Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 2019 оны 06 -p сарын 12 
АГААР, УС, ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГЭРЭЭ

Нэг .Гэрээний зорилго


1 . Үйлдвэр албан байгууллага.аж ахуйн нэгжийн болон хувийн үйлдвэрлэлийн үйл


ажиллагааны хүрээнд байгаль орчинд гарч болох хими, физик биологийн хувьсал өөрчлөлт


агаар, усан мандал хөрсний бохирдолтын түвшинд байгаль орчны ажиглалт, судалгаа,


хяналт шинжилгээ хийх.


2. Байгаль орчныг хамгаалах тухай Монгол улсын хуулийн 10-р зүйлийн 1,2,3-р заалтуудыг


аж ахуй нэгж дээр хэрэгжүүлэх.


3. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй тухайн аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны


нарийвчилсан үнэлгээний орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлыг гүйцэтгэхэд оршино.


Хоёр. УЦУОШАлбаны БОШЛабораторийн хүлээх үүрэг


1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан ба ерөнхий үнэлгээнд заасан хөтөлбөрт


ажлын дагуу улирал тутамд агаар, ус .хөрсөнд байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийх.


2. Байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийх багаж төхөөрөмж.шаардагдах урвалж бодис


материалаар хангагдсан байх.


3. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний дүн мэдээлэл, дүгнэлтийг тухай бүр нь хариуцагч


байгууллагад гаргаж өгөх.


4. Хийсэн шинжилгээний дүнг дээж авсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор гаргаж хүргүүлэх.


Гурав. ” ХХК-ны хүлээх үүрэг.


1. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний' за^^лыг БОЯ-наас тогтоосон тарифт үнэлгээний


дагуу төлөх.


2. Байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийх, сорьц, дээж авах боломжийг хангах.


3. Шинжилгээний дүн, дүгнэлтээр илэрсэн зөрчлийг тухай бүр нь арилгах, байгаль орчинд


сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх.


4. Шинжилгээний ажлын зардлыг төлөх.


Дөрөв. Хамтран хүлээх үүрэг.


1. Шаардлагатай гэж үзвэл хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээнд өөрчлөлт оруулж болно.


2. Гэрээний холбогдолтой маргааныг хоёр тал тохиролцож үл чадваас хуулийн байгууллагад


хандаж шийдвэрлүүлнэ.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЦУОШТӨВ ХХК-НЫ МЕНЕЖИР

БОШЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ . 4^^ш.оюунбилэг

 Гэрээний хавсаралт И-01

д/д Шинилгээний төрөл Шинжилгээ ХИЙХ TOO Шинжилгээний үнэ Дүн


1 Г адаргын ус


2 Хаягдал бохир ус
3 Гүний худгын ус ---

4 Araapr/SO2NO2/

5 Тоос, тоосонцор 3


6

Хөрс S
Нийт дүн ^/'S'0 .


\ д/д Шинжилгээ хийх хугацаа Г үйцэтгэсэн


.7 <о / у


2 ■■■ w " Г ■ т « 1

3


4