Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ


ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ


Ерөө сум №04 2018.09.06


“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам’’-ын 2.-4, 3.1.3, 6.1.3-т заасны дагуу нэг


талаас Сэлэнгэ аймаг Ерое сумын Засаг дарга М.Ганбаатар (цаашид “Засаг дарга” гэх), нөгөе


талаас “Бурхан буудай Ероо” нөхөрлөл (цаашид “Бичил уурхай эрхлэгч этгээд” гэх)-ийг


төлөөлж нөхөрлөлийи ахлагч (албан гушаал) Х.Баянмөнх нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх)


дараах нөхцөлөор харилиаи тохиролцож 2,018 опы 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр энэхүү гэрээг


(цаашид “Гэрээ” гэх) Ерөө сум-д байгуулав.


Нэг. ЕропхиО зүйл


1.1, Бичил уурхай эрхлэгч итээд нь Ерөө сумын Бэрлэгийн цагаан тохой гэх нэртэй газарт


орших 1 гектар талбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1 жилийн хугацаагаар алт (ашигт


малтмалын төрол) олборлохгой холбогдсон ү'йл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхаигаар ашнгт малтмал олборлох талаар сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга, бичил


уурхай эрхлэгч этгюдийн хооронд үүсэх харилцааг жэхүү гэрээгээр зохицуулна.


Хоср. Сум (дүүрэг)-ын Засагдаргын эрх, үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын 3acaг дарга нь "Бичил уурхайҮаар ашигг малтмал олборлох журам”-ын 6


дугаар зүйлд заасиаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлн


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тоггоож. байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах;


2.1.2. хог хаягдлын цэгийн байршлыг тогтоох
3.1.3. бичил уурхай эрхлэгч лтээдийн олборлосоп ашигт малтмалыг ангилан ялгах, 

баяжуулах галбайг тогтоох;


2.1.4. бичил уурхайн пөхон сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцож,


бичил уурхай эрхлэгч этгээдтэЙ тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид “ажилтан” гэx) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээг ээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах;


21.7. байгаль орчныг хамгаалах, нохөн сэргээлтийн төлөвлөгөөиий гүйцэтгэлд хяналт тавих;


.2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох.

Гурав. Бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн эрх, үүрэг


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл


ажиллагаагаа явуулах:


3.1.2. ажилтнуудыг тоггоосон талбайд суурьшуулах;


3.1.3. суурышлын галбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог, хаягдлын цэгийг


байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосон талбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус

этгээдийг ажиллуулахгүй байх:


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж, гол, горхи, булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх арга хэмжээ авах;


3.1.7. хууль тоггоомж. ходолмор хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийн


чиглэлээр ажилтнуудад счргалт. сурталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


3.1.8. ашигг малтмалыг ангилан ялгах, баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон галбайд


гүйцэтгэх;


3.1.9. үйл ажиллагаандаа химийи хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний


хэрэгсэл ашиглахгүй байх:


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нехорлөл, мөн хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтад орсоп бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох


үйл ажиллагаанд 3500 cm3 хүргэлх багтаамжтай дотоод шаталтат хөдолгүүр бүхий 2-оос илүүгүй


механизмыг ашиглах:


3.1.11. бичил уурхайн нохөп сэргээлтийп аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тогтоосои


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах 3 сая төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн


Барьцаа хөрөнгийн данс болох 100130255301 тоот дансанд төвлөрүүлэх;


3.1.12. нөхөн сэргээлтийн дансанд төвлөрүүлсэн хөронгийг олборлолт явуулсан талбайн


иөхөн сэргээлтэд зарцуулах;


3.1.13. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нохөн сэргээлт хийж сум, дүүргийн 3acaг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах;


3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх;


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч  этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа ашигт


малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


 Дөрөв, Харилцан хүлээх үүрэг
4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.


4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уг хохирлыг барагдуулах


үүрэгтэй. Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил


уурхай эрхлэгч этгээдэ >с шаардана.


4.3. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж, аймаг (нийслэл)-ийн Засаг


даргад дараа оны I дүгээр сард багтаан тайлагнана.


Тав. Маргаан шийдвэрлэх

5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудльп харилцан тохиролцох замаар


шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.

Зypraa. Гэрээний хүчин төгөлдөр болох


6.1. Эпэхүү гэрээ нь 2018 оны 09 сарын 06 өдрөөс 2019 оны 09 сарын 06 өдөр хүртэл хугацаанд


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт 

хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Энэхүү прээг 2 хувь уйчдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.


Долоо. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах


7.1. Гэрээнд нэмэлт. оерчлолт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр


шийдвэрлэнэ.


7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд


гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээ байгуулсан: