Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 
                                                                                                           Бичил уурхайгаар ашигт малтмал

                                                                                                       олборлох журмын 2 дугаар хавсралт                                                   Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох тухай гэрээ
2019 оны  02 сарын 11  өдөр                                     Дугаар04                                 Ар Жаргалант
Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2 4. 3 1 3. 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг дарга Пүрэвдсрж овогтой Алтангэрэл (цаашид


"Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас "Урандөш Андууд" нэртэй бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид


'Бичил уурхай эрхлэгч этгээд" гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Шижирбат овогтой


Амартүвшин нар (цаашид хамтад нь “Талууд" гэх)- дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2019  оны 02 дугаар сарын 11 -ны өдөр энэхүү гэрээ (цаашид "Гэрээ гэх)-г Норовлин сум (дүүрэг)-д


байгуулав.
                                                                                            

Нэг. Ерөнхий зүйл


1.Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Норовлин сум(дүүрэг)-ийн Жаргалант багийн нутаг


Шалз-7” нэртэй' газарт орших уртраг 112, 19. 23.11 өргөрөг 48, 38 33.82

                                                   уртраг 112, 19. 16.39 өргөрөг 48, 38 45 94

                                                   уртраг 112 19,22 12 өргөрөг 48, 33 47 33

                                                   уртраг 112, 19. 28 85 өргөрөг 48, 38 35 22 солбилцол бүхии 4.48


гектар талбайд журмын 6.1 3-т заасны дагуу 1/нэг/ жилийн хугацаагаар Жонш (ашигт


малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагааэрхлэнэ. /Тухайн жилд ашиглах


талбайн хэмжээ/


Жич: Тухайн жилийн уулын ажлын төлавлөгөөг үндэсллн тухайн жилд ашиглах газрын


хэмжээг тодотгоно.                                                                                    

1.2 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга.


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсзх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


Хоёр. Сум, дуүргийн Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1 Сум дүүргийн Засаг дарга нь Бичил уурхайгаар ашип малтмал олборлох журам"-ын


6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

2.1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах


2.1.2 хог хаягдлын цэгийн байршлийг тогтоох.


2.1.3 бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох.


2.1.4 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг


тооцож, бичил уурхайн эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгииг


төвлөрүүлэх


2.1.5 бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан" гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,

аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах


2.1.6 энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил yypxaй  эрхлэгч этгээдээс


шаардах

2.1.7 байгаль орчныг хамгаалах, нехөн сзргээлтийн төлөвлөгөөний  гүйцэтгэлд хяналт

тавих


2.1.8 хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох 
 Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдиин эрх, үүрэг

3.1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгчэтгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах.


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах

3.1.3 суурьшлын талбайг тохижуулж. ахуин болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах.


3.1.4.гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлиин гишүү бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалах хамгаалж гол, горхи. булаг шанд уст цэгийг


бохирдуулахгүй байх


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх,  болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах


3.1.7 хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн


сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй


оролцуулах.


3.1.8 ашигт малтмалыг ангилан ялгах. баяжуулах үйз ажиллагааг тоггоосон талбайд


гүйцэтгэх


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химинй хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх


3.1.10. иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл мөн хуулийн 36 4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтанд орсон бичил уурхай уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 см3 хүртэлх баггаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-


оос илүүгүй механизмыг ашиглах


3.1.11 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосрн


баигаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах 125 000 /Нэг зуун хорин таван мянга/

төгрөгийг ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн дараахь дансанд төвлөрүүлэх Нөхөн сэргээлтийн 50


хувиин зардал байршуулах данс 10018135540-3


3.1.12 нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан


талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах


3.1.13 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх


3.1.14.олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийг дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах.


3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөриин гэлээ баигуулах холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх


3.2 Бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл нь жил бүр сумын ИТХ-д тайлангаа тавьж үнэлэлт, 

дүгнэлт авах.


3.3 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж талбайг хүлээлгэн өгсний дарэа


ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах 
 

Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг

4.1 Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.                        

4.2 Гэрээнии дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал элборлох явцад байгаль орчин


бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиопполд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохиролыг


барагдуулах үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохиролыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.                                                                  

4.3 Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж. аймаг нийслэлийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана.  Тав. Маргаан шийдвэрлэх

5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар шиидвэрлэнэ.

5.2 Талууд тохиролцоонд хүрээгүи тохиолдолд Монгол Улсын хууль Зөрчлиин тухай


хууль болон холбогдох журам дүрмийн тогтоомжийн дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ.

Зургаа. Гэрээ хүчин төгөлдөр бопох

6.1 Энэхүү гэрээ нь 20 19 оны  02 сарын 11 өдрөөс 2020 оны 02 сарын 11 өдөр


хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон


нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний  үүрэг дуусгавар болно.  

6.3 Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг  хадгална.
Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1 Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн


дээр шиидвэрлэнэ.

7.2 Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх


бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно. 
 

Найм. Гэрээний нэмэлт

8.1 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 388800 төгрөг


8.2. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 345600 төгрөг


8 3 Хүн амын орлогын албан татвар 477000 төгрөг


8 4 Ус ашиглалтын татвар төгрөг


8.5. Газар ашиглалтын төлбөр 

8.6 ТББ-ын дундын санд төгрөг

Жич Ус ашиглалт болон газар ашиглалтын төлбөр xyраамжийг ажил эхлэх явцад Ус


ашиглах дүгнэлт Газар ашиглах гэрээгээр зохицуулна.                                                           

Гэрээ байгуулсан:

Норовлин сум/дүүрэг/-ын                                                           “Уран дөш Андууд” нөхөрлөлиин

Засаг дарга П.Алтангэрэл                                                           ахлагч           Ш. Амартүвшин
                                                                                                     Хаяг: Хэнтий аймаг Норовлин сум

                                                                                                      Жаргалант баг
                                                                                                        Утасны дугаар: 98114720