Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 ИЧАШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАИ


ГЭРЭЭ
20 tft оны ,?/дугаар дугаар АӨ ҮА-2014/01/*?/ Улаанбаатар


сарын °.6-ны өдөр хот
Ерөнхий зүйл

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-007240 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийг эзэмшигч Улаанбаатар хотын Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй,


аж ахуйн нэгжийн 9011257048 тоот гэрчилгээ, 5428904 регистрийн дугаартай “Эс Пи Жи”


ХХК (цаашид Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын


2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан Ашиглалтын өмнөх


үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Увс аймгийн Өмнөговь, Тариалан


сумдын нутагт орших Толийн (Талын) салаагийн алтны шижирмэг бүлгийн ордын


ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үеийн хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг


хэрэгжүүлэх үе шат, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.
Нэг. Гэрээний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах ажлыг


хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордыг ашиглах зураг төсөл боловсруулах;


b. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


c. Уурхай барьж байгуулах;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2016 оны 8 дугаар сарын 01-ний дотор


хийх.


3. Ордын технологийн туршилтын хугацаа 1 жил байна.


4. Орд ашиглах төслийн хүчин чадалд хүрэх хугацаа 3 жил байна.


5. Увс аймгийн Өмнөговь, Тариалан сумдын нутагт орших Толийн (Талын) салаагийн заагийн


алтны шижирмэг бүлгийн ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2016 оны 04 дүгээр


сарын 12-ныөдөр дуусгавар болгоно.


Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг
1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.

2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах,


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2 дугаар


сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын ажлын доод


 хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт гэрээ хүчин


төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.

3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт. бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.


5. Орд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.

6. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.

7. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үед хайгуул судалгааны ажил хийгээгүй талбайг


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу буцааж өгөх.


8. Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцөлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг


1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналыг авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.

Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.

1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд атттигт малтмалын XV-007240 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.


6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол улсын холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
ГЭРЭЭ БАИГУУЛСАН:
УЛААНБААТАР ХОТ


Ашигт малтмалын газрыг төлөөлж: Тусгай зө шигчииг төлөөлж:


v ■?' Ь % 'i !


Уул ‘ уурхайн хэлтсийн захирал


дарга..^[^|р.(^„.....С.Баттулга .. Ли Чинь Нин


\ а- -$"Т I


■| i* ± j:


V -3L VXA03S7 !’


 •Ч*

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Увс аймгийн Өмнөговь, Тариалан сумдын нутагт орших Толийн /Талын/


салаагийн алтны ордын XV-007240 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн эзэмшигч “Эс Пи


Жи” ХХК-тай байгуулсан №АӨҮАГ-2014/01/01 тоот гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт


оруулав.


Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2014/01/01) тоот

гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1 Увс аймгийн Өмнөговь, Тариалан сумдын нутагт орших Толийн /Талын/ салаагийн


алтны ордын талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-007240 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийн хугацаа 2016 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр дуусгавар болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж

байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.


3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.


4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


хавсралтанд шинэчлэн бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэгээ хийлгэнэ.

 Ашигт малтмал газрын тосны газар Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-007240

^гуулын тусгай зөвшөөрөл:

Эзэмшигч: Эс Пи Жи Олгосон огноо: 2004.04.12


Талбайн нэр: Хорт уул Дуусах огноо: 2015.05.25


Талбайн хэмжээ: 1623.95 Га Барьцаалсан байдал:


Байршил: Увс (Өмнөговь; Тариалан) Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй

Ашигт малтмал: эсэх:


Планшетийн дугаар: М-46-88

Өргөдлууд:


Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


огноо


XV-007240-000-CI [Cl] Цэгцлэгдсэн ӨГӨГДӨЛ 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


XV-007240-001-NE [NE] Шинэ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2004.03.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-002-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2004.11.29 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Эс Пи Жи)

XV-007240-003-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2005.04.14 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-004-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2006.04.10 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-007240-005-EE [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2007.03.28 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-006-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр- 2007.03.09 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-007-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2008.04.08 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-008-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2009.04.06 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-010-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.03.01 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-011-ЕЕ [EE] Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2010.03.11 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


Г' XV-007240-012-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.04.22 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-013-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Дацантрейд) 2010.10.06

XV-007240-014-TF [TF] Бүхэлд нь шилжүүлэх (Өмнөх 2010.12.23 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


эзэмшигч: Гүүдком)


XV-007240-015-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2011.04.13 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-016-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2012.04.12 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-017-NM [NM] Шинэ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 2013.12.20 29-Татгалзсан өргөдлийг эцэслХэвлэсэн огноо: 2016.10.04 14:58


 БОНХАЖЯ-наас УУЯ-д


2016.06.14 02/3755 БОНХАЖЯ 4638 Мэдээлэл хүргүүлэх тухай 2016.06.20 хүргүүлези мэдээлэлтэй Хадаад 09.05


73 танилцав.


МҮ-20546 АТЗ-ийн талбайн


2016.06.22 16/26 Хунан жинлэн XXK 4826 ЭХБ-д олборлолт явуулах 2016.06.24 Цэгц Хадаад 09.05


74 дугнэлт гаргуулах


2016.06.24 04/4076 БОНХАЖЯ 4937 Ажлын хэсгийн дүгнэлтийн 2016.06.30 Цэгц Хадаад 09.05


75 тухай /1/3803 тоотын хариу/


2016.07.07 07/14 Эм Жи Эйч ХХК 5157 Гэрээ байгуулах тухай 9258А, 2016.07.08 утас 681226 Хадаад 09.05


76 7207А


2016.07.07 07/56 Монгол газар ХХК 5158 Гэрээ байгуулах тухай 2426А, 2016.07.08 утас 70001435 Хадаад 09.05


77 2427А. 5529А


2016.02.05 01/21 Болдтөмөр ерөө гол 1210 Хүсэлт гаргах нь 5/796 тоотын Мөнхсайхан


78 ХХК хариу 2016.02.15 Хадаад 09.05


2016.03.02 2016/0302 Ти энд Ти Юникс 1774 МҮ-002244, МҮ-004323 Мөнхсайхан


79 ХХК хүсэлт гаргах нь 2016.03.03 Хадаад 09.05


2016.05.23 5/2102 Хууль зүйн яам 4058 А/67, А/96 тушаалууд 2016.05.25. Мөнхсайхан Хадаад 09.05


80 бүртгэгдээгүй тухай


81 2016.09.02 25 МБГЦ ХХК 469 Хүсэлт гаргах тухай 12500A 2016.09.05J )


 1' !# «
Ашигт малтмал газрын тосны газар Тусгай зөвшөөрлийн


Кадастрын хэлтэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл


ТЗ-ийн дугаар: ХВ-007240

W-007240-018-AP [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.01.06 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-019-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.01.17 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-020-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.01.24 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-021 -АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл

XV-007240-022-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 11-Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
XV-007240-023-RN [RN] Хуулийн 56.1.1-2, 56.1.4-5 дагуу 2015.05.25 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


цуцлах эцэслэх

Эзэмшигчийн буртгэл:

Нэр: Эс Пи Жи


Аж ахуйн нэгжийн төрөл: хязгаарлагдмал хариуцлагатай Утас: ---


компани


Бүртгэлийн дугаар: 5428904 Гар утас: 9999-8838, 8804-5888


Улсын бүртгэлийн 9011257048 Факс: ---


дугаар #:


Улс: Монгол Е-мэйл: L13911353520@126.com;


uranzurag@yahoo.com


Захирлын овог, нэр LI CHENNING LI CHENNING


Эзэмшигчийн хаяг:


Гудамж: 86-29 тоот Шуудангийн хайрцаг: ---


Хот: Улаанбаатар ZIP код: ---


Аймаг/ Хот: Улаанбаатар


Сум/ Дүүрэг: Хан-Уул


Баг/ Хороо: 16


ТЗ-ийн солбииол:

Олон Уртраг Өргөрөг


it


өнцөгт град мин сек град мин сек


Ех1 1 91 46 34.09 49 30 1.78

Ех1 2 91 46 34.17 49 29 31.73

Ех1 3 91 47 4.18 49 29 31.73

Ех1 4 91 47 4.18 49 29 56.74

Ех1 5 91 47 29.17 49 29 56.72
Ех1 6 91 47 29.17 49 29 31.73
Хэвлэсэн огноо: 2016.10.04 14:58


 Уул уурхай, судалгааны


Нийслэл дэх хэлтсийн даргын 2011.12.15- 2016.05.24 5/3393 тоотоор


60 2016.05.16 1/5727 3815/1591 ны 5-7359 тоот албан бичгийн 2016.05.18 Хадаад 09.05


Захиргааны хэргийн хуулбар, Алтан төхөм ХХК-


анхан шатны шүүх ийн нөхөх олговор авах тухай хариу хүргүүлэв.


АМГ-т ирүүлсэн хүсэлтийг


2016.05.17 01/456 Алтай констракшн 3818 Итгэмжлэл олгох тухай 2016.05.18 Танилцав. Хадаад 09.05


61 ХХК


2016.05.19 19/2016 Өү Жи Си Эйч Эл 3900 ХҮ-007560 АӨҮАГ дүгнүүлэх 2016.05.28 ӨҮАГ дүгнэсэн акт №2016/ Хадаад 09.05


62 ХХК тухай


2016.05.23 16/08 Эс Эйч Юу Ти ХХК 4012/1715 ХҮ-016674 АӨҮАГ дүгнүүлэх 2016.05.27


63 тухай


2016.05.24 01/464 Алтай констракшн ХХК 4049 Гэрээ байгуулах тухай МҮ- 2016.05.27


64 014548


Нийслэл дэх Алтан төхем ХХК-ийн 2016.06.10-ны өдөр 5/3702


2016.05.30 1/6313 Захиргааны хэргийн 4196/1806 материалыг хуулбар үнэн гэж 2016.06.06 тоотоор хариу хүргүүлэв.


65 анхан шатны uiwx баталгаажуулах


2016.05.25 4272 Эрдэс холдинг ХХК 4272 АӨҮАГ дүгнүүлэх тухай ХҮ- 2016.06.06 ХҮ-007875 АӨҮАГ Хадаад 09.05


66 007875 дүгнүүлэх тухай


Хүсэлт гаргах тухай МҮ- Ажлын хэсэг


2016.06.03 2016/06 Болор шүр ХХК 4301/1857 016658 2016.06.06 /Д.Эрдэнэтунгалаг/ газар Хадаад 09.05


67 дээр нь ажилласан.


МҮ-012094 АТЗ-ийг буцаан МҮ-012094 АТЗ-ийг


2016.06.02 16/21 Шар нарст ХХК 4310/1862 авах тухай 2016.06.06 хавсралтын хамт Хадаад 09.05


68 хулззлгэж агав.


МҮ-004404 АТЗ-ийн талбайд Ажлын хэсэг


2016.06.03 78 Скарн ХХК 4314 газар дээр нь танилцаж 2016.06.06 /Д.Эрдэнэтунгалаг/ газар Хадаад 09.05


69 дугнэлт raorvwiax тухай дээс нь ажилласан.


2016.06.03 16/05 Өргөн цагаан нуур 4334/1875 МҮ-012229 дүгнэлт гаргуулах 2016.06.16 2016.06.17-ны 5/3860 Хадаад 09.05


70 ХХК тухай TOOTOOD хариу хургуүлэв.


МҮ-006066 Сүхбаатар 2016.06.17-ны 6/3854


2016.06.07 03 Вэн Чөн ХХК 4414/1903 дүүргийн татварын хэлтэст 2016.06.09 Хадаад 09.05


71 тоггопхойлолт гаогуүлах тухай тоотоор хариу хүргүүлэв.


МҮ-008664 АТЗ-ийг буцаан 2016.06.14-ний өдөр МҮ-


008664 АТЗ-ийг


2016.06.07 12/28 Монзол ХХК 4428 2016.06.13 хавсралтуудын хамт Хадаад 09.05


авах тухай захирал Ч.Чинбатад


72 ХУЛЗЗЛГЗН ftrflR


 r
Тусгай зөвшөөрлийн


K\ Ашигт малтмал газрын тосны газар дэлгэрэнгүй мэдээлэл


'М Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: ХВ-007240Ех1 7 91 50 9.18 49 29 31.73

Ех1 8 91 50 9.18 49 29 1.72

Ех1 9 91 42 59.17 49 29 1.74
Ех1 10 91 42 59.1 49 30 26.79

Ех1 91 47 29.09 49 30 26.79


11

Ех1 91 47 29.09 49 30 21.79


12

Ех1 13 91 46 59.1 49 30 21.79

Ех1 14 91 46 59.1 49 30 1.79пХэвлэсэн огноо: 2016.10.04 14:58


 Нөхөх олговор авах хүсэлт ГА нөхөх олговрын


2016.04.20 01/10 Шинэ шуудан 3129 2016.04.27 материалыг СЯ-д Хадаад 09.05


49 гаргах тухай ХҮ-015433 хуогүүлэхээо бэлтгэж бна.


2016.04.26 25 Хулморьт майнинг 3224 АӨҮАГ дүгнүүлэх тухай ХҮ- 2016.04.27 АӨҮАГ 2016.04.27 2016/9 Хадаад 09.05


50 007337


2016.04.26 Хулморьт майнйнг 3225 АӨҮАГ дүгнүүлэх тухай ХҮ- 2016.04.27 АӨҮАГ 2016.04.27 2016/9 Хадаад 09.05


51 26 007334


2016.04.26 24 Хулморьт майнинг 3226 АӨҮАГ дүгнүүлэх тухай ХҮ- 2016.04.27 АӨҮАГ 2016.04.27 2016/9 Хадаад 09.05


52 014843


Г.Булган даргад МҮ-


МҮ-002810 АТЗ буцаан авах 002810 АТЗ нь ОС дээр


олборлолтын ү/а явуулах


53 2016.04.25 19 Ю энд Би ХХК 3229 2016.04.27 боломжтой тухай Хадаад 09.05


БОНХАЖ-ын сайдын


тухай тушаалыг үндэслэн АТЗ-


ийг хүлээлгэн


amp 9П1 f\ ПA 98


МҮ-015632 АТЗ-ийн 2016.05.24 5/3380 тоотоор


54 2016.04.27 10/16 Геопро монгол ХХК 3291 хэсэгчлэн цуцлагдсан талбайг 2016.05.09 хариу хүргүүлэв. Хадаад 09.05


бүцаан авах түхай


Алтан шагай групп МҮ-000169 АТЗ-ийг буцаан 2016.05.03-д захирал


55 2016.04.27 04/16 3315 2016.04.28 О.Заяад эх хувь, 2ш Хадаад 09.05


ХХК авах тухай хавсралтын хамт


ХУЛЭЗЛГЭЖ өгөв.


МҮ-000150 АТЗ-ийн 2016.05.24 5/3379 тоотоор


56 2016.05.02 01/08 Бага таян ХХК 3445/1356 хэсэгчлэн буцаан өгсөн 2016.05.09 хариу хүргүүлэв. Хадаад 09.05


талбайг эогуулэн авах түхай


МҮ-013331 гэрээ байгуулах МҮ-013331 АТЗ-ийн


57 2016.05.06 1/33 Барилга орд ХХК 3567 2016.05.10 талбайтай газар дээр нь Хадаад 09.05


тухай танилцаж дүгнэлт


ranrvwiax Tvxaft


МҮ-005648 АТЗ-ийг буцаан МҮ-005648 АТЗ-ийн эх


58 2016.05.09 01/02/51 Гуравт ХХК 3588/145C 2016.05.09 хувийг 6ш хавсралтын Хадаад 09.05


авах тухай хамт хулээлгэж өгөв.


2016.05.12 01/450 Алтай констракшн 3765 12721, 14759, 14760 АТЗ- 2016.05.17 12721, 14759, АТЗ-үүдийг Хадаад 09.05


59 ХХК үүдийг бүцаан авах түхай бүцаан олгосон.


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ АКТ №2016/22


2016.10.04

Увс аймгийн Өмнөговь, Тариалан сумын нутагт орших Толийн (Талын)


салаагийн алтны шижирмэг бүлгийн ордын XV-007240 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл нь Кадастрын хэлтсийн даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны


өдрийн 406 тоот тушаалаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56.1.1-2, 56.1.3-4 дэх


заалтыг үндэслэн цуцлагдсан тул Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ


байгуулах журмын 6.1.3-д заасны дагуу Ашигт малтмалын газар /одоогийн АМГТГ/


болон “Эс Пи Жи" ХХК нарын харилцан тохиролцож байгуулсан 2014 оны 01


дүгээр сарын 06-ны өдрийн №АӨҮА-2014/01/01 тоот ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны гэрээг дуусгавар болгов.


Жич: АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн CMCS программаас XV-007240 тоот


хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хуулбарлан хавсаргав.

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,

ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН


ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Д.ХАНГАЙ
128255
Боловсруулсан: УУҮТХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунтуяа