Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

                                                   БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ

                                                       ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
2019.01.16                               №13                                                          Дундбүрд


“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны


дагэд# нэг талаас Хэнтий аймгийн Батноров сумын Засаг дарга Гомбосүрэн овогтой


Тайванжаргал (цаашид "Засаг дарга” гэх), “Бэрх хайрхан” нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдсэн


нөхөрлөл (цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд" гэх)-ийг төлөөлж тэргүүн (албан


тушаал) Аюурзана овогтой Ононгуа /СФ77112102/ нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх)


дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож2019 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдөр сарын


16- ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид Тэрээ" гэх) Батноров суманд байгуулав.Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Батноров сумын Бэрх 7-р багийн нутагт орших


“Ангал”гэх газар 0,3 гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1 жилийн хугацаагаар

жонш олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

№                      Өргөрөг                                                          Уртраг


1                       11110 6.9                                                  47 46 24.1

2                       111 10                                                      4.7 47 46 25.2


3                       111 10 3.6                                                47 46 25.9 !


4                       111 10 0.6                                                47 46 28.1


5                       111 10 1.9                                                47 46 29.7


6                       111 10 5.9                                                47 46 27.2


7                       111 10 7.4                                                47 46 26.0


8                       111 10 5.0                                                47 46 25.4 
 

Хоёр. Сумын Засаг даргын эрх, үүрэг2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил.уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”


ын 6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах,эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ
2.1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын


зургийг гэрээнд хавсаргах;

2.1.2. Хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох 
2.1.3. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах, 

баяжуулах талбайг тогтоох; 
2.1.5. Бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр

хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайг

зохион байгуулах;


2.1.6. Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс 

шаардах;


2.1.7. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд
хяналт тавих;


2.1.8. Хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоо


Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг 
 

3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл

ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. Ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах;


3.1.3. Суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг 

байгуулах;


3.1.4. Гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн


гишүүн бус этгээдийг ажилуулахгүй байх;


3.1.5. Байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй


байх;

3.1.6. Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос


урьдчилан сэргийлэх ерга хэмжээ авах;


3.1.7. Хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн


сэргээлтийн чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг


идэвхтэй оролцуулах,


3.1.8. Ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх;


3.1.9. Үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гуйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис,


тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглахгүй байх;

3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион байгуулрлтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 смЗ- хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр


бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах; 


олборлох үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр


бүхий 2-оос илүүгүй механизмыг ашиглах;

3.1.11. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн


тогтоосон байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах

/ 24ООООО / хоёр сая дөрвөн зуун мянгащан төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд


төвлөрүүлэх; 

3.1.12. Нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан


талбайн нөхөн сэргээлтэд зарцуулах;


3.1.13. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан


талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж


өгөх;


3.1.14. Олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх


бүхий хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.15. Ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн


дагуу орлогын албан татвар төлөх;


3.1.16. Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хууриайшилттай үед авч


байх, ойр орчимд гал түймэр гарсан тохиолдолд шуурхай очиж унтраах ажилд оролцох


3.1.17. Cap бүр тайлангаа маягтын дагуу бөглөж Байгаль орчны хяналтын улсын


байцаагчид хүргүүлнэ. Тайлан ирүүлээгүй тохиолдолд нөхөрлөлийг тухайн сард


ажиллаагүйд тооцно.

 3.1.18. Хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу хог хаягдлын хураамж төлөх.


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа


ашигт малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


3.3 Бичил уурхай эрхлэгч нь сум орон нутгийн аливаа тулгамдсан ажил асуудлыг дэмжин


ажиллана.
Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг

4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.

4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин,


бусад этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг


барагдуулах үүрэгтэй. Сум, дүургийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг


арилгуулахыг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


4.3. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран хамтран дүгнэж, аймгийн Засаг даргад


дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана. Тав. Маргаан

5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаатай асуудлыг харилцан 

тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ. 

5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу 

маргааныг шийдвэрлэнэ. 
Зургаа. Гэрээний хүчин төгөлдөр болох
6.1. Энэхүү гэрээ нь 2019 оны 01 сарын 16-ны өдрөөс 2020 оны 01 сарын 16-ны өдөр 

хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.                                                   

6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайдаа нөхөн сэргээлт хийж орон 

нутагт хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.

6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална. 


Долоо. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн


дээр шийдвэрлэнэ.

7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх


бөгөөд гэрээний салшгүй хэсаг болно. 
7.3 Цаашид нөхөрлөлийн ахлагч хууль бусаар Ан хийх, Ашигт малтмал 

олборлох гэх мэт байгал орчны эсрэг гэмт хэрэг хийсэн тохиолдолд


нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа, гэрээг цуцланаа.  

7.4 Бичил уурхайн холбоод төрийн бус байгууллагыг дэмжин ажиллах, Бичил


уурхайн сургалтад тухай бүрд хамдагдаж байх                                       Гэрээ байгуулсан:                                                    
Хэнтий аймгийн Батноров                                                  "Бэрх хайрхан" нөхөрлөлийн ахлагчсумын Засаг дарга Г. Тайванжаргал                                    А.Ононогуа

Утас: 99014308