Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИЛ УУРХАИГААР АШИГТ МАЛТМАЛ


ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

Ерөө сум №28 2018.09.12


“Бичил уурхайгаар ашип малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын Засаг дарга М.Ганбаатар (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө


талаас “Хишиг үйлст Ернө” нөхөрлөл, регистрийн дугаар 3759164 (цаашид “Бичил уурхай


эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг гөлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч (албан тушаал) Г.Эрдэнэцэцэг нар (цаашид


хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-


ны өдөр энэхүү гэрээг (цаашид “Гэрээ” гэх) Ерөө сум-д байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхл л ч этгээд нь Ерөө сумын Харгана гэх нэртэй газарт орших 0.5


гектар талбайд журмын 6.1.3-г заасны дагуу 3 сарын хугацаагаар алт (ашигт малтмалын төрөл)


олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга, бичил уурхай


эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


Хо?р. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 6


дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжтэг тогтоож. байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох;


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигг малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах


талбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн нехөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож.


бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг гөвлөрүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сур1алтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах;

2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардах;

2.1.7. байгаль орчиыг хамгаалах. нохөн сэргээлтийн гөлөвлөгөоний гүйцэтгэлд хяналт тавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нолөөлол үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.


Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдиЙн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайд суурыпуулах; 

3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх арга хэмжээ авах;


3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


3.1.8. ашигт малтмальп' ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд гүйцэтгэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэ! гүү.г».\ээс бусад тохиолдолд гэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх;


3.1.10. Иргэний хуулийп 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мен хуулийн 36.4-т заасан хоршооны


зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаанд 3500 с.мЗ хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй


механизмыг ашиглах;


3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын даг уу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон

байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах 1.5 сая төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн


Барьцаа хөрөнгийн данс болох 100130255301 тоот дансанд төвлөрүүлэх;


3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дансанд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн нөхөн


сэргээлтэд зарцуулах;


3.1.13. бичил уурхайн нөхөи сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар гөлөх; 

3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа ашигт


малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана. 

4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг барагдуулах


үүрэгтэй. Сум. дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил


уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж, аймаг (нийслэл)-ийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүтээр сард багтаан тайлагнана.


Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантаЙ асуудлыг харилцан тохиролцох замаар


шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.


Зургаа. Гэрээний хүчин төгөлдөр болох


6.1. Энэхүү гэрээ нь 2018 оны 09 сарын 12 өдрөөс 2018 оны 12 сарын 12 өдөр хүртэл хугацаанд


хүчин төгөлдөр үЙЛЧИЛН').


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малгмал олборлосон галбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагг


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Бичил уурхайгаар ашиглах газрын байршил, хэмжээ, солбилцлын хэмжээ нь байгаль орчныг


хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөөнд тусгагдсан байх бөгөөд уг төлөвлөгөөг байгаль


орчны хяналтын улсын байцаагчаар хянуулж. Засаг даргаар батлуулна.


6.4. Энэхүү гөлөвлөгөө нь гэрээний салшгүй хэсэг болно.


6.5. Бичил уурхайгаар ашиглах талбайг Засаг даргын томилсон ажлын хэсгээр заалгаж актаар


хүлээж авснаар энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


6.6. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.


Долоо. Гэрээнд нэмэлт, еөрчлөлт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлг оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр


шийдвэрлэнэ.


7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт. өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээ байгуулсан;