгуулав.


Гэрээний нөхцөл:

1. Ус ашиглах зориулалт:


Түр кэмпийн үйлчилгээнд


2. Ашиглах усны хэмжээ:


2017 оны 10 сарын 15-аас 2017 оны 11 сарын 14 хүртэл өдрийн 2 тн-оор бодож 62тн*5төгрөг=310000, 2017 оны 11 сарын 15-аас 2017 оны 12 сарын 15 хүртэл өдрийн 20 тн-оор бодож 620тн*5төгрөг=3100000 нийт усны төлбөрт 3410000 төгрөгийг төлөхөөр


a/ унд ахуйд


б / үйлдвэрлэлд _____________ м3/хоног, _______________ м3/сар


в/ үйлчилгээнд ___20000______м3/хоног, ____600000______м3/сар


г/_____________________ м3/хоног, ____________________м3/сар

3. Ус ашиглах гэрээний хугацаа:


а/ эхлэх 2017 он 10 сарын 15 өдөр


б/ дуусах 2017 он12сарын15 өдөр

4. Усны эх үүсвэрийн байршил, барилга байгууламж тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн хүч чадал, төсөвт өртөг, ус хэмжих хэрэгслийн нэр, төрөл, тoo: Сумын төвийн ундны усны худаг 10 буюу 3 тонны машин,


5. Усны эх үүсвэрийн төлөв байдал, найрлага чанар

____________________________________________________
/усыг хүн амын унд ахуйд ашиглах тохиолдолд УСТ 900-92-д заасан үзүүлэлтээр гаргана/
6. Бохир ус зайлуулах цзг:


Өвөрхангай аймгийн цэвэрлэх байгууламж. /байршил талбай, эзэлхүүн/


7. Усны нөөцийг хомсдох, бохирдохоос хамгаалэх арга хэмжээ, түүнд жилд зарцуулах хөрөнгө:
/усыг давтан ашиглах бага хэрэглэдэг технологий нэвтрүүлэх, усыг зохистой ашиглах зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа, зарцуулах хөрөнгийг зааж жагсаана/

8. Ус aшигласны cap, жилийн төлбөрийн хэмжээ:


а/ үйлдвэрлэлд ___________ төг/cap __________________ төг / жил


б/ үйлчилгээнд ____________ тег/cap _________________ төг / жил


9.1 Төлбөр төлөх хугацаа, данс: Гэрээ байгуулснаас хойш 7 хоногт багтааж төлбөрөө төлнө. 
Өв. Тө. Ус рашааны төлбөрийн төрийн сан 100101400944, 100101455001 тоот дансанд төвлөрүүлнэ. 

10. Ус ашиглах эрх дуусгавар болоход тэндэх барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай тохиролцоо:

/барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг барих, худалдан авах зөөж тээвэрлэхэд гасан зардлыг хэрхэх тухай тодорхой болгох/
11. Бусад зүйл:12. Гэрээ байгуулагч талууд Усны тухай Монгол Улсын хуулийн 11, 22 Байгаль орчныг хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2.31 дүгээр зүйлүүдэд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


Гэрээ нь ус ашиглагч гарын үсэг зурж, сум /дүүрэг/-ын Засаг дарга баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгелдөр болно.

Гэрээний биелэлтийг талууд жил бүрийн 12 дугаар сарын 30-ны дотор дүгнэж, протокол үйлдэнэ. Протоколд гэрээ биелүүлэх талаар тодорхой тусгана. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно:

- усаар хангах боломжгүй болсон,

- аль нэг тал нь үүргээ биелүүлээгүй бол нөгөө талын санаачилгаар,

- гэрээ байгуулагч аль нэг тал татан буугдсан,

- ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн.


Гэрээ биелүүлэх явцад үүссэн маргааныг зохих шатны Засаг дарга, тэдгээрийн дээд шатны Засаг дарга, шүүх хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


Гэрээний нөхцөлийг биелүүлээгүй, дутуу биелүүлсэн бол буруутай тал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ. 


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:
Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сум /дүүрэг/-ын БОХУ-ын байцаагч 

Ус ашиглагчийг төлөөлж: 
Улаанбаатар хот /нийслэл/-ийн Сүхбаатар /дүүрэг/-ын 6 дугаар /хороо/

Тэборет Эйч Си ХХК-ны албан тушаалтан
/иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, удирдах албан тушаалтан/