Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 
                                                                                                       Бичил уурхайгаар ашигт малтмал

                                                                                                    олборлох журмын 2 дугаар хавсралт


                                                 Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох тухай гэрээ

2019 оны 02 сарын 11 өдөр                     Дугаар 02                                                     Ар Жаргалант
Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох журам”-ын 2 4.3.1.3,61 3-т заасны дагуу нэг


талаас Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг дарга Пүрэвдсрж овогтой Алтангэрэл (цаашид

"Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас “Норовлин Андууд"' нэртэй бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид


"Бичил уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ииг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Доржням овогтой 

Зоригтбаатар нар (цаашид хамтад нь "Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож


20 19 оны 02 дугаар сарын 11 -ны өдөр энэхүү гэрээ (цаашид "Гэрээ” гэх)-г Норовлин сум


(дүүрэг)-д байгуулав. 
 

Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1 Бичил уурхаи эрхлэгч этгээд нь Норовлин сум(дүүрэг)-ийн Жаргалант багийн нутаг


Шалз-5" нэртэй газарт орших уртраг 112, 19. 11.65 өргөрөг 43, 23 31.03

                                                  уртраг 112, 19. 4 92 өргөрөг 48, 38. 43.14

                                                  уртраг112. 19. 10.65 өргөрөг 48, 28 44.54

                                                  уртраг 112, 19, 17 38 өргөрөг 48. 28. 32 42 солбилцол бүхий 4,48


гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1/нэг/ жилиин хугацаагаар Жонш (ашигт


малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэнэ.
/Тухайн жилд ашиглах талбайн хэмжээ/

Жич:  Тухайн жилийн уулын ажлын төлөвлөгөөг үндэслзн тухайн жилд ашиглах газрын


хэмжээг тодотгоно.

1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна. 


Хоёр. Сум, дүүргийн Засаг даргын эрх, үүрэг


2 1. Сум дүүргийн Засаг дарга нь "Бичил уурхаигаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын


6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ хүлээнэ.                                   

2.1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож баиршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах.


2.1.2 хог хаягдлын цэгийн байршлийг тогтоох


2.1.3 бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашисг малтмалыг ангилан ялгах, 

баяжуулах талбайг тоггоох


2.1.4 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг


тооцож. бичил уурхаин эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг


төвлөрүүлэх.


2.1.5 бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид "ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал, 

аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах


2.1.6 энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах


2.1.7 байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих


2.1.8 хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох 
 Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдиин эрх, үүрэг

3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ


3 1.1 бичил уурхаи эрхлэгчэтгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбаид суурьшуулах:


3.1.3 суурьшлын талбайг тохижуулж. ахуйн болон үйлдвэрийн хог,  хаягдлын цэгийг


байгуулах

3.1.4 гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүргэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх


3.1.5 баигаль орчныг хамгаалах ламгаалж. гол. горхи булаг шанд. уст цэгийг


бохирдуулахгүй баих.


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах.


3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн


сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй


оролцуулах


3.1.8 ашигт малтмалыг ангилан ялгах баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх.


3.1.9 үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх


3.1.10 иргэний хуулийн 35 дугаар зуйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36 4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтанд орсон бичил уурхай уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 см3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-


оос илүүгүй механизмыг ашиглах


3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтиин аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон


байгаль орчны нөхөн сэргээлтиин зардалд шаардагдах  / ........................................./


төгрөгийг ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн дараахь дансанд төвлөрүүлэх Нөхөн сэргээлтийн 50


хувийн зардал байршуулах данс 1001813554


3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан


талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах


3.1.13 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн  Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх


3.1.14 олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжиин дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах


3.1.15 ажилтнуудтаи хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх


3.2 Бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл нь жил бүр сумын ИТХ-д тайлангаа тавьж үнэлэлт


дүгнэлт авах


3.3 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийх талбайг хүлээлгэн өгсний дараа


ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах


Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1 Гэрээнд талууд харилцан хундэтгэх зарчим дзэр тулгуурлан хамтарч ажиллана


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин, 

бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолиолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохиролыг


барагдуулах үүрэгтэй. Сум дүүргиин Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохиролыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.

4.3 Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жип бүр хамтран дүгнэж, аймаг нийслэлийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана. 


 
 Тав. Маргаан шийдвэрлэх

5. Талууд гэрээтэй холбоотой уүссэн аливаа маргаан:ай асуудлыг харилцан тохиролцох


замаар шийдвэрлэнэ.


5.2 Талууд тохиролцоонд хүрээгуи ислдолд Монгсл Улсын хууль Зөрчлийн тухай


хууль болон холбогдох журам дүрмийн тогтоомжийн дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ.ъ


Зургаа. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох


6.1. Энэхүү гэрээ нь 219 оны оны 02 сарын 11-ний өдрөөс 2020 оны 02 сарын 11-ний өдөр


хүртэл хугацаанд хучин төгөлдөр үйлчилнэ.

6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон


нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.  

6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.
                                  

Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн


дээр шийдвэрлэнэ.


7.2 Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь  түүний нэгэн адил хүчинтэй байх


бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно. 


Найм. Гэрээний нэмэлт


8.1 Нийгмийн даатгалын шимтгэл З886ОО төгрөг

8.2 Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 345600 төгрөг


8.3. Хүн амын орлогын албан татвар 477000 төгрөг


8.4 Ус ашиглалтын татвар     төгрөг

8.5 Газар ашиглалтын төлбөр төгрөг


8.6 ТББ-ын дундын санд төгрөг


Жич: Ус ашиглалт болон газар  ашиглалтын төлбөр хураамжийг ажил эхлэх явцад Ус


ашиглах дүгнэлт, Газар ашиглах гэрээгээр тооцуулна. 


Гэрээ байгуулсан: Норовлин сум (дүүрэг)-ын                                                         “Норовлин Андууд" нөхөрлөлиин

Засаг дарга П.Алтангэрэл                                                                 ахлагч /Д Зоригтбаатар/
                                                                                                            Хаяг Хэнтий аймаг Норовлин сум

                                                                                                            Онон баг
                                                                                                            Утасны дугаар: 98613574