Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Батлав. Батлав.Хяргас нуур - Завхан голын сав газрын захиргааны дарын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Энхбаатар
"Баян-Айраг Эксплорейшн” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Виллиам Томас Колвин

УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2015 оны 4 сарын 1-ны өдөр Дугаар 01 Завхан аймаг, Улиастай сум

Нэг. Ерөнхий зүйл 
 

Усны тухай хуулийн 28.4, 28.6, 28.7, 29.1-д -д заасны дагуу “Монгол ус” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2015 оны 02-р сарын 03-ны өдрийн 29 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт, Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргааны даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09 тоот тушаалаар олгосон ус ашиглах


зөвшөөрлийг үндэслэн:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Хяргас нуур - Завхан голын сав газрын захиргааны


Усны чанар, экологи, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ганболд овогтой


Эрдэнэбилэг.


Ус ашиглагчийг төлөөлж: Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын төвөөс зүүн хойш 25 км- т, Цогт багийн нутагт орших, 9019015031 улсын бүртгэл, 2708701 регистрийн дугаартай "Баян-Айраг Эксплорейшн” ХХК-ны т байгаль орчны хэлтэсийн ахлах мэргэжилтэн Мягмаржав овогтой Сарантуяа нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав.Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл2.1. Ус ашиглах зориулалт: Ажиллагсдын унд ахуй болон үйлдвэрлэлийн технологийн усны хэрэгцээнд:


2.2. Ашиглах усны хэмжээ: нийт 230 464 м3/хоног


2.2.1 Технологийн ус - 188 281,6 м3


2.2.2 Биологийн нөхөн сэргээлтэнд- 10 800 м3/хоног


2.2.3 Уурхайн доторхи зам талбайн усалгаа- 31 382,4 м3/хоног


Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК-ийн 2015 онд ашиглах усыг доорх өрөмдмөл


худгуудаас авч ашиглана.
 

№ Худгийн нэр X У Худгийн гүн,  Ундарга, л/с

1 РВ1 65° 79' 56” 53° 01' 66”6 90 15 

2 РВ2 65° 82’44” 53° 02’04”8 124 5


3 РВЗ 65° 80’58" 53° 01 '06”3 155 0,49

2.2.4. үйлчилгээ,           м3/хоног ..............
2.2.5. эмчилгээ, сувилгаа, хүн/хоног ..............


2.3. Усны чанар, найрлага:


Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн Их хайрханы хөндийн хяналтын цооногууд, ашиглалтын худгуудын усны чанарын шинжилгээг улирал бүр шинжпүүлж байх


Шинжилгээний дүнг улирал бүр ирүүлэх.


2.4. Усны эх үүсвэрийн:


Байршил: Уурхайд Их хайрханы хөндийн нийт гүний 3 ш худаг (РВ1, РВ2, РВЗ) ашиглана.


Барилга байгууламж: Өрөмдмөл худаг


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Грунт фос ус өргөгч, SPS 60-14 хөдөлгүүртэй РВ1 худаг


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Грунт фос ус өргөгч, SPS 60-14 хөдөлгүүртэй РВ2
худаг


Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Грунт фос ус өргөгч, SPS 60-14 хөдөлгүүртэй РВЗ
худаг


Хүчин чадал:


РВ1худаг- ундарга 15 л/с


РВ2 худаг- ундарга 5 л/с


РВЗ худаг- ундарга 0,49 л/с


2.5. Хаягдал усны:


Хэмжээ: Унд ахуйн хэрэгцээнд нормоор тооцоход жилд 21600м3 ус хэрэглэж, хэрэглээнээс гарах бохир усыг бага оврын цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглуулахаар БОНХЯ-ны БХЗГ-ын дүгнэлтэд заасны дагуу цэвэрлэгээг хийсэн байх


Стандартын шаардлага: Хаягдал усыг “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн


байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага" (MNS 4288-


95)-ыг хангасан цэвэрлэх байгууламжид ариутгаж цэвэршүүлсэн байх


Хаягдал ус зайлуулах цэгийн байршилыг Мэргэжлийн байгууллагын санал,


дүгнэлтийг үндэслэн Дөрвөлжин сумын Засаг даргын шийдвэрээр тогтоолгоно.


Солбицлыг цэг тогтоосон үед нөхөн бичнэ.


Солбилцол: X...................,Ү..............,Z.................


2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ. Усны биохимийн


шинжилгээний дүнг хавсаргана.


Жинлэгдэх бодис, .........-50мг/л


Нийт азот,.......................-15мг/л


Аммонни, кг...................-бмгИ/л


БХХ5 гр.........................-20мгО/л


Үлдэгдэл хлор..............-1мг/л


2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи,


цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин:


Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд санал болгосон ахуйн


шингэн хаягдлыг шийдвэрлэх бохирын системүүдээс сонгон авч хэрэгжүүлэх,


цэвэрлэгээний түвшинг стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байх


2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга


хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:


Унд-ахуйн усны эх үүсвэрт ариун цэврийн хамгаалалтын бүс тогтоож,  журамлах, ус тээвэрлэхэд зориулалтын машин, ус хадгалах ган ашиглах Тосгон болон үйлдвэрлэлийн ажпын үед гарах ахуйн бохир усыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, бохир усны цэвэршилтийн зэргийг хянах зорилгоор усанд хими, бактериологийн шинжилгээг тогтмол хийж байх


Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораториор орчны хяналт шинжилгээ хийлгэх арга хэмжээ авч, усны бохирдол, усны нөөцийн байдалд хяналт тавьж ажиллах /улирал бүр/


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заагдсан арга хэмжээг тухайн оны онцлог байдалд тохируулан нарийвчлан төлөвлөн хэрэгжүүлж байх


Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд усны бохирдол, нөлөөллийг бууруулахад зориулж 2015 онд төгрөгтусгасан байна.

2.9. Усны тоолуурын:


Төрөл, нэр, дугаар: РВ1 худаг 092204 дугаартай


3aгвap:MR


Тоолуурын тоо 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК, 2013 оны 4 сарын


21


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо


Тоолуурын заалт: 13727


Төрөл, нэр, дугаар: РВ2 худаг 092205 дугаартай


Загвар: MR


Тоолуурын тоо 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК, 2013 оны 4 сарын


20


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо


Тоолуурын заалт :586


Төрөл, нэр, дугаар: РВЗ худаг 092206 дугаартай


Загвар: MR


Тоолуурын тоо 1


Суурилуулсан байгууллага, огноо Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК, 2013 оны 4 сарын


19


Баталгаажуулсан байгууллага, огноо


Тоолуурын заалт: 9724


Стандартын шаардлага: 3 худгийн тоолуурыг баталгаажуулсан байх.


2.10, Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:


Технологийн ус хэрэглээ:


2716x1.8=4888.8 /итгэлцүүр/

488281,6м3х4888,8=920 471 086,08₮ 

920 471 086,08?х0.2=184 094 217,2₮

Зам талбайн усалгаа


2716x0.25=679₮

31382,4 м3х679=21 308 649,6₮

21 308 649,6?х0.1=2 130 864,9₮ 

Биологийн нөхөн сэргээлт


2716x0.25=679₮

10800 м3х679=7 333 200₮ 

7 333 200₮х0.1=733 320₮

Нийттөлбөр 186 958 402,1 ?


/ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ/


Ус ашигласны төлбөрийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх


Жич: Сарын эцэст ус ашигласан 3 худгийн тоолуурын заалтыг баталгаажуулахаар Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сумын Байгаль орчны улсын байцаагч Р.Мөнхжаргал, Байгаль хамгаалагч Ж.Тамжид, Баян-Айраг Эксплорейшн компанийн байгаль орчины хэлтэсийн мэргэжилтэн нар хамтран баталгаажуулах. Улирал тутам


Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа очиж баталгаажуулах.


2.11. Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ:


Засгийн газрын тогтоол гарсаны дараа төлбөрийг тооцно.


/ус бохирдуулсны төлбөр/


Гурав. Талуудын эрх, үүрэгГэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18. 13.1.1. 13.1.5, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Бусад4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.


4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт. ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.


4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.


4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.


4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.


4.5.1. ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;


4.5.2. аль нэгтал татан буугдсан бол.


4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх


бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: 
/Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргааны Усны чанар, экологи, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ганболд овогтой Эрдэнэбилэг/

Харилцах утас: 99469187,96469187 


Ус ашиглагчийг төлөөлж: 
/“Баян-Айраг Эксплорейшн” ХХК-тусгай зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Мягмаржав овогтой Сарантуяа / 
Харилцах утас:88104450