Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт малтмалын газар & “Оргил моунт”ХХК-ийн Мандал. Тэгшийн алтны шороон ордын Хайгуулын


ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлыг нөхөн телөх тухай


ГЭРЭЭ


20/<Гоны ^дугаар дугаар ХАЗ-2016/04Улаанбаатар


сарын^ны өдөр хот


Ерөнхнй зүйл


Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-015651 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9011521014 тоот гэрчилгээ, 5912245 тоот регистрийн дугаартай


“Оргил моунт” ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн


газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан


журмыг үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Баянхонгор аймгийн Жаргалант


сумын нутаг орших Мандал, Тэгшийн алтны шороон орд дээр хийгдсэн гидрогеологийн


ажил, геологийн зураглалын ажлын зардлуудыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх


нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү


гэрээг байгуулав.


Нэгдүгээр зүйл. Гидрогеологийн ажил, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ


Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын нутаг орших Мандал, Тэгшийн алтны


шороон орд дээр байрлах MV-015651 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд


1979-1980. 1986-1988 онд улсын төсвөөс нийтдээ 58 980,53 төгрөгийн зардал гарсан


бөгөөд ноогдох хэмжээг үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор


баталсан журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 2016 оны 03 дугаар сарын 24 ний


өдрийн байдлаар 46 836 652,91 төгрөг бөгөөд 2016 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн


Монгол банкны албан ёсны ханшийг /1 $=2049,39/ үндэслэн тооцоход 22 853,95 ам.доллар


болж байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зовшоорөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 1 жилийн хугацаанд төлөх


бөгөөд төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.

2016 онд 22 853,95 ам.долл. / Хорин хоёр мянга найман зуун тавин гурван


ам.доллар ерэн таван цент/


(тоогоор) (үсгээр)
2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


тогрөгийн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.
№ХАЗ- 2016/04/....гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & ‘ЧЭргил моунт”ХХК-ийн Манлал. Тэгшийн алтны шороон ордын Хайгуулын


ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ

4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа


хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх

1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.

Дөрөв. Бусад зүйл

1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН


№ХАЗ- 2016/04/... .гэрээ


 „W, мйн Манлал, Тэгшийп пптны шпроон ордын Хайгуүлын


Ашигт мя-птмалын газар & “Оргил MQVHT ХХК-ИИН - ---


яжпын зарппыг нехен төлөх гэрээ
I! и , ......_Ч I

)ХӨН төл§өр $|йн 1» 13.. 4 J


ээни^Р


|5


2016 онд !‘Хаворагм' № Р ч


О 1


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн -% '} л U


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь L Төлбөр хййсЗгт orfcap


US$ америк долларын ‘^өдбр^бусШх^мйэглэг!


ханш


1


2


о 22 853,95


J


4