Мэдэгдэл: Тус агуулгыг гэрээний PDF хувилбараас текст ялган таних аргаар боловсруулсан тул эх хувиас ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй

 $

АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ


ГЭРЭЭ


№АӨҮА-2012/1^4/


AJMA.09 1&

Брөнхий зүйл

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн нэг талаас Ашигт


Малтмалын Газар (цаашид АМГ гэнэ), нөгөө талаас XV-004787 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл эзэмшигч Улаанбаатар хотын Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй, аж


ахуйн нэгжийн 9019004127 тоот гэрчилгээ, 2715619 регистрийн дугаартай “Эрдэнэжас” ХХК


(цаашид Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэнэ) нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2012 оны


04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 078 тоот тушаалааар батлагдсан Ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг үндэслэн Төв аймгийн Бүрэн сум, Дундговь аймгийн


Адаацаг, Эрдэнэдалай сумын нутагт орших Зүүн их салаагийн зэсийн ордын ашиглалтын


өмнөх үйл ажиллагааны үеийн хийгдэх үндсэн ажлуудын хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үе


шат, хүлээх хариуцлагыг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг.Гэрээний нөхцөл, хугацаа


1. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараахь ажлыг

хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:


a. Ордын нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ боловсруулах;


b. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх;


c. Гүйцээх хайгуулын ажлыг хийж, нөөцийн зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх;


d. Дэд бүтэц байгуулах судалгааны ажил хийх;


e. Гидрогеологийн судалгаа хийх;


f. Орд ашиглах бэлтгэл ажил болон уурхайн барилга байгууламж барих;


g. Баяжмалд дагалдах бусад ашигт малтмалыг тодорхойлох;


h. Технологийн туршилтыг дахин хийлгэх;


2. Орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2015 оны 07 дугаар сарын 25-ны дотор


АМГ-т ирүүлнэ.


3. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх ажлыг 2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны дотор


хийж АМГ-т ирүүлсэн байна.


4. Гүйцээх хайгуулын ажлыг хийж, нөөцийн зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг 2015 оны 05


дугаар сарын 10-ны дотор хийнэ.


 5. Дэд бүтэц байгуулах судалгааны ажил хийх ажлыг 2015 оны 08 дугаар сарын 01 -ны дотор


хийх.


6. Гидрогеологийн судалгаа хийх ажлыг 2015 оны 07 дугаар сарын 30 -ны дотор хийх.


7. Орд ашиглах бэлтгэл ажил болон уурхайн барилга байгууламж барих 2015 оны


04 дугаар сарын 20-ны дотор хийх.


8. Баяжмалд дагалдах бусад ашигт малтмалыг тодорхойлох ажлыг 2015 оны 05 дугаар сарын


01-ний дотор хийнэ.


9. Технологийн туршилтыг дахин хийлгэх ажлыг 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор


хийнэ.

10. Төв аймгийн Бүрэн сум, Дундговь аймгийн Адаацаг, Эрдэнэдалай сумын нутагт орших


Зүүн их салаагийн зэсийн ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааг 2015 оны 08 дугаар


r сарын 27-ны өдөр дуусгавар болгоно.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх эрх, үүрэг


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын зардлыг улсын


төсөвт нөхөн төлөх гэрээг орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас


өмнө Засгийн газрын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу байгуулсан


байна.


2. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд


ашиглалтын үед хийж гүйцэтгэх дараахь ажлын зөвшөөрлийг авсан байна. Үүнд:


a. Газар эзэмших зөвшөөрөл, гэрээ;


b. Усны гэрээ;


c. Уурхайн шав тэмдэг тавих;


3. Ордыг ашиглах, эрдсийг баяжуулах, боловсруулах үед хэрэглэгдэх химийн бодис


ашиглах зөвшөөрлийг авсан байна.


4. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-д заасныг үндэслэн АМГ-ын даргын 2009 оны 411


дүгээр тушаалаар батлагдсан АМГ-ын ГСХ-ийн “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай


зөвшөөрөл бүхий талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн тайлан хүлээн авах,


хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох” дотоод зааврын дагуу жил бүрийн 2


дугаар сарын 15-ны дотор хайгуулын ажлын тайланг ГСХ-т хүргүүлж хайгуулын


ажлын доод хэмжээг баталгаажуулж, хуулбарыг гэрээний биелэлтийн тайлангийн хамт


гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ( 1 ) жил тутам УУСХ-т ирүүлнэ.


 feS

5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний биелэлттэй холбоотойгоор АМГ-аас үзлэг,


шалгалт хийж байгаа төлөөлөгчдөд холбогдох баримт, бичгүүдтэй танилцах боломж олгон,


үйлдвэрлэлийн талбайд саадгүй нэвтрүүлнэ.


6. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан

хүсэлтээ АМГ-т бичгээр гаргаж болно.

7.0рд ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг Монгол хэл дээр үйлдсэн байна.

8.Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны үе шатанд гарч байгаа зардлуудыг татварын албанд


тушаасан тухай мэдэгдлийг тайланд тусгасан байна.


9.Энэхүү гэрээг гэрээнд заасан нөхцлөөс өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.

Гуравдугаар зүйл. Ашигт малтмалын газрын эрх, үүрэг

1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний биелэлтийн талаар болон ашиглалтын өмнөх үйл


ажиллагааны явцын тухай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ тухай


хүсэлтийг бичгээр хүргүүлнэ.


2. Энэхүү гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн


саналын авсан байна.


3. Гэрээний заалтуудын биелэлтэд үзлэг, шалгалт хийх хүсэлтээ бичгээр хүргүүлнэ.


4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан


хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуг бичгээр хүргүүлнэ.


5. Энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн саналыг


бичгээр авсан байна.

Дөрөвдүгээр зүйл. Бусад зүйл.

1. Энэхүү гэрээнд АМГ болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан


өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болно.


2. Энэхүү гэрээний биелэлтийг ордыг ашиглалтанд хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, шийдвэр


(гэрээний заалтууд бүрэн биелсэн акт)-ийг үндэслэн гэрээлэгч талууд хамтран дүгнэж акт


үйлдэнэ.


3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд


гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцна.сч


 6b
4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү гэрээний биелэлтийг АМГ-тай хамтран дүгнээгүй


тохиолдолд ашигт малтмалын XV-004787 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бусдад


шилжүүлэхийг хориглоно.


5. Гэрээг 3 /гурав/ хувь үйлдсэн бөгөөд 1 /нэг/ хувийг АМГ-ын Уул уурхайн асуудал


хариуцсан нэгжид, 1 /нэг/ хувийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, 1 /нэг/ хувийг кадастрын


бүртгэлийн төвийн архивт тус тус хадгална.

6. Энэхүү гэрээний биелэлттэй холбогдон гарах маргааныг гэрээлэгч талууд харилцан тохирч


шийдэх бөгөөд эс шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль


тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.г


Гэрээ байгуулсан:

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг төлөөлж:


Эрдэнэжас”ХХК-ийн захирал

(Д.Г анбаатар)

Улаанбаатар хот

Г'-&


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ


ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж


мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинэчлэн бүртгэл


хийгдэж байгаатай холбогдуулан нэг талаас Ашигт малтмалын газар /цаашид АМГ гэх/,


нөгөө талаас Төв аймгийн Бүрэн сум, Дунговь аймгийн Адаацаг, Эрдэнэдалай сумдын


нутагт орших Зүүн их салаагийн зэсийн ордын XV-004787 тоот хайгуулын тусгай


зөвшөөрлийн эзэмшигч “Эрдэнэжас” ХХК-тай байгуулсан №АӨҮАГ-2012/18/88 тоот


гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хавсралт нь үндсэн (№АӨҮАГ-2012/18/88) тоот


гэрээний салшгүй хэсэг байна.


1 Төв аймгийн Бүрэн сум, Дунговь аймгийн Адаацаг. Эрдэнэдалай сумдын нутагт орших


Зүүн их салаагийн зэсийн ордын талбайн ашигт малтмалын хайгуулын XV-004787 тоот


хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр дуусгавар


болно.


2. Тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг үндсэн гэрээ байгуулах үед мөрдөж


байсан хуулийн дагуу төлөх буюу төлбөрийн хэмжээ 1 гектар тутамд 1.5 америк доллар


байна.

3. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны тухай гэрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн


2014 оны 7 дугаар сарын 1 -ний өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж ажиллана.


4. Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээнд оруулах энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг


2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө баталгаажуулж, тусгай зөвшөөрлийн


 Тусгай зөвшөөрлийн


•ү Ашигт малтмалын газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Кадастрын хэлтэс ТЗ-ийн дугаар: XV-012396

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл:

Эзэмшигч: Мушгиахудаг металс Олгосон огноо: 2003.05.11


Талбайн нэр: Мушгиа худаг Дуусах огноо: 2015.05.11


Талбайн хэмжээ: 1911.86 Га Барьцаалсан байдал: Анодбанк


Байршил: Өмнөговь (Мандал-Овоо) Шүүхэд хэлэлцэгдэж буй Шүүхэд байгаа

Ашигт малтмал: эсэх: L-48-125


Планшетийн дугаар:

Хөдөлгөөн:


Код Төрөл Бүртгэсэн Одоогийн байдал


огноо


XV-012396-000-CI [CI] Цэгцлэгдсэн өгөгдөл 2010.02.09 47-Албадан хийсэн хөдөлгөөнийг


эцэслэх


XV-012396-002-F Е [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2007.05.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-004-PL [PL] Барьцаалсныг бүртгэх 2008.01.17 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-005-EE [EE] Хайгуулыг тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2008.03.05 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-006-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2008.05.09 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-007-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2009.05.20 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-008-F Е [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2010.05.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-009-EE [EE] Хайгуулыг тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2011.04.25 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-010-F Е [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2011.05.12 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-011-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2012.05.17 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-012-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2012.06.15 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-013-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2013.05.22 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-014-FE [FE] Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр 2014.01.24 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-015-АР [AP] Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаа 2014.12.03 19-Батлагдсан өргөдлийг эцэсл


XV-012396-016-ЕХ [EX] Хугацаа дуусах (дуусгавар болгох) 33-Эрх зүйн хяналт

Эзэмшигчийн буртгэл:

Нэр: Мушгиахудаг металс


Аж ахуйн нэгжийн төрөл: хязгаарлагдмал хариуцлагатай Утас: 681877, 681435


компани Гар утас: 98620033, 99090894


Бүртгэлийн дугаар: 5098963


Улсын бүртгэлийн 9011063070 Факс: 976-11-681226


дугаар #:


Хэвлэсэн огноо: 2015.10.08 11:39


 АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ


ДҮГНЭСЭН ТУХАЙ АКТ № 2015/11

2015.09.28

Нэг талаас АМГ, нөгөө талаас Төв аймгийн Бүрэн сумын нутагт орших Их


салаагийн зэсийн ордын XV-004787 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч


“Эрдэнэжас” ХХК харилцан тохиролцож байгуулсан 2012 оны 09 дүгээр сарын 13-ны


өдрийн №АӨҮА-2012/18/88 тоот гэрээний биелэлтийг хамтран дүгнэвэл:


1. Ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажил:


Төв аймгийн Бүрэн сумын нутагт орших Их салаагийн зэсийн ордыг ил аргаар


ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг төсөл боловсруулагч “Зост Газар” ХХК-тай


2015 оны 3 сарын 25-ны өдөр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна.


Төв аймгийн Бүрэн сум, Дундговь аймгийн Адаацаг, Эрдэнэдалай сумдын нутагт орших


Их салаагийн зэсийн хүдрийн технологийн сорьц дээжийн баяжигдах чанарын судалгааны


ажлыг 2014 онд Шинжлэх ухааны академийн эрдэс боловсруулалтын технологийн


хүрээлэнгээр гүйцэтгүүлсэн байна.


2. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг батлуулах гэсэн ажлын хүрээнд:


БОНХЯ-ны 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн B2015/105 тоот Байгаль орчны


нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлттэй байна.


Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл


авсны дараа Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулах ажлуудыг хийх


боломжтой гэж үзэн гэрээний үүргээ биелүүлсэн талаарх баримт бичгийг үндэслэн гэрээг


хамтран дүгнэв.Боловсруулсан:


УУХ-ийн мэргэжилтэн