Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР


БОЛОН “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН


ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ


 ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
2019 оны 01 дүгээр                         Дугаар                                         Улаанбаатар


сарын 25-ны өдөр                                                                               хот
Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал,


газрын тосны газар (цаашид АМГТГ гэнэ)-ыг төлөөлж дарга Х.Хэрлэн, нөгөө


талаас “Бигстоне" ХХК (цаашид Компани гэнэ) -ийг төлөөлж захирал Ю.Баттөмөр


нар (хамтад нь “Талууд” гэнэ) дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож Монгол


Улсын Газрын тосны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг үндэслэн энэхүү гэрээг


байгуулав.


Нэг НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ


1.1Талууд Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын нутаг


дэвсгэрт хавсралт “Б”-д заасан талбайд Тазрын тос”-ны эрлийн ажлыг


гүйцэтгэнэ.


1.2Энэхүү гэрээ нь Газрын тосны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид


нийцсэн байна.


Хоёр. НЭР ТОМЪЁО


2.1 “Эрэл” гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны


хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гүйцэтгэх геологи, геохими, геофизикийн тойм


судалгааны ажлыг;


2.2 Тазрын тос” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хатуу,


шингэн, хийн төлөвт орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдэл /түүхий тос, байгалийн хий/-


ийг;


2.3 “Байгалийн хий” гэж газрын хэвлийд болон агаарын хэвийн даралт, хэмд хийн


төлөвт дангаар орших нүүрс-устөрөгчийн нэгдлийг;


2.4 “Уламжлалт бус газрын тос" гэж байгалийн битум, шатдаг занар, тослог элс


хийтэй элс, хийтэй занар, нүүрсний давхаргын метан хийг;


2.5 “Нүүрсний давхаргын метан хий” гэж нүүрсжих явцад нүүрсэнд хуримтлагдсан


хийг;


2.6 “Хүчин төгөлдөр болсон огноо" гэж гэрээг байгуулсан он, cap, өдрийг;


2.7 иЭрэл хийх нутаг дэвсгэр" гэж энэхүү гэрээний 1.1, хавсралт ‘Б”-д заасан


талбайг;


2.8 “Эрлийн ажлын хөтөлбөр” (цаашид хөтөлбөр гэнэ) гэж гэрээний хугацаанд


хийж гүйцэтгэх, энэхүү гэрээний В хавсралтад дурьдсан геологийн судалгааны


ажлыг;2.9 “Эрлийн ажлын төсөв” гэж эрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах


мөнгөн хөрөнгийг;


2.10 “Оператор компани” гэж гэрээлэгчийн газрын тос, уламжлалт бус газрын


тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсад бүртгэлтэй,


татвар төлөгч компанийг;


2.11 "Туслан гүйцэтгэгч" гэж газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны


тодорхой хэсгийг гүйцэтгэхээр гэрээлэгчтэй, эсхүл оператор компанитай гэрээ


байгуулсан, Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвартөлөгч хуулийн этгээдийг;


2.12 “Эрлийн ажлын тайлан, материал" гэж тухайн талбайд газрын тос,


уламжлалт бус газрын тосны хэтийн төлвийг тогтоох зорилгоор гэрээг хэрэгжүүлэх


явцад хийж гүйцэтгэсэн эрэл, судалгааны ажлын бүхий л мэдээлэл, тайлан


материалыг;


Гурав. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ


3.1 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх


3.1.1 Тухайн жилд хийх эрлийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баталж, хэрэгжилтэд


хяналт тавина.


3.1.2 Эрлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд


хяналт тавина.


3.1.3 Эрлийн ажилд Ашигг малтмал, газрын тосны газраас холбогдох


мэргэжилтнийг томилж ажиллуулна.


3.1.4 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилргдсон мэргэжилтэн нь эрлийн


үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох, эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд


хяналт тавина.


3.1.5 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан эрлийн ажил,


судалгааны бүхий л мэдээлэл, тайлан материал, баримт бичгийн нэг хувийг


өмчилнө.


3.2 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үүрэг


3.2.1 Эрлийн гэрээ байгуулсан талбайг эрлийн ажлын гэрээг дүгнэж албан ёсны


шийдвэр гартал газрын тосны хайгуулын талбайгаар зарлахгүй.


3.2.2 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан талбайн байршлын талаар орон


нутгийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй


холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргаа, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай


хамтарч ажиллах, уулзалт зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл авах болон


бусад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.


3.2.3 Ашигт малтмал, газрын трсны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил


гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллээр хангаж, шаардлагатай бол


холбогдох журмын дагуу бэлтгэж өгнө.


3.2.4 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилтийн талаар УУХҮЯ-нд жил бүр


тайлан гаргаж өгнө.

2


3.2.5 Компанийн эрлийн ажилд зарцуулсан зардлыг нөхөж олгохгүй


3.2.6 Тухайн талбайд БХГ байгуулах сонгон шалгаруулалт явуулах тохиолдолд


тухайн талбайд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалыг


захиалга өгсөн компаниудад худалдах багц материал болгон бэлтгэнэ.


3.2.7 Тухайн талбайн багц материалын үнийг АМГТГ-ын даргын тушаалаар


тогтоож, захиалга өгсөн компани бүрт сонгон шалгаруулалтын нэг үзүүлэлт болгон


худалдана.


3.2.8 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал борлуулсан тохиолдолд


орлогыг АМГТГ-т төвлөрүүлж, Талууд 50%, 50%-иар хуваан авна. Компанид ногдох


хувийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ.


3.2.9 Эрлийн ажилтай холбогдсон аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгална.


3.3 Компанийн эрх


3.3.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын холбогдох


хууль, эрх зүйн актыг дагаж мөрдөнө.


3.3.2 Энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгч


ажиллуулж болно.


3.3.3 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын өмчлөлд байгаа эрлийн ажил


гүйцэтгэх талбайд хамаарах тайлан мэдээллийг үзэж судлах, шаардлагатай бол


худалдан авч болно.


3.3.4 Эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланг төрийн захиргааны


байгууллагаар дүгнэлт гаргуулснаас хойш 60 хоногийн хугацаанд газрын тосны


эрлийн талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах саналаа Газрын тосны тухай


хуулийн 17.3-т заасны дагуу ирүүлнэ.


3.3.5 Энэхүү гэрээний 3.2.7-д заасан багц материал худалдагдсан тохиолдолд


үнийг АМГТГ-аас нэхэмжлэх эрхтэй.


3.4 Компанийн үүрэг


3.4.1 Газрын тосны эрэл хийсэн этгээд нь эрлийн ажлын анхдагч материал, үр


дүнгийн тайлан мэдээг төрийн захиргааны байгууллагад өгч дүгнэлт гаргуулах


үүрэгтэй.


3.4.2 Эрлийн гэрээний эрх, үүргийг өөр этгээдийн нэр дээр шилжүүлэхийг


хориглоно.


3.4.3 Гэрээний хавсралт В-д заасан ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэнэ. Эрлийн


ажлыг олон улсын газрын тосны аж үйлдвэрлэлд хэвшсэн нийтлэг горимын дагуу


мэргэжлийн түвшинд, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.


3.4.4 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.


3.4.5 Эрлийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Ашигт малтмал. газрын


тосны газарт тухай бүр танилцуулж байна.


3.4.6 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанаас холбогдон гарах


хариуцлагыг хүлээх бөгөөд аливаа хууль, дүрэм, журам стандарт зөрчсөний


улмаас гарах бүх хохирлыг хариуцна.

3


3.4.7 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаанд байгаль орчинд халгүй.


орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи хэрэглэж, газрын гадаргууд нөлөөлөх


ажил хийх тохиолдолд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэнэ.


Хэрвээ гзрээг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд хор хохирол учруулбал хохирлыг


барагдуулж, зохих нөхөн төлбөрийг төлнө.


3.4.8 Эрлийн ажил, арга аргачлал, техник, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл,


мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн тайлалтай танилцах, судлах зэрэгт Ашигт


малтмал, газрын тосны газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг биечлэн оролцуулна.


3.4.9 Эрлийн ажилд оролцох Ашигт малтмал, газрын тосны газраас томилогдсон


мэргэжилтний бүх зардал (орон байр, хоол хүнс, тээврийн зардал) -ыг хариуцна.


3.4.10 Компани энэхүү гэрээний 3.1.3-т заасан АМГТГ-аас томилогдсон


мэргэжилтний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах 1 ширхэг автомашин (жийп


ангиллын туулах чадвар сайтай, шинэ, дизель хөдөлгүүртэй)-ыг худалдан авч


АМГТГ-т буцалтгүйгээр өгнө.


3.4.11 Эрлийн ажилд холбогдсон үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг нэн


тэргүүнд авч ажиллуулна.


3.4.12 Эрлийн ажлуудын мэдээллийг боловсруулж, тайлал хийж үр дүнгийн


тайлан бичнэ. Хээрийн ажил дууссанаас хойш зургаан сарын хугацаанд


судалгааны бүхий л мэдээлэл, баримт материал, үр дүнгийн тайлангийн нэг хувийг


Ашигт малтмал, газрын тосны газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгнө.


3.4.13 Энэхүү гэрээний 3.2.6-д заасан багц материалыг АМГТГ-ын шаардлагад


нийцүүлэн бэлтгэж өгнө.


3.4.14 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 1-ээс доошгүй мэргэжилтнийг 2


хүртэл сарын хугацаагаар сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах бөгөөд


холбогдон гарах бүх зардлыг хариуцна.
Дөрөв. ОРЛОГО ХУВААХ


4.1 Талууд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан анхдагч


материал, мэдээлэл, тайлан материал /боловсруулаагүй, боловсруулсан, тайлал


хийсэн/ -ыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн гуравдагч этгээдэд борлуулж болно.


4.2 Талууд эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулах талаар


харилцан бичгээр мэдэгдэнэ.


4.3 Талууд худалдан авагчийн талаарх мэдээлэл болон үнийн саналыг харилцан


бие биендээ хүргүүлнэ.


4.4 Эрлийн ажлын мэдээлэл, тайлан материалыг борлуулсан орлогоос тайлан


материалыг зарж борлуулахтай холбогдон гарсан зардал болон орлогын татварын


суутгалыг хийсний дараа үлдэх орлогыг талууд тавь (50%), тавин (50%) хувиар


хувааж авна.
Тав. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА


5.1 Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 3  жилийн хугацаагаар байгуулав.


5.2 Гэрээний хугацаа: 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 01-р


сарын 24-ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

4


5.2 Талууд харилцан тохиролцож энэхүү гзрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.


5.3 Гэрээг дараах үндэслэлээр дуусгавар болно:


а/ Гэрээний хугацаа дууссан;


б/ Хууль буюу энэхүү гэрээнд заасан үндэслэлээр гэрээг цуцалсан.


5.4 Гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална.


5.4.1 Компани нь гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор


төлөвлөгөөт ажлаа эхлээгүй, хавсралт “В"-д заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол


Ашигт малтмал, газрын тосны газар гэрээг цуцална. Энэ тухай албан бичгээр


мэдэгдэнэ.


Зургаа. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ


6.1 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэрп/үцлийн улмаас Компани нь


гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардагдах


хугацааг нэмж тооцож болно.


6.2 Давагдашгүй хүчин зүйл, орон нутгийн эсэргүүцэл нь Талуудаас авч


хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд арилаагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээг


биелүүлээгүй гэж үзэхгүй.


6.3 Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон тухай Талууд харилцан бичгээр


мэдэгдэнэ.


Долоо. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ


7.1 Компани эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль.


тоггоомжийг ноцтойгоор зөрчвөл Ашигт малтмал, газрын тосны газар зөрчлийг


арилгах хүртэлх хугацаанд судалгааны ажлыг түр зогсооно.


7.2 Эрлийн ажил зогссон үед ажлын талбар дахь тоног төхөөрөмжүүдийг зохих


Scoop хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг компани хүлээнэ.


Найм. МАРГААНЫГХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ, ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА


8.1 Гэрээнд оролцогч талуудын хооронд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон


гарах аливаа маргааныг хэлзлцззрийн журмаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд


гомдлыг шүүхэд гаргаж болно.


8.2 Талууд нь энэхүү гэрээ болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн


үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас байгууллага, хувьд хүнд хохирол учруулсан бол


Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.


8.3 Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд болон Монгол


улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.


8.4 Эрлийн ажилтай холбогдсон үйл ажиллагааны тодорхой хэсгийг


гүйцэтгүүлэхээр сонгосон туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны улмаас учирсан


бүх хохирлыг Компани хариуцна.


Ес. БУСАД


5


9.1 Энэхүү гэрээг монгол хэлээр хоёр хувь үйлдэж, Талууд нэг, нэг хувийг


хадгалах ба хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй болно.


9.2 Хавсралт А, Б, В нь энэхүү гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.


9.3 Талуудын бичгээр өгөх мэдэгдэл нь факсаар явуулсан, шуудангаар


дамжуулсан болон биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай


нотолгоотой тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.


9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж


болох ба нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж гэрээнд хавсаргаснаар хүчин


төгөлдөр болно


9.5 Гэрээнд Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.


9.6 Талууд бичгээр өгөх мэдэгдлийг дараах хаягаар илгээнэ. Үүнд:


Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Ашигт малтмал, газрын тосны газар


Монгол улс, Улаанбаатар хот -15170,


Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,


Засгийн газрын XII байр, баруун жигүүр


утас: (976) -51-263741


факс: (976) -11-310370


Цахим шуудан: info@mrpam.gov.mn


“Бигстоне” ХХК


Монгол улс, Улаанбаатар хот


Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, 4 хороолол,


Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж 76-8 тоот


утас: (976) -88110220, 11-319896


Эмайл: monhookr.com


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН                                     “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН


ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГА:         
   Х.Хэрлэн                                                                                             ЗАХИРАЛ:  ю.Баттөмөр


6


 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС’’-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ


ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “А”


Энэхүү хавсралт “А” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-


ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


Эрлийн ажил нь Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын


нутаг дэвсгэрийг хамарна


Талбайн зураг:

 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ

ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”

Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-


ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


Эрлийн ажил нь Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын


нутаг дэвсгэрийг хамарна.


Талбайн хэмжээ: 7226.29 км2

Талбайн солбицол:

Уртраг Өргөрөг

Д/д

град мин сек град мин Сек


1 114 14 5.63 45 14 27


2 114 12 12.59 45 13 23.17


3 114 12 7 45 14 56


4 114 4 31 45 18 43 !


5 113 40 4.01 45 19 16


6 113 40 0 45 45 0.01


7 114 20 0 45 45 0.01


8 114 20 0 45 40 6.92


9 114 16 25.66 45 40 6 92


10 114 16 25.66 45 35 58.33


11 114 16 30.56 45 35 58.33 ;


12 114 12 18.8 45 34 39.12


13 114 11 5.55 45 33 59.41


14 114 11 5.49 45 33 59.31


15 114 11 59.13 45 32 22.99


16 114 15 5.08 45 31 2.76


17 114 19 14.74 45 32 11.67 I


18 114 17 6.56 45 35 58.33


19 114 20 27.44 45 35 58.33


20 114 20 27.44 45 40 0


21 114 44 5.01 45 40 0


22 114 44 5.01 45 43 0.01


23 114 46 2 45 43 0.01


24 114 46 2 45 44 з


25 114 47 0.01 45 44 3


26 114 47 0.01 45 46 2


27 114 48 0 45 46 2


28 114 48 0 45 48 0


29 114 51 ГГо 45 48 0


30 114 51 1 5- 45 49 0

8


31 114 52 0 45 49 0


32 114 52 0 45 51 0


33 114 58 0.01 45 51 0


34 114 58 0.01 45 52 0


35 115 3 11 45 52 0


36 115 3 11 45 54 0


37 115 18 0 45 54 0


38 115 18 0 45 58 0.01


39 115 19 0 45 58 0.01


40 115 19 0 45 59 0.01


41 115 20 0 45 59 0.01


42 115 20 3.01 46 0 0.01


43 115 24 2 46 0 0.01


44 115 24 2 46 1 0.01


45 115 25 5.01 46 1 0.01


46 115 25 5.01 46 2 0.01


47 115 29 0.01 46 2 0.01


48 115 29 0.01 46 3 0


49 115 30 0.01 46 3 o I


50 115 30 0.01 46 5 0


51 115 34 0 46 5 0


52 115 34 0 46 6 0


53 115 35 0 46 6 0


54 115 35 0 46 9 0


55 115 36 0 46 9 0


56 115 36 0 46 10 0


57 115 37 0 46 10 0


58 115 37 0 46 11 0


59 115 42 0.01 46 11 0


60 115 42 0.01 46 12 0.01


61 115 45 0.01 46 12 0.01


62 115 45 0.01 46 13 0.01


63 115 46 0.01 46 13 0.01


64 115 46 0.01 46 14 0.01


65 115 49 0 46 14 0.01


66 115 49 0 46 16 0.01


67 115 53 0 46 16 0.01


68 115 53 0 46 17 0.01


69 115 55 0 46 17 0.01


70 115 55 0 46 18 0


71 115 57 0.01 46 18 0


72 115 57 0.01 46 19 0


73 115 58 0.01 46 19 0


74 115 58 0.01 46 20 0


75 116 0 0.01 46 20 0


76 116 4 8.01 46 8 13


9


77 116 4 22 45 55 13


78 115 46 25 45 55 6


79 115 46 38 45 42 38.01


80 115 46 37.5 45 42 37.25


81 115 30 22.48 45 34 20.03


82 115 28 33.01 45 34 20


83 115 28 33.01 45 33 24.01


84 115 28 23.65 45 33 22.64


85 115 23 26.72 45 32 50.32


86 115 6 1.57 45 34 58.6


87 114 45 2.76 45 34 20.42


88 114 34 49.94 45 31 34.64


89 114 34 41.62 45 31 32.38


90 114 34 30.26 45 31 37.59


91 114 34 15.32 45 35 30.95


92 114 29 6.3 45 35 53.95


93 114 26 23.04 45 34 24.1


94 114 29 50.26 45 30 14.7


95 114 26 7.84 45 29 49.74


96 114 21 51.44 45 26 18.75
10


 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР, “БИГСТОНЕ” ХХК-ИЙН


ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ТАЗРЫН ТОС”-НЫ ЭРЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ

ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ “Б”

Энэхүү хавсралт “Б” нь Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Бигстоне” ХХК-


ийн хооронд 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан Эрлийн ажил гүйцэтгэх


гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь болно.


Эрлийн ажил нь Сүхбаатар аймгийн Асгат, Дарьганга, Эрдэнэцагаан сумдын


нутаг дэвсгэрийг хамарна.


Талбайн хэмжээ: 7226.29 км2

Талбайн солбицол:

Уртраг Өргөрөг

Д/д

град мин сек град мин Сек


1 114 14 5.63 45 14 27


2 114 12 12.59 45 13 23.17


3 114 12 7 45 14 56


4 114 4 31 45 18 43 !


5 113 40 4.01 45 19 16


6 113 40 0 45 45 0.01


7 114 20 0 45 45 0.01


8 114 20 0 45 40 6.92


9 114 16 25.66 45 40 6 92


10 114 16 25.66 45 35 58.33


11 114 16 30.56 45 35 58.33 ;


12 114 12 18.8 45 34 39.12


13 114 11 5.55 45 33 59.41


14 114 11 5.49 45 33 59.31


15 114 11 59.13 45 32 22.99


16 114 15 5.08 45 31 2.76


17 114 19 14.74 45 32 11.67 I


18 114 17 6.56 45 35 58.33


19 114 20 27.44 45 35 58.33


20 114 20 27.44 45 40 0


21 114 44 5.01 45 40 0


22 114 44 5.01 45 43 0.01


23 114 46 2 45 43 0.01


24 114 46 2 45 44 з


25 114 47 0.01 45 44 3


26 114 47 0.01 45 46 2


27 114 48 0 45 46 2


28 114 48 0 45 48 0


29 114 51 ГГо 45 48 0


30 114 51 1 5- 45 49 0

8