Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

                             

                                                                                                   Бичил уурхайгаар ашигт малтмал

                                                                                               олборлох журмын 2 дугаар хавсралт


                                                Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ 
 

2019 оны 02 сарын 11 өдөр                                Дугаар 01                               Ар Жаргалант 
 

'Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2 4, 3.1.3 6 1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Хэнтий аймгиин Норовлин сумын Засаг дарга Пүрэвдорж овоггой Алтангэрэл (цаашид


Засаг дарга" гэх) нөгөө талаас “Сэнжит бураат" нэртэй бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид Бичил


уурхай эрхлэгч этгээд" гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Баярсайхан овоггой Оргилсайхан


нар (цаашид хамтад нь “Талууд" гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2019  оны 02

дугаар сарын 11-ны өдөр энэхүү гэрээ (цаашид "Гэрээ’’ гэх)-г Норовлин сум (дүүрэг)-д байгуулав. 


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Норовлин сум(дүүрэг)-ийн Жаргалант багийн нутаг


"Шалз-4 нэртэй газарт орших уртраг 112 18.59 19 өргөрөг 48, I 4174

                                                  уртраг 112, 19, 4 92 өргөрөг 48, 38 43 14

                                                  уртраг 112. 19. 11.65 өргөрөг 48, 38, 31 03

                                                   уртраг 112.19. 5.92 өргөрөг 48, 38. 29.63 солбилцол бүхий 4 48


гектар талбайд журмын 6 1 3-т заасны дагуу 1/нэг/ жилийн хугацаагаар Жонш (ашигт  

малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэнэ. /Тухаин жилд ашиглах


талбаин хэмжээ /


Жич Тухайн жилийн уулын ажлын төлөвлөгөөг үндэслзл тухайн жилд ашиглах газрын


хэмжээг тодотгоно.

1.2 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна. 


Хоёр. Сум, дүүргийн Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1 Сум. дүүргийн Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам -ын


6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх. үүргийг хэрэгжүүлнэ лээнэ


2.1.1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах


2.12 хог хаягдлын цэгийн байршлийг тогтоох.


2.1.3 бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах, 

баяжуулах талбайг тогтоох


2.1.4 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын да уу нөхөн сэргээлтиин зардлыг


тооцож, бичил уурхайн эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг


төвлөрүүлэх


2.1.5 бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зсриулсан хөдөлмөр хамгаалал, 

аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн баигууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах


2.1.6 энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхииг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах


2.1.7 байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтиин төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих


2.1.8 хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох 
 Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг

3.1 Бичил уурхаи эрхлэгч этгээд дараах дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

3.1.1 бичил уурхай эрхлэгчэтгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуул, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах

3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх.


3.1.. байгаль орчныг хамгаалах хамгаалж, гол, горхи,  булаг шанд,  уст цэгийг


бохирдуулахгүй байх.


3.1.6 бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах


3.1.7 хууль тоггоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн


сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй


оролцуулах.


3.1.8 ашигг малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултаи бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис тэсэлгээний

хэрэгсэл ашиглахгүй байх


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүилд заасан нөхөрлөл, мөн хуулиин 36 4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтанд орсон бичил уурхай уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 см3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-


оос илүүгүй механизмыг ашиглах


3.1.11 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах 125 000 (нэг зуун хорин таван мянга)

төгрөгийг ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтиин дараахь дансанд төвлөрүүлэх Нөхөн сэргээлтийч 50


хувиин зардал байршуулах данс 100181353400

3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлссэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан 

талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах


3.1.13 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх


3.1.14 олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах


3.1.15 ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах,  холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх.


3.2 Бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл нь жил бүр сумын ИТХ-д тайлангаа тавьж үнэлэлт, 

дүгнэлт авах.


3.3 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж атлбайг хүлээлгэн өгсний дараа


ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах 
 

Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1 Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана


4.2 Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин,


бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохиролыг

барагдуулах үүрэгтэй. Сум дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохиролыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.

4.3 Талууд энэхүү гэрээнии биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж аймаг нийслэлийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана. 

                                            

 
 Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.1 Талууд гэрэзтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаант асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль Зөрчлийн тухай


хууль болон холбогдох журам дүрмийн тоггоомжийн дагуу маргааныг шиидвэрлэнэ. 
 

Зургаа. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох


6.1. Энэхүү гэрээ нь 2019 оны 02 сарын 11 өдрөөс 2020 оны  02 сарын 11 өдөр


хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ


6.2 Бичиг уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж, орон


нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.                                       

6.3 Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувииг хадгална.  
                                 

Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1 Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн


дээр шийдвэрлэнэ.

7.2 Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт,  өөрчлөлт нь түүнии нэгэн адил хүчинтэй байх


бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно. 
                                                                  

Найм. Гэрээний нэмэлт


8.1 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 388800 төгрөг


8 2 Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 345600 төгрөг


8 3 Хүн амын орлогын албан татвар 477000 төгрөг


8 4 Ус ашиглалтын татвар төгрөг


8.5 Газар ашиглалтын төлбөр төгрөг


8.6 ТББ-ын дундын санд төгрөг


Жич:Ус ашиглалт болон газар ашиглалтын төлбөр хураамжийг ажил эхлэх явцад Ус


ашиглах дүгнэлт, Газар ашиглах гэрээгээр зохицуулна
Гэрээ байгуулсан:


Норовлин сум (дүүрэг)-ын                                                           “Сэнжит бураат" нөхөрлөлийн

Засаг дарга П.Алтангэрэл                                                            Ахлагч Б.Оргилсайхан                                                                                                     Хаяг: Хэнтий аймаг, Норовлин сум 


                                                                                                    Утасны дугаар: 96111288