Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

                                   
                                            БИЧИЛ УУРХАЙН НӨХӨРЛӨЛТЭЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ

2017-08-10.                                        Дугаар-06                                                        ДарханМонгол улсын Газрын тухай хуулийн 16.1.11 дэх заалт, Засгийн газрын 2010

оны 308-р тогтоолын 8.1, 8.2 дах заалт, Сумын ИTX-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны

05-: сарын 10-ны 35 тоот тогтоолын дагуу нэг талаас Булган аймгийн Бүрэгхангай


ын Засаг дарга Нацаг овогтой Эрхэмбаяр (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө

талаас бичил уу.рхайн “Хангай“ нэртэй бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид

"Нөхөрлөл" гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Ёндон овогтой Болдхуяг нар


харилцан тохиролцож энэхүү гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх)-г байгуулав.
Нэг. Ерөнхий зүйл


Нөхөрлөл нь Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Дэрст багийн “Тосон"  

эй газарт орших 3,90 гектар /га/ талбайн өөрт ногдох 3,0 гектар /г/а талбайд

гэрээнд заасан хугацаагаар алт олборлох үйл ажиллагаа эрхлэнэ. Солбилцол: 
№ Уртраг                          Өргөрөг

 № град мин сек              град мин сек


1  104  32 28,5                 48 27 27


2  104 32 16                     48 27 27


3  104 32 16                     48 27 32


4 104  32  28.8                 48 27 32

2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сумын Засаг дарга.


ёхарлөлийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.
Хоёр. Сумын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1 Сумын Засаг дарга дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

2.1 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 3-т заасан

үүрзг хулээнэ.


2.1. Нөхөрлөлд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, талбайн байршлын


зурийг гэрээнд хавсаргах;


2 i 3 Нөхөрлөлийн гишүүдийн амьдрах суурьшлын бүс болон хог хаягдлын  
цэгийн байршлыг тогтоож өгөх  

2.1.4 Олборлолт явуупсан талбайг буцаан хүлээлгэж егөхийн өмэө хийх 

нөхөн сэргээлтийн зааврыг нөхөрлөлд танилцуулж ойлголцсон байх;     


2.1.5. Нөхорлөлд ногдох талбайн хэмжээтэй уялдуулан олборлолт явуулсан


талбайд хийх техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлыг тооцож, нөхөн


сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлэх мөнгөний хэмжээ, хугацааг нөхөрлөлтэй


харилцан тохиролцож зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;


2.1.6. “Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг дагаж мөрдөж


байгаа эсэх, ажлын байрны зааварчлага өгөх үүргээ нөхөрлөлийн ахлагч


биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих;


2.1.7. Гишүүдийг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны арга барилд сургах


ажлыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах:


2.1.8. Нөхөрлөлийн олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу


худалдах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, олборлолтын мэдээ хөтлүүлэх;


2.1.9. Нөхөрлөлийн гишүүдэд эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд хамрагдахын ач


холбогдолыг тайлбарлан таниулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагын


тусламжтайгаар зохион байгуулах, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд хамруулах.


2.1.10. Нөхөрлөлөөс талбайг буцааж хүлээлгэж өгөхийн өмнө хийсэн нөхөн


сэргээлтийн ажлыг газар дээр нь байгаль орчны хяналтын байцаагчийн дүгнэлт


гаргуулан, комисс томилж хүлээж авах;


2.1.11. Нөхөрлөлд ашигт малтмал олборлох талбай дахин олгох асуудлыг


шийдвэрлэх;


2.1.12. Нөхөрлөлд гэрээгээр олгосон талбай дээр нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээд ажиллаж буй эсэхэд хяналт тавих;


2.1.1Т Нөхөрлөлийн гишүүдэд бичил уурхай эрхлэгчийн хувьд хууль


тогтоомжийн дагуу татвар төлөх үүргийг нь тайлбарлан таниулж, татварын үүрэг


биелүүлэхтэй нь холбогдсон сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах; 
 

2.2. Засаг дарга дараах эрхтэй. Үүнд:


2.2.1. "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 3-т заасан эрх


эдэлнэ:


2.2.2. Нөхөрлөлд энэхүү гэрээгзэр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах;


2.2.3. Нөхөрлөлийн ахлагчид үүрэг даалгавар өгөх, гүйцэтгэлийг шалгах;


2.2.4. Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, ашигласан талбайн нөхөн сэргээлт


хийгээгүй нөхөрлөлийн ашигт малтмал олборлох ажиллагааг түр  зогсоож,


хугацаатай үүрэг өгч биелэлтийг тооцох, гэрээг цуцлах;


2.2.5 Хүн, мал, байгаль орчинд харш үйл ажйллагааг зогсоох;Гурав. Нөхөрлөлийн эрх, үүрэг

3.1 Нахөрлөл дараах үүрэг: 
3.1.1. Нөхөрлөлийн гишүүдйиг тогтоосон бүсэд суурьшуулах;

3.1.2 Нөхөрлөл нь гэрээнд заасан талбайн хил, хязгаарын дотор үйл


ажиллагаа  явуулах,

3.1.3 Байгаль орчныг хамгаалах, гол ус, булаг шанд, уст цэгүүдийг

бохирдуулахгүйгээр зүй зохистой хэрэглэх;


3.1.4. Орчны тохижилт хийх, хог, хаягдлын цэгийг байгуулах, хог хаягдлын


байгуулах 
3.1.5 Бичил уурхайн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг

мөрдөх, осол аваараас урьдчилан сэргийлэх арга техникт суралцах;


3.1.6 Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгаж ангилах уйл ажиллагааг өөрийн


байгуулсан талбайд байрлах тогтоосон зориулалтын цэг талбайд гүйцэтгэх;

3.1.7  Байгаль орчныг нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх

золгож сумын Засаг даргын тогтоосон байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн

ажилд шаардагдах төгрөгийг га тутамд 5.000.000 /Таван сая/ тооцож Байгаль

хамгаалах санд төвлөрүүлэх;  

3.1.8 Байгаль хамгаалах санд төвлөрүүлсэн мөнгийг нөхөрлөл нөхөн 
сэргээлт хийсний дараа БОХУБ-ын дүгнэлтийг үндзслэн буцааж олгоно.
3.1.9. Талбайг хүлээлгэн өгөхийн өмнө нөхөн сэргээлт хийж сумын байгаль  

хяналтын улсын байцаагчаар дүгнэлт гаргуулан, сумын Засаг даргын

томилсон комисст хүлээлгэн өгөх;

3.1.10. Олборлосон аши.гт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах
эрхтэй хуулийн этгээдзд худалдана;

3.1.11 Бичил уурхайн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа болон

орчны нөхөн сзргээлт хийхэд чиглэгдсэн сургалт, сурталчилгаанд

гишүүдийг  идэвхитэй оролцуулах;

3.1.12. .Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бичил уурхай эрхлэгч иргэн


бүр 20000 /Хорин мянган/ төгрөг төлөх;

3.1.13 Хууль ёс нийгмийн хэв журмыг зөрчсөн аливаа үйлдэлтэй хамт олноороо 
тэмцдэг байх


3.1.14 Үйл ажиллагаандаа химийн хортой болон аюултай бодис ашиглахгүй байх, тусгай 
 зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиодолд тэсэрч дэлбэрэх 
 бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлийг ашиглахгүй байх;


3.1.15. Нөхөрлөлд гэрээгээр олгосон талбайд зөвхөн нөхөрлөлийн 

гишүүнийгажиллуулах

3.1.16. Ашигт малтмал олборлолтын уйл ажиллагаанд 3500 см3-ээс дээш

багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий механизмыг ашиглахгүй байх. 

3.1.17. Гэрээгээр олгосон талбайг өөр иргэн, ААН-д өгөхгүй байх.


3.2. Нөхөрлөл дараах эрхтэй. Үунд:3.2.1. Нөхөрлөлд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох  

ажиллагаагаа явуулах;


3.2.2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийх болон нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэх, бичил уурхайн бутэц, зохион байгуулалт, технологийг 

сайжруулахтай холбогдсон санал, санаачлага гаргах;


3.2.3. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг хүлээлгэн өгсөний дараа дахин 

малтмал олборлох гэрээ байгуулах өргөдөл гаргах;


3.2.4. Нөхөрлөл нь үйл ажиллагаа явуулахдаа шаардлагатаи мэргэжлтэн  

ажиллуулах, зөнлөгөө ту.слапцаа авах, нөхан сэргээлтэнд өндөр хүчин чадалтай            

техник ашиглах, иргэн, ААН-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулах.Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1. Гэрээнд оролцогч талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан

хамтарч ажиллана.


4.2. Гэрээний дагуу олборлолт явуулж байгаа нөхөрлөлийн буруутай


ажиллагаанаас шалтгаалан байгаль орнин, хүн малд хохирол учирвал нөхөрлөл

хохирлыг барагдуулах үүрэг хүлээх ба Засаг дарга тухайн нөхөрлөлөөс

хохирлыг барагдуулахыг шаардах үүрэгтэй. 

Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.1. Гэрээтэй холбоотой маргааныг талууд харилцан тохиролцох замаар 

шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдояд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн 

дагуу шийдвэрлэнэ. 

 
 Зургаа. Гэрээний үйлчлэх хугацаа


6.1. Энэхүү гэрээ нь 2017 оны 08 сарын 10-ны өдрөөс 2017 оны 11 сарын 01-


нии өдөр хүртэл хугацаанд үйлчилнэ. Талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан


өдрөөс эхлэн гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


6.2. Бичил уурхайн нөхөрлөл гэрээгээр хүлзэсэн үүргээ биелүүлсэн


гохиолдолд цаашид нэг удаа гэрээг сунгаж ажиллана.


6.3. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт


хииж орон нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.4. Гэрээний хавсралтууд нь түүчий салшгуй хэсэг байна.


6.5. Гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.
Гэрээ байгуулсан:
БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН ЗАСАГ                                                 "ХАНГАЙ” НӨХӨРЛӨЛИЙН АХЛАГЧ:   ДАРГА: .ЭРХЭМБАЯР/                                                                /Ё.БОЛДХУЯГ/


Хаяг: Булган аймгийн Бүрэгхангай                                            Хаяг: Булган Бүрэгхангай 4-р баг

сумын 4-р баг Дархан, ЗДТГ.                                                     Дархан.


Утас: 94003133. 80093133.                                                          Утас: 94849611, 98609611.


e-mail: n.erkhembayar99@gmail.com                                        e-mail ................