Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

                                                                            Бичил уурхайгаар ашигт малтмал

                                                                             олборлох журмын 2 дугаар хавсралт


                                             Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох тухай гэрээ
2019 оны 03 сарын 01 f;fj                                Дугаар07                                Ар Жаргалант
"Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2.4. 3 1 3. 6 1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг дарга Пүрэвдорж овогтои Алтангэрэл (цаашид


'Засаг дарга" гэх) нөгөө талаас “Муна Хайрхан" нэртэй бүргэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид Бичил


уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Алтангэрэл овогтой Пүрэв нар

(цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцаy тохиролцож 20 . . оны .. дугаар


сарын -ны өдөр энэхүү гэрээ (цаашид Тэрээ” гэх)-г Норовлин сум (дүүрэг)-д байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүил


1.1. Бичил уурхаи эрхлэгч этгээд нь Норовлин сум(дуүрэг)-иин Жаргалант багийн нутаг


Шалз-9” нэртэй газарт орших уртраг 112 19. 34 58 өргөрөг 48. 38. 36 62

                                                  уртраг 112 19. 27.85 өргөрөг 48 38.48.73

                                                  уртраг 112 19. 33 58 өргөрөг 48 38.50 13

                                                 уртраг 112 19 40 31 өргөрөг 43 38 38 02 солбилцол бүхий 4.48


гектар талбайд журмын 6.1 3-т заасны дагуу 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар Жонш (ашигт


малтмалын төрөл) олборлохтои холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэнэ. /Тухайн жилд ашиглах


талбайн хэмжээ /

Жич:  Тухайн жилиин уулын ажлын төлөвлөгөөг үндэслэн тухайн жилд ашиглах газрын


хэмжээг тодотгоно


1.2 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.                                        

Хоёр. Сум, дүүргиин Засаг даргын эрх, үүрэг


2 1 Сум. дүүргийн Засаг дарга нь "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын


6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэлжүүлнэ хүлээнэ


2.1.1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож. баиршлын зургииг


гэрээнд хавсаргах


2.1.2 хог хаягдлын цэгийн байршлийг тогтоох.


2.1 3 бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох


2.1.4 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтиин зардлыг


тооцож, бичил уурхайн эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгииг


төвлөрүүлэх.


2.1.5 бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан" гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал.


аюулгүи ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион баигуулах.


2.1.6 энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах


2.1.7 баигаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих


2.1.8 хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох
 


 
 Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг

3 1 Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ


3.1.1 бичил уурхай эрхлэгчэтгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах.


3.1 2 ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах

3.1 3 суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах.


3.1.4 гэрээгээр олгосон талбайд нехөрлөл хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүун бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх


3 1 5 байгаль орчныг хамгаалах хамгаалж гол горхи булаг шанд уст цэгийг


бохирдуулахгүй байх


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах


3.1.7 хууль тоггоомж, хөдөлмөр, хамгаалал аюутүй ажиллагааны болон нөхөн


сэргээлтиин чиглэлээр ажилтнуудад сургалт сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй


оролцуулах


3 1 8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үил ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химинй хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй баих тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээнии


хэрэгсэл ашиглахгүй байх


3.1.10. иргэний хуулийн 35 дугаар зуйлд заасан нөхөрлөл мөн хуулийн 36 4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтанд орсон бичил уурхай уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигг малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 см хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-


оос илүүгүй механизмыг ашиглах.


3.1.11 бичил уурхайн нөхөн сэргээлтиин аргачлалын дагуу эрх бүхии этгээдийн тоггоосоч


баигаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах 

төгрөгийг ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн дараахь дансанд төвлөрүүлэх Нөхөн сэргээлтийн 50


хувийн зардал байршуулах данс 100181355406


3.1 12. нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан


талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах.


3 113. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтиин аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум. дүүргиин Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх


3.1 14.олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжиин дагуу худалдан авах эрх бүхии


хуулиин этгээдэд худалдах


3.1 15 ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах. хслбогдох хууль тоггоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх


3.2 Бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл нь жил бүр сумын ИТХ-д тайлангаа тавьж үнэлэлт


дүгнэлт авах


3.3. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хииж талбайг хулээлгэн өгсний дараа


ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах 
 

Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4 1 Гэрээнд талууд харилцан хундэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана


4.2 Гэрээнии дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин, 

бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохиролыг


барагдуулах үүрэгтэи Сум дүүргиин Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохиролыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.

4.3 Талууд энэхүү гэрээний биелэлтииг жил бур хамтран дүгнэж, аймаг нийслэлиин Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард баггаан тайлагнана.                                             
Тав. Маргаан шийдвэрлэх

5.1 Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох

замаар шийдвэрлэнэ

5.2 Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль, Зөрчлийн тyxaй 

хууль болон холбогдох журам дүрмийн тогтоомжийн дагуу маргааныг шийдвэрлэнэ.                             

Зургаа. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох


6.1 Энэхүү гэрээ нь 2o19 оны 03 сарын 01 өдрөөс 2020 оны 03 сарын 01 өдөр  

хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

6.2 Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлосон галбайд нөхөн сэргээлт хийж, орон  

нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална. 


Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

7.1 Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн

дээр шийдвэрлэнэ. 

7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт. өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх 

бөгөөд гэрээнии салшгүй хэсэг болно. 
 

Найм. Гэрээний нэмэлт

8.1. Нийгмийн даатгалын шимтгэл 388800 төгрөг


8 2. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 345600 төгрөг


8.3 Хүн амын орлогын албан татвар 477000 төгрөг


8.4 Ус ашиглалтын татвар төгрөг


8 5 Газар ашиглалтын төлбөр төгрөг


8.6 ТББ-ын дундын санд төгрөг

Жич: Ус ашиглалт болон газар ашиглалтын төлбөр хураамжииг ажил эхлэх явцад Ус

ашиглах дүгнэлт Газар ашиглах гэрээгээр зохицуулна
Норовлин сум (дүүрэг)-ын                                                                 "Муна хайрхан" нөхөрлөлийн
Засаг дарга / П.Алтангэрэл /                                                              Ахлагч /А.Пүрэв/


                                                                                                            Хаяг: Хэнтий аймаг Норовлин сум

                                                                                                             Жаргалант баг
                                                                                                           Утасны дугаар 98110796