Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

2019 оны 06 дугаар сарын 05 -ны өдөр Дугаар 02 Өвөрхангай аймаг
Нэг.Ерөнхий зүйл


Усны тухай хуулийн 28.4, 28.6, 28.7, 29.1-д заасны дагуу “Монгол-Ус" төрийн өмчит


үйлдвэрийн газрын гаргасан 2019 оны 5 -р сарын 29 -ний өдрийн 103 дугаартай ус


ашиглуулах дүгнэлт, Өгөөмөр Өргөө ХХК-ны ... тоот хүсэлт, Онги-Таац голын сав газрын


захиргааны олгосон 2019 оны 06-р сарын 05 -ны өдрийн ус ашиглах зөвшөөрлийг тус тус


үндэслэн:


Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Онги-Таац голын сав газрын захиргааны Усны нөөц,


ус ашиглалтыг зохицуулах нэгжийн мэргэжилтэн Батжаргал овогтой Даваацэрэн, Ус


ашиглагчийг төлөөлж Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сум 1-р баг-Улсын бүртгэлийн


дугаар: 1011001090, регистрийн дугаар: 2681404, “Өгөөмөр-Өргөө” ХХК-ны захирал


С.Дорждавга нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар


байгуулав.


Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл


2.1. Ус ашиглах зориулалт: MV-007104A тусгай зөвшөөрлийн дугаартай Өлтийн дээд хэсэг


модот мухар алтны шороон орд нь унд ахуйн болон технологийн хэрэгцээнд усны нөөцийг


ашиглана.


2.2. Ашиглах усны хэмжээ: 40262,5 м3/жил


2.2.1. Унд-ахуйд 742,5 м3/хон


2.2.2. Үйлдвэрлэлд 37360 м3/хон


2.2.3. Үйлчилгээнд 2160,0 м3/жил /зам талбайн тоосжилт дарахад/


2.3. Усны чанар, найрлага: Ундны усны эх үүсвэр болох худгаас /голоос/ улирал тутам


дээж авч шинжилгээ хийлгэн хариу болон дүгнэлтийг Сав газрын захиргаанд ирүүлнэ.


2.4. Усны эх үүсвэрийн байршил: Өөрийн талбайд гаргасан 1 гүний худаг. ЭЦВ-6-10-80


маркийн насостой. Худаг-1 байршил 102° 17' 02.84 , 46° 35' 32.894' ундарга 3 л/сек


Барилга байгууламж: Худгаас эхгэлтийн усан сан хүртэл 50мм-ийн диаметртэй 20м урт,


эргэлтийн усан сангаас угаах төхөөрөмжинд 159 мм-ийн 60м урттай төмөр хоолойгоор ус


өгнө. Угаах төхөөрөмжөөс гарах усыг 159мм-ийн диаметртэй 70м ухттай төмөр


хоолойгоор тунаах нуурт нийлүүлнэ.


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк: . ЭЦВ-6-10-80 маркийн насостой. Усан сангаас угаах


төхөөрөмжрүү 75 мЗ/цаг хүчин чадалтай Д-300 маркийн 2 ширхэг насосоор усыг татна.


2.5. Хаягдал усны хэмжээ:


Стандартын шаардлага : Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэхдээ цэвэршүүлсэн бохир усны


ерөнхий шаардлага MNS 4943:2016-г ханган ажиллана.


Хаях цэгийн байршил: Ахуйн бохир усыг хөрсөнд нэвчүүлэн зайлуулна.


2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ: Усны биохимийн шинжилгээний


дүнг хавсаргана.


Жинлэгдэх бодис, кг


Органик бодис, кг


Эрдэс бодис, кг ......................


Хүнд металл, кг


2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи,


цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин: Унд ахуйн хэрэгцээнээс гарсан хаягдал усыг


хөрсөнд нэвчүүлэн зайлуулж, технологийн хэрэгцээнээс гарсан хаягдал усыг тунаах усан


санд хийж эргүүлэн ашиглахаар байна.


2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга


хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:


2.9. Усны тоолуурын:Төрел, нэр, дугаар: Тоолуургүй


2.10. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:


Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах 39520 м3 усны нөөцийн


төлбөр 44’132’400 /дөчин дөрвөн сая нэг зуун гучин хоёр мянга дөрвөн зуу/ төгрөг.


2.10.1 Усны нөөц ашигласны төлбөрийг орон нутгийн төсөвт төлсөн мэдээг ус ашиглалтын


тайланд тусгана.


2.11. Ус ашигласаны төлбөрийг 6 дугаар сарын 15-наас 9 дүгээр сарын 15 хүртэл 3 хувааж


Өвөрхангай аймгийн төрийн сан банкны 100000944 тоот дансанд төвлөрүүлнэ.


Гурав. Талуудын эрх, үүрэг


3.1 Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 6.2.3, 17.1.9, 7.5, 18.1.4, 19.1.2, 26.1,


30.1, 30.1.4, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.


3.2 Ус ашиглагч тал Усны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үүргүүдийг


бүрэн хүлээнэ.

3.3 Талуудын эрх, үүрэг зөрчигдсөн тохиолдолд Усны тухай хууль болон бусад хууль


тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.


 Дөрев. Бусад


4.1. Гэрээ нь талуудын гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс


эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт хаягдал


ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.


4.3. Ус ашиглагч тал тухайн оны ус ашиглалтын тайланг маяпгын дагуу боловсруулж тус


оны 12 сарын 01-ны дотор сав газрын захиргаанд хүргүүлнэ.


4.3. Ус ашиглуулагч тал гэрээний биелэлтийг жил бүрийн 12 сарын 25-ны дотор дүгнэж,


тэмдэглэл үйлдэнэ.


I 4.3.2 Ус ашиглуулагч тал тухайн оны ус ашиглалтын тайланд тусгагдсан мэдээлэл бодит


ажилтай уялдуулан дүгнэх ба гэрээг дүгнэсэн үнэлгээ нь байгаль орчны менежментийн


төлөвлөгөөний үнэлгээнд нөлөөлнө.


4.4. Ус ашиглагч тоолуур суурилуулах болон, уурхайн үйл ажиллагаа зогсохдоо тоолуурыг


мэргэжлийн байгууллагын болон сав газрын захиргааны хяналтан дор авч, суурилуулах

4.5. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр


үйлдэнэ.


4.6. Гэрээг доор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.


4.6.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;

4.6.2. Аль нэг тал татан буугдсан бол;

4.6.3. Усны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг ноцтой зөрчсөн нь тогтоогдсон


4.7. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд


эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Ус ашиглагчийг телөөлж:


Онги-Таац голын сав газрын захиргааны “Өгөөмөр-Өргөө ” ХХК-ий захирал


мэргэжилтэн ............................../.М^С.Дорждавга/


......./ Б.Даваацэрэн/


Холбоо бар^утас: 99066995,


/


Холбоо барих утас: 70322567,


99263197