Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИЛ УУРХаЙГААР АШИГГ МАЛТМАЛ


ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

Ерөө сум №30 2018.09.18


"Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын Засаг дарга М.Ганбаатар (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө


талаас “Ерөө байгалийн өгөөж” нөхөрлөл, регистрийн дугаар 3756602 (цаашид “Бичил уурхай


эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг гөлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч (албан тушаал) С.Оюун нар (цаашид


хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцолөөр харилцан тохиролцож 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-


ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид ‘Тэр )э” гэх) Ерөо сум-д байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Ерөө сумын Хэрээн гол гэх нартэй газарт орших 0.5


гектар талбайд журмын 6 1,3-т заасны дагуу 3 сарын xyi ацаагаар алт (ашигт малтмалын төрөл)


олборлохтой холбогдсон үйл ажиллаг аа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга, бичил уурхай


эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь 'Бичи.1 уурхайгаар ашип малтмал олборлох журам”-ын 6


дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч эттээдийн олборлосон ашигг малшалыг ангилан ялгах, баяжуулах


талбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтиЙн зардлыг тооцож.


бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал.


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн баЙгууллагыи тусламжгаЙгаар зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардах;


2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах. нөхөн сэргээлтийн гөлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналттавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчиид сорөг нолөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.


Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай' эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч лгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурьшуулах;  

3.13. суурьшлын талбайг тохижуулж. ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх:


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх арга хэмжээ авах;


3.1.7. хууль гогтоомж. хөдөлмор хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сургалчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


3.1.8. ашип малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагаагтогтоосон талбайд гүйцэтгэх:


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх.


3.1.10. Иргэний хуулийи 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-тзаасан хоршооны


зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй


механизмыг ашиглах;


3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргплтийн аргачлалын даг уу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон


_байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн кзрдалд шаардагдах 1.5 сая төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн


Барьцаа хөрөнгийн данс болох 100130255301 тоот дансанд төвлөрүүлэх;


3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дансанд тевлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн нөхөн


сэргээлтэд зарцуулах;


3.1.13. бичил уурхайн нөхөн оргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нөхөн сэргээлт хийж сум. дүүргийн Засагдаргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.14. олборлосол ашигт малтмалыг хууль тоггоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар толох;


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхон сэргээлт хийж. талбайг хүлээлгэн өгсний дараа ашигт


малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


Дорөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг барагдуулах


үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил


уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


Талууд энэхүү гэрээний биелэлэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж. аймаг (нийслзл)-иин Засаг


даргап дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана.


Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох замаар


шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.


Зургаа. Гэрээний хүчин тогөлдөр болох


6.1. Энэхүү гэрээ нь 2018 оны 09 сарын 18 өдрөөс 2018 оны 12 сарын 18 өдөр хүртэл хугацаанд


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж егснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Бичил уурхайгаар ашиглах газрыи байршил, хэмжээ, солбилцлын хэмжээ нь байгаль орчныг


хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөөнд тусгагдсан байх бөгөөд уг толөвлөгөөг байгаль


орчны хяналтын улсын байцаагчаар хянуулж,Засаг даргаар батлуулна.


6.4. Энэхүү төлөвлөгөе нв гэрээний салшгүй хэсэг болно.


6.5. Бичил уурхайгаар ашиглах талбайг Засаг даргын томилсон ажлын хэсгээр заалгаж актаар


хүлээж авснаар энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


6.6. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж галууд тус бүр нэг хувийг хадгална.


Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлолт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр


шийдвэрлэнэ.


7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээ байгуулсан: