Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Тээлийн шонхор” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхен төлөх гэрээ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг нөхөн төлөх тухай

20^0ны/^ дугаар дугаар ХАЗ-20^?^.-С^ Улаанбаатар


сарын/уК-ны өдөр хот
Ерөнхий зүйл


Нэг талаас Ашигт малтмал, Газрын тосны газар /цаашид Агентлаг гэх/, нөгөө талаас ашигт


малтмалын ордын MV-017302 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн


албанд бүртгэлтэй 9011018126 тоот гэрчилгээ, 2848376 тоот регистрийн дугаартай “Тээлийн


шонхор” ХХК /цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэх/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль,


Засгийн газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан


журмыг үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Дунгдговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын нутаг


Ширээ уулын гөлтгөнийн ордын Хойд хэсэгт барилгын материалын орд дээр хийгдсэн эрэл, эрэл-


үнэлгээ, нарийвчилсан хайгуулын ажлын зардлуудыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл,


үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.
Нэг. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,


гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ


1.1 Дунгдговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын нутаг Ширээ уулын гөлтгөнийн ордын Хойд


хэсэгт барилгын материалын орд MV-017302 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд улсын


төсвөөс анхны зардалд 334,750.48 төгрөг гарсан бөгөөд ноогдох хэмжээг Засгийн газрын 2007 оны


81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 141,796,627.72(нэг зуун


дөчин нэгэн сая долоон сая ерэн зургаан мянга, зургаан зуун хорин долоон төгрөг далан хоёр


мөнгө) болж байгааг хоёр тал харилцан хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, хүлээх үүрэг


2.1 Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 5 жилийн хугацаанд төлөх бөгөөд


төлбөрийг төгрөг, эсвэл америк доллараар төлнө.


2018 оны 2 дугаар улиралд 28,359,325.4 (хорин найман сая гурван зуун тавин есөн


мянга, гурван зуун хорин таван төгрөг, дөрвөн өнгө)


2019 оны 2 дугаар улиралд 28,359,325.4 (хорин найман сая гурван зуун тавин есөн


мянга, гурван зуун хорин таван төгрөг, дөрвөн өнгө)


2020 оны 2 дугаар улиралд 28,359,325.4 (хорин найман сая гурван зуун тавин есөн


мянга, гурван зуун хорин таван төгрөг, дөрвөн өнгө)


2021 оны 2 дугаар улиралд 28,359,325.4 (хорин найман сая гурван зуун тавин есөн


мянга, гурван зуун хорин таван төгрөг, дөрвөн өнгө)


2022 оны 2 дугаар улиралд 28,359,325.4 (хорин найман сая гурван зуун тавин есөн


мянга, гурван зуун хорин таван төгрөг, дөрвөн өнгө)


(тоогоор) (үсгээр)

№ХАЗ- 2 0/л2/ ХУ [эрээ


 Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Тээлийн шонхоо” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхен төлех г

2.2 Энэхуү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан хугацаанд төлөхөөр хуваарилса.


төлбөрийг хавсралт 1-д заасан хугацаанд Төрийн сан банкны төгрөгийн 100900000722 тоот Ашигт


малтмал, газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд төлнө. Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга


хэсэгт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөлийн дугаар, хэдэн оны, хэд дүгээр улирлын төлбөр


болохыг тодорхой бичнэ.


2.3 Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр төлсний дараа уг төлбөр Ашигт малтмал,


газрын тосны газрын Нөхөн төлбөрийн дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


2.4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нөхөн төлбөрийг төлөхдөө хуваарьт улиралдаа багтаан


боломжит нөхцлөөр төлөлт хийж болно.


2.5 Нөхөн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй бөгөөд төлбөрөө бүрэн төлсөн


тохиолдолд төлбөрийн баримтыг Агентлагт ирүүлж, гэрээний хавсралтад гэрээ хариуцсан


мэргэжилтнээр тэмдэглэл хийлгэн баталгаажуулна.


2.6.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэхь хэсэгт заасан


хугацаанд төлбөрөө улиралдаа багтаан төлөөгүй бол хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд тухайн


улиралд төлбөл зохих төлбөрийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги төлнө.


2.7 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбогдсон аливаа асуудлаар


Агентлагт бичгээр хүсэлт гаргаж болох бөгөөд Агентлаг нь 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ.
Гурав. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын


эрх, хүлээх үүрэг


3.1. Агентлаг энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбогдуулан Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс


шаардлагатай бүхий л мэдээллийг авна.


3.2 Ашигт малтмалын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын


хэрэгжилтийг хангах асуудлаар Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж


ажиллана.


3.3 Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой нөхөн төлбөр төлөхийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс


шаардах,


3.4 Энэхүү гэрээний 1.1-д заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй байх.


3.5 Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3.6 Нөхөн төлбөр төлсөн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв төлсөн


эсэхийгс Агентлагийн санхүүгийн хуулгатай тулган, гэрээний хавсралтад төлбөр төлсөн талаар


тухай бүр тэмдэглэл үйлдэж баталгаажуулна.


3.7 Нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулахад:


a. Ашигт малтмалын ордын нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээний ажлын тухайн талбайд


ногдох зардал, хайгуулын бүх шатны ажилд улсын төсвөөс гаргасан нөхөн төлбөрийн төлөх


хугацааг ТЭЗҮ, уулын ажлын тайлан болон төлөвлөгөөнд тулгуурлан АМГТГ-ын Уул уурхайн


үйлдвэрлэл технологийн хэлтэс,


b. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардалд ашигт малтмалын ордын


нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээний ажлын тухайн талбайд ногдох зардал, хайгуулын бүх шатны


ажилд улсын төсвөөс гаргасан нөхөн төлбөрийн тооцооллыг АМГТГ-ын Геологи хайгуулын


хэлтэс,


№ХАЗ- го/.Ь?.//


'' Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Тээлийн шонхор” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэшэ

с. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардалыг нөхөн төлөх гэрээ


боловсруулах, нөхөн төлбөрийн хуваарь гаргах, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавихыг Хууль, эрх


зүйн хэлтэс тус тус хариуцана.


Дөрөв. Хариуцлага, маргаан шийдвэрлэх


4.1 Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдол Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нөхөн төлбөр


төлөх тухай мэдэгдлийг хүргүүлэх бөгөөд мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.7-д заасан нөхөн төлбөр, алдангийг


төлөх, төлөөгүй бол тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, тухайн тусгай зөвшөөрлийн талбайд сонгон


шалгаруулалтийг зарлана.


4.2 Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой аливаа маргаан гарсан тохиолдолд талууд


маргааныг харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд Талууд маргааныг


шийдвэрлэх зорилгоор саналаа бичгээр нөгөө талдаа хүргүүлснээс хойш ажлын 30 хоногийн дотор


маргааныг шийдвэрлэх боломжтой талаар санал нэгдээгүй бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн


дагуу шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


4.3 Гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтыг


биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд


шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцана

Тав. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох, гэрээний хугацаа


5.1. Агентлаг болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд гарын үсэг


зурж тамга тэмдэг дарагдаж баталгаажсанаар энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


5.2. Энэхүү гэрээний 2.1 дэхь заалтын биелэлтийг Агентлаг болон тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигчийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэж гэрээг дуусгавар болгоно.


5.3. Гэрээг Монгол хэл дээр, гурван хувь үйлэх бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын


ерөнхий газар, нэг хувийг Ашигт малтмал, газрын тосны газар /ХЭЗХ/, нэг хувийг ашигт


малтмалын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил


хүчин төгөлдөр байна. Гэрээ 4 хуудас, хавсралт 2 хуудас, нийт 6 хуудастай.


Зургаа. Давагдашгүй хүчин зүйл


6.1 Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас


талууд гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд уг нөхцлөөс шалтгаалан үүргээ биелүүлээгүй


талыг буруутай гэж үзэхгүй.


№ХАЗ- ? 0 $г/ £// ээ


 Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Тээлийн шонхор” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх i

6.2 Энэхүү гэрээний 5.1-д заасан гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй


онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд талууд даруй харилцан мэдэгдэж шийдвэрдэх арга


замыг тодорхойлно.
ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН:

Ашигд малтмал. газрын тосны газрыг Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг


төлөө|рк< if ~г> ГТ~" , :'Г|| төлөөлж:

ХУУЛВ “ТЭЭЛИИН ШОНХОР


ДАРГ


ЗАХИРАЩ^

'ххк


is- Ji,


1г1П ; ^


УУЛ УУВХАЙН УЙЛДВ|?ЛЭЛ, Хаяг: Улаанбаатар хот^Баян^өл дүүрэг 4-р


хороолол,Ч~8-р-хөрө&,


технологийн хэлтбийн Утас:99014838, 94093151, 99113151,


ДАРГА............,.1^С..... Д. ХАНГАЙ

БОЛОВСРУ^ЛСАН^ЖӨЗХ-ийн


Мэргэжилтэн..........W.L......Б.Болорцэцэг


Хаяг: Улаанбаатар/хш', Чингэлтэй дүүрэг,


Барилгачдын талбай-3,


E-mail: iafo@mram.gov.mTi. Факс:31 -03-70,


Утас:263922
№ХАЗ - 20

I --- 1 -------------------


 у о 1 ?? - '••f •? |3


Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Тээлийн шонхор” ХХК-ний Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөХ гэрээ


щ


! 1


Хаворалт № 1


2018 онд


и


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн t ! 1 ..


Улирлууд 1


өдрийн төгрөг ба Төлсөн НЬ Төлбөр хийедн он сар өдөр


төлбөр /төгрөг/ америк долларын • с» • г • сбусад тэтлдэглэл


ханш


1


2 28,359,325.4


3


4
2019 онд


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap өдөр


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


төлбөр /төгрөг/ америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2 28,359,325.4


3


4
2020 онд


Төлбөр хийсэн


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн он cap өдөр


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


төлбөр /төгрөг/ америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2 28,359,325.4


3


4

2021 онд


Төлбөр хийсэн


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн он cap өдөр


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


төлбөр /төгрөг/ америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2 28,359,325.4


3


4


№ХАЗ - гЫ&ТҮ/.-ХЯгуож


 Ашигт малтмал. Газрын тосны газар & “Тээлийн шонхор* ХХК-ний Хайгуулын а^лын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ

ч' • 5 Хавсралт №2


2022 онд


U


1


Төлбөр хийсэн ;• „■ : ,, \]


Төлбөл зохих ! 1 ' it


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь Төлбөр хийсэн OH cap өдөр


төлбөр /төгрөг/ америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2 28,359,325.4


3


4№ХАЗ- 20/&./?/З.К ээ