Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Б< СГЛАВ:


УIК1АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА


.......уД- батсайхан/

z019 оны 05-р сарын 27


_______ \


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГХАМГААЛАХ, УУРЛ ДЙ АШИГЛАХ/ҮЙЛДВЭР


баигуулахтай холбогдсон ДЭД БҮТЦИ11Г ХӨГЖҮҮЛЭХ, АЖЛЫН БАЙР


НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХА! 1ГЭРЭЭ
2019 оны 05-р сарын 2.7 Наранбулаг


Энэхуү гэрээг нэг талаас Увс аймгийн Наранбулаг сумын Засаг дарга


Ц.Загдсамбар (цаашид “Засаг дарга” гэх), Ж! *аө талаас Хараганатын ордыг


ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Эй Эл »• mi Ти” ХХК-ийг төлөөлж ерөнхий


захирал Тохтасынов Т.М. (цаашид “Тусгай ювшөөрөл эзэмшигч” гэх) нар


(цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) дараах нөхце юөр харилцан тохиролцож 2019


оны 5 дугаар сарын 27-ны өдер Увс аймгмйн H«i эанбулаг сумд байгуулав.


Нэг. НиЙТЛЭГ ҮНДЗ ! ЛЭЛ


1.1. Энэхүү гэрээ нь Увс аймгмйн Наранбулаг сум болон Алдар багийн


нутагт Гурван толгой нэртэй газарт ашиглалт ян тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч


хоорондын харилцааг Ашигт малтмалын Tyxai i хууль болон холбогдох бусад


хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.


1.2. Дээрх тусгай зөвшөөрөл бүхий талб< й нь Монгол улсад мөрдөж буй


хууль тогтоомжийн дагуу стратегийн ач холб эгдол бүхий ашигт малтмалын

ордод хамаарахгүй болно.


Хоёр. Засаг даргын i үүрэг


2.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд Засаг дарга дараах эрх, үүргийг


хэрэгжүүлнэ:

2.1.1. Хууль тогтоомжоор олгогдсо» бүрэн эрхийн хүрээнд ашигт


малтмал ашиглах үйл ажиллагааг тогтвортой, х энийн явуулах нөхцөлөөр тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигчийг хангах;


2.1.2. Гэрээний хүрээнд хэрэгжүүпсэн болон хэрэгжүүлэхээр


төлөвлөж байгаа төсөл, арга хэмжээний талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол

мэдээлэл өгч, саналыг нь авах;

2.1.3. Энэхүү гэрээний хэрэокилттэй жшбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг


зохион байгуулах;
2.1.4. Тусгай зөвшөөрел эзэмшигчийн зарласан ажлын байр болон


бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахтай холбогдсон мэдээллийг иргэдэд

хүргэн ил тод, нээлттэй хэлбэрээр зохион байгу (|лах;


2.1.5. Тусгай зөвшеерөл эзэмшигчий^ i байгаль орчны менежментийн


төлевлегеений хэрзпкилтэд хяналт тавих;
2.1.6. Тусгай зевшеөрөл эзэмшигчийн гаргасан хүсэлт, шаардпагыг


<ууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэж. зохи!: хариуг өгөх;


 2.1.7. Экспортод гарах бүтээгдэхүүн (>: (дэр)-ий тээвэрлэлтийг зохион


байгуулахад дэмжпэг үзүүлж, үүнтэй холбогдон үүсэх асуудлыг төрийн болон


орон нутгийн байгууллагуудаар шийдвэрлүүлэхэ.г. туслалцаа үзүүлэх.


2.1.8. Харганат --- Мянгад (Ховд айыаг) чиглэлийн замыг Тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүч бололцоогоор :• асварлах үед орон нутгийн


барилгын материалыг (хайрга, дайрга) авахад х уль журмын хүрээнд дэмжлэг


үзүүлэх.


2.1.9. Байгаль орчныг хамгаалах, мөн тээвэрлүүлж буй


бүтээгдэхүүний 1 тоннд ногдох тоосны хэмж:; эг бууруулахын тулд тухайн


сумуудын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ил >роон зам дээр хүнд даацын


тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зөвшөөрөх. Тээврийн хэрэгслийн даацын


хувьд нүүрс, барилгын материал болон бусг-д барааг тээвэрлэдэг бусад


хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн адил тэгш, үл яг гаварлан гадуурхах нөхцөлийг


хангах.


Гурав. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг


3.1. Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөви юөрөл эзэмшигч дараах эрх,


үүргийг хэрэгжүүлнэ:


3.1.1. Үйл ажиллагаагаа хэвийн, таср;::. птгүй явуулахад орон нутгийн


иргэн, хуулийн этгээдийн зүгээс хууль бусаар <: аад учруупсан тохиолдолд уг

асуудлыг зохих журмын дагуу Засаг дарга, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд


тавьж шийдвэрлүүлэх;


3.1.2. Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмор эрхлэлтийг дэмжиж, тэднийг


сургалтад хамруулах талаар орон нутгийн к&дөлмөрийн байгууллагатай


хамтарч ажиллан, шаардлагатай ажлын байр болсн түүнд тавих шаардлагыг ил


тод, нээлттэй хэлбэрээр нийтэд зарлах;


3.1.3. Хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай


ажлын байрны сургалтын хөтөлбөр боловсруулж тухайн орон нутгийн иргэдийг


хамруулах ажлыг зохион байгуулах;


3.1.4. Нийтажлын байрны 50-иас доошгүй хувьд тухайн орон нутгийн


мэргэжпийн шаардлагад нийцэх иргэдийг ажиллуулах;

3.1.5. Өөр орон нутгаас ажилтан, мэргэжилтэн урт хугацаагаар авч


ажиллуулах тохиолдолд Засаг даргад мэдэгдэх;


3.1.6. Хуулийн дагуу томилогдсон орон нутгийн төлөөлөгч (компанийн


ажилтан)-өөр дамжуулан хэрэгжүүлж байгаа гөсөл, арга хэмжээ болон


компанийн үйл ажиллагааны талаар тухайн су^ын иргэдэд ил тод нээлттэй


мэдээлэл өгч байх;

3.1.7. Компани нь тухайн онд гагцхүү Хамтын ажиллагааны хорооны


бух гишүүдийн хурлын тогтоол, протоколоор батпагдсан төсөл, арга хэмжээг

хэрэгжүүлж ажиллана;

3.1.8. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, ажиллах хүч сонгохдоо


'хайн орон нутагт бүртгэлтэй үйл ажиллагаа шзуулдаг татвар төлөгч иргэн,


пийн этгээдэд ижил нөхцөл санал болгосон тохиолдолд тэргүун ээлжинд


у эрх олгох;


 3.1.9. Байгапь орчны асуудал эрхмтсэн төри^”


байгууллагын баталсан байгаль орчныг :»амгаалах ажль

хөтөлбөрийг биелүүлж ажиллах;


3.1.10. Гамшгийн үед сайн дурын i/ьщсэн дээр сумд техник, тоног


төхөөрөмж, ажиплах хүчний болон бусад матер *наллаг туслалцаа үзүүлэх.


Дерев. Хамтын ажиллаг ■ аны хороо


4.1. Талуудын гэрээ байгуулах үйл яв i болон гэрээний хэрэгжилтэд
хяналт тавих ажпыг зохион байгуулах үүрэг бч»сий Хамтын ажиллагааны хороо


(цаашид "хороо" гэх)-г Засаг даргын Тамгын rai iap, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч


болон сумын иргэдмйн төлөөллийг оролцуулан эайгуулж ажиллуулна.


4.2. Хороо нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй I: айх бөгөөд талуудын оролцоог


тэгш хангасан байна. Хорооны бүрэлдэхү^ щ орох иргэдийн төлөөллийг


иргэдийн Нийтийн Хурлаас нэр дэвшүү. нэ. Хорооны бүрэлдэхүүнийг


компанитай зөвшилцөн Засаг дарга томилж, че 11Еюлнө.


4.3. Хамтын ажиллагааны хороо дараа онд хэрэгжүүлэх төслийн дүн,


төрлийг 12-р сарын 31-ээс өмнө тогтооно.


Тав. Гэрээний хэроисилт


5.1. Гэрээний ил тод байдлыг хангах зорилгоор тухайн орон нутгийн


иргэдэд гэрээ байгуулсан талаар мэдээлнэ. Гэраэний хувийг ажлын 5 хоногийн


дотор сумын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын дэд


зөвлөлд хүргүүлнэ.


5.2. Талууд гэрээний биелэлтийг жил бур дүгнэж, тайланг дараа оны 2


дугаар сарын 1-ний дотор сумын иргэдийн Төлвлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.


5.3. Талууд гэрээний тухайн жилийн бивлэлтийн тайланг дараа оны 2


дугаар сарын 15-ны едрийн дотор дээд шатнь Засаг дарга болон геологи, уул


уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааньи эайгууллагад хүргүүлнэ.


Зургаа. Гэрээний хар иүцлага


6.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


холбогдох хууль тоггоомжийн дагуу хариуцгк; га хүлээлгэнэ. Энэхүү гэрээ нь


тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль топгоомкоор хүлээсэн бусад үүргээс


татгалзах үндэслэл болохгүй.


6.2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэрээ байгуулсан эсэх талаарх


мэдээллийг геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны


байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.


Долоо. Маргаан шийцг^вэрлэх


7.1. Тапууд гэрээний хэрэгжилттэй хш >эгдсон маргаан, зөрчлийг эв


зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд тохиролцоонд хүрч чадаагүй


тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргаж болно.


Найм. Гэрээ хүчин төго двр болох


8.1. Талууд гарын үсэг зурсан едрөес хойш 5 жилийн хугацаанд гэрээ


хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.


8.2. Давагдашгүй хүчин зүйлсийн ултас гэрээг хугацаанаас өмнө


дуусгавар болгож болно.


 го
8.3. Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн, 1ээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт


оруулж болно. Гэрээнд оруулсан нэмэлт, eepnj юлт нь гэрээний нэгэн адил


хүчинтэй байх бөгөөд түүний салшгүй хэсэг болно


8.4. Гэрээг монгол хэл дээр 4 хувь үйлдэнэ. < айлшгүй тохиолдолд гэрээний


хувийг орос хэл дээр үйлдэж болно.
Хамтын ажиллагааны хорооны бүх гишүүди in 2019 оныО^-р сарын^-ны


өдрийн ... тоот хурлын тогтоолыг хавсаргав.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСА11:НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ АШИ Т МАЛТМАЛЫН


БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨЛ.ӨӨЛЖ БАЙГ "УУЛЛАГЫГ ТӨЛӨӨЛЖ,

УВС АЙМГИЙН НАРАНБУЛАГ^ МЫН W I z v”-'*л ' /% д > it <ий


эи эл
ЗАСАГДАРГА ЗАХИР^


ДСАМБАР) Ъ1НОВ Т.М.)
‘ ALGT” Co.,Ltd


 ',<1атаР (цаашид


гэх) дараах нөхЦч


ХАМТЫН А^™АГААНЬ1 ГЭРЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ


, ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

^эрэгжих цаг

Төсөв/


хугацаа


( Төсөл, хөтөлбөр, арга Хэрэгжүүлэх зардал


Д/7 | хэмжээний нэр талууд Үр дүн СанхүүжүҮлэгч тал


Наранбулаг, Өлгий, Тооцооны


Өмнөговь, Тариалан гэсэн 4


сумын бэлчээрийн дагуу 2019 онд


1 1 Бургастайн усны цөөрөм ЗДТГ доройтлоос хамгаална, мал «Эй Эл Жи Ти» ХХК


маллах, тариалангийн


талбай услах, мөн ундны олгояо


усны хэрэгцээ хангагдана. багтааж


Алдар багийн конторын Багийн ард иргэдэд


барилга мэдээлэл авах, хурал хийх,


2 1 /хурлын зал, эмчийн өрөө, ЗДТГ үзвэр үзэх тохилог орчин «Эй Эл Жи Ти» ХХК 25,0 сая дуусгана


ЗД-ын өрөө, бий болно.


хашаа+тохижилт/


1 3 Лаборатори - биохимийн Өвчнөөс урьдчилан


1 1 здтг «Эй Эл Жи Ти» ХХК


1 1 !' " 1 1 шинжилгээний аппарат сэргийлэх | 20,0 сая -
Жич: Хүснэгтэд харуулсан төлөвлөгөөт арга хэмжээнээс гадна уул уурхайн чиглэлээр суралцаж, цаашид “Эй Эл Жи Ти” ХХК-ид


ажиллах онц сурлагтай 2 хүүхдэд нийт 6 сая төгрөгийн хандивыг олгонс.