Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 Ашигт Малтмалын Газар & “Тайшин девелопмент”ХХК-ийн Эрээний төмрийн худрийнордын Хайгүулын


ажлын зардлыг нөхөн телех гэрээ


УЛСЫН ТӨСВӨӨС ХАЙГУУЛЫН АЖИЛД ГАРСАН ЗАРДЛЫГ

НӨХӨН ТӨЛӨХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

2015 оны/^дугаар дугаар ХАЗ-2015/09/ £2/ Улаанбаатар


сарынДОны өдөр хот

Ерөнхий зүйл

Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын

MV-17028 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9019007040 тоот гэрчилгээ, 2777223 тоот регистрийн дугаартай “Тайшин


девелопмент” ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж / нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн


газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан


журмыг үндэслэн Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Дундговь аймгийн Баянжаргалан


сумын нутаг дахь Эрээний төмрийн хүдрийн орд дээр хийгдсэн зураглал, ерөнхий эрэл,


нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээ ажлын зардлыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх


нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү


гэрээг байгуулав.

Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,


гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ


Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг дахь Эрээний төмрийн хүдрийн орд


дээр байрлах MV-17028 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 1986-1989, 1991-


1992 онуудад улсын төсвөөс нийтдээ 4 610 066,30 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд


ноогдох хэмжээг үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан


журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн


байдлаар 1 224 981 279,24 төгрөг буюу 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн Монгол банкны


албан ёсны хаалтын ханш /1$= 1927,89/ ийг үндэслэн тооцоход 635 399,99 ам.доллар болж


байгааг хоёр тал хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг
1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 5 жилийн хугацаанд төлөх


бөгөөд төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.

2015 онд 85 399,99 ам.долл. /наян таван мянга гурван зуун ерэн ес/ ам.доллар, ерэн


есөн цент


(тоогоор) (үсгээр) \


2016 онд 150 000 ам.долл / Нэг зуун мянга / ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)


2017 онд 150 000 ам.долл / Нэг зуун мянга / ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)


2018 онд 150 000 ам.долл / Нэг зуун мянга тавин/ ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)


2019 онд 100 000 ам.долл / Нэг зуун мянга тавин/ ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)
№ХАЗ- 2015/09/.^. гэрээ


Ашигт Малтмалын Газар & “Таншин девелопмент”ХХК-ийн Эрээний темоийн худрийнордын Хайгүулын


ажлын зардлыг нехөн төлех гэрээ


2. Энэхүү гэрээний Хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн оны 4-р улиралд Хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан


банкны төгрөгийн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа


хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх

1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтлана.

Дөрөв. Бусад зүйл

1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Атпигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийх дөрвөн хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд пгүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.

Гэрээ байгуулсан:

№ХАЗ- 2015/09/. гэрээ


 ir * гдык, Хайгуульл


Ашигт Малтмалын Газар & “Тайшин девелопмент”ХХК-ийн Эрээний темрийн


ажлын зардлыг нехөн төлөх гэрээ , Ьг ^


сГ '•о


* 4]


6 i J


l


2015 онд ^ ^авералт! j№ 1


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн 1 1 ^ VXA0387 |


Улирлууд өдрийн төгрөг ба 1 өлбөр хиисэн он cap


US$ америк долларын Төлсөн нь өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3 , 85 399,99 /УАО ?/ ■jT JU7S] /-?.&■¥ Jd??t&77*p


4 ~v~ 1-/

2016 онд

Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2 150 000 <24# № 4^


3


4
2017 онд

Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3 150 000


4

2018 онд

Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3 150 000


4

2019 онд


№XA3- 2015/09/. .^тэрээ

 Ашигт Малтмалын Газар & “Тайшин девелопмент”ХХК-ийн Эрээний төмрийн худрийнордын Хайгуүлын


ажлын зардлыг нөхен төлех гэрээ
Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3 100 000


4

№ХАЗ- 2015/09/.&L гэрээ