Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 

                        АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙГААС                   
                         БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ

                                        ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭ
2018оны 9 сарын 10           №                           Улаабаатар хот  Налайх дүүрэг

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 5.3, 5.5 дахь заалтын


дагуу нэг талаас Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн Засаг дарга \цаашид “Засаг

дарга” гэх Ч.Раднаабазар, хоёрдогч талаас тус дүүргийн Зүүн хээр хэмээх


газарт ашигт малтмал ашиглах MV-012558 дугаартай тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч \цаашид “компани” гэх\ “Хэлтрэгэ” ХХК-ийн захирал Буянтогтох,


гуравдагч талаас бичил уурхайн  "Орд" бүртгэгдээгүй нөхөрлөл


\цаашид “нөхөрлөл” гэх\-ийн ахлагч Д.Пүрэвдорж бид нар харилцан


тохиролцож энэхүү гурван талт гэрээ \цаашид “гэрээ" гэх/-г байгуулав.
                         Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1 Компанийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайгаас


нөхөрлөлд нүүрс олборлох зориулалтаар талбай ашиглуулахтай холбогдон


Засаг дарга, Компани, Нөхөрлөлийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад


энэхүү гэрээний зорилго оршино.


1.2 Энэхүү гэрээг 2018 оны 09 сарын 10 өдрөөс эхлэн cap, жилийн


хугацаатайгаар байгуулав \доогуур зурах\


                             Хоёр. Компанийн хүлээх эрх, үүрэг

2.1 Компани дараарх үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

2.1.1 Өөрийн эзэмшиж буй уурхайн эдэлбэр газраас дор дурьдсан солбилцол


бүхий цэгүүдийг холбосон шугамаар хүрээлэгдсэн гектар


талбайг нөхөрлөлд ашиглуулах:


№ Уртраг Өргөрөг 
Уртраг                                   Өргөрөг
47*44'33.98"                         107*17'27.75"
47*44'34.02"                         107*17'29.28"
47*44'32.97"                         107*17'29.17"
47*44'33.04"                         107*17'27.48"         
2.1.2 Нөхөрлөлийг гэрээнд заасан солбицолын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж


байгаа эсэхэд хяналт тавих,


2.1.3 Нөхөрлөл нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт


тавих,


2.1.4 Нөхөрлөл ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаандаа аюулгүй


ажиллагааны дүрмийг мөрдөн ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах,


зөрчил илэрсэн тохиолдолд түүнийг арилгуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх,


2.1.5 Нөхөрлөлийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй


байх,


2.1.6 Ашигт малтмал олборлох явцад гэнэтийн осол гарсан тохиолдолд түүнийг


арилгах, аврах ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх


                                                                  1


 

                        АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙГААС                   
                         БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ

                                        ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭ
2018оны 9 сарын 10           №                           Улаабаатар хот  Налайх дүүрэг

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 5.3, 5.5 дахь заалтын


дагуу нэг талаас Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн Засаг дарга \цаашид “Засаг

дарга” гэх Ч.Раднаабазар, хоёрдогч талаас тус дүүргийн Зүүн хээр хэмээх


газарт ашигт малтмал ашиглах MV-012558 дугаартай тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч \цаашид “компани” гэх\ “Хэлтрэгэ” ХХК-ийн захирал Буянтогтох,


гуравдагч талаас бичил уурхайн  "Орд" бүртгэгдээгүй нөхөрлөл


\цаашид “нөхөрлөл” гэх\-ийн ахлагч Д.Пүрэвдорж бид нар харилцан


тохиролцож энэхүү гурван талт гэрээ \цаашид “гэрээ" гэх/-г байгуулав.
                         Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1 Компанийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайгаас


нөхөрлөлд нүүрс олборлох зориулалтаар талбай ашиглуулахтай холбогдон


Засаг дарга, Компани, Нөхөрлөлийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад


энэхүү гэрээний зорилго оршино.


1.2 Энэхүү гэрээг 2018 оны 09 сарын 10 өдрөөс эхлэн cap, жилийн


хугацаатайгаар байгуулав \доогуур зурах\


                             Хоёр. Компанийн хүлээх эрх, үүрэг

2.1 Компани дараарх үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

2.1.1 Өөрийн эзэмшиж буй уурхайн эдэлбэр газраас дор дурьдсан солбилцол


бүхий цэгүүдийг холбосон шугамаар хүрээлэгдсэн гектар


талбайг нөхөрлөлд ашиглуулах:


№ Уртраг Өргөрөг 
Уртраг                                   Өргөрөг
47*44'33.98"                         107*17'27.75"
47*44'34.02"                         107*17'29.28"
47*44'32.97"                         107*17'29.17"
47*44'33.04"                         107*17'27.48"         
2.1.2 Нөхөрлөлийг гэрээнд заасан солбицолын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж


байгаа эсэхэд хяналт тавих,


2.1.3 Нөхөрлөл нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт


тавих,


2.1.4 Нөхөрлөл ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаандаа аюулгүй


ажиллагааны дүрмийг мөрдөн ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах,


зөрчил илэрсэн тохиолдолд түүнийг арилгуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх,


2.1.5 Нөхөрлөлийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй


байх,


2.1.6 Ашигт малтмал олборлох явцад гэнэтийн осол гарсан тохиолдолд түүнийг


арилгах, аврах ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх


                                                                  1


2.1.7 Засаг дарга болон нөхөрлөл хүсэлт тавьсан тохиолдолд мэргэжлийн болон


бусад туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх


2.1.8 Ашигт малтмал олборлосон талбайн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж


гүйцэтгэхэд нөхөрлөлд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах,


2.1.9 Нөхөрлөлийн олборлосон ашигт малтмалыг баяжуулах, ангилах, ялгах, цэг,


талбайн байршлыг тогтоож өгөх,


2.1.10 Компани нь нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг маягтын


дагуу болон хавсралт зурганд тусган уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн


захиргааны байгууллагад уулын ажлын төлөвлөгөөг гэрээ байгуулсны дараа 1


сарын дотор тайланг хуулинд заасан хугацааны дотор хүргүүлэх,


2.1.11 Гэрээг цуцлах саналаа засаг дарга болон нөхөрлөлд бичгээр хүргүүлэх,

          2.2 Компани нь дараах эрхтэй. Үүнд:


2.2.1 Компанийн уурхайн хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулаагүй байхыг


нөхөрлөлөөс шаардах: гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг засаг дарга болон


нөхөрлөлд шаардах


2.2.2 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг нөхөрлөл болон засаг даргаас


шаардах


2.2.3 Нөхөрлөлд нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, компанийн уурхайн


хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулсан тохиолдолд гэрээг хугацаанаас нь өмнө


цуцлах тухай санал гаргах,


2.2.4 Нөхөрлөлийн гишүүдийн татвар, даатгалтай холбоотой асуудлыг


хариуцахгүй байх,


2.2.5 Нөхөрлөлийн гэрээт талбайн үйл ажиллагаа явуулах болсон талаарх


мэдээллийг төлөвлөгөө батлуулахдаа хавсралтаар гаргаж байх,

                      Гурав. Засаг даргын хүлээх эрх, үүрэг


3.1 Засаг дарга нь дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:


3.1.1 Нөхөрлөлд олгож буй талбайн хил заагийг тогтоож шав тэмдэг тавих, ажлыг


нөхөрлөл, компанитай хамтран гүйцэтгэх


3.1.2 Нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах


3.1.3 Нөхөрлөлийн гишүүдэд “Бичил уурхайн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй


ажиллагааны дүрэм”-ийг тайлбарлан таниулах, ослоос урьдчилан сэргийлэх,


осол гарсан тохиолдолд анхан шатны тусламж үзүүлэх, осол устгах талаар


мэргэжлийн байгууллагаар сургалт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах,


3.1.4 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих


3.1.5 Хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн дагуу компани болон нөхөрлөлийн үйл


ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх


3.1.6 Нөхөрлөлийн гишүүдийн нийгмийн асуудлыг хувиараа ашигт малтмал


олборлох үйл ажиллагааг зохицуулах дүүргийн зөвлөлийн ажлын хүрээнд


зохицуулах,


3.1.7 Нөхөрлөлийн гишүүдэд бичил уурхай эрхлэгчийн хувьд хууль тогтоомжийн


дагуу татвар төлөх үүргийг нь тайлбарлан таниулж, татварын үүрэг биелүүлэхтэй


нь холбогдсон сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах,                                                          2


 

                        АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ТАЛБАЙГААС                   
                         БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ

                                        ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭ
2018оны 9 сарын 10           №                           Улаабаатар хот  Налайх дүүрэг

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 5.3, 5.5 дахь заалтын


дагуу нэг талаас Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн Засаг дарга \цаашид “Засаг

дарга” гэх Ч.Раднаабазар, хоёрдогч талаас тус дүүргийн Зүүн хээр хэмээх


газарт ашигт малтмал ашиглах MV-012558 дугаартай тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч \цаашид “компани” гэх\ “Хэлтрэгэ” ХХК-ийн захирал Буянтогтох,


гуравдагч талаас бичил уурхайн  "Орд" бүртгэгдээгүй нөхөрлөл


\цаашид “нөхөрлөл” гэх\-ийн ахлагч Д.Пүрэвдорж бид нар харилцан


тохиролцож энэхүү гурван талт гэрээ \цаашид “гэрээ" гэх/-г байгуулав.
                         Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1 Компанийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайгаас


нөхөрлөлд нүүрс олборлох зориулалтаар талбай ашиглуулахтай холбогдон


Засаг дарга, Компани, Нөхөрлөлийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад


энэхүү гэрээний зорилго оршино.


1.2 Энэхүү гэрээг 2018 оны 09 сарын 10 өдрөөс эхлэн cap, жилийн


хугацаатайгаар байгуулав \доогуур зурах\


                             Хоёр. Компанийн хүлээх эрх, үүрэг

2.1 Компани дараарх үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

2.1.1 Өөрийн эзэмшиж буй уурхайн эдэлбэр газраас дор дурьдсан солбилцол


бүхий цэгүүдийг холбосон шугамаар хүрээлэгдсэн гектар


талбайг нөхөрлөлд ашиглуулах:


№ Уртраг Өргөрөг 
Уртраг                                   Өргөрөг
47*44'33.98"                         107*17'27.75"
47*44'34.02"                         107*17'29.28"
47*44'32.97"                         107*17'29.17"
47*44'33.04"                         107*17'27.48"         
2.1.2 Нөхөрлөлийг гэрээнд заасан солбицолын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж


байгаа эсэхэд хяналт тавих,


2.1.3 Нөхөрлөл нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт


тавих,


2.1.4 Нөхөрлөл ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаандаа аюулгүй


ажиллагааны дүрмийг мөрдөн ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах,


зөрчил илэрсэн тохиолдолд түүнийг арилгуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх,


2.1.5 Нөхөрлөлийн ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй


байх,


2.1.6 Ашигт малтмал олборлох явцад гэнэтийн осол гарсан тохиолдолд түүнийг


арилгах, аврах ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх


                                                                  1