Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

          БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭ
2017 оны 08 сарын17 өдөр                               Дугаар.02                                    Өндөртолгой 
 

“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг дарга Сэрдамбын Эрдэнэбаяр (цаашид


"Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас “Шижир Өндөр” бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид "Бичил


уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Лүндэн овогтой Адьяарагчаа


нар (цаашид хамтад нь "Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2017 оны 08

дугаар сарын 17-ний өдөр энэхүү гэрээг (цаашид Тэрээ” гэх) Багахангай дүүрэгт байгуулав.
                        Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Багахангай (дүүрэг)-ийн Улаан худаг нэртэй газарт

орших 5 /га/ гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1 жилийн хугацаагаар алт (ашигт


малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2, Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар дүүргийн Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.
                   Хоёр. Дүүргийн Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Дүүргийн Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам’’-ын 6

дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын


зургийг гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг


тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг


төвлөрүүлэх


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр


хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгуулпагын тусламжтайгаар


зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах; 

2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох. 
 

                              Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг

3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурыиуулах;


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн


гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булагшанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй


байх;


          БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭ
2017 оны 08 сарын17 өдөр                               Дугаар.02                                    Өндөртолгой 
 

“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг дарга Сэрдамбын Эрдэнэбаяр (цаашид


"Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас “Шижир Өндөр” бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид "Бичил


уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Лүндэн овогтой Адьяарагчаа


нар (цаашид хамтад нь "Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2017 оны 08

дугаар сарын 17-ний өдөр энэхүү гэрээг (цаашид Тэрээ” гэх) Багахангай дүүрэгт байгуулав.
                        Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Багахангай (дүүрэг)-ийн Улаан худаг нэртэй газарт

орших 5 /га/ гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1 жилийн хугацаагаар алт (ашигт


малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2, Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар дүүргийн Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.
                   Хоёр. Дүүргийн Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Дүүргийн Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам’’-ын 6

дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын


зургийг гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг


тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг


төвлөрүүлэх


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр


хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгуулпагын тусламжтайгаар


зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах; 

2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох. 
 

                              Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг

3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурыиуулах;


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн


гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булагшанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй


байх;


          БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭ
2017 оны 08 сарын17 өдөр                               Дугаар.02                                    Өндөртолгой 
 

“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг дарга Сэрдамбын Эрдэнэбаяр (цаашид


"Засаг дарга” гэх), нөгөө талаас “Шижир Өндөр” бүртгэгдээгүй нөхөрлөл (цаашид "Бичил


уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч Лүндэн овогтой Адьяарагчаа


нар (цаашид хамтад нь "Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2017 оны 08

дугаар сарын 17-ний өдөр энэхүү гэрээг (цаашид Тэрээ” гэх) Багахангай дүүрэгт байгуулав.
                        Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Багахангай (дүүрэг)-ийн Улаан худаг нэртэй газарт

орших 5 /га/ гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1 жилийн хугацаагаар алт (ашигт


малтмалын төрөл) олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2, Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар дүүргийн Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.
                   Хоёр. Дүүргийн Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Дүүргийн Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам’’-ын 6

дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын


зургийг гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг


тооцож, бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг


төвлөрүүлэх


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр


хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгуулпагын тусламжтайгаар


зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах; 

2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт


тавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох. 
 

                              Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг

3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурыиуулах;


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн


гишүүн бус этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булагшанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй


байх;