Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМЫН БИЧИЛ УУРХАЙГААР


АШИГ Г МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ


2019 он № Эрдэнэ сум
“Бичил уурхайгаар ашшт малтмал олборлох журам”-ын 2.4. 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Дорлоговь аймаг (хот)-ийл Эрдэнэ сум, (дүүрэг)-ыи Засаг дарга Э.Гапбаяр


(цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас “ нөхөрлөл, хоршоо,


бүртгэгдээгүй лөхорлол (цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг толөолж


нөхөрлөлийи дарга (албан тушаал) нар (цаашвд хамтад


иь “Талууд" гэх) дараах пөхцөлоөр харилцан тохиролцож 2019 сшы 03 дугаар сарьш ?J.


.-ны өдөр элэхүү гэрээг (цаашид “Гэрээ” гэх) Эрдэнэ сум (дүүрэг)-д байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Эрдэнэ сумын Бүрдэнэ багийн (д^үрэг)-ийн Хунхат


нэртэй газарт орших 5 гектар талбайд журмыв 6.1.3-т зааслы дагуу 2019 олы 12


дугаар сарын 31-нийг хүртэл нэг жилийп бичил уурхай (жоншны төрөл) олборлохтой


холбогдсон үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ыл Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

Хойр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-


ын 6 дугаар зүйлд зааслаас гадна дараах эрх. үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хогхаягдлын цэгийн байршлыг тогтоож, сагандаргын дагуу савтай болох.


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийл олборлосон ашигт малтмалыг алгилал ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох;

2.1.4. бичил уурхайн лөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийа зардлыг


тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэл дээр зохих хөрөнгийг


төвлорүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан’' гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион


байгуулах;


2.1.6 Журмын 2.2.2-т заасаны дагуу тухайн аймаг. яийслэлд оршин суугчаар бүртгүүлсэп


иргэнийг тухайн талбайд ажиллуулахад хяиалт тавих.


2.1.7. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах;


2.1.8. байгалъ орчныг хамгаалах. нөхөи сэргээлтийв төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих;


2.1.9. хүрээлэн байгаа орчиид сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.


2.1.10 Бичил уурхай эрхлэгчид Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг ажлын 5


хоногт багтаап батлуулж барвцаа хөрөмгийг байгаль хамгаалах санд товлөрүүлэх.


Гурав. Бнчил уурхай эрхлэгч этгпднйн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигг малтмал олборлох үйл


ажилла! аагаа я вуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах;


3.1.3. суурыплын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


бяйгуупях-_____________________________________________________________________________


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж. гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх. болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;


3.1.7. хуулъ тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


 3.1.8. ашигг малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тоггоосон талбайд


гүйцэтгэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөролтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис,


тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх;


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан иохөрлөл, мон хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр


бүхий 2-оос илүүгүй мехапизмыг ашиглах;


3.1.11 Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.


3.1.12. бичил уурхайн иохөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийп тогтоосон


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах


.....Ш.М.Я.Ш... . / төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлэх;

3.1.13. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан


талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах;


3.1.14. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нөхөн сэргээлт хийж сум. дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.15. олборлосои ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.16. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогюомжийн дагуу


орлогын албан татвар толох;


3.1.17 шаардлагатай хүний нөөц бүрдүүлэхэд оюутны сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх.


3.1.18 Орон нутгийн амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой 2 өрхөд


дэмжлэг үзүүлэх.


3.1.19 Орон нутгийн ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах

3.1.20 Орон нутагт нийгмийн хариуцлага хүлээж тодорхой санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх.


6.1. Энэхүү гэрээ нь 20/7оньт .^сарын #/ӨДрөөс . .. 20^оны^. сарын о/өлөр хүртэл


хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр пэг хувийг хадгална.

Долоо. Гэрээнд нэмэлт, оөрчлолт оруулах


7.1. I эрээид иэмэлт. оорчлөлт оруулах асуудлыг 'Галууд харилцан тохиролцсоны үндсэв


дээр шийдвэрлэнэ.

7.2. Эиэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, оөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчиитэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээ байгуулсан:

сум
үсэг.
үсэг,Дорноговь аймаг (хот)-ийн. Эрдэнэ сум


(дүүрэг)-ын Засаг дарга


/..................../ /Э.Ганбаяр/


20... . оны.....сарын.....өдөр


/эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, гарын үсэг.


тамга, тэмд.эг/ и. . '’(нөхөрлөл, хоршоо) төлөөлж


/..................../ / ............/


/эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, гарын ҮСЭ1 .

тамга, тэмдэг/


20... . оны.....сарын.....өдөр


 сумын Бүрдэнэ багийн Хунхь, ...


---чо олгосон Г’ ""-'н байршлын зураг

р,ор*оговь! aW зОР

Am6W

№3

'Тэнгэр хайрхан хунхат" нөхөрлөл


Талбай 5 га


Х=505496.5246 Ү=4880926.8647


Х=505566.2648 Ү=4881033.7935

Х=505960.3703 Ү=4880914.9324


Х=505896.4Ө30 Ү=4880809.7103


№2

псзй*®'’'"Аргап1-"' 3