Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ


ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

Ерөө сум № 06 2018.09.06


"Бичил уурхайгаар ашип малчмал олборлох журам”-ын 2.4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Сэлэнгэ аймаг Ероо сумыи Засаг дарга М.Ганбаатар (цаашид '‘Засаг дарга” гэх), нөгөө


талаас “Тунамал Ерөө ” нөхөрлөл (цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг төлөөлж


нөхөрлөлийн ахлагч (албаи тушаал) Ч.Ганцоож нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах


нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдор энэхүү гэрээг (цаашид


“Гэрээ” гэх) Ерөө сум-д байгуулав.


Нэг. Еронхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Ерөө сумын Бохлэй гэх нэртэй газарт орших 2.6 гектар


талбайд журмын 6.1.3-1 заасны дагуу 1 жилийн xугацаагаар алт (ашигт малтмалын төрөл)


олборлохтой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар аишгт малтмал олборлох талаар с\м (дүүрэг)-ын Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.


Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь “Бичил уурхайгаар ашип малтмал олборлох журам”-ын 6


дугаар зүйлд зааснаас гадиа дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тоггоож, байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах:


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тоггоох;


2.1.3. бичил уурхай  эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигт малтмалыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг тогтооx:


2.1.4. бичил уурхайн нөхөн cэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмор хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардах

2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчиид сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.

Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг                           

3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1, бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбаид ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах;


3.1.2. ажилтнуудын тогтоосон талбайд суурьшуулах;


3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийг ажиллуулахгүй байх;


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх арга хэмжээ авах:


3.1.7. хууль тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, сургалчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх:


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхорлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох


үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдолгүүр бүхий 2-оос илүүгүй


механизмыг ашиглах:


3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосон

байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах 7.8 сая төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн


Барьцаа хөрөнгийн данс болох 100130255301 тоот дансанд төвлөрүүлэх;


3.1.12. нөхөн cэргээлтийн дансанд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн


нөхөн сэргээлтэд зарцуулах:


3.1.13. бичил уурхаин нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.15. ажилтнуудтай  хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 

орлогын аллбан татвар төлөх;

3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа ашигт


малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


 Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг

4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигг малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсап тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг барагдуулах


үүрэггэй. Сум. дүүргиин Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил


уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардака.


4.3. Талууд энэхүү глрзэний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж, аймаг (нийслэл)-ийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана.


Тав. Маргаап шийдвэрлэх

5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой' үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцох замаар


шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.

Зургаа. Гэрээний хүчин төгөлдор болох

6.1. Энэхүү гэрээ нь 2018 оны 09 сарын 06 өдрөөс 2019 оны 09 сарын 06 өдөр хүртэл хугацаанд


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.


Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр


шийдвэрлэнэ.


7.2. Энэхүү гэрээид оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсзг болно.