Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗОВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙГААС


БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГГ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ


ГУРВЛЛСАИ ГЭРЭЭ
“Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох журам’’-ьш 4.3 дахь заалтын дагуу нэг СЭЛЭНГ Э


аймаг (хот)-ийи ОРХОНТУУЛ сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга (цаашид “Засаг дарга” гэх)


П.БАТБААТАР . нөгее талаас тус сум (дүүрэг)-ын ТУУЛЫН ТОХОЙ кэртэй газарт ашигт


малтмал ашиглах MV-011618 дугаартай тусгай зевшөөрөл эзэмшигч (цаашид “Тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч" г>х) ФЛИНКМОНГОЛИА” комоанийн захирал Я.ЭРДЭНЭБААТАР

гуравдагч талаас бүртгэгдсэн нөхерлөл (цаашид 'Ъичил уурхай эрхлэгч


этгээд” гэх)-ийг телөелж ж? (албан тушаал) X- С№^Г,.'Г.... нар (цаашид хамтад


нь “Талууд” гэх) харилцан тохиролцож 20/7оныЖдугаар сарынД-ны өдөр энэхүү гурвалсан


гэрээ (“Гэрээ” гэх)-г<Яс9с»«/721Дл.<глМ . . аймаг (хот)-т байгуулав."


Нэг. Ерөихий зүйл


1.1. Тусрай_ зөвшөөрел эзэмшигч нь өөрийн талбайгаас бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд


....... (ашигт малтмалын төрөл) олборлох зориулалтаар талбай ашиглуулахтай


холбогдон Засаг дарга, тусгай зөвшеерөл эзэмшигч. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд


үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


1.2. Энэхүү гэрээг 2(И^оны ^сарын .^^өдрнөс эхлэи жилийн ху. ацаагаар байгуулав.


Хоер, Тусгай зевшеөрөл эзэмшигчийн хүлээх «рх, үүрэг


2.1. Тусгай зовшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлю:


2.1.1. Тусгай зевшеөрлөөр олгогдсон талбайн дор дурдсан солбнцол бүхий цэгүүдийг холбосон


шугамаар хүрээлэгдсэн гектар талбайг Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ашиглуулах;


Цэгийн дугаао Уртра! Өргервг


1 . '........................


2


3


4 . ............


5 .
2.1.2. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах


талбайн байршлыг тоггоох;


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн гэрээнд заасан солбицлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж


байгаа эсэхэд хяналт тавих.


2.1.4. бичил уурхай эрхлэгч. этгээдийн аюулгүй байдлын дүрмийг мөрдөлтөд хяналт тавьж,


илэрсэн зерчлийг арилгуулах арга хэмжээг авах;


2.1.5. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэхэд нь мэргэжил, арга


зүйн зөвлөгеө өгөх;


2.1.6. бичил уурхай эрхлэгч этгээд болон Засаг даргаас г >р)’гээр хүлээсэн үүргээ биелүүл «ийг


шаардах;


 т- --- ггш1Г'*г

2.1.7. бичил уурхай эрхяэгч этгээдээс гусгай зтнвеврол эзэмгаигчийн мурхайн хэвийн үйлх


ажиллагаанд саад учруулахгүй байхыг шаардах;
2.1.8. бичил уурхай эрхлэгч этгэзд нъ гэрээгээр хүлээсэн үүргэзбие ;үүл эгүй. уурхайн хэвийн


үйл ажиллагаанл саад учруулсан тохиолдолд гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах тухай саналыг


талуудад гаргах;


2.1.9. бичил уурхай эрхлэгчдийн татвар, даатгалтай холбоотой аеуудлыг хариуцахгүй байх;


2.1.10. гэрээт талбайгаас олборлосон ашигт малтмалыг худалдахдаа тухайн тусгай зөвшөөрел


эзэмшигчийн яэр дээр бүртгүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч эттээдээс шаардах;


2.1.11. бичил уурхай эрхлэгч этгээдайн үмл ажнллагааны галаарх мэдээллийг гэрээ байгуулсан


өдрөөс хойш 1 сарын дотор геологи. уул уурхайн асуудал хапиуцсан төрийн захиргааны


байгууллагад хүргүүлэх.


Гурав. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын хүлээх эрх, үүрэг


3.1. Сум (дүүрэг')"ЫН Засаг дарга нь Бичил уурхайгаар ашигт малтмал' олборлох журмын 6


дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх. үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхайн ажилггнуудад (цаашвд “ажилтан” гэх) “Ьичил уурхайн аюулгүй байдлын


дүрэхГ-ийг таниулах, ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан тохиолдолд анхан шатны


тусламж үзүүлэх, осол. гэмтлээс урьдчилан сэргайлэх талаар мэргэжлийя байгууллагаар


сургалт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах;


3.1.2. хог хаягдлын пэгийн байршлыг тогтоох;


3.1.3. байгаль орчньн хамгаалах, нөхөн сэрпэ.тгийн гплөзлогеений 1үйпэтгэвд хяналттавих.


3.1.4. тусгай зөвшоерел эзэмшигч болон бичил уурхай эрхлэг« этгээаийн үйл ажйллагаанд


дэмжлэг үзүүлэх:


3.1.5. бичил уурхай эрхлэгч этгээдайн олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу


эрх бүхий хуулийн этгээдэд борлуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;


3.1.6. бичил уурхай эрхлэгч этгээд болон тусгай зевгаөөрөл эзэмшигчзэс тзрээгээр хүлээсэн


үүргээ биелүүлэхийг шаардах;


3.1.7. талууд гэрээпий үүргээ бислүүлээгүй, бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмий( дагаж


мердөогүй тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч эттээдиин ашигг малтмал олборлох үйл


ажиллагааг зогсоож, талуудад орээг цуцлах тухай санал гаргах;


3.1.8. хууш» тсилоомжоор ол! огасон бусад эрх, үүрт хчр н жүүлэх.


Дөрев. Бигтал уурхяй эрхлэгч этоэдийн эрх, үүрэг*

4.1. Бичил уурхай эрхлэг ч ♦тгээд нь дараах эрх, үүргийг хзр-»; жүүлнэ:


4.1.1. гэрээт талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулах;

4.1.2. гэрээгээр олгосон талбайд зевхон бүртгэлтэй гишүүнийг ажиллуулах;


4.1.3. тусгай зевшөөрел эзэмшигчийн хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх;


4.1.4. сум (дуүрэг )-ын Засаг даргаас тогтоосоя суурьшль® талбаид амьдрах, тогтоосон газарт


хог хаягдлын цэг байгуулах;


4.1.5. олборлосон ашигт малтмдчыг аягалан ялгах, баяжуулах ажлыг гусгай зөвшөерөл


эзэмшигчийн тоггоосон талбайд болон тевлерсен баяжуулах цехэд гүйциггэх;


4.1.6. гэрээтталбайн ашигт малтмалмн ннрпийг бүпч*» «пашиглах;


4.1.7. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмнйг дагяж мөрлөх, осл<юс урьдчилан сэргийлэх;


4.1.8. ашигг малтмалын олборлох үйл ажиллагааяд химийн xopi болон аюултай бодяс


хэрэглэхгүй байх, туегай зөвшөөрөлтэй ■уггээдээр гүйшщүлэхэзс бусад тохиолдолд тэсэрч


дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг ашиглахгүй байх:


4.1.9. байгаль орчныг хамгаалж, гольш горхи, булаг шанд. уст цэгийг бохирдуулахгүй байх.


нөхөн сэргээлт хийх;


4.1.10. ажилтауудын дувд холбогдох хууль тогтоомж. хеделмер хамгаалал, аюулгүй


ажиллагааиы болон иөхөи сэргээлтийн чиглэлээр сургаж. сурталчилгаа кэхион байгуулах,


4.1.11. олборлосон ашшт малтмалыг эрх бүхий этпэдэл борлуулахдаа тусгай зевшиерел


эзэмшигчийн нэр дээр бүртгүүлэх;


4.1.12. хоябогдох хууль тоггоомжийн дагуу татвар гөлех. бичнл уурхайчдыг нийгмийн дааггаад


хамруулах;


4.1.13. гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг тусгай зовшеервл эзэмшигч болон Засаг даргаас


шаардах;


4.1.14. хууль тоггоомжийг мврдех, нийгмийн хэв журмыг сахии биелүүлзх.


Тав. Харилцан хүлээх үурэг


5.1. Гэрээг цуплах үндэслэи бий болсон тохиандолд талуудад гэрэл цуцлах тухай саналаа


бичгээр хүргүүлиэ.


5.2. Гэрзэнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тудгуурлан хамтарч ажиллана.


5.3. Тусгай зевшөерөл эзэмшигч, эсхүл бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн буруутай үйл


ажиллагаанаас шшгпаалан байгаль орчин, бусад этгээдэд хохирол учирвал уг хохирлыг


буруутай тал барагдуулна.


Зургаа. Maprjufcw шийдвэрлэх


6.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэк аливаа маргааятай асуудлыг харшщан тохиролцох


замаар шийдвэрлэнэ.

6.2. Талууд тохиролноонд хүрээгуй тохиолдолд үүссэн маргааныг Монгол Улсын хууль


тогтоомжийн дагуу шийдазргонэ.


 eft Х'ҮР'ГИ
Долоо. Гэрээний хүчив төголдөр Оолох


7.1. Энэхүү гэрээ нь 20. . . оны . . .сарын . . . едревс . . . 20 . . оны . . . сарын ... өдөр


хугацаанд хүчин тогөлдер ү-йлчилиэ.

7.2. Гэрээний хүчиитж хутацаанл «спип ».ил'малк'Т ашиглаитын тусгэн левшеерел хүчишуй


болсон тохиолдолд гэрээ хүчингүй болно

7.3. Бичил уурхайгаар ашигт маптмал олборлосоц талбайд нөхен сэргээлт хийж, Бичил


уурхаЙгаар ашигг мадтмал олборлох журмын 32.10-т заасны дагуу орон нутагт хүлээлгэж


өгснеөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар оолно.

7.4. Гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах тллаар* сзкитаа аль нэг тал шэгеө талууддаа бичгзэр


мэдэгдсэн боиовч негее талууд hj. шыв 20 г баггаан асуудаы» шийдвэрлээгүй, эсхүл

хариу огеогүн тохиолдодд г >р'л хүчин, үй болно


7.5. Эвэхүү гэрээг 3 хувь үйлдэж тадгууд i ус оүр нэг хувийг хадгална.

Найм. Гэрээнд нэмэлт, еерчлалт оруулах


8.1. Гэрээвд иэмэлт, өерчлотг оруоах асуудль'| 1 г.|үуд харилцан тохиролцсоны үвдсэи дээр

шийдвэрлэнэ.

8.2. Энэхүү гарээнд оруулсан иэмэлт, еерчлелт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бегвед


гэрээний сапшгүй хэсэг болно.СЭЛЭНГЭ аймаг (хот)-ийн С (д^Й • >ын ЗАСАГ ДАРГА

/ П.БАТБААТАР /


/эцэг/эх/-ч^п нэр, нэр.ФЛИНКМОНГОЛИА

/Я.ЭРДЭНЭБААТАР/'7:


/эцэг/эх/-ийн нэр,нэр, ' ■ гарыЬХүсэг. тамдэгдк . ?. ,у.?4 л >) гөлеөлж

............/


/эцэг/эх/-ийи нэр,нэр. үсэг?®иига. 7