Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

Ашигт малтмалын газар & “ЗТХ”ХХК-ийн Номтын хөндийн алтны шороон ордын ордын Хайгуугтмн


ажлын зардлыг нехен телөх гэшэ


Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан

зардлыг нөхөн төлөх тухай


ГЭРЭЭ


20 #оны .^дугаар дугаар ХАЗ-2015/19/.^2? Улаанбаатар

сарын4С-ны өдөр хот

Ерөнхий зүйл


Нэг талаас Ашигт малтмалын газар, нөгөө талаас ашигт малтмалын ордын


MV-017257 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Улсын бүртгэлийн албанд


бүртгэлтэй 9011047083 тоот гэрчилгээ, 5110297 тоот регистрийн дугаартай “ЗТХ” ХХК


/цаашид аж ахуйн нэгж/ нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Засгийн газрын 2007 оны 3


дугаар сарын 28-ны өдрийн дугаар 81 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг үндэслэн


улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дахь Номтын


хөндийн шижирмэг алтны шороон орд дээр хийгдсэн геологийн зураглалын ажлын


зардлыг улсын төсөвт эргүүлэн нөхөн төлөх нөхцөл, үе шат, төлбөрийн хэмжээ, хүлээх


хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.


Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий эрэл, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуул,


гидрогеологийн хайгуул, зураглалын ажлын зардлын нийт хэмжээ


Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дахь Номтын хөндийн шижирмэг алтны


шороон орд дээр байрлах MV-017257 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 1951


онд улсын төсвөөс нийтдээ 4 401 581,60 төгрөгийн зардал гарсан бөгөөд ноогдох


хэмжээг үндэслэн Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан журамд


заасан аргачлалын дагуу тооцоход 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Монгол


банкны албан ёсны хаалтын ханшийг /1 $= 1997,04/ үндэслэн тооцоход 2204,05 ам.доллар


/хоёр мянга хоёр зуун дөрвөн ам.доллар таван цент/ ам.доллар болж байгааг хоёр тал


хүлээн зөвшөөрөв.


Хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Энэхүү гэрээний нэгдүгээр зүйлд заасан зардлыг 1 жи лийн хугацаанд төлөх


бөгөөд төлбөр хийх өдрийн төгрөг, америк долларын ханшаар тооцож төгрөгөөр эсвэл


шууд америк доллараар төлнө.


2204,05 ам.доллар /хоёр мянга хоёр зуун дөрвөн ам.доллар таван цент/ ам.доллар


(тоогоор) (үсгээр)


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2.1-т дурьдсан онуудад хийхээр


хуваарилсан төлбөрийг тухайн онд хавсралт 1-д заасан байдлаар Төрийн сан банкны


төгрөгийн 900000712 Ашигт малтмалын газрын дансанд хийнэ.


3. Хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөр хийсний дараа уг төлбөр Ашигт


малтмалын газрын дансанд орсон эсэхийг шалгаж болно.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2, 3-аар


тохиролцсон үүргийн дагуу тухайн улирлын төлбөрөө улиралдаа багтаан хийгээгүй бол


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтын дагуу хугацаа
№ХАЗ- 2015/19/.#?гэрээ


 Ашигт малтмалын газар & “ЗТХ”ХХК-ийн Номтын хөнлийн алтны шороон ордын ордын Хайгуулын


ажлын зардлыг нөхен телөх гэрээ

хэтэрсэн хоног тутам тухайн улиралд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алданги


төлнө.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын


хүлээх үүрэг, эрх

1. Энэхүү гэрээний нэгд заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нөхөн төлбөр хийхээр


тохиролцсон хугацаанд өөрийн санаачилгаараа өөрчлөхгүй.


2. Нөхөн төлбөр хийсэн хугацааг банкинд гүйлгээ хийсэн өдрөөр тооцно.


3. Нөхөн төлбөр хийсэн баримт бичигтэй танилцан төлбөрийн хэмжээ үнэн зөв


эсэхийг магадлахдаа төлбөр хийсэн өдрийн америк доллар ба төгрөгийн Монгол банкаас


зарласан албан ёсны ханшийг баримтална.

Дөрөв. Бусад зүйл

1. Ашигт малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид энэхүү гэрээнд


гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь заалтын биелэлтийг Ашигт


малтмалын газар болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчид хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.


3. Гэрээг гурав хувь үйлдсэн бөгөөд нэг хувийг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий


газар, нэг хувийг Ашигт малтмалын газар, нэг хувийг ашигт малтмалын ордын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч тус тус хадгална. Гэрээний хувиуд нэгэн адил хүчин төгөлдөр


байна. Гэрээ нь хавсралттайгаа нийт гурван хуудаснаас бүрдэнэ.


4. Аж ахуйн нэгж нь энэхүү гэрээний заалтуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт


малтмалын газар нь шүүхэд хандаж болох бөгөөд шүүх ажиллагаатай холбогдон гарах


зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан төлнө.ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН
№ХАЗ- 2015/19/.£

 Ашигт малтмалын газар & “ЗТХ”ХХК-ийн Номтын хөндийн алтны шороон ордын jjjxai


ын лаигуулын


ажлын зардлыг нөхөн төлөх гэрээ ^

2015 онд


Төлбөр хийсэн |! I С!


Төлбөл зохих л, 'J


Улирлууд өдрийн төгрөг ба Төлсөн нь 4 * VXA0387


,'Гвлбор. хийед? он еар----


US$ америк долларын өдөр бусад тэмдэглэл


ханш


1


2


3


4 2 204,05
№ХАЗ- 2015/19//£4Ърээ