Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 БИЧИЛ УУРХАИГААР АШИГТ МАЛТМАЛ


ОЛБОРЛОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
Ерөө сум                                            № 01                                            2018.09.03
"Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам“-ын 2.4. 3.1.3. 6,1.3-т дагуу нэг талаас


Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын 3acaг дарга М.Ганбаатйр (цаашид "Засаг дарга” гэх). нөгөө талаас


“Билэгт хангайн жаргалан” нөхөрлөл регистерийн дугаар / 3757609/. (цаашид “Бичил уурхай


эрхлэгч этгээд" гэх)-ийг төлөөлж иохорлөлийн ахлагч Ч.Сайнсанаа нар (цаашид хамтад нь

Талууд гэх) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож 2018 оны 09 дүгээр сарын 03 ны өдөр

энэхүү гэрээг цаашид "Гэрээ" гэх) Ерөө сумд байгуулав. Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь Ерөө сумын Өдөнт гэх нэртэй газарт орших 4,19


гектар галбайд журмын 6.1.3-т заасны дагуу 1 жилнйп хугацаагаар алт олборлохтой


холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлнэ.


1.2. Бичил уурхайгаар aшигт малтмал олборлох талаар сумын Засаг дарга бичил уурхай эрхлэгч

этгээдийн хоородд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна. 

.Хоёр. Сум (дүүрэг)-ын Засаг даргын эрх үүрэг


2.1. Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 6


дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ:


2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох талбайн хэмжээг тогтоож байршлын зургийг


гэрээнд хавсаргах:


2.1.2. хог хаягдлын цэгийи байршлыг тогтоох;


2.1.3. бичил уурхай эрхлэгч этгээдийн олборлосон ашигг малт.малыг ангилан ялгах,


баяжуулах талбайг гоггоох:


2.1.4. бичил ууpxaйн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу нөхон сэргдчлтийн зардлыг гооцож,


бичил уурхай эрхлэгчтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зохих хөрөнгийг төвлөрүүлэх;


2.1.5. бичил уурхайн ажилтнуудад (цаашид "ажилтан” гэх) зориулсан хөдөлмөр хамгаалал,


аюулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар зохион байгуулах;


2.1.6. энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бичил уурхай эрхлэгч этгээдээс


шаардах;


2.1.7. байгаль орчньн хамгаалах. нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих;


2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг зогсоох. 

Гурав. Бичил уурхай эрхлзгч этгээдийн эрх үүрэг;


3.1. Бичил уурхай эрхлэгч дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ: 


3.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд олгосон талбайд ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа явуулах

 1.2. ажилтнуудыг тогтоосон талбайл суурьшуулах:
3.1.3. суурьшлын талбайг тохижуулж, ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг цэгийг байгуулах;


3.1.4. гэрээгээр олгосонтгалбайд нөхөрлөл, хоршоо, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн бус


этгээдийн ажиллуулахгүй байх:


3.1.5. байгаль орчныг хамгаалж,  гол, горхи., булаг шанд, уст цэгийг бохирдуулахгүй байх;


3.1.6. бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөх, болзошгүй ослоос урьдчилан


сэргийлэх арга хэмжээ авах:


3.1.7. хууль гоггоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон нөхөн сэргээлтийи


чиглэлээр ажилтнуүдад сургалт  cypталчилгаанд бичил уурхайчдыг идэвхтэй оролцуулах;


3.1.8. ашигт малтмалыг ангилан ялгах. баяжуулах үйл ажиллагааг тогтоосон талбайд


гүйцэтгэх:


3.1.9. үйл ажиллаандаа химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэхгүй байх, тусгай


зөвшөөрөлтэй этгээдээр гүйцэтгүүлэхээс бусад  тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний    

хэрэгсэл ашиглахгүй байх;


3.1.10. Иргэний хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан нөхөрлөл,  мөп хуулийн 36.4-т заасан


хоршооны зохион байгуулалтад орсон бичил уурхай эрхлэгч этгээд нь ашигт малтмал олборлох


үйл ажиллагаанд 3500 см3 хүртэлх багтаамжгай дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй


мехаиизмьн ашиглах:


.3.1.11. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу эрх бүхий этгээдийн тоггоосон


байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах /2.570.000 төгрөгийг нөхөн сэргээлтийн


Барьцаа хөрөнгийн данс болох 10013025530/ тooт дансанд төвлөрүүлэх:


3.1.12. нөхөн сэргээлгийн дансанд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олборлолт явуулсан талбайн


нөхөн сэргээлтэд зарцуулах:


3.1.13. бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу олборлолт явуулсан талбайдаа


нөхөн сэргээлт хийж сум, дүүргийп Засаг даргын томилсон комисст хүлээлгэж өгөх;


3.1.14. олборлосон ашигт малтмалыг хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах эрх бүхий


хуулийн этгээдэд худалдах:


3.1.15. ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах,  холбогдох  хууль тоггоомжийн дагуу


орлогын албан татвар төлөх:


3.2. Бичил уурхай эрхлэгч этгээд нөхөн сэргээлт хийж, талбайг хүлээлгэн өгсний дараа ашигт


малтмал олборлох өргөдөл дахин гаргах.


Дөрөв. Харилцан хүлээх үүрэг


4.1. Гэрээнд талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч ажиллана.4.2. Гэрээний дагуу бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох явцад байгаль орчин, бусад


этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд бичил уурхай эрхлэгч этгээд уr хохирлыг барагдуулах


үүрэгтэй. Сум  дүүргийп Заcar дарга байгаль орчинд учруулсан хохирлыг арилгуулахыг бичил


уурхай эрхлэгч этгээдээс шаардана.


4.3. Талууд энэхүү гэрэчний биелэлтийг жил бүр хамтран дүгнэж, аймаг (нийслэл)-ийн Засаг


даргад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан тайлагнана.

Тав. Маргаан шийдвэрлзх


5.1. Талууд гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаангай асуудлыг харилцан тохиролцох замаар

шийдвэрлэнэ.


5.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу


маргааныг шийдвэрлэнэ.


Зургаа. Гэрээний хүчин төгөлдөр болох


6.1.Энэхүү гэрээ 2018 оны 09 сарын 03-ны өдрөөс 2019 оны 09-р сарын 03-ны өдөр хүргэл хугацаанд


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.                                                                      

6.2. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт


хүлээлгэж өгснөөр энэхүү гэрээний үүрэг дуусгавар болно.


6.3. Бичил уурхайгаар ажиллах газрын байршил, хэмжээ, солбицолын хэмжээ нь байгаль орчныг


хамлаалах,  нөхөн сэргээх төлөвлөгөөнд тусгагдсан байх богөод. уг төлөвлөгөөг байгаль


орчны хяналтын улсын байцаагчаар хянуулж,  засаг даргаар батлуулна.


6.4.Энэхүү төлөвлөгөө нь гэрээний салшгүй хэсэг болно.


6.5. бичил уурхайгаар ажиллах талбайг засаг даргын томилсон ажлын хэсгээр заалгаж актаар


хүлээж авснаар энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр болно.
6.6. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж, талууд тус бүр нэг хувийг хадгална. 
Долоо. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

7.1. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр

шийдвэрлэнэ.

7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь түүний нэгэн адил хүчингүй байх бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно.