Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Ашигт Малтмалын Газар & “Дуньли” ХХК Хайгуулын ажлын зардлыг нехен төлех гэрээ

Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан зардлыг


нөхөн төлөх тухай ГЭРЭЭ


№ХАЗ-2015-/Н01/ сЗо/З'. 3. £

Ерөнхий зүйл

Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордыг ашиглах MV-


014715 тоот дугаартай 16.84 га талбайтай тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч 5087163 тоот


регистр дугаар, 9019019115 тоот гэрчилгээ бүхий “Дүньли” ХХК /цаашид аж ахуйн нэгж


гэнэ/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 28-ны


өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг үндэслэн Улсын төсвийн хөрөнгөөр


хийсэн Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг дах Хөөтийн нүүрс, шатах занарын


ордын эрэл, эрэл үнэлгээний ажлын зардлыг Улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе


шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий эрэл, эрэл-үнэлгээний ажлын зардлын нийт хэмжээ

Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг дах Хөөтийн нүүрс-шатах занарын ордод


хийсэн зураглал, эрэл, эрэл үнэлгээний ажилд Улсын төсвөөс нийтдээ 19135045.0 төгрөгийн


зардал гарсан /1682, 1949, 3171, 4935 тоот тайлангуудын нийлбэрээр/ бөгөөд MV-014715 тоот


ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд ноогдох хэмжээг Засгийн газрын


2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд заасан аргачлалын дагуу тооцоход 21789774


төгрөг буюу 11016 ам.доллар /арван нэгэн мянга арван зургаан ам.доллар, 00 цент/ болж; >


байгааг хоёр тал зөвшөөрөв.

Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг

1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 5 жилийн хугацаанд төлөх бөгөөд дор ;ШШ


дурьдсан хуваарийн дагуу төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож pf


төгрөгөөр төлнө. М

2015 онд 2216 US$ (хоёр мянга хоёр зуун арван зургаан ам.доллар, 00 цент)


2016 онд 2200 US$ (хоёр мянга хоёр зуун ам.доллар, 00 цент)


2017 онд 2200 US$ (хоёр мянга хоёр зуун, 00 цент)


2018 онд 2200 US$ (хоёр мянга хоёр зуун, 00 цент)


2019 онд 2200 US$ (хоёр мянга хоёр зуун, 00 цент)

2. Энэхүү гэрээний Хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онд хийхээр хуваарилсан төлбөрийг


тухайн оны улирлуудад Хавсралт 1-д заасан байдлаар Ашигт Малтмалын Газрын Төрийн сан


банкны төгрөгийн 900000712, Улаанбаатар банкны долларын 2600073394 тоот дансанд


хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт Малтмалын

Газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


4. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй, 4 дүгээр


улирлын төлбөрөө тухайн оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор хийгээгүй бол Ашигт малтмалын


тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа хэтэрсэн хоног тутам тухайн


улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх торгууль төлнө.2015.03.04


Ашигт Малтмалын Газар & “Дуньли” ХХК Хайгуулын ажлын зардлыг нөхен төлөх гэр

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх

1. Энэхүү Гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээ


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаар өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв эсэхийг


магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол Банкнаас зарласан


албан ёсны ханшийг баримтлана.

Дөрөв. Бусад зүйл

1. Ашигт Малтмалын Газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд гарын үсэг


зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний Хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг тухайн оны 12 дугаар


сарын 20-ны дотор Ашигт Малтмалын Газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран


дүгнэнэ.


3. Гэрээг дөрвөн хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Улсьш мэргэжлийн хяналтын газар, хоёр

хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл


эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр байна. Гэрээ нь


хавсралтын хамт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.

4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигг


Малтмалын Газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө. __
Гэрээ байгуулсан

Ашигт малтмалын газрыг төлөөлж: /


• i ’j ; •"-! '*• ailViB • Ч

/%
Хянасан:


Үйлд аогийн тасгийн дарга


Т.Буянбат
Улаанбаатар хот

АМГ-НХ-ийг төлөөлж . . . Дүньли” ХХК-г төлөөлж,.
2015.03.04


 тАшигт Малтмалын Газар & “Дуньли” ХХК Хайгуулын ажлын

2015 ОНД


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн --h---^---- < • •_


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь f £


US$ америк долларын Төл&р хийсэн онГеар-едөр


ханш |'бусад тэмдэ$лэлг*А-Х‘5


1 / ам&.ыхе* ^ оЬ>/? ■VS’.ObZ


2 m/s/ f- с&с ■ ^ *&?■£>*■/?


3 1. еше . Р 0

4 2216 * .аеь£>-£иi#-5r Л&/? г>? . с?

2016 ОНД ICU


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн ^ Төлбөр хийсэн он cap өдөр


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


USS америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 2200

2017 онд


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap өдөр


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


USS америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 2200

2018 онд


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap өдөр


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


US$ америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 2200

2019 онд


Төлбөл зохих Төлбөр хийсэн Төлбөр хийсэн он cap өдөр


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь


USS америк долларын бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 2200

Нүүрсний хэлтэс


4


Тайлбар тооцоо: . , /. , Я д-л-


АМГ-НХ-ийг төлөөлж . . ./.fat//fa ‘Дүньли” ХХК-г төлөөлж


11Ш| ХТУО^ ■


2015.03.04 ■' "


11 TZ-. ---


 g $ 0 1 --- I ( I "2.


Ашигт Малтмалын Газар & “Дуньли” ХХК Хайгуүлын ажлын зардлыг нөхөн телөх гэрээ


Тайлбар тооцоо:


Хөөтийн нүүрс-шатах занарын ордын зураглал, эрэл, эрэл үнэлгээний

ажилд улсын төсвөөс гарсан зардлын, MV-017480 тоот тусгай


зөвшөөрлийн талбайд хамрах нөхөн төлбөрийн хэмжээ


Хөөтийн нүүрс-шатах занарын орд нь Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутагт орших


ба Улаанбаатар хотоос 300 км, Мандалговь хотоос 130 км зайд оршино.


Газарзүйн солбицол: Өргөрөг 45° 46’00” Уртраг 107° 43’00”

Ордын судалгааны түүх, хайгуулын ажлын танилцүүлга:


Хөөтийн нүүрс-шатах занарын ордын орчимд хийгдсэн геологийн судалгааны ажлуудыг


Геологийн мэдээллийн төв архивт хадгалагдаж байгаа тайлангуудаас шүүн үзэхэд дараах


ажлууд хамрагдаж байна. Үүнд:


Тайлангийн дугаар 1682: В.В.Соловьев,В И.Ермакова зохиогчтой 1964 онд Дундговь


аймгийн Баянжаргалангийн хэсэгт хийсэн нүүрсний эрлийн ажлын тайлан.


Хэтийн төлөв бүхий Хөөтийн хонхор, Өвдөгхудагийн илрэлийг ялгасан ба цаашид эрэл


үнэлгээ, хайгуулын ажил хийх шаардлагатай гэж үзсэн байна. ШУТЗ-ийн 1965 оны 06 сарын


07-ны өдрийн дүтнэлтээр Хөөтийн хонхорын нүүрсний ордын нөөцийг Ci зэргээр 57346.0


мян.тн-оор, С2 зэргээр 46778.0 мян.тн-оор, нийтдээ 104124.0 мян.тн-оор хүлээн авсан байна.


Тайлангийн дугаар 1949: 1969-1970 онуудад Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Говь-Угтаал


сумдын нутагт хийсэн 1:200000 масштабтай зураглалын ажлын тайлан.


Тайлангийн дугаар 3171: 1977-1980 онуудад Дундговь аймгийн зүүн хэсэг болох L-48-XXIV,


L-49-XIX, XX хавтгайнуудад хийсэн 1:200000 масштабтай металлогений карт зохиох ажлын


тайлан.


Тайлангийн дугаар 4935: Л.Мөнхтогоо зохиогчтой 1992-1993 онуудад Хөөтийн нүүрс-шатах


занарын ордод хййсэн эрэл-үнэлгээний ажлын тайлан.


ЭХГУУҮЯ-ны ШУТЗ-ийн 1996 оны 06 сарын 13-ны 154 тоот дүгнэлтээр эрэл-үнэлгээний


ажлын тайланг хүлээн авч, нөөцийг зохиогчийн тооцоолсон хувилбараар зөвшөөрсөн байна.


Ийнхүү дээрх судалгааны ажлуудыг үндэслэн хийгдсэн ажлын хэмжээ, тухайн компанийн


тусгай зөвшөөрлийн талбайд ногдох хэсгийн зургуудыг “Ton сүрвэй” ХХК гүйцэтгэж,


“Дүньли” ХХК-ийн захирал О.Тогоонтөмөр танилцан, баталгаажуулж гаргаж өгсөн зургийг


үндэс болгон тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамрагдаж буй хэсгийн зардлын нөхөн төлбөрийн


гэрээг тус компанитай гэрээлэхээр дараах байдлаар тооцож байна.


Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолын “Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан


зардлын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох, төлөх журмын 2.5-д Ашиглалтын тусгай


зөвшөөрлөөр олгосон ордын хайгуулын ажлын нөхөн төлөх зардлын хэсэг болох


нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээний ажлын зардлыг тооцохдоо тухайн ордод хамрагдсан


талбайд хийгдсэн эдгээр ажлын зардлын 1 гектарт ноогдох зардлын хэмжээг тайланд


тусгагдсан зардлыг үндэслэн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн нийт гектараар


үржүүлэн тооцох ” аргачладаар тооцон гаргаж байна.

“Дүньли” ХХК-г төлөөлж <....


 п
Ашигт Малтмалын Газар & “Дуньли” ХХК Хайгуулын ажлын зардлыг нөхен төлөх гэрээ


Үүнд:

1. 1682 тайпанд тусгагдсанаар эрлийн ажлаар Хөөтийн нүүрс-шатах занарын ордын


нөөцийг Ci болон С2 зэргээр үнэлсэн бөгөөд ойролцоогоор 1287.3 га талбай хамрагдаж,


352800.0 төгрөгний зардал гаргасан байна. Үүнээс 14715А талбайд ямар нэг уулын


малталтын ажил хамаарахгүй байаа бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ 16.86 га


учир 4620.68 төгрөгний зардал ногдож байна.


2. 1949 тайланд тусгагдсанаар 1:200000 масштабтай зураглалын ажилд нийт 2918 км2


талбай хамрагдаж, 478500.0 төгрөгний зардал гаргасан ба 1 км2 талбайд 163.9 төгрөг


зарцуулжээ. Үүнээс 14715A талбайд ямар нэг уулын малталтын ажил хамаарахгүй байаа


бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ 16.86 га учир 27.6 төгрөгний зардал ногдож


байна.


3. 3171 тайланд тусгагдсанаар ШУТЗ-ийн 1981 оны 05 сарын 27-ны 76 тоот дүгнэлтээр


Дундговь аймгийн зүүн хэсэгт хийсэн 1:200000 масштабтай зураглалын ажлын тайланд


14000 км2 талбайд зураглал хийхэд 406700.0 төгрөгний зардал гаргасан ба 1 км2 талбайд


29.05 төгрөг зарцуулжээ. Үүнээс 14715А талбайд ямар нэг уулын малталтын ажил


хамаарахгүй байаа бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ 16.86 га учир 4.8


төгрөгний зардал ногдож байна.


4. 4935 тайпанд тусгагдсанаар эрэл үнэлгээний ажилд ойролцоогоор 3500 га талбай


хамрагдсан бөгөөд 17897045.0 төгрөгний зардал гаргажээ. Үүнээс нэгж т.м өрөмдлөгийн


зардал 6000 төгрөг ба 14715A талбайд 33 (49.6 т.м), 35 (23.0 т.м), 59 (15.0 т.м), 61 (15.0


т.м), 69 (22.4 т.м)-р цооногууд хамаарч байна. Мөн дугаарлалтгүй нэг цооног хамаарч


байгаа нь тайлангийн пгүүлтээс үзэхэд 34 (12.4 т.м)-р цооног байх өндөр магадлалтай тул


зардлын тооцоонд хамааруулан тооцсон болно. Нийт 6 цооногийн 137.4 т.м өрөмдлөгийн


зардал болон бусад зардлаг эрэл үнэлгээний ажил хийгдсэн нийт талбайг тусгай


ашиглалтын зөвшөөрлийн талбайтай жишин тооцох замаар зардлын тооцооллыг хийлээ.

Дээрх зардлыг 2014 оны түвшинд шинэчлэн дараах байдлаар тооцоолов. Үүнд:

Хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшин 1991 оноос 2013 оны жилийн


эцсийн байдлаар 36493.5 дахин өссөнийг харгалзан үзэж Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр


тогтоолд заасан аргачлалын дагуу зардлыг 2014 оны түвшинд дараах байдлаар тооцлоо.


Үүнд:

■^НЭЭҮХААЗ1991 - 4620.68 + 27.6 + 4.8 = 4653.0 төг


НЭЭҮХАШ31991= ( НЭЭҮХААЗ*0.25*2>^НЭЭҮХААЗ*0.75*1.75)= 8433.5төг.


Үүнийг 2014 оны ЕТ түвшин 36493.5 (364.935) төгрөг тул:


НЭЭҮХАШН32013= НЭЭҮХАШЗ1991 * ЕТ20,^= 3077702.Отөг •<) ($Х|| 6,2.9О £

■-Ч1ЭЭҮХААЗ 1993 834020. Отөг O ,c^j . 9 сглф


^Үүнийг 2014 оны ЕТ түвшин 36493.5 (364.935) төгрөг тул: ЕТ1993= 18 3 8.75 - --

НЭЭҮХАШНЗ2014 = ЯЭЭ^^з-9-~ * ЕТ2014 = 16552,718. 2төг .

a 4^ 2 I £ ~ 2 \ Of % CJ i\


Нийт: 3077702.Отөг + 16552718.2төг = 19630420.Отөг 0 уё> ^


Х<1


Хөөтийн нүүрс-шатах занарын ордын “Дүньли” ХХК-ийн талбайн хайгуульда^ажилд улсын


төсвөөс 19630420.0 /арван есөн сая зургаан зуун гучин мянга дөрвөн з^ун хорь/ төгрөг


зарцуулсан байна.

Тайлбар: -НЭЭҮХААЗ1991’ 1993 - 1991 болон 1993 оны нарийвчилсан эрэл, эрэл-


үнэлгээний ажлын анхны зардал


АМГ-НХ-ийг төлөөлж . . J “Дүньли” ХХК-г төлөөлж

2014.04.29 1

Ашигт Малтмалын Газар & “Дуньли” ХХК Хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн телех гэрээ


-НЭЭҮХАШЗ1991’ 1993 - Засгийн газрын 1991 оны 20 дугаар тогтоолын дагуу


1991 оны түвшинд шинэчлэн тогтоосон нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын


ажлын шинэчилсэн зардал


-НЭЭҮХАШНЗ2014 - 2014 оны түвшинд нарийвчилсан эрэл, эрэл-үнэлгээ,


хайгуулын ажлын шинэчилсэн нийт зардал (НЭЭҮХАШНЗ)


-ЕТ20'4 - Хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшин 2013 оны


эцсийн байдлаар

АМТХуулийн 60 дугаар зүйлийн дагуу 1991 оноос өмнө улсын үйлдвэр, уурхай байгаагүй,


олборлолтын ажил явагдаагүй тул хасаж тооцох нөхцөл үүсэхгүй бөгөөд дээрх нөхөн төлбөр


төсөвт төвлөрөхөөр байна. Энэхүү мөнгөн дүнг 2014 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн


хаалтын ханшны байдлаар /1ам.дол=1796.94төг/ ам.долларт шилжүүлбэл 10925.0 ам.доллар


болж байна.

Танилцсан: Б.Алтсүх Нүүрсний Хэлтсийн дарга


Хянасан: нбат НХ-ийн ҮТТасгийн дарга

Боловсруулсан:


Б.Улаанхүү ҮТТ-ийн мэргэжилтэн


Дүньли” ХХК-ийн захирал О.Тогоонтөмөр


Зөвшөөрсөн:

Жич: Холбогдох баримт бичиг, зургуудыг хавсаргав.


• “Дүньли” ХХК-ийн MV-014715 талбайд хамаарах улсын төсвийн хөрөнгийн эрэл-


хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулах хүсэлт, албан toot - 1


хуудас


• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан


хуулбар - 3 хуудас


• Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар - 2 хуудас


• Хөөтийн нүүрс-шатах занарын ордын хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн


авсан тухай АМГ-ын даргын тушаал, ЭБМЗ-ийн дүгнэлтийн хуулбар - 7 хуудас


• Ордын пасспорт - 6 хуудас


• 1:1.000 масштабтай байр зүйн зураглал ба цооног, сувгуудын байрлал тодорхойлсон


ажлын тайлан - 11 хуудас


• Ашигт малтмал ашиглах лицензтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжийн уурхайн эдэлбэр


талбайн хилийг тогтоож шав тэмдэг суулгасан ажлын тайлан - 9 хуудас


• 4935 тайлангийн гаршийн зураг буюу баримт материалын зурагт 14715A ашиглалтын


тусгай зөвшөөрлийн хил заагийн буулгаж, хамрагдаж болох цоооногуудыг


байрлуулсан зураг - 1 хуудас


• Тайлангийн дугаар 4935: “Топсүрвэй” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 4935 тайлангаас 14715A


талбайд хамрагдаж байгаа уулын малталтын зардлыг тооцоо, цооногийн байршлыг


харуулсан зураг, тайлангийн мэдээллийн хуулбар - 5 хуудас


• Тайлангийн дугаар 3171: Тайлангийн хийгдсэн ажлын задаргаа, зардлын хэмжээг


харуулсан материалын хуулбар - 4 хуудас


• Тайлангийн дугаар 1949 - Судалгааны талбайн байршлын зураг, хийгдсэн ажлуудын


задаргаа, нийт гаргасан зардлын хэмжээний талаар мэдээллийн хуулбар - 3 хуудас


• Тайлангийн дугаар 1682 - Эрлийн ажлын тайлангийн зардлын задаргаа болон


хийгдсэн ажлын задаргааны талаар мэдээллийн хуулбар - 1 хуудас


Нийт 53 хуудас материалтай.


АМГ-НХ-ийг төлөөлж.......... “Дүньли” ХХК-г төлөөлж..........

2014.04.29