Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР


БОЛОН


“ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

УЛААНБААТАР ХОТ, 2017 ОН


 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЗЭ
2017 оны 02 дугаар Дугаар   17/01                          Улаанбаатар


сарын 24-ны өдөр хот
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт


малтмал, газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга

Б.Баатарцогт, нөгөө талаас Эрдэнэс метан ХХК  цаашид компани гэнэ)-ийг


төлөөлж гүйцэтгэх захирал С Амгалан нар (хамтад ль "Талууд” гэнэ) дараах


нөхцлөөр харилцан тохиролцож Монгол Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15


дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. НИЙТЛЭГЗҮЙЛ1.1 Талууд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт орших хавсралт


“Б”-д заасан талбайд "Нүүрсний давхаргын метан хий” /НДМ/-н эрлийн ажлыг


гүйцэтгэнэ


1.2 Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид


нийцсэн байна.


Хоёр. НЭР ТОМЪЁО
2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны


хэтийн телөвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм


судалгааны ажлыг:

2.2 'Тазрын тос' гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,


шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-


ийг;
2.3. Байгалийн хий гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд 

хийн төлөвт дангаар орших нүурс-устөрөгчийн нэгдлийг;

2.4 “Уламжлалт бус газрын тос” гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог


элс, хийтэи элс, хийтэи занар, нүүрсний давхаргын мөтан хийг;

2.5 'Нүүрсний давхаргын  метан хий гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд


хуримтлагдсан хийг;


2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо” гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг:1


2.7 "Эрэл хийх нутаг дзвсгэр" гэж энэхүү гэрэзний 1.1, хавсралт “Б"-д заасан


талбайг;


2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд


хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны


ажлыг;


2.9 “Эрлийн ажлын төсев” гэж зрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд


шаардагдах мөнгөн хөрөнгийг; 

2.10 "Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын


тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй.


татвар төлөгч компанийг;


2.11 “Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтзй, эсхүл оператор компанитай гэрээ


байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлөгч хуулийн этгээдийг;


2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал” гэж тухайн талбайд газрын тос,


уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрзгжүүлэх


явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан


материалыг;


2.13 ‘Гэрээ дуусгавар болсон огноо” гэж эрлийн ажил дуусгавар болж, Талууд


гэрээг дүгнэн, энэхүү гэрээний 2.12 -д заасан материалыг Газрын тосны газарт


хүлээлгэн өгсөн он, cap, өдрийгхэлнэ.
Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Ашигт малтмал, газоын тосны газрын эрх


3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд


хяналт тавина.                                                                         

3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэд


хяналт тавина.


3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигт малтмал, газрын тосны газраас холбогдох


мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.


3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтэн нь эрлийн


үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд


хяналт тавина.


3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хзрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,

судалгааны бүхий  мэдээлэл, тайлан материал, баримт-бичгийн нэг хувийг


өмчилнө.

3,2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг
2


3.2.1 Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны


шийдвэр гартал нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.


3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон


нуттийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрэзг хэрэгжүүлзхтэй


холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай


хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон  

бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


3.2.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил


гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол


холбогдох журмын дагуу бэлтгзж өгнө.                                                             

3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр


тайлан гаргаж өгнө. 

3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй.


3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд


тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг


захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.


3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар


тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон


худалдана.


3.2.8 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд


орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох


хувииг нэхзмжлэлиин дагуу шилжүүлнэ.


3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.
3.3 “Эрдэнэс Метан” ХХК-ийн эрх


3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүулэхдээ Монгол улсын холбогдох


хууль, зрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.


3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч


ажиллуулж болно.


3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил


гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол


худалдан авч болно.


3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны


байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд нүүрсний


давхаргын метан хийн эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрзэ байгуулах


саналаа 'Газрын тосны тухай хуулийн-17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ ‘


3.3.5 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд


үнийг ГТГ-аас нэхзмжлэх эрхтэй.


3.4 “Эрдэнэс Метан' ХХК-ийн уурэг


3.4.1 Нүүрсний давхаргын метан хийн эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын


анхдагч материал, үр дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч

дүгнэлт гаргуулах үүрэггэй.


3.4.2 Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дзэр шилжүүлэхийг


хориглоно.


3.4.3 Гэрээний хавсралт В"-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд луйцэтгэнэ.


Эрлийн ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвзрлэлд хэвшсэн нийтлзг


горимын дагуу мэргэжлиин түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион баигуулж


хэрэгжүүлнэ.


3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.


3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал, газрын


тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.


3.4.6 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах


хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам, стандарт зөрчсөний


улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.


3.4.7 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй,


орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх


ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.


Хэрвзэ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг


барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг телнө.


3.4.у эрлиин ажил, арга аргачлал, төхник, тоног тбхвөрбмж. мздззлзл,


мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт


малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлзн оролцуулна.


3.4.9 Эрлийн ажилд оролцох Газрын тосны газраас томилогдсон мэргэжилтний

хоол хүнс тээврийн зардлыг хариуцна.

Комрани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон


мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах нэг /1/ ширхэг автомашин


(жийп ангиллын туулах чадвар сайтай. шинэ)-ыг худалдан авч АМГТГ-т


буцалтгүйгээр өгнө.


3 4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн


тэргүүнд авч ажиллуулна.


3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж ур дүнгийн тайлан


бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугаиаанд судалгааны бүхий


л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг Ашигг малтмал,


газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.


3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д’заасанГбагц^материалыг АМГТГ-ын шаардлагад


нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.


 3.4.14Ашигт малтмал, газрын тосны газрын нэг /1/-ээс доошгүй мэргэжилтнийг


хоёр /2/ хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинарт хамруулах бөгөөд холбогдон


гарах бүх зардлыг хариуцна.
Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ


4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлзх явцад олж авсан анхдагч
материал, мэдээлэл, тайлан материал. /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал


хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.


4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар


харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.


4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг


харилцан бие биендээ хүргүүлнз.


4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан


материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын


суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар


хувааж авна.


Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА
5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг гурван 3 жилийн хугацаагаар байгуулав.


5.2 Гзрээний хугацаа: 2017 оны 02-р сарын 24-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 02-р


сарын ...-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.


5.3 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж


болно.


5.4 Гэрээг дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно:


а/ Гэрээний хугацаа дууссан;


б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслзлээр гэрээг цуцалсан.


5.4 Гэрээг дараахь үндэслэлээр цуцална.


5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор


төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В”-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол


Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгэзр


 Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ
6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нуттийн эсэргүүцлийн улмаас Компани нь


гзрээний үүргээ биелүүлэзгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах


хугацааг нэмж тооцож болно.


6,2. . Давагдашгүй хүчин зүйл, орон  нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч


хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг


биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.


6.3 Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр


мэдэгдэнэ.

Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ.
7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын


хууль, тогтоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Газрын тосны газар зөрчлийг арилгах


хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.


7.2 Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөремжүүдийг зохих


ёсоор хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.


Найм. МАРГААНЫГХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА


8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй


холбогдон гарах аливаа маргааныг хзлэлцээрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй


тохиолдолд гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.


8.2 Талууд нь энзхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг


зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол


учруулсан оол монгол улсын хууль тоггоомжиин дагуу хариуцлага хүлзэнэ.


8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон


Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.


8.4 Эрэлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг


гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан


бүх хохирлыг Компани хариуцна.
-Ес. БУСАД
9.1 Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж,талууд нэг, нэг хувийг


хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.


9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсзг болно.


9.3 Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар


дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай


нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.


9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлелт


оруулж болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар


хүчин төгөлдөр болно.


9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.


9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах ха,чгаар илгээнэ. Үүнд:


Засгийн газрын хзрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар


Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3, Засгийн


Газрын 12-р байр баруун жигүүр, утас: 976-51-263678, факс: 976-51-263741;


“Эрдэнэс Метан” Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани


Монгол Улс, Улаанбаатар хот -14240, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн


өргөн чөлөө -15, 15 давхар, утас: 976-75553399, Эмайл: info@erdenesmethane.mn;


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН;АШИ1 I МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЬ! “ЭРДЭНЭС МЕТАН" ХХК-ИЙН


ГАЗРЫН ДАРГА; ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:

7


 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН “ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ,:НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н ЭРЛИЙН


АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”Энэхүү хавсралт "А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Эрдэнэс


Метан” ХХК-ийн хооронд 2017 оны 02-р сарын ...-ны едөр байгуулсан Эрлийн ажил


гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг мөн болно.

Эрлиин ажлын |Длбаи нь Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Цогт-цэций сумдын


нутаг дэвсгэрийг хамарна.


Талбайн зураг:
8


 АШИГТ МАЛТМАЛ. ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН “ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙ”-Н ЭРЛИЙН

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт, малтмал, газрын тосны газар болон “Эрдэнэс


метан" ХХК-ийн хооронд 2017 оны 02-р сарын ,..-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил
гүйцэтгэх гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг мөн болно.


Эрлийн ажил нь Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Цогт-Цэций сумдын нутаг


дэвсгэрийг хамарна.


Талбайн хэмжээ: 684,815 км2

Талбайн солбицол:

MV-016881________I________MV-011943________| MV-011954


105’26’51.25’ 43’40’2 105’27'55.24’ 43’38’46.41’ 105’21’1.25’ 43’38’7.42’ |


105’26’51.25’ 43’39’19.42’ 105’30’51.32’ 43’38’46.4’ 105’21’1.24’ 43’35’36,41’ i


105’26’55.24’ 43’39’19.42’ 105’30’51.32’ 43’35’36.39’ 105’27’55.23’ 43’35’36.42’


105’26’55.24’ 43’38’46.42’ 105’27’55.23’ 43’35’36.42’ 105’27'55.23’ 43’33’1.42’


105’26’41.25’ 43’38’46.42’ 105’27’55.24’ 43’38’46.41’ 105’16’1.23’ 43’33’1.4’ ;


105’26’41.25’ 43’39’29.41’ 105’28’41.24’ 43’38’46.41’ 105’16'1.26’ 43’43’1.41’


'5Г ('4 43'38'46.41 ’ 105'27'55.26' 43’43’1.41’


<3> i?


Чг (\| (О


(XI (О (Ч


io (9 ю


о '•ЗГ о


105’24’2’ 43’40’2’ 105’27’55.24’ 43’38’46.41’ 105’27’55.26’ 43’41’25.42’


MV-0' 6882 105’28’43.24’ 43’37’29.42’ 105’26’51.25’ 43’40’2’


105’26’41.25’ 43’39’27.41’ 105’28’43.24’ 43’37’57.42’ 105’24’2’ 43’40’2’


105’26’41.25’ 43’38’46.42’ 105’27’55.24’ 43’37’57.42’ 105’24’2’ 43’39’29.41’ ■


105’27’55.24’ 43’38’46.42’ MV-011953 105’23’31.24’ 43’39’29.41’ ;


105’27’55.24’ 43’36’44’ 105’45’1.33’ 43’41’1.41’ 105’23’31.24’ 43’38’7.42’


105’24’2’ 43’36’44’ 105’45’1.33’ 43’39’19.42 MV-011955


105’24’2’ 43’39’29’.41’ 105’32’31.33’ 43’41’25.4 105’45’1.33’ 43’39’19.42’


MV-0- 6883 105’27’55.26’ 43’41’25.42’ 105’27’55.23’ 43’33’1.42’


105’31’00’ 43’39’19.42 105’27’55.26’ 43’43’1.41’ 105’27’55.23’ 43’35’23.5’


о 4 ЛС:О 9


сп


co


---J


о


о 43'35'23.5’ 1 Ob Зо.ЗЗ 43’43'1.41' 1 ч? 1 V 43'3523.5'


105’27’55.23’ 43’35’23.5’ 105’32’38.33 43’42’31.42 105’31’0’ 43’39’19.42’


105’27’55.23’ 43’35’36.42’ 105’36’23.33’ 43’42’31.42’ MV-011956


105’30’51.33’ 43’35’36.39’ 105’36’23.33’ 43’43’1.41’ 105’24’2’ 43’39’29’41’


105’30'51.33’ 43 38 46 4’ I 43’36’44’


см


см


ю


о


105’27’55.24’ 43’38’46.42’ 105’27’55.23’ 43’36’44’


105’27’55.24’ 43’39’19.42’ 105’27’55.23’ 43’35’36.42’


105’21’1.24’ 43’35’36.41’


105’21’1.25 43’38’7.42’


: 105'23’31.24’ 43’38’7.42’


105’23’31.24’ 43’39’29’41’


 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР БОЛОН ;‘ЭРДЭНЭС МЕТАН” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН “НҮҮРСНИЙ ДАВХАРГЫН МЕТАН ХИЙН ЭРЛИЙН


АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “В' Энэхүү хавсралт “В” нь Ашигт, малтмал, газрын тосны газар болон “Эрдэнэс


метак ХХК-ийн хооронд 2017 оны 02-р сарын ...-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил


гүйцэтгэх"гэрээний бүрэлдэхүүнхэсэгмөн болно.
ЭРЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв: гүйцэтгэх хугацаа


Ажлын Нэгжийн Нийт 1 Гүицэтгэх


д/д Эрлийн ажлын төрөл, аргачлал хэмжээ ертөг, өртег, хугацаа


/ам.дол/ /ам.дол/ * /сар/


Ордын хэмжээнд хийгдэж байсан -------_


1 судалгаа хайгуулын ажлуудын 800 км.кв 10 000 10 000 6 cap


тайланг нэгтгэж төлөвлөгөө


боловсруулах


Хээрийн ажил хийх, зураг авах, 1О


гадаргын судалгаа явуулах co 5 000 s non 4 cap ;


<£>


Эрлийн талбайд метан хийн 5 цооног


3 нөөцийг тодорхойлох цооног /5000 156 000 780 000 16 cap


өрөмдөх т.метр/


4 Дараагийн шатны хайгуулын 685 км.кв 10 000 10 000 6 cap


төлөвлөгөө боловсруулах


Эрлийн гэрээ дүгнүүлж, талбайн


5 тодорхой хэсэгт бүтээгдэхүүн 50-100% 5 000 5 000 4 cap


хуаах гзрээ баигуулзх хүсэлт


гаргах

Нийт 810 000 36 cap
10