Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох


журмын 2 дугаар хавсралт

Ы1ЧИЛ УУРХАЙГЛАР АННПТМЛЛТМАЛОЛБОРЛОХ


ТУХ.АЙ 1ЭРЭЭ/М9/

'Бичил уурхашаар ашип малтмал оябордох журам”-ын 2 дугаар зүйяийн 2.4. 3


дугаар |үйлийн. 3 1.3, 6 дугаар зүйяийи 6 1.3-т йшсны дагуу нэг ranaac t мэнг? аймаг


(хот>ийн Баянга.1 с\м. (дүүрэг)-ын Засаг дарга С Аригнбат таашид "Засаг дарпГ rax),


ногее галаас "Минж /Japan Элэли" hpx&mp.i. хоршоо, бүртгэгдээгүй нахорлвл (цаашид


"Бичил уурхай эрхлэ1*ч этпм* гэхНпп толеолж щуирал (албан тушаал) .1. /ig.idfiaatnap


нар (цаашид хампш нь "Талууд" гэх) дараах нехцалоөр харилцаи тохиролцож 20/8 «ы 08


дугаар сарын 22 -ны одер энэхүү гэрнг (цаашид Тэрп" гэх) Каямгал сум <дүүрэг )-д


байгуулав.


НЭГ. ЕР0НХИЙ n it I


I I. Бичил уурхай эрхлэгч эттд нь Июпиол сум (дуүрэг>ийн Еаям багийн нугаг


дэвсгэр« орших /»уянт н фпй газрын retciap талбай буюу дараах солбицолл

~т. У ptpar Өргирег


1 гр» Мин Сск Грал Мин | Сск


1 106 30 587 49 o : 29.83


2 ’ 106 ! 30 58.58 49 9 27.95


3 F 106 30 53.15 49 9 ' 26.41


4 106 30 42.3 49 <1 28 62


i 5 . . 106 30 33.94 49 9 30.98


6 ; 106 30 31.94 49 9 32.85


7 : 106 30 44.54 49 9 32.75


30


106 _____ 44.83 49 9 29.87


Таавайн га 2.9

энэхүү журмын 6 дугаар зүйлийн 6Л.З»т эаасны дагуу mam влт (ашигг ма/пмалыц.


горел | олборломой холбогдсон үйл ажяллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дуүрэг)-ын Засаг дар|р,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооролд үүсэх харилиааг -жэхүу прээгпр зохицуулпа.


¥


ХОЁР. СУМ (ДҮУРЭГЬЫН 1ЛСАГ ДЛРГЫН ЭРХ, ҮҮР)1 t


2.1. Cv.m (лүүр»гН*ш Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлои


журам"-ын 6 дугаар эуйлд зааснаас гадма дараах эрх, үүргяйг хэрэгжүүлнэ: I


2 I 1 бйчил уурхай >рхлэгч этпэдэа ногдох шлбайн хэмжээг гоггоож, байршлын"


зургийг гэр пнл хавсаргах,


2.1.2 хог хаягдлыи цэгийн байршлыг тогтоо.к;


2,1.3. бнчил уурхай эрхлэр« эшэдийн олборлосон ашип мшпмалыг ангилан


ялгах, баяжуулах талбайг тоггоох,


2 14 бичил уурхайн нохон сэргялгийн аргачлалын дагуу нөхон сэргзэлтийн


зардлыг тооцож, бнчил уурхай эрхлэгч эп >>дпй тохиролцсоны үндсэи дээр юхих


хоренгийг тошюрүүлэх;


2.1.5 бичил уурхайн ажилгнуулад (цаашвд "ажилтан" гэх) зориулсан хвделмер


хамгаанал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын


тусламжгайг аар зохион байгуулах.


2.1 6 энэхүү гэрээгпр хүлглс >н үүрго биелүүлэхнШ бичил уурхай эрхлэгч


этпэдгэс шаардах.


2 1 7 байгаль орчныг хамгаалах. нехөн сэргнлтийн толовлогеөний гүйцлгг&щ


хяналт заиих.


2 I 8, хүрээдан байгаа орчинд серег нелеелел үзүүлж байгаа үйл ажнллагааг


зогсоох


ГУРАВ. БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХ.ПЭГЧ ЭТ1ЭЭДИЙН IPX, ҮҮРЭГ


3.1. Бичнл уурхай эрхлэгч этгюд дараах эрх. үүргийг хэрэгжүүлнэ'


3.1.1. бичнл уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайл ашигт малтмал олборлох


үйл ажиллагаагаа явуулах.


3.1.2. ажялтнуудыг тоггоосон галбайд суурынуулах,


3.1 3. С¥урьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаяылын


ц 1гийг байгуулах,


3.1.4 гэрээгээр олгосои талбайд нохорлөл, xopuioo, бүртгзгдээгүй нехерлөлийн


гишүүн бус лтээдийг ажиллуулахгуй байх.


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж. гол, горхи. булш шанд, уст нэ1ий1


бохнрдуулахгүЙ байх;


3 1 6. бнчил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмнй! дагаж мөрлвх. болюциүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хчмжээ авах;


3.1.7. хууль тоггсюмж. хеделмөр хамгаалал, аюулгүй ажнллагааны болон нехон


сзрг олтийн чиглэлээр ажялггнуудад сургалт, сургал’шлгаанд бичил


уурхайчдыг идэвхпй оролнуулах,


3.1.8. ашнгг малгмальи ангилан ялгах. баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон


та гоайл гүйцэпэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх,


тусгай лөвшеорвлпй тээдээр гүйцзптүүлэхээс бусад гохиолдолд тэсэрч


дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх.


3.1 Ю. Иргэний хуулийн 35 лугаар зүйлд заасан нохөрлөл,. мвн хуулийн 36 4-т


заасап хоршооны юхмон байгуулалтад орсои бичил уурхай эрхлжч этоэд


нь ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэлх багтаамжтаЙ


догоод шаталтат хөделгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах;


3.1 II. бичил уурхайн нохөн сэргплтийн аргачлмыи дагуу эрх бүхий этгээдийи ’.1 1


тогтоосон баШаль орчны нөхои сэрпэлтайм зардалд шаардаглдх ... . '7


.... .... ....... I твгрөгийг нехон сэргээлтийн дундын санд тоалерүүлэх.


3.112. нехен сэргээлтийн дундын санд тевлерүүлсэ» хоронгайг олборлолт


явуулсан талбайн нвхон сэрпмтэд зарцуулах; х


3.1.13. бичил уурхайн нехен сэргэмтнйн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нехен сэргээлт хийж сум, дүүршйн Засаг даргын томилсон


комисст' хүлээлгэж өгох,


3.1.14. олборлосон ашигг малтмалыг хууль roi-тоомжнйн дагуу худалдан авах эрх


бүхий хуулийн 'нгээдэл хулалдах,


3.1.15. ажилпгнуудгай ходолмерийн гэрзз байгуулах, холботдох хууль тогтоомжийи


дахуу орлогын албан татвар телөх.


3.116 Бнчнл уурхай эрхлэгч >тгпл нөхон сэрг ээлт хийж. талбайг хүлээлон өгсний


дараа ашигг мал1мал олборлох ерге;юл дахнн гаргах


ДОРОВ. харилцаи xv.rnx үүр м


4 1 I зрннд талууд харилиан хүвдэтгэх чарчим д пр тулгуурлан хамгарч ажиллана.


4.2 I эрпний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин,


бусад этпэдэд хохнрол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгэад уг хохирлыг


6apai дуулах уүрэггэй Сум, дүургийн Засаг дарга бангаль орчинд учруулсан хохирлыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхл м ч пгшлс шаардана


4.3 Талууд Н1эхүү гэрлннй биелэлгийг жил бүр хамтран дүгнэж. аймаг (ннйслэлУийн


Засаг дарг ад дараа оны 1 лүг > »р сард баггаан тайлагнана


TAB. МАРГААП ШНИДВЭР.1ЭХ


5.1 Талууд гэрчэтэй холбоогой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилпан


гохиродцох замаар шийдв)р.пю


5.2 Талууд гохнролцоонл хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжнйн


дагуу маргааиыг шийднэрл эн >


ЗУР1 АА. ГЭРЭЭННЙ XX'41111 ТОГОЛДОР ьолох


6.1. Энэхүү I jpv> I!1> 2018 оны 08 дггиар сапыи 22-ны вдрмс >хмн 2019 аны 05


сарын 01-ний едор хүртэл хугапаанд хүчии тоюлдор үйлчилнэ


6 2. Вичил уурхайгаар ашигт малгмал олборлосон талбайд нохон сэргээлт хмйж орон


нутагт хүлээлгэж огснеор энэхүү i эргжий үүрэг дууаавар болно.


6.3. Энэхүү гфээг 2 хунь үйлдэж талуул тус бүр нэг хувийг халгална.


ДОЛ(Ю. ГЗРЭЭНД 1ГЭМЭЛТ. ООРЧ.-1Ө.ТГ ОРУУЛАХ


7.1 Гэрээнд н iM ).н. еерчлел ! оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны ундсэн


дзэр шивдвэрлэнэ,


7 2 Энэхүү г >р инд оруулсан нэмъгт, өврчлелт нь эгэн аднл хүчюпэй байх


бегеод гэрээний салшгүй хэсэг болно.'

ГЭРЭЭБАЙГУУ


.....а|маг (нахөрлел,


-З4 J


хум (лүүрэгуын
, гарын үо!, тамга.

ийн иэр. нэр, гарын үсэг, тамга, тэмдэг

Г»МЛЗГг