Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт малтмал. Газрын тосны газап & “Шижир Аранжин” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхен төлех гэрээ
                                                 Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан

                                                         зардлыг нөхөн төлөх тухай

                                                                        ГЭРЭЭ


2017 оны 5 дугаар                                дугаар ХАЗ-2017/01/16                                  Улаанбаатар


сарын 5-ны өдөр                                                                                                                   хот

                                                                       Ерөнхий зүйл 
 

Нэг талаас Ашигт малтмал, Газрын тосны газар /цаашид Агентлаг гэх/, нөгөө талаас ашигт


малтмалын ордын MV-12665 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн


албанд бүртгэлтэй 9011198130 тоот гэрчилгээ, 5319331 тоот регистрийн дугаартай “Шижир


Аранжин” ХХК /цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэх/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Баянхонгор аймгийн Галуут сумын нутагт орших Замын булагийн алтны шороон орд дээр хийгдсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, нарийвчилсан хайгуулын ажлын зардлуудыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролдож энэхүү гэрээг байгуулав. 
 

                              Нэг. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,

                            гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ 
 

1.1 Баянхонгор аймгийн Галуут сумын нутагт орших Замын булагийн алтны шороон орд


дээр байрлах MV-12665 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд улсын төсвөөс анхны зардал 194,815.44 төгрөг гарсан бөгөөд ноогдох хэмжээг Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 147,385,185.94 (нэг зуун дөчин долоон сая, гурван зуун наян таван мянга нэг зуун наян таван төгрөг ерэн дрвөн мөнгө) болж байгааг хоёр тал харилцан хүлээн зөвшөөрөв. 
 

                              Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, хүлээх үүрэг 
 

2.1 Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 3 жилийн хугацаанд төлөх бөгөөд


төлбөрийг төгрөг, эсвэл америк доллараар төлнө. 
 

2017 оны 4 дүгээр улиралд 37, 385,185.94 (гучин долоон сая гурван зуун наян таван


мянга нэг зуун наян таван төгрөг ерэн дөрвөн мөнгө) 
 

2018 оны 4 дүгээр улиралд 55,000,000 (тавин таван сая) 
 

2019 оны 4 дүгээр улиралд 55,000,000 (тавин таван сая)

                                            (тоогоор)            (үсгээр) 
 

2.2 Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан хугацаанд төлөхөөр хуваарилсан


төлбөрийг хавсралт 1-д заасан хугацаанд Төрийн сан банкны төгрөгийн 100900000722 тоот Ашигт


малтмал, газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд төлнө. Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөлийн дугаар, хэдэн оны, хэд дүгээр улирлын төлбөр


болохыг тодорхой бичнэ. 
 

2.3 Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр төлсний дараа уг төлбөр Ашигт малтмал,


газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно. 
 

2.4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нөхөн төлбөрийг төлөхдөө хуваарьт улиралдаа багтаан


боломжит нөхдлөөр төлөлт хийж болно.
                                                                                                                  №ХАЗ- 2017/01/16 гэрээ
  Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Шижир Аранжин” ХХК-ний Хайгүүлын ажлын зардлыг нөхөн төлөх
2.5 Нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй бөгөөд төлбөрөө бүрэн төлсөн

тохиолдолд төлбөрийн баримтыг Агентлагт ирүүлж, гэрээний хавсралтад гэрээ хариуцсан  

мэргэжилтнээр тэмдэглэл хийлгэн баталгаажуулна. 
 

2.6.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэхь хэсэгт заасан


хугацаанд төлбөрөө улиралдаа багтаан төлөөгүй бол хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд тухайн


улиралд төлбөл зохих төлбөрийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги төлнө. 
 

2.7 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон аливаа асуудлаар


Агентлагт бичгээр хүсэлт гаргаж болох бөгөөд Агентлаг нь 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ. 
 

                       Гурав. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын эрх, хүлээх үүрэг 
 

3.1. Агентлаг энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбогдуулан Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс


шаардлагатай бүхий л мэдээллийг авна. 
 

3.2 Ашигт малтмалын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын


хэрэгжилтийг хангах асуудлаар Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж


ажиллана. 
 

3.3 Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой нөхөн төлбөр төлөхийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс


шаардах, 
 

3.4 Энэхүү гэрээний 1.1-д заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй байх. 
 

3.5 Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно. 
 

3.6 Нөхөн төлбөр төлсөн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв төлсөн


эсэхийгс Агентлагийн санхүүгийн хуулгатай тулган, гэрээний хавсралтад төлбөр төлсөн талаар


тухай бүр тэмдэглэл үйлдэж баталгаажуулна. 
 

3.7 Нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулахад:


a. Ашигт малтмалын ордын нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээний ажлын тухайн талбайд


ногдох зардал, хайгуулын бүх шатны ажилд улсын төсвөөс гаргасан нөхөн төлбөрийн төлөх


хугацааг ТЭЗҮ, уулын ажлын тайлан болон төлөвлөгөөнд тулгуурлан АМГТГ-ын Уул уурхайв


үйлдвэрлэл технодогийн хэлтэс,


b. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардалд ашигт малтмалын ордьп


нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээний ажлын тухайн талбайд ногдох зардал, хайгуулын бүх шатнь


ажилд улсын төсвөөс гаргасан нөхөн төлбөрийн тооцооллыг АМГТГ-ын Геологи хайгуульп


хэлтэс,


c. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардалыг нөхөн төлөх гэрэ:


боловсруулах, нөхөн төлбөрийн хуваарь гаргах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавихыг Хууль, эр:


зүйн хэлтэс тус тус хариуцана. 
 

                                      Дөрөв. Хариуцлага, маргаан шийдвэрлэх 
 

4.1 Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдол Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нөхөн төлбөр              төлөх тухай мэдэгдлийг хүргүүлэх бөгөөд мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор        Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.7-д заасан нөхөн төлбөр, алдангийг 

төлөх, төлөөгүй бол тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, тухайн тусгай зөвшөөрлийн талбайд сонгон          шалгаруулалтийг зарлана. 
 

4.2 Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой аливаа маргаан гарсан тохиолдолд талуу


маргааныг харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд Талууд маргаань


шийдвэрлэх зорилгоор саналаа бичгээр нөгөө талдаа хүргүүлснээс хойш ажлын 30 хоногийн дотор 
                                        
                                                                                                                         №ХАЗ- 2017/01/16 гэрээ
 

  Ашигт малтмал, Газрын тосны газар & "Шижир Аранжин" ХХК-ий Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ  
                                                                                                                                       Хавсралт №1


2017 онд 
 

Улирлууд   Төлбөл зохих          Төлсөн нь             Төлбөр хийсэн                  бусад тэмдэглэл                                 төлбөр /төгрөг/   
     1 
     2

    3

    4             37,385,185.94
2018 онд 
 

Улирлууд                 Төлбөл зохих          Төлсөн нь      Төлбөр хийсэн                бусад тэмдэглэл

                                төлбөр /төгрөг/                                он cap өдөр

       1

       2

       3

       4                      55.000.000   2019 онд


Улирлууд            Төлбөл зохих           Төлсөн нь        Төлбөр хийсэн                    бусад тэмдэглэл

                            төлбөр /төгрөг/                                   он cap өдөр

    1

    2

    3

    4                     55,000,000      
                                                                                                                          №ХАЗ- 2017/01/16 гэрээ 
 

 Ашигт малтмал, Газрын тосны газар & “Шижир Аранжин” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ
 

маргааныг шийдвэрлэх боломжтой талаар санал нэгдээгүй бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн


дагуу шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. 
 

4.3 Гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтыг


биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд


шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцана. 
 

                             Тав. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох, гэрээний хугацаа 
 

5.1. Агентлаг болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд гарын үсэг


зурж тамга тэмдэг дарагдаж баталгаажсанаар энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болно. 
 

5.2. Энэхүү гэрээний 2.1 дэхь заалтын биелэлтийг Агентлаг болон тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигчийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэж гэрээг дуусгавар болгоно. 
 

5.3. Гэрээг Монгол хэл дээр, гурван хувь үйлэх бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын


ерөнхий газар, нэг хувийг Ашигт малтмал, газрын тосны газар /ХЭЗХ/, нэг хувийг ашигт


малтмалын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил


хүчин төгөлдөр байна. Гэрээ 3 хуудас, хавсралт 1 хуудас, нийт 4 хуудастай. 
 

                                 Зургаа. Давагдашгүй хүчин зүйл 
 

6.1 Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас


талууд гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд уг нөхцлөөс шалтгаалан үүргээ биелүүлээгүй


талыг буруутай гэж үзэхгүй. 
 

6.2 Энэхүү гэрээний 5.1-д заасан гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй


онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд талууд даруй харилцан мэдэгдэж шийдвэрдэх арга


замыг тодорхойлно. 
 

                                                     ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
Ашигт малтмал, газрын тосны газрыг                                Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:

төлөөлж:

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН                                          "ШИЖИР АРАНЖИН" ХХК-НИЙ
ДАРГА               Ж.БАТМАГНАЙ                                          ЗАХИРАЛ              Д.ДААРИЙМААГЕОЛОГИ, ХАЙГУУЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА 
                                                     М.БАТБАЯР     Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо,

                                                                              Нарны зам-15, ЭТМС Концерний байр 313 тоот

                                                                              Дархан дээд сургуулийн байр

                                                                              Утас: 70112187, 99118342, 99040481
БОЛОВСРУУ ЛСАН: ХЭЗХ-ийн


МЭРГЭЖИЛТЭН....Б.БОЛОРЦЭЦЭГ


Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,


Барилгачдын талбай-3,


E-mail: info@,mram.gov.mn. Факс:31-03-70


Утас:26392

                                                                                                                    №ХАЗ- 2017/01/16 гэрээ