Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГГ МАЛТМАЛ


ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

Ерөө сум №15 2018.09.10


“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын Засаг дарга М.Ганбаатар (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөө


талаас “Бугант алтан гүлхүүр” нөхөрлөл, регистериЙн дугаар 3757943, (цаашид “Бичил уурхай


эрхлэгч этгээд” гэх)-ий| төлөөлж нөхөрлөлийн ахлагч С.Хүрэлбат нар (цаашид хамтад нь


“Талууд” гэх) дараах иохцелөөр харилцан тохиролцож 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр


энэхүү гэрээг (цаашид ‘Тэрээ” гэх) Ерөо сум-д байгуулав.


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Ерөө сумын Бугант-1 гэх нэртэй газарт орших 0,5


гектар талбайд журмын 6.1,3-т заасны дагуу 3 сарын хугацаагаар алт олборлохтой холбогдсон


үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар ашип малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашип малтмал олборлох журам”-ын 6


дугаар зүйлд зааснаас гадпа дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тоггоох;


2.1.3 бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээиэр хүлэкэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах;


2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд серөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.


Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг  

3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үил


ажиллагаагаа явуулах;  

 3.1.2. ажилтнуудыг тоггоосон талбайд суурьшуулах;

3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж. ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах;
3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх арга хэмжээ авах;


3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


3.1.8. ашигт малт.малыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх:


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион байгуу. 1алтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашип малтмал олборлох


үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэл.х баггаамжгай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй


механизмыг ашиглах;

3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон


байгаль орчны нөхөн оргээлтийн зардалд шаардагдах 1,5 сая төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн


Барьцаа хөронгийн данс болох 100130255301 тоот дансанд төвлорүүлэх;


3.1.12.. нөхөн сэргээлтийн дансанд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн


нөхөн сэргээлтэд зарцуулах;


3.1.13. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.14. олборлосон ашигт малгмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.15. ажилтнуудтай хедөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх;


3.2. Бичил уурхай эрхллч этгээд нохөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа ашигт


малтмал олборлох өргодөл дахин i аргах.


Дөрөв. Харилцан хүлээа үүрэг 

4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана. 


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг барагдуулах


үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил


уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


4.3. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж, аймаг (нийслэл)-ийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана.

Тав. Маргаан шийдвэрлэх


5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох замаар


шийдвэрлэнэ.

5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тслтоомжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.


Зургаа. Гэрээнин хүчин тоголдөр болох


6.1. Энэхүү гэрээ нь 2018 оны 09 сарын 10 өдрөөс 2018 оны 12 сарын 10 өдөр хүртэл хугацаанд


хүчин төгелдөр үйлчилнэ.


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нехөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Бичил уурхайгаар ажиллах газрын байршил, хэмжээ, солбицолын хэмжээ нь байгаль орчныг


хамгаалах, нохөн сэргээл г хийх төлөвлөгөөнд тусгагдсан байх бөгөөд, уг төлөвлөгөөг байгаль


орчны хяналтын улсын байцаагчаар хянуулж, засаг даргаар батлуулна.


6.4. энэхүү төлөвлөгөөн нь гэрээний салашгүй хэсэг болно.

6.5. бичил уурхайгаар ажиллах талбайг засаг даргын томилсон ажлын хэсгээр заалгаж актаар


хүлээж авснаар энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр болно.


6.6. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.

Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлолт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр


шийдвэрлэнэ.

7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, оөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсэг болно.
Утас:99492838 Утас: 95843779